06.11.2013
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе
Относно: допълването на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за периода 01.01.2012 г. до 31.12.2013 г. с т.1.4 отдаване под наем на дворни места. Определяне на началната тръжна цена за отдаване под наем на дворно место за поставяне на клетка на мобилен оператор. 


цялото предложение >>