Процедури след 15.04.2016

 

12.06.2020 г. 
Публично състезание по чл. 20, ал. 2, т. 1, от ЗОП –с предмет: 
АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПРОВОДИМОСТТА И ПОЧИСТВАНЕ НА ОТВОДНИ КАНАЛИ (ДЕРЕТА) В РЕГУЛАЦИЯТА НА С. ПИПЕРКОВО 

 

16.12.2019 г. 
Открита процедура по чл. 20, ал. 1, т. 1, буква „б“ ОТ ЗОП – с предмет: 
„ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАН АВТОМОБИЛ ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ ЗА ОБЩИНА ЦЕНОВО“

 

23.10.2019 г. 
Публично състезание по ЧЛ. 20, АЛ. 2, Т. 2 ОТ ЗОП –с предмет:  
„ДОСТАВКА НА ГОРИВА ЗА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО “ 

 

21.10.2019 г. 
Предмет на поръчката: 
„ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЦЕНОВО ПРЕЗ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2019-2020 ГОДИНА“

 

02.08.2019
Публично състезание по чл. 20, ал. 2, т.1 от ЗОП – с предмет:
„Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях в с. Ценово, с. Долна Студена и с. Джулюница”

 

15.07.2019
Публично състезание по чл. 20, ал. 2, т.1 от ЗОП – с предмет:
„УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕ С. КАРАМАНОВО, ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ“ 

 

04.06.2019 г. 
Публично състезание по ЧЛ. 20, АЛ. 2, Т. 1 ОТ ЗОП – с предмет:
„РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛ. „СТЕФАН КАРАДЖА“, УЛ. „ХАДЖИ ДИМИТЪР“ И УЛ. „ЕТЪР“ В С. НОВГРАД, ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ“

 

10.01.2019 г. 
Открита процедура по ЧЛ. 20, АЛ. 1, Т. 1, буква „б“ ОТ ЗОП –с предмет: 
ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАН АВТОМОБИЛ С ВИСОКА ПРОХОДИМОСТ ЗА РАБОТА ПРИ ТЕЖКИ ТЕРЕНИ С ИНТЕРВЕНЦИОННО ОБОРУДВАНЕ ПО ПРОЕКТ, ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО INTERREG V-A РУМЪНИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020“ 

 

27.12.2018 г. 
Публично състезание по ЧЛ. 20, АЛ. 2, Т. 2 ОТ ЗОП – с предмет:
“РАЗРАБОТВАНЕ НА 1 ОБЩА СТРАТЕГИЯ ЗА ПО-ДОБРА КООРДИНАЦИЯ И ЕФЕКТИВНА РЕАКЦИЯ НА СЪВМЕСТНО ТРАНСГРАНИЧНО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ОБЩИНА ЦЕНОВО, КОМУНА ХОТАРЕЛЕ И КОМУНА ГРЯКА”

 

14.11.2018 г. 
Публично състезание по ЧЛ. 20, АЛ. 2, Т. 2 ОТ ЗОП – с предмет:
Предмет на поръчката: 
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните и детски заведения при Община Ценово, област Русе по десет обособени позиции“ 
Обособена позиция № 1: Месо и месни продукти
Обособена позиция № 2: Мляко и млечни продукти
Обособена позиция № 3: Масла и мазнини
Обособена позиция № 4: Риба, рибни продукти и други морски храни
Обособена позиция № 5: Яйца
Обособена позиция № 6: Зърнени храни и храни на зърнена основа
Обособена позиция № 7: Картофи, кореноплодни и варива
Обособена позиция № 8: Плодове, зеленчуци и продукти от тях
Обособена позиция № 9: Други хранителни продукти
Обособена позиция №10: Консерви, консервирани продукти и др.

 

02.11.2018 г. 
Предмет на поръчката: 
„ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЦЕНОВО ПРЕЗ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2018-2019 ГОДИНА“

 

02.11.2018 г.
Предмет на поръчката: 
„Предоставяне на услуги по Приложение № 2  към ЗОП във връзка с организиране и провеждане на публични събития за нуждите на община Ценово по проект “Трансгранично партньорство между Ценово - Хотареле - Гряка срещу природни рискове“, регистрационен номер ROBG-417, финансиран по програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V¬A Румъния ¬ България 2014 ¬ 2020”..

 

 

08.05.2018 г. 
Публично състезание по ЧЛ. 20, АЛ. 2, Т. 2 ОТ ЗОП –с предмет:
Предмет на поръчката: 
РАЗРАБОТВАНЕ НА 1 НАРЪЧНИК ЗА ОБУЧЕНИЕ И 1 ОБЩА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНА УСТОЙЧИВА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 

 

 

30.04.2018 г. 

Предмет на поръчката: 

„Предоставяне на услуги по Приложение № 2  към ЗОП във връзка с организиране, провеждане, логистично обезпечаване, включително и хотелско настаняване, на мероприятия за нуждите на община Ценово по проект, финансиран по програма за трансгранично  сътрудничество INTERREG V¬A Румъния ¬ България 2014 ¬ 2020, по обособени позиции“, както следва:
Обособена позиция 1 – Организиране и провеждане на мероприятия по проект, финансиран по програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V¬A Румъния ¬ България 2014 ¬ 2020.
Обособена позиция 2 - Логистично обезпечаване, включително и хотелско настаняване във връзка с мероприятия по проект, финансиран по програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V¬A Румъния ¬ България 2014 ¬ 2020

 

 

11.10.2017
Публично състезание по ЧЛ. 20, АЛ. 2, Т. 2 ОТ ЗОП –с предмет: 
„ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЦЕНОВО ПРЕЗ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2017-2018 ГОДИНА“. 

 

 

18.08.2017
Публично състезание по ЧЛ. 20, АЛ. 2, Т. 2 ОТ ЗОП –с предмет:  
„ДОСТАВКА НА ГОРИВА ЗА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО “ 

 

09.05.2017
Публично състезание по ЧЛ. 20, АЛ. 2, Т. 2 ОТ ЗОП – с предмет:  

„ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ – НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО, ЗА ОБЕКТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“ 

 

24.10.2016
Публично състезание по ЧЛ. 20, АЛ. 2, Т. 2 ОТ ЗОП –с предмет:  

„ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЦЕНОВО ПРЕЗ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2016-2017 ГОДИНА“

 

30.08.2016
Публично състезание по ЧЛ. 20, АЛ. 2, Т. 2 ОТ ЗОП –с предмет: 

„ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ, ВКЛЮЧВАЩ ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА (ЕО) И ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА (ОС)“ 

 

 26.07.2016
Открита процедура по ЧЛ. 20, АЛ. 1, Т. 1, буква „б“ ОТ ЗОП –с предмет: 

„ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННЕН ПРОЕКТ ВЪВ ФАЗА "РАБОТЕН"И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО, НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ УЛИЦИ И ТРОТОАРИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ КЪМ ТЯХ В С. ЦЕНОВО, С. ДОЛНА СТУДЕНА, С. БЕЛЦОВ, С. БЕЛЯНОВО, С. КРИВИНА, С. ПИПЕРКОВО, С. КАРАМАНОВО, С. НОВГРАД И С. ДЖУЛЮНИЦА ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ" С КОИТО ОБЩИНА ЦЕНОВО ЩЕ КАНДИДАТСТВА ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-202 Г.

 

26.07.2016
Публично състезание по ЧЛ. 20, АЛ. 2, Т. 2 ОТ ЗОП –с предмет: 

„ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО ПОДГОТОВКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ УЛИЦИ И ТРОТОАРИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ КЪМ ТЯХ В С. ЦЕНОВО, С. ДОЛНА СТУДЕНА, С. БЕЛЦОВ, С. БЕЛЯНОВО, С. КРИВИНА, С. ПИПЕРКОВО, С. КАРАМАНОВО, С. НОВГРАД И С. ДЖУЛЮНИЦА ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ" С КОЙТО ОБЩИНА ЦЕНОВО ЩЕ КАНДИДАТСТВА ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО „ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020Г.“