Изх. № 1920
22.11.2022г.
СЪОБЩЕНИЕ
 ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ, на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че общината като собственик и възложител е предприела действия по процедиране на проект Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за обект на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води ПОСВ с. Ценово в част от ПИ 78361.28.351, заедно с довеждащ водопровод и заустващ колектор с подобект „Изграждане на канализационна мрежа, довеждащи колектори, заустващ колектор и водопровод, захранващ ПСОВ с. Ценово, обл. Русе“
 ПУП – парцеларен план е изготвен съгласно чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ.
 Трасето на канализационната мрежа, довеждащите колектори, заустващият колектор и водопровод, захранващ ПСОВ с. Ценово, преминават през имоти, намиращи се в масиви, номерата на които са описани подробно в приложените таблици – регистър по номера с указани собственици на имотите.
Проектът за ПУП – ПП се намира в стая 304, ет. 3, отдел ТСУ при Община Ценово и може да бъде прегледан във всеки работен ден от седмицата.
Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат в тридесет дневен срок от датата на публикуването в Държавен вестник бр. 93 от 22. 11. 2022 г. да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до Общинска администрация, с. Ценово.
Виж цялото съобщение  
ПУП ПП