ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ ROBG-417
„ТРАНСГРАНИЧНО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЦЕНОВО – ХОТАРЕЛЕ – ГРЯКА СРЕЩУ
ПРИРОДНИ РИСКОВЕ“

Община Ценово, в качеството си на водещ партньор, съвместно с Комуна Хотареле и Комуна Гряка – Румъния, вече седми месец успешно реализира проект ROBG-417 „ТРАНСГРАНИЧНО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЦЕНОВО – ХОТАРЕЛЕ - ГРЯКА СРЕЩУ ПРИРОДНИ РИСКОВЕ“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие с Договор за безвъзмездна финансова помощ № 83520 от 20.07.2018 г. чрез Програма ИНТЕРРЕГ V-А Румъния-България 2014-2020 г. по Приоритетна ос 3: „Безопасен регион“, Специфична цел 3.1 „Подобряване на съвместното управление на риска в трансграничния регион“.

Общата допустима стойност на проекта е 854 258,98 евро, от които 726 120,12 евро са от Европейския фонд за регионално развитие. Продължителността на проекта е 24 месеца. Общината получи авансово плащане в размер на 43 099,36 евро (84 293,73 лв.) от Министерството на регионалното развитие и благоустройство, представляващо 80% от националното съфинансиране.

10 бр. медицински комплекта за оказване на първа помощ бяха доставени на Община Ценово на 28 януари 2019 г., съгласно условията на подписан договор с външен изпълнител по проекта.

Управляващият орган по Програмата изцяло възстанови предварително направените разходи от Общината на 31 януари 2019 г., в размер на 4 090,10 евро (8 000,00 лв.).

На 22 февруари 2019 г. Община Ценово подаде искане за верифициране на направените по проекта разходи към 31 януари 2019 г., на стойност 25 393,61 евро (49 664,82 лв.).

Общината продължава провеждането на публичните процедури за избор на външни изпълнители за разработване на една обща стратегия за по-добра координация и ефективна реакция на съвместното трансгранично партньорство между Община Ценово, Комуна Хотареле и Комуна Гряка и за доставка на 1 бр. специализиран автомобил с висока проходимост, за работа при тежки терени с интервеционно оборудване.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.interregrobg.eu
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз.