18.11.2020

ОБЯВА

           Със Заповед №РД-11/195 от 16.11.2020г., на кмета на Община Ценово се определя спечелилия публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година на недвижим имот – общинска собственост, представляващ пасища  и мери от общинския поземлен поземлен фонд, намиращ се на територията на Община Ценово.

Заповед №РД-11/195>>