25.08.2020

ОБЯВА

На основание Заповед № РД-11- 145 от 24.08.2020 г. на Кмета на Община Ценово се открива процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на земеделска земя общинска собственост, за срок от 5 стопански години считано от 01.10.2020г.

            

Обява >>  

Заповед >>   

Документация >>