Изх.№ 563
07.03.2023 г.             
ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ
- Галинка Георгиева Димитрова
- Милен Георгиев Димитров
- Пламен Станчев Димитров
- Нина Владимирова Димитрова
- Десимир Димитров Димитров
- Невян Николаев Маринов
- Галина Николаева Антова
- Йоан Пламенов Николаев
- Ценка Димитрова Тодорова
- Димитър Цветанов Владимиров
- Катя Цветанова Владимирова
- Милка Цветанова Русанова, носители на вещни права в УПИ VІ-698 в кв. 48
 С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 На основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви уведомяваме, че със Заповед № РД-11-045/06.03.2023г. на Кмета на Община Ценово е одобрен проект за Изменение на план регулация на УПИ VІ-698 в кв. 48 с. Ценово, общ. Ценово.
УПИ VІ-698  се разделя на две нови УПИ-та:
•УПИ ХVІ-1022 в кв. 48 с площ 1253 кв.м, от тях 14 кв.м са придаваема площ по улична регулация 
•УПИ ХVІІ-023 в кв. 48 с площ 1517 кв.м, от тях 7 кв. м са придаваема площ по улична регулация,
Същите се намират в административната сграда на Община Ценово ул.”Цар Освободител” № 66 ет. 3 ст.304. Заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да ги прегледат срещу документ за собственост при спазване на изискванията на нормативната уредба.
 Заповедта може да бъде обжалвана на основание чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд – гр. Русе чрез деловодството на общината с приложени документи, доказващи собствеността.