18.12.2019

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

   ОТНОСНО: приемане на Стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Ценово периода 2019 г. – 2023 г.  

Цялото предложение >>   
Проект на Стратегията >>