28.07.2014

П О К А Н А
за участие във второ обществено обсъждане във връзка с изготвянето на Общински план за развитие на Община Ценово за периода 2014 – 2020 г.
 
по проект „Въвеждане на механизми за наблюдение и контрол при реализацията на общински политики чрез прилагане на стратегически планове и програми”, финансиран с Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 13-13-5 от 27.11.2013 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
прочети подробно 
 
проект на общински план за развитие 2014-2020 г. 
 
стратегия за развитие 
 
социологически изследвания