Публични покани  

********************************************************************
14.04.2016
«ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛ. "МИТКО ПАЛАУЗОВ" В С. ЦЕНОВО» 
- Указания >>   PDF      
- Приложения >>   DOC      
********************************************************************
 
13.01.2016
ДОСТАВКА НА ВЪГЛИЩА ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА С. ЦЕНОВО, КМЕТСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЦЕНОВО И ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА"
Документи: 
 
***************************************************************** 
Публична покана № 9049180 от 22.12.2015 г. >> 
„ДОСТАВКА НА ВЪГЛИЩА ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО ПРЕЗ 2016 ГОДИНА"
Документи: 
 
***************************************************************** 
15.12.2015  
„ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ОУП) НА ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ, ВКЛЮЧВАЩ ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА (ЕО) И ОЦЕНКА ЗА СЪВМЕСТИМОСТ (ОС)"
Документи: 
 
********************************************************************
20.10.2015
«ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЦЕНОВО ПРЕЗ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2015-2016 ГОДИНА» 
********************************************************************
03.09.2015 
Публична покана № 9045557 от 03.09.2015 г.
«ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛ. "ХРИСТО БОТЕВ" В С. ДОЛНА СТУДЕНА» 
- Приложения >>  DOC   - Prilojenia-9045557.doc
 
*****************************************************************
08.07.2015
Публична покана № 9043600 от 08.07.2015 г.
„ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОЖКИ ПРОУЧВАНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕ С. КАРАМАНОВО, ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ“ 
- Приложения >>   DOC      
 
********************************************************************
08.07.2015
Публична покана № 9043599 от 08.07.2015 г.
„ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПРИЛЕЖАЩИЯ И ОБСЛУЖВАЩ ЗАЩИТНИТЕ ДИГИ ПРИ ВЛИВАНЕТО НА Р. ЯНТРА В Р. ДУНАВ, МЕСТЕН ОБЩИНСКИ ПЪТ RSE3219/II-52 НОВГРАД-ВАРДИМ/-ПАМЕТНИК НА Р.ДУНАВ, РАЗПОЛОЖЕН НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЦЕНОВО” 
 
*****************************************************************
23.06.2015
Публична покана № 9043064 от 23.06.2015 г.
«ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПЪТ – RSE 1211 БЕЛЦОВ – БЕЛЯНОВО - КРИВИНА»
- Указания >>  PDF    
- Приложения >>   DOC     
********************************************************************
10.07.2015
28.05.2015
Публична покана № 9042233 от 28.05.2015 г.  
« ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СИСТЕМИ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ В ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ »
 
********************************************************************
22.05.2015
05.05.2015
Публична покана № 9041450 от 05.05.2015 г.
«ИЗГРАЖДАНЕ НА ДВЕ СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ В С. НОВГРАД И С. КАРАМАНОВО, ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ»
 
***************************************************************** 
 
Договор № 01309012015 ДЗ   Плащания през:  01.2015 >> , 02.2015 >> ,  03.2015 >>     
05.01.2015
- Протокол 1 >>   PDF  
15.12.2014
Публична покана №9037467 от 15.12.2014 г.
«Доставка на твърди горива за отопление за нуждите на Община Ценово през 2015 година по обособени позиции» 
 
********************************************************************
 27.11.2014
Договор № 13219112014 ДЗ    Плащания през:  02.2015 >>  
18.11.2014
- Протокол >>  PDF     
30.10.2014
Публична покана № 9035359 от 30.10.2014 
«ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЦЕНОВО ПРЕЗ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2014-2015 ГОДИНА» 
 
********************************************************************
Договор № 01415012015 ДЗ 
Договор № 01515012015 ДЗ
22.12.2014
- Протокол >> PDF
26.11.2014
Публична покана № 9036637 от 26.11.2014 
«ДОСТАВКА НА АУДИО-ВИЗУАЛНО ОБОРУДВАНЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТЪРСЕНЕ И ПОКАЗВАНЕ НА АУДИО-ВИЗУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ, УПРАВЛЯВАНИ ЧРЕЗ ДОПИР ДО ЕКРАНА. В Т. Ч. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: ДОСТАВКА НА АУДИО-ВИЗУАЛНО ОБОРУДВАНЕОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: ДОСТАВКА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ
- Публична покана >>  PDF  
- Указания >>  PDF  
- Приложения >>   RAR   
 
********************************************************************
25.11.2014
Публична покана № 9036539 от 25.11.2014 
«ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩ РЕМОНТ В ЧИТАЛИЩЕН САЛОН НА СЕЛО КАРАМАНОВО В ГРИМЬОРНИ ПОМЕЩЕНИЯ, ФОАЙЕ, АВАНСЦЕНА И ТОАЛЕТНИ» 
 
********************************************************************
01.12.2014
14.11.2014
Публична покана № 9036028 от 14.11.2014  
«СТРОИТЕЛНО - РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В СГРАДИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ»
ОБОБОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ КЪМ СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ СЕЛО ЦЕНОВО, ОБЩИНА ЦЕНОВО;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩ РЕМОНТ В ЗДРАВНА СЛУЖБА НА СЕЛО КАРАМАНОВО, ОБЩИНА ЦЕНОВО» 
 
********************************************************************

29.09.2014
ОТМЯНА на Публична покана № 9033888 от 23.09.2014
- Заповед за отмяна >> PDF  

23.09.2014 
Публична покана № 9033888 от 23.09.2014 г.
« ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СИСТЕМИ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ В ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ »
 
********************************************************************
 
17.07.2014
ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9032035
"ИЗГРАЖДАНЕ НА ИЗКУСТВЕНА ПЛОЩАДКА ЗА ФУТБОЛ И ТЕНИС В ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО НА ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" С. ЦЕНОВО"
 
********************************************************************
 
11.07.2014
ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9031923 >>
„ИЗВЪРШВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ: 18/321/01625 ”РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА В ОБЩИНА ЦЕНОВО: 
ПЪТ RSE3212 КАРАМАНОВО-НОВГРАД И ПЪТ RSE1210 - ДОЛНА СТУДЕНА – БОТРОВ”
 
 ********************************************************************
 
29.05.2014
ПУБЛИЧНА ПОКАНА: 29.05.2014
«Основен ремонт на път – RSE 1211 Белцов – Беляново - Кривина »
 
 ********************************************************************
15.05.2014
«СТРОИТЕЛНО РЕМОНТНИ РАБОТИ НА СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЛАСТТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В С. ЦЕНОВО, ОБЩИНА
ЦЕНОВО на ул. «Цар Освободител» № 69, УПИ ІV 979 в кв. 36 - с. Ценово »
 
 ********************************************************************
19.05.2014
ОТТЕГЛЯНЕ НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9029152 ОТ 12.05.2014 
12.05.2014
«Основен ремонт на път – RSE 1211 Белцов – Беляново - Кривина »
 
********************************************************************
15.05.2014
ОТТЕГЛЯНЕ НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9029151 ОТ 12.05.2014 
12.05.2014
«СТРОИТЕЛНО РЕМОНТНИ РАБОТИ НА СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЛАСТТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В С. ЦЕНОВО, ОБЩИНА
ЦЕНОВО на ул. «Цар Освободител» № 69, УПИ ІV 979 в кв. 36 - с. Ценово »
 
 ********************************************************************
 
21.03.2014
«Избор на изпълнител по въвеждане на механизми за наблюдение и контрол при реализация на общински политики чрез прилагане на стратегически планове и програми »
 
******************************************************************** 
 
11.02.2014
«Упражняване на строителен надзор на строителството по проект „Изграждане на улично осветление с използване на слънчева енергия в Община Ценово”»
 
******************************************************************** 
10.02.2014
ОТТЕГЛЯНЕ НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА  № 9025374 ОТ 03.02.2014
03.02.2014
«Упражняване на строителен надзор на строителството по проект „ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЯ В ОБЩИНА ЦЕНОВО”»

 

******************************************************************** 
Оттегляне на публична покана № 9023490 от 06.12.2013 г  

Заповед отмяна 14.12.2013 г. Публична покана горива >> PDF  

 06.12.2013
«Доставка на твърди горива за отопление за нуждите на Община Ценово през 2014 година по обособени позиции»

- Публична покана >> PDF  
- Указания >>  PDF   
- Образци >>  RAR  

********************************************************************

08.10.2013

«ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЦЕНОВО ПРЕЗ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2013-2014 ГОДИНА»
-  Публична покана >> PDF  
-  Указания и изисквания >>  PDF  
-  Образци   >>  RAR  

 

 ******************************************************************** 

27.09.2013
Публична покана с предмет:
«ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА В Т.Ч.
1: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ – RSE1210 
ДОЛНА СТУДЕНА – БОТРОВ;
2: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ – RSE3210 
НОВГРАД – КАРАМАНОВО;
3: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ – RSE 1211 
БЕЛЦОВ – БЕЛЯНОВО - КРИВИНА»

Документация:
-  Публична покана >> PDF  
-  Документация общински пътища >>  PDF  
-  Приложения   >>  RAR  

 ******************************************************************** 

30.08.2013
Публична покана с предмет:
„СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ "ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ В С. ЦЕНОВО "

Документация:
-  Публична покана >> PDF  
-  Указания >>  PDF  
-  Образци   >>  DOC  
-  Проект на договор >> DOC  
- Линеен календарен график >> XLS

 ******************************************************************** 

29.08.2013
Публична покана с предмет:
„Избор на изпълнител за изработване на инвестиционни проекти във фаза технически проект за кандидатстване на община Ценово по „Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. "

Документация:
-  Публична покана >> PDF  
-  Тех.спесификации проектиране >> PDF       
-  Указания проектиране>>  PDF
-  Образци  проектиране >>  DOC  

 

******************************************************************** 

29.08.2013

Публична покана с предмет:
„Избор на изпълнител за извършване на Консултантски услуги за подготовка на пълен пакет документи и изготвяне на заявление за подпомагане, кандидатстване и получаване на безвъзмездна финансова помощ пред Държавен фонд „Земеделие“ по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г."

Документация:
-  Публична покана >> PDF  
-  Тех. спесификации за консултиране >> PDF
-  Указания консултантски услуги>>  PDF
-  Образци  консултантски >>  DOC  

 

********************************************************************

23.07.2013
Публична покана с предмет:
„ДЕЗИНСЕКЦИИ НА ПЛОЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЦЕНОВО ЧРЕЗ НАЗЕМНО ТРЕТИРАНЕ"

Документация:
-  Публична покана >> PDF  
-  УСЛОВИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ >> PDF    
-  Приложения >>  RAR  

 

********************************************************************

16.07.2013

Публична покана с предмет:
„ ИЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И ПЛАНОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ИМ ЗА АДМИНИСТРАЦИИТЕ НА ОБЩИНА БЯЛА И НА ОБЩИНА ЦЕНОВО ”

Документация:
-  Публична покана >> PDF    
-  ДОКУМЕНТАЦИЯ >> PDF    
-  Приложения >>  RAR  

 

******************************************************************** 
 
17.05.2013
Публична покана с предмет:

„Дезинсекции на площи на територията на община Ценово”
Документация:
-  Публична покана >> PDF  
-  Минимални изисквания и спецификации >> PDF    
-  Формуляри >>  RAR  
 

******************************************************************** 

08.04.2013

Публична покана с предмет:
Строително-ремонтни работи на административна сграда за разкриване на Център за обществена подкрепа в Ценово, община Ценово, област Русе
Документация:
 

******************************************************************** 

06.03.2013
Публична покана с предмет:
ДОСТАВКА НА МОБИЛНА СЦЕНА ЗА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ по Договор № 18/313/00063 от 17.07.2012 г. за проект «Изграждане и популяризиране на еко пътека по долното течение на река Янтра и доставка на нова мобилна сцена за културни мероприятия в Община Ценово»

Документация:

 

******************************************************************** 

06.03.2013

ОТТЕГЛЯНЕ НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9012793 ОТ 05.03.2013

 05.03.2013
ДОСТАВКА НА МОБИЛНА СЦЕНА ЗА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДОГОВОР № 18/313/00063 ОТ 17.07.2012 Г. ЗА ПРОЕКТ «ИЗГРАЖДАНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ЕКО ПЪТЕКА ПО ДОЛНОТО ТЕЧЕНИЕ НА РЕКА ЯНТРА И ДОСТАВКА НА НОВА МОБИЛНА СЦЕНА ЗА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЩИНА ЦЕНОВО» 

 ******************************************************************** 

22.01.2013
Публична покана с предмет:

Строително монтажни работи по Договор № 18/313/00063 от 17.07.2012 г. за проект «Изграждане и популяризиране на еко пътека по долното течение на река Янтра и доставка на нова мобилна сцена за културни мероприятия в Община Ценово»

Цялата документация:
 
  ******************************************************************** 
18.01.2013 
ОТТЕГЛЯНЕ НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9011262 ОТ 18.01.2013

18.01.2013
Изграждане на 5 места за отдих извън населените места разположени по течението на р. Янтра на територията на Община Ценово. За всеки от обектите се предвижда изграждане на 2 навеса с маси и пейки под навесите, както и площадка за поставяне на химически тоалетни Навесите да се изградят от дървена конструкция. Направа на основа от стоманобетон, към която да бъдат неподвижно свързани масите и пейките. Около навесите трябва да се разположат стойки за чували за отпадъци. За всяка от площадките е предвиден монтаж и на осветително тяло със соларно захранване за да се осигури общо осветление на площадките; Предвидени са площадки за барбекю; В проекта е необходимо подготовка на терена за поставяне и изграждане на съоръжения. 

 

 ******************************************************************** 

13.12.2012
Публична покана с предмет:
«Периодични доставки на твърди горива – въглища тип „Брикети” и „Донбаски” за отопление на детски градини, кметства и административна сграда на община Ценово на територията на общината» 

 

 ******************************************************************** 

 26.10.2012
Публична покана с предмет:
«Закупуване на 1 бр. Колесен трактор и 1 бр. трактор тип Самоходно шаси за с. Белцов. Обществаната поръчка е разделена на две обособени позиции. Кандидатите за участие могат зда подават заявления за участие за една или повече обособени позиции »

 

27.09.2012
Публична покана с предмет:
«Услугата за зимно поддържане и снегопочистване на пътната мрежа на територията на Община Ценово през експлоатационен сезон 2012-2013 година се състои в снегопочистване и машинно опесъчаване с материали на Изпълнителя. »

 ******************************************************************** 

23.07.2012

Публична покана с предмет: 
«Основен ремонт на общинска пътна мрежа:
Обособена позиция № 1: Основен ремонт на път RSE 1210 Долна Студена - Ботров; 
Обособена позиция № 2: Основен ремонт на път RSE 3210 Новград - Караманово» 

 

 ******************************************************************** 

21.04.2012
Публична покана с предмет: «ЗАКУПУВАНЕ НА НОВ АВТОМОБИЛ ЗА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ЦЕНОВО НА ЛИЗИНГ»