15.03.2021

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
от д-р Петър Георгиев Петров 
Кмет на Община Ценово, област Русе 
  Относно: допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост на Община Ценово за периода 01.01.2021г. – 31.12.2021г. с т. 1.6 Отдаване под наем на помещения.
цялото предложение >>PDF