Изх. № 1988
02.12.2022 г.
ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
  Община Ценов, отдел “ТСУ“ на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ обявява на заинтересованите граждани и юридически лица, че е постъпило заявление вх. № 4790/30.11.2022 год. от „ЦЕНОВО СОЛАР ПЛАНТ“ ЕООД  с внесени проекти за процедиране по одобряване на Подробни устройствени планове (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за следните имоти:
 
- ПИ 56366.43.4 в местността „Ценовско“ 
- ПИ 56366.65.148 в местността „Боруната“ 
- ПИ 56366.66.163 в местността „Лайчките“
- ПИ 56366.28.228 в местността „Ливадите“
- ПИ 56366.30.101 в местността „Ливадите“  
- ПИ 56366.30.86 в местността „Ливадите“ по КККР на с. Пиперково, общ. Ценово 
 
В плана за застрояване е предвидено да се създаде устройствена основа за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и реализиране на инвестиционното намерение за изграждане на фотоволтаична централа в поземлените имоти.
В 14-дневен срок от настоящото съобщение, може да прегледате преписката всеки присъствен ден, която се намира в отдел ТСУ- стая 304 на Община Ценово и може да направите писмено възражение, предложение и искане по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация Ценово. 
ОБЩИНА ЦЕНОВО