03.09.2020г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ, на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че с Решение №100 от 29.07.2020г. на Общински съвет Ценово е одобрен проект за Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) за канал дъждовни, битови и пречистени води от УПИ ІІ, кв.81 до поземлен имот с идентификатор 51977.13.105 – отводнителен канал (стар номер по КВС 000091) по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Новград, ЕКАТТЕ 51977, община Ценово, област Русе.

        Решението с одобреният ПУП - ПРЗ се намира в отдел „ТСУ” при Община Ценово, Област Русе и могат да бъдат прегледани всеки присъствен ден.

        Решението подлежи на обжалване, по реда на чл. 215, ал.4 от ЗУТ, чрез Общинския съвет-Ценово, пред Административен съд – Русе в 30-дневен срок от обнародването му „Държавен вестник” бр.75 от 25.08.2019г.