15.03.2021 г.
ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ 

 ОБЩИНА ЦЕНОВО ви уведомява, че e издадена Заповед № РД-11-036 от 15.03.2021г. на Кмета на Община Ценово, с която се учредява право на прокарване на канал за дъждовни, битови и пречистени води от УПИ ІІ, кв.81 до поземлен имот с идентификатор 51977.13.105 – отводнителен канал по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Новград, ЕКАТТЕ 51977, община Ценово, област Русе през имоти с идентификатори №№ 51977.13.104, 51977.13.105, 51977.14.118, 51977.14.119, 51977.14.120 - общинска собственост, съгласно чл. 193, ал.4 и ал. 8 от Закона за общинската собственост.

Общата дължина на трасето на канал за дъждовни, битови и пречистени води от УПИ ІІ, кв.81 до поземлен имот с идентификатор 51977.13.105 – отводнителен канал  през описаните общински имоти в т.1 е 1365 м, а засегнатата от сервитута площ е  4092 кв. м. 

С Протокол 24.02.2021г. на комисията по чл.210 от ЗУТ при Община Ценово е определено обезщетението за право на прокарване, който е неразделна част от горепосочената заповед.

На основание чл.34 от АПК, Ви уведомяваме, че може да се запознаете със съдържанието на протокола и да прегледате всички документи по преписката в администрацията на Община Ценово, с. Ценово, обл. Русе, ул. „Цар Освободител“  № 66.

Заповедта подлежи на обжалване като индивидуален административен акт по реда на чл.215, ал.1 от ЗУТ и глава Х, раздел І от Административно-процесуалния кодекс (АПК) в 14-дневен срок от получаване на съобщението чрез Община Ценово пред  Административен съд – Русе с жалба в два еднообразни екземпляра. 

ОБЩИНА ЦЕНОВО