Изх. № 1372

29.08.2022г.  

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ   

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

    Община Ценов, отдел “ТСУ“ на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ обявява на заинтересованите страни, че е постъпило заявление с вх. № 3249 от 24.08.2022 год. от Георги Андреев Георгиев с внесен проект за ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор с № 51977.50л17 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Новград, община Ценово в местността „Стопански двор“

В плана за застрояване е предвидено изграждането на ново средноетажно свободно застрояване – производствени и складови сгради - с максимална височина 15,00 м и на отстояние 3 м  от имотната граница.

В 14-дневен срок от настоящото съобщение, може да прегледате преписката всеки присъствен ден, която се намира в отдел ТСУ- стая 304 на Община Ценово и може да направите писмено възражение, предложение и искане по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация Ценово.