ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО

Кметът на Общината, декларира своята ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ, съставена на базата приоритетите на Общината, разписани в Общински план за развитие на Община ЦЕНОВО 2007-2013 г., като същата съдържа следната най-обща визия насочена към:

 • Икономическо и социално развитие при запазване и подобряване качеството на живот на нейните граждани;
 • Съхраняване, хармонично развитие и ползване на природните ресурси, без да се накърнява правото на бъдещите поколения на здравословен начин на живот и труд;
 • Съхраняване на историческите и културни традиции и подпомагане процеса на приемственост между поколенията;

За изпълнението на тази своя Визия Ръководството на Община ЦЕНОВО е документирало своята ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ, като насочва своите усилия в следните направления, които се считат и за определени и документирани общи и конкретни цели на ИСУ:

 • Непрекъснато повишаване качеството на извършваните дейности и предлаганите услуги, насочени и регламентирани в следния обхват на Интегрираната система за управление на качеството и околната среда /ИСУ/, разработена съгласно изискванията на международните стандарти ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004:
 • административно-правно и информационно обслужване на физически
 • и юридически лица;
 • териториално и селищно устройство;
 • дейности по управление на околната среда на местно ниво, вкл. благоустрояване и комунални дейности;
 • финансово - стопански дейности;
 • управление на собствеността, образованието, културата и здравеопазването на местно ниво;
 • социални дейности;
 • управление и развитие на дейностите, свързани със спорта и туризма на местно ниво;
 • организиране на отбранително- мобилизационната подготовка на населението в общината;
 • организиране и опазване на обществения ред и сигурност.
 • Поддържане на висок експертен капацитет на общинската администрация, чрез организирането и провеждането на различни вътрешни и външни обучения;
 • Укрепване на ролята на местната власт, чрез осъществяване на тясно сътрудничество с различни граждански и неправителствени организации и бизнеса с цел по-добро интегриране на местно, областно и национално ниво;
 • Подпомагане развитието на услугите на средния и малък бизнес;
 • Привличане на допълнителни ресурси по линия на национални и международни програми и фондове и обединяване усилията на всички заинтересовани страни за осигуряване икономическия и културния просперитет на Община ЦЕНОВО;
 • Доизграждане и поддържане на публичната инфраструктура, в частност предприемане на необходимите действия за решаване на проблемите с водоснабдяването и канализацията;
 • Оценяване на съответствието с приложимите нормативни и други изисквания, касаещи дейността на Организацията и отнасящи се до нейните идентифицирани аспекти на околната среда;
 • Съхраняване и ефективно използване на природните ресурси на общината – горския фонд, биологичното разнообразие, селскостопанският поземлен фонд и други;
 • Контрол, намаляване и предотвратяване на вредните въздействия върху околната среда при осъществяване дейностите на Организацията /вкл. и за тези, работещи от нейно име/ и по-конкретно, свързаните с управлението:
  • на строителните и битови отпадъци на територията на Община Ценово;
  • на водите /питейни и отпадъчни/и почвите – общинска собственост;
  • на чистотата на атмосферния въздух;
  • на извънредни ситуации, при които съществува риск за околната среда, но които са свързани с осъществяваните от Организацията дейности;
 • Непрекъснат стремеж и доказване на ангажимента с действия, чиято основна цел е подобряване резултатността спрямо околната среда;
 • Подобряване на методите за външен и вътрешен обмен на информация и
  по-специално на тази, отнасяща се до резултатността на околната среда;
 • Непрекъснато повишаване изискванията на Организацията към тези, които работят от нейно име и особено за изпълнителите на дейности, свързани и с възможни въздействия върху околната среда;
 • Своевременно информиране на всички заинтересовани страни за настоящата Политика по управление на общината в областта на качеството и опазването на околната среда и всички нейни бъдещи промени.

За постигането на тези цели Ръководството на Община ЦЕНОВО разработи, внедри и поддържа Интегрираната системата за управление на качеството и околната среда, разработена, съгласно изискванията на международните стандарти ISO 9001:2008 и
ISO 14001:2004 и се ангажира да поддържа и подобряване необходимите условия за нейното непрекъснато усъвършенстване.

Политиката по управление в Община ЦЕНОВО демонстрира ангажимента на Ръководството за удовлетворяване на изискванията на клиентите и други заинтересовани страни, както и за непрекъснато подобряване ефикасността на Интегрираната системата за управление, която очертава рамката на определените и документирани в Организацията цели.

Ръководството на Община ЦЕНОВО се ангажира, с факта, че всеки неин служител е запознат и осъзнава Политиката и целите по управление и същата е разпространена и комуникирана с целия персонал на Организацията.

Ръководството и всяко длъжностно лице на Организацията отговарят за постоянната адекватност на Политиката и целите по управление, както и за критериите за тяхното актуализиране, чрез редовно провеждане на Одити и Прегледи от Ръководството на ИСУ.
Ръководството на Община ЦЕНОВО със съдействието на изпълнителския състав създава условия и осигурява ресурси за стриктно спазване изискванията на Интегрираната системата за управление в Организацията.

Като представители на Ръководството на Община ЦЕНОВО

ДЕКЛАРИРАМЕ ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЯВЕНАТА ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО - Д-р Петър Петров