02.07.2013
О Б Я В А 
На основание заповед РД – 11- 062 от 02.07.2013 г. на Кмета на Община Ценово се открива процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на помещение с обща площ 22.5 кв. м., находящо се в масивна едноетажна сграда в с.Пиперково, общ. Ценово, област Русе, ул. „П. Р. Славейков”, ПИ № 291, АЧОС № 956/14.09.2007г. Оглед на обекта се извършва в работните дни до деня преди провеждане на търга. Началната тръжна цена за отдаване под наем на описания обект е в размер на 1.50 лв./кв.м. (един лев и петдесет стотинки на квадратен метър) или общо 33. 75  (тридесет и три лева и седемдесет и пет стотинки) лева на месец, определени с Решение № 195 на Общински съвет – Ценово взето на заседание с Протокол № 26/23.04.2013 г.
Размерът на депозита за участие:-10% върху първоначалната тръжна цена, платими в касата на Общината или по банков път по следната банкова сметка: IBAN: BG 88 CECB 9790 3376 5427 00, BIC: CECB BGSF, ТБ ЦКБ – АД  до 17.00 часа на деня,  предхождащ търга. Цена на тръжната документация 15  (петнадесет) лева, която се закупува от касата на Община Ценово. Тръжната процедура ще се проведе на 17.07.2013г. от 11.00 часа в зала 302 в сградата на Община Ценово. Краен срок за подаване на заявления за участие е до 17.00 часа на 16.07.2013 г. При неявяване на кандидати или непровеждане на тръжна процедура е определена следната дата за  повторно провеждане  на тръжната процедура 23.07.2013 г. при същите условия, час и място. Изисквания към кандидатите: Кандидатите да нямат задължения към Общината, кандидатите да са редовни платци по договори, сключени с Община Ценово, кандидатите да са приложили всички изискуеми документи за участие в тръжната процедура. Ако кандидат не отговаря на изискванията от настоящата заповед и / или не е представил пълния комплект от утвърдените тръжни документи, се отстранява от тръжната процедура. Допълнителна информация - Община Ценово, стая 206, тел. 08122/25-10, вътр. 24, и www.tsenovo.eu