20.10.2020

ОБЯВА

 На основание Заповед РД–11–180 от 19.10.2020 г. на Кмета на Община Ценово се открива процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година на следните недвижими имоти – общинска собственост, представляващи пасища и мери от общинския поземлен фонд /ОПФ/, които се намират на територията на Община Ценово.          

Обява >>  
Заповед >>  
Приложение 1 >>   
Документация >>