03.07.2024
ОБЯВА
     На основание Заповед №РД – 11 – 87 от 01.07.2024 г. на Кмета на Община Ценово се открива процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година на следните недвижими имоти – общинска собственост, представляващи пасища и мери от общинския поземлен фонд /ОПФ/, които се намират на територията на Община Ценово.
            Описанието на имотите е отразено в ПРИЛОЖЕНИЕ № 1, което е неразделна част от настоящата заповед. 
 
Обява >>  
Заповед >> 
Приложение 1 >> 
Документация >>