18.09.2023

ОБЯВА

     На основание Заповед № РД – 11 – 134 от 18.09.2023 г. на Кмета на Община Ценово се открива процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на следните помещения:

Обява >>  

Заповед >>  

Документация >>