Изх. № 20
09.01.2023г.   

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ  

Обявление на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ и по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК 

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА ЦЕНОВО, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че е издадена Заповед № РД-11-002/06.01.2023г. на Кмета на Община Ценово за одобряване на проект Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПР) за УПИ ІІІ-452 и УПИ ІV-447 в кв. 15 по плана на с. Ценово, обл. Русе. 

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд – гр. Русе чрез Община Ценово.

ОБЩИНА ЦЕНОВО