Изх. № 564
07.03.2023 г.   
          
ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ 
„КОСАТК 86“ ЕООД, с управител Стефан Стоянов, 
носители на вещни права в УПИ VІІ-500 и VІІІ-501 в кв. 91 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 На основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви уведомяваме, че със заповед № РД-11-044/06.03.2023г. на Кмета на Община Ценово е одобрен проект за Изменение на план за регулация на УПИ VІІ-500 и VІІІ-501 в кв. 91, с. Караманово, общ. Ценово, които се обединяват в нов  УПИ ІХ-503,с площ 2024 кв. м.
Същите се намират в административната сграда на Община Ценово ул.”Цар Освободител” № 66 ет. 3 ст.304. Заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да ги прегледат срещу документ за собственост при спазване на изискванията на нормативната уредба.
 Заповедта може да бъде обжалвана на основание чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд – гр. Русе чрез деловодството на общината с приложени документи, доказващи собствеността.
 Изменение на план за регулация (ИПР)