11.07.2013
 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе
 
ОТНОСНО: допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Ценово за периода 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. с т. 2.4 продажба на сгради общинска частна собственост и т. 2.4.1 продажба на сграда с площ 382 кв. м. представляваща едноетажна полумасивна, с начин на трайно ползване-ОВЦЕФЕРМА , общинска частна собственост с АКТ № 2478/03.07.2013 г. за поправка на АКТ за частна общинска собственост № 88/27.06.2001 г. построена в поземлен имот № 045005 землище с. Ценово,  собственост на Държавен поземлен фонд – МЗГ.  

 цялото предложение >>