Изх.№ 1003

19.05.2023 г.
ДО
   - Цветан Георгиев Банев, носител на вещни права на УПИ ІІІ-383, кв. 37,  с. Ценово, общ. Ценово
   - Димитричка Георгиева Славова, носител на вещни права УПИ ІІІ-383, кв. 37, с. Ценово общ. Ценово
 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
    На основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви уведомяваме, че със Заповед № РД-11-075/19.05.2023г. на Кмета на Община Ценово е одобрен проект за ПУП- Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ ІІІ-383 в кв. 36 по плана на с. Ценово, обл. Русе.
 
    Същите се намират в административната сграда на Община Ценово ул.”Цар Освободител” № 66 ет. 3 ст.304.
Заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да ги прегледат срещу документ за собственост при спазване на изискванията на нормативната уредба.
 
    Заповедта може да бъде обжалвана на основание чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд – гр. Русе чрез деловодството на общината с приложени документи, доказващи собствеността.
 
Изменение на план за регулация >>
 
ОБЩИНА ЦЕНОВО