Изх. № 1872
14.11.2022г.

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ 

ОБЩИНА ЦЕНОВО

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

           Община Ценово, отдел “ТСУ“ на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че ОБЩИНАТА, като собственик и възложител е предприела действия по процедиране на проект „Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за обект - Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води ПСОВ с. Ценово в нов ПИ 78361.28.724.

В плана за застрояване се предвижда в  проектен ПИ 78361.28.724 с площ 7,726 дка да по КККР на с. Ценово, изграждането на свободно застрояване – пречиствателна станция за отпадъчни води - с максимална височина на сградите до 10 м и на отстояние 3 м от всички имотни граници и устройствена зона Пп (Предимно производствена)

В 14-дневен срок от настоящото съобщение, може да прегледате преписката всеки присъствен ден, която се намира в отдел ТСУ- стая 304 на Община Ценово и може да направите писмено възражение, предложение и искане по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация Ценово.