15.07.2014

П О К АН А

за участие в първо обществено обсъждане във връзка с изготвянето на Общински план за развитие на Община Ценово за периода 2014 – 2020 г.

по проект „Въвеждане на механизми за наблюдение и контрол при реализацията на общински политики чрез прилагане на стратегически планове и програми”,
финансиран с Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 13-13-5 от 27.11.2013 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

прочети »