Процедури 

*****************************************************************

Договор № 09721072016ДЗ   

16.06.2016 г.
Протоколи от работата на комисията >> 
Решение за определяне на изпълнител >> 

07.06.2016 г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти >>

14.04.2016 
Открита процедура по ЗОП № 00956-2016-0003
Предмет: 
„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ: RSE1211/II-54 /ЦЕНОВО – ВАРДИМ/ - ЦЕНОВО – БЕЛЦОВ – КРИВИНА - ПРИСТАНИЩЕ КРИВИНА, ОБЩИНА ЦЕНОВО“, С КОЙТО ОБЩИНА ЦЕНОВО ЩЕ КАНДИДАТСТВА ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО „ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020Г.“ 
Решение в АОП >>
Обявление в АОП >> 
Документи:
Решение >>  
Обявление >>  
Документацията >>   
Технически спецификации >>  
Методика за оценка >>  
Образци >>   
Проект на договор >>  

*****************************************************************

Договор № 09927072016ДЗ   
Договор № 10027072016ДЗ   
Договор № 10127072016ДЗ   
Договор № 10227072016ДЗ   
Договор № 10327072016ДЗ   
Договор № 10427072016ДЗ   
Договор № 10527072016ДЗ   
Договор № 10627072016ДЗ  
Договор № 10727072016ДЗ   
Договор № 10827072016ДЗ   

28.06.2016
Протоколи от работата на комисията >>   
Решение за определяне на изпълнител >>  
01.06.2016
Съобщение за отваряне на ценови оферти >>
13.05.2016 г.

Протокол № 1 от 13.05.2016 г.  
05.04.2016 
Открита процедура по ЗОП № 00956-2016-0002
Предмет: 
„ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА СОЦИАЛНИТЕ И ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ ПРИ ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ“, ПО 10 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ 
Решение в АОП >> 
Обявление в АОП >> 
Документи:
- Решение >>  
- Обявление >>  
- Указания за документацията >>  
- Технически спецификации >> 
- Методика за оценка >>  
- Образци >>  
- Съдържание >> 

 *****************************************************************

12.04.2016
Договор № 06708042016ДЗ >>   
25.03.2016 г. 
Становище АОП >>
22.03.2016
Процедура на договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал.1, т.4 от ЗОП 
№ 00956-2016-0001 с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните и детски заведения при община Ценово, област Русе“
Решение >>
Решението на сайта на АОП >>

*****************************************************************

13.01.2016    
Протокол 2 >> 
Решение за прекратяване >> 
14.12.2015   
Протокол от работата на комисията >>    
19.11.2015
Отговор на въпрос 1,2 и 3 от 18.11.2015 >> 
28.10.2015 
Открита процедура по ЗОП № 00956-2015-0003
Предмет: 
„ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА СОЦИАЛНИТЕ И ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ ПРИ ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ“, ПО 10 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ 
Решение в АОП >> 
Обявление в АОП >>
Документи:
- Обявление >> 
- Решение >> 
- Указания за документацията >> 
- Технически спецификации >> 
- Методика за оценка >> 
- Образци >> 

*****************************************************************
20.07.2015
Покана >>  
14.07.2015
Протокол 14.07.2015 >>  
09.06.2015 
Открита процедура по ЗОП № 00956-2015-0002
Предмет: 
„ДОСТАВКА НА ГОРИВА ЗА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО”
Решение в АОП >> 
Обявление в АОП >>  
Решение >>    
Обявление >>   
Указания >>    
Приложения >>  
*****************************************************************

04.05.2015
Открита процедура по ЗОП № 00956-2015-0001
Предмет: 
„ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРК ЗА ОТДИХ В УПИ V-1005, КВ. 13, С. ЦЕНОВО
 ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: Парк за отдих в УПИ V-1005, кв. 13, с. Ценово - I ви етап  - финансиран по проект "Красива България 2015", съгласно Споразумение  № РД 09-32 от 11.03.2015 г.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: Парк за отдих в УПИ V-1005, кв. 13, с. Ценово - II ри етап - финансиран с бюджетни средства, съгласно Инвестиционна програма на Община Ценово 2015 година 
 
*****************************************************************
30.01.2015
29.12.2014
Наименование: ВЪЗЛАГАНЕ НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ ОТ ОБЛАСТНАТА ТРАНСПОРТНА СХЕМА ОТ КВОТАТА НА ОБЩИНА ЦЕНОВО” СЪС СЛЕДНИТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО АВТОБУСНА ЛИНИЯ С. БЕЛЯНОВО – ГР. БЯЛА, СЪГЛАСНО УТВЪРДЕНА ОБЛАСТНА ТРАНСПОРТНА СХЕМА ПО МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО АВТОБУСНА ЛИНИЯ С. БЕЛЯНОВО – ГР. БЯЛА, СЪГЛАСНО УТВЪРДЕНА ОБЛАСТНА ТРАНСПОРТНА СХЕМА ПО МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ, 
Обществена поръчка № 00956-2014-0004
Идентификационен № 639967 Решение
Идентификационен № 639969 Обявление
 
***************************************************************** 

 

23.01.2015
Договор № 14323122014 ДЗ
17.12.2014

- Доклад 17.12.2014 
- Протокол 17.12.2014 

09.10.2014 г.
Становище на АОП 
- Становище на АОП за предварителен контрол >>   

26.09.2014
Наименование: "УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ПО ПРОЕКТ 18/321/01625 ”РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА В ОБЩИНА ЦЕНОВО: ПЪТ RSE3212/II-54/ КАРАМАНОВО-ВАРДИМ/-НОВГРАД /II-52/  И  ПЪТ RSE1210/II-54/ ЦЕНОВО - ДОЛНА СТУДЕНА – ГРАНИЦА ОБЩ./ЦЕНОВО-БЯЛА/ - БОТРОВ/ RSE1003/”.
Обществена поръчката № 00956-2014-0003
Идентификационен № 625387 Решение
- Решение >> 
***************************************************************** 

26.09.2014
Наименование: „ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ПО ПРОЕКТ: 18/321/01625”РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА В ОБЩИНА ЦЕНОВО: ПЪТ RSE3212/II-54/ КАРАМАНОВО-ВАРДИМ/-НОВГРАД /II-52/ И ПЪТ RSE1210/II-54/ ЦЕНОВО - ДОЛНА СТУДЕНА – ГРАНИЦА ОБЩ./ЦЕНОВО-БЯЛА/ - БОТРОВ/ RSE1003/”.
Обществена поръчка № 00956-2014-0002
Идентификационен № 625383 Решение
Идентификационен № 625385 Обявление
 
******************************************************************* 
27.11.2014

 

31.10.2014

 

 

09.10.2014 г.
ПРОМЯНА НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Идентификационен № 627785 Решение за промяна

 

26.09.2014
Наименование: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ: 18/321/01625 „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА В ОБЩИНА ЦЕНОВО: ПЪТ RSE3212/II-54/ КАРАМАНОВО-ВАРДИМ/-НОВГРАД /II-52/  И  ПЪТ RSE1210/II-54/ ЦЕНОВО - ДОЛНА СТУДЕНА – ГРАНИЦА ОБЩ./ЦЕНОВО-БЯЛА/ - БОТРОВ/ RSE1003/”. 
Обществена поръчка № 00956-2014-0001
Идентификационен № 625379 Решение
Идентификационен № 625382 Обявление
 
*******************************************************************
22.04.2014
Покана >>   
13.12.2013 
Отговор на въпрос 3 от 13.12.2013 >>
10.12.2013 
Отговор на въпрос 1-2 от 10.12.2013 >>      
03.12.2013
- Решение за промяня >> 
22.11.2013
Процедура:
„УПРАЖНЯВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР 
ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА ПО:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1:
ДОГОВОР №18/321/00565 ОТ 11.05.2010 Г. “РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА СЕЛО НОВГРАД, ОБЩИНА ЦЕНОВО, 
ОБЛАСТ РУСЕ”
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2:
ДОГОВОР №18/321/00566 ОТ 11.05.2010 Г. “РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА СЕЛО КАРАМАНОВО, ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ”

Документи:
- Обявление >>   
- Решение >>   
- Документация >>   
- Приложения Образци >>

 

******************************************************************* 

28.10.2013
- Покана >> 
26.09.2013
Отговори на въпроси - от 1 до 13 от 26.09.2013  >>
30.08.2013
- Решение за промяня >>   
- Указания и изисквания >>  
- Приложения >>
21.08.2013
Процедура:
„ЗАКУПУВАНЕ НА НАРОДНИ НОСИИ"
Документи:
- Обявление >>
- Решение >>
- Указания и изисквания >>
- Приложения >>

 

*******************************************************************
27.11.2014
17.03.2014
Покана >>   
13.09.2013
Отговори на въпроси -1,2 и 3 от 13.09.2013 >>
21.08.2013
Процедура:
„ПОСТОЯННА ИЗЛОЖБА НА ЕТНОГРАФСКОТО НАСЛЕДСТВО И ПРИРОДНИТЕ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО С ПРИЛАГАНЕ НА КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ С ВЕРСИИ ЗА ПОКАЗВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ, В ИНТЕРНЕТ И НА DVD"”
*******************************************************************  

20.08.2013
ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ ПО ПРОЦЕДУРА:
„ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ДОМАШНИ СОЦИАЛНИ ПАТРОНАЖИ НА БЮДЖЕТНА ИЗДРЪЖКА В ОБЩИНА ЦЕНОВО”
Покана >>   
19.07.2013
Отговор на въпрос -2 от 19.07.2013 >>   
Решение за промяна>>    
11.07.2013
Отговор на въпрос -1 от 11.07.2013 >>
13.06.2013
Процедура:
„ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ДОМАШНИ СОЦИАЛНИ ПАТРОНАЖИ НА БЮДЖЕТНА ИЗДРЪЖКА В ОБЩИНА ЦЕНОВО”

Документи:
- Обявление >>
- Решение >>
- Указания и изисквания >>
- Формуляри >>

******************************************************************* 

29.04.2013
Процедура:
„Доставка на горива за МОТОРНИ превозни средства собственост на Община Ценово”

Документи:
- Обявление >>
- Решение >>
- Указания и изисквания >>
- Формуляри >>

 

******************************************************************* 

06.06.2013
Процедура:
Изграждане на улично осветление с използване на слънчева енергия 
в община Ценово 
 
Покана >>  

 

******************************************************************* 

27.02.2013
Отговор на въпроси -от 15 до 17 от 27.02.2013 >>   
18.02.2013
Отговор на въпроси - от 3 до 14 от 18.02.2013 >>  
14.02.2013
Отговор на въпрос -1 и 2 от 14.02.2013 >> 

31.01.2013
Процедура:
Изграждане на улично осветление с използване на слънчева енергия в община Ценово 
Решение - .PDF (79 KB)
Обявление - .PDF (143 KB)
Документация - .PDF (1,4 MB)
Приложения - .RAR (248 KB)
Технически проекти-1 - .RAR (36,7 MB)
Технически проекти-2 - .RAR (54 MB) 

 

******************************************************************* 

03.09.2013
Покана за отваряне на ценови оферти по процедура:
СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА ПО:
Обособена позиция № 1: Договор 18/321/00565 от 11.05.2010 г. “Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Новград, община Ценово, област Русе”
Обособена позиция № 2: Договор 18/321/00566 от 11.05.2010 г. “Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Караманово, община Ценово, област Русе”» 

Покана >>  

******************************************************************* 

28.02.2013
Променена процедура:
СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА ПО:
Обособена позиция № 1: Договор 18/321/00565 от 11.05.2010 г. “Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Новград, община Ценово, област Русе”
Обособена позиция № 2: Договор 18/321/00566 от 11.05.2010 г. “Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Караманово, община Ценово, област Русе”» 

Покана >> 

******************************************************************* 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ
Отговор на въпрос -2 от 21.12.2012 >>     
Отговор на въпрос -1 от 12.12.2012  >>

04.12.2012
Променена процедура:
СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА ПО:
Обособена позиция № 1: Договор 18/321/00565 от 11.05.2010 г. “Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Новград, община Ценово, област Русе”
Обособена позиция № 2: Договор 18/321/00566 от 11.05.2010 г. “Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Караманово, община Ценово, област Русе”» 

- Променена Документация >> 
- Решение за промяна >> 
- Линк към преписката в АОП  >> 

 

*******************************************************************

20.11.2012 
Процедура:
СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА ПО:
Обособена позиция № 1: Договор 18/321/00565 от 11.05.2010 г. “Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Новград, община Ценово, област Русе”
Обособена позиция № 2: Договор 18/321/00566 от 11.05.2010 г. “Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Караманово, община Ценово, област Русе”» 

- Документация >> (1,1 МБ)
- Обявление >> (164 КБ)
- Решение >> (77 КБ)
- Образци СМР >> (390 КБ)
Работни проекти:
- Караманово
   - Геодезия >> (14 МБ)
   - Пътна част >> (274 КБ)
   - План Безопастност и здраве >> (13,4 МБ)
   - Сметна част >> (434 КБ)
   - ВиК >> (26, 9 МБ)
   - Временна организация на движението >> (7 МБ)

- Новград
   - Геодезия >> (4 МБ)
   - Пътна част >> (269 КБ)
   - План Безопастност и здраве >> (7 МБ)
   - Сметна част >> (866 КБ)
   - ВиК >> (13,6 МБ)
   - Временна организация на движението >> (54,9 МБ)