ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за местните данъци, такси и цените на услуги извършвани от общинската администрация в Община Ценово, приета с Решение № 30 по Протокол № 7/31.01.2008 година. 

Уважаеми дами и господа общински съветници, 

Община Ценово разполага с Челен товарач – L34 закупен през 2012г с регистрационен номер Р 03913, с който се извършва почистване на замърсени терени  на територията на община Ценово. С цел увеличаване  приходите на  Община Ценово и във връзка с постъпило запитване от граждани и фирми за използване на челния товарач е необходимо в Наредба 3 да бъде включена услуга с Челен товарач - L34.

Икономическата обосновка на предлаганата такса е следната:

         Съгласно Протокол от 28.11.2012г  за Челен товарач - L34 е определена разходна горивна норма 6л/ч за транспорт и 20 л/ч за разриване. След направен анализ, като се взе в предвид и разходите за издръжка на обслужващия персонал и разходите по обслужване на техниката се установи, че е необходимо таксата за услугата да е 100 лв/ч, а за транспорт до мястото на услугата 20 лв/ч.        

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет да вземе следното: 

Р Е Ш Е Н И Е: 

         На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.76, ал.3 във връзка с чл.79 от Административно процесуалният кодекс /АПК/ и чл.11, ал. 3 от Закона за нормативните актове Общински съвет Ценово

Р Е Ш И: 

         1. Приема Наредба за изменение на Наредба № 3 за местните данъци, такси и цените на услуги извършвани от общинската администрация в Община Ценово, както следва:

         §1. ГЛАВА СЕДЕМНАДЕСЕТА. ТАКСИ ЗА УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ОБЩИНАТА 

В чл. 113, се добавя т.25 със следния текст:

 

Вид услуга

Цена

25.

Услуга с Челен товарач – L34
Транспорт до мястото на услугата

100.00лв./час
20.00лв./час.

Предложил:
Д-р Петър Петров
Кмет на Община Ценово