04.09.2015

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе
Относно: допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Ценово за периода 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. с т. 4.1 Учредявяне право на ползване в гори в земеделски земи общинска частна собственост за настаняване на пчелини 
цялото предложение >>