20.05.2020

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе

   ОТНОСНО: Приемане на Наредба  № 11 за обема на живатновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Ценово.

Цялото предложение >>  
Проект на Наредба №11 >>