03.05.2016 

„Местната инициативна група Ценово – Свищов“ 

ПОКАНА

за обучение на местни лидери – бизнес, читалища и НПО, малцинства, земеделци, местна власт и други

на тема: “ЦИКЪЛ НА ПРОЕКТА“

ПОКАНА