Изх. № 269
25.01.2023г.

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ 

  Милен Тончев Цветанов
  Н-ци на  Илия Атанасов Илиев
  Дешка Илиева Атанасова

Обявление на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ и по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК

СЪОБЩЕНИЕ 

ОБЩИНА ЦЕНОВО, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че е издадена Заповед № РД-11-015/24.01.2023г. на Кмета на Община Ценово за одобряване на проект Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПР) за УПИ ІІ-108, ІІІ-106 и І-109 в кв. 39 по плана на с. Кривина, обл. Русе.  

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд – гр. Русе чрез Община Ценово.

ОБЩИНА ЦЕНОВО
Изменение на план за регулация (ИПР)