На основание Заповед № 01 – 023 от 15.10.2012 г. на Директора на ОУ „Алеко Константинов”- село Новград се открива процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда за срок от 10 /десет/ години на следния недвижим имот училищна собственост: 

Землище с. ЦеновоИмот


Площ

дка


Категория


Местност


НТП


001003


59.505


ІІI


Елията


посевна площ

            1. Вид на процедурата – публичен търг с явно наддаване.

            2. Оглед на обекта се извършва в работните дни до провеждане на търга.

            3. Срокът за приемане на заявления за участие е всеки работен ден от 8.30 часа до 16.30 часа от 16.10 2012 г. до 30.10.2012г. в                                 административния център за обслужване на клиенти на Община Ценово.

            4. Тръжната процедура ще се проведе на 31.10.2012 г. от 10.00 в зала 302 на сградата на Община Ценово.         

            5. Съдържание на тръжната документация:

                        - акт за общинска собственост

                        - заявление за участие

                        - декларация по образец

                        - декларация, че юридическото лице не е обявено в несъстоятелност или ликвидация

                        - удостоверение от данъчна служба МДТ при Община Ценово за липса на задължения

                        - пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато участва пълномощник

                        - финансов документ за закупена тръжна документация

                        - финансов документ за внесен депозит

            6. Цената на тръжните документация е 30 лв. /тридесет лева/ и се закупува от касата на Община Ценово.

            7. Минималното предложение за годишна арендна вноска е 30 лв. /тридесет лева/ на декар.

            8. Размер на депозита за участие – 10% върху първоначалната тръжна цена, което ще рече 178.5 лв. /сто седемдесет и осем лева и                         петдесет стотинки/, които следва да бъдат платени до 16.30 часа на 30.10.2012 г. в касата на Общината или по банков път – Централна                  Кооперативна Банка АД – гр. Русе, офис Ценово, IBAN: BG 88 CECB 9790 3376 5427 00, BIC: CECB BGSF.      

            9. Стъпка за наддаване 10% от началната тръжна цена.           

            10. 05.11.2012г. определям, като дата за повторно провеждане на търга.                                         

            11. Допълнителна информация – Община Ценово, ст. 206, тел. 08122/25-10,  вътр. 24.