Изх. № 1254
08.08.2022 г. 

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ 

- Славка Миланова Недялкова

- Ангел Тодоров Недялков

 

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Ценово, отдел ТСУ съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че с Решение № 323 по Протокол № 47/27.07.2022г. Общински съвет Ценово одобрява задание по чл.125, ал.2 от ЗУТ и дава съгласие за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ –План за застрояване /ПЗ/ в обхвата на поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 51977.50.27, местността „Стопански двор“ по КК и КР на с. Новград, община Ценово – с отреждане на устройствена зона „предимно производствена“ /Пп/.

Решението за изработването на ПУП-ПП се намира в отдел „ТСУ“ при Община Ценово и може да бъде прегледано всеки присъствен ден.