19.10.2018

ОБЩИНА ЦЕНОВО СТАРТИРА ТРАНСГРАНИЧЕН ПРОЕКТ ROBG-417
„ТРАНСГРАНИЧНО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЦЕНОВО-ХОТАРЕЛЕ-ГРЯКА СРЕЩУ ПРИРОДНИ РИСКОВЕ“

Община Ценово, в качеството си на водещ партньор, съвместно с Комуна Хотареле и Комуна Гряка – Румъния, изпълнява от 31.07.2018 г. проект ROBG-417 „ТРАНСГРАНИЧНО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЦЕНОВО – ХОТАРЕЛЕ - ГРЯКА СРЕЩУ ПРИРОДНИ РИСКОВЕ“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие с договор, за безвъзмездна финансова помощ, № 83520 от 20.07.2018 г. чрез Програма ИНТЕРРЕГ V-А Румъния-България 2014-2020 г. по Приоритетна ос 3: „Безопасен регион“, Специфична цел 3.1 „Подобряване на съвместното управление на риска в трансграничния регион“.

прочетете цялото съобщение