17.03.2023 г.             
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 на основание чл. 124а, ал. 5, чл.124б, ал. 1 от ЗУТ
 Община Ценово, отдел ТСУ съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед № РД-11-052/15.03.2023г. одобрява задание по чл.125, ал.2 от ЗУТ и разрешава изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПР) на урегулирани поземлени имоти за УПИ ІІ-286, Х-287, ІІІ-288 и І-285 в кв. 59 по плана на с. Караманово, обл. Русе.
Документацията, свързана с издаване на визираната заповед се намира в отдел "ТСУ" при Община Ценово, ул. "Цар Освободител" № 66, стая 304 и може да се прегледа от заинтересованите лица, след представяне на документ за самоличност /представителна власт/ в приемното време от 08:30 ч. - 16:30 часа.