Обяви след 15.04.2016

 

Обява 028 от 21.05.2020г. 

Предмет на поръчката: 
„ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ЕТНОГРАФСКА МУЗЕЙНА СБИРКА В С. НОВГРАД, ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ”

 

Обява № 027 от 24.04.2020 г. 

Предмет на поръчката: 
„ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА "ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО" В СЕЛО ДОЛНА СТУДЕНА, ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ”

 

Обява № 026 от 03.04.2020 г.  

Предмет на поръчката: 
„Инженеринг - проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор на подобект - ул. “Малчика“ в с. Ценово, подобект - “Пробуда“ в с. Белцов, подобект ул. “Бузлуджа“ в с. Новград,  подобект –част от ул. “Генерал Радецки“  в с. Караманово и подобект –част от ул. “Бузлуджа“ в с. Караманово, община Ценово, област Русе“

 

Обява 025 от 16.01.2020 Г.

Предмет на поръчката: 
Изпълнение на СМР за изграждане и оборудване на нова спортна площадка, по проект „Изграждане на нова спортна площадка на открито в УПИ I – 385, кв.42, с. Долна Студена, община Ценово, област Русе“ по ПРСР 2014-2020 г.”

 

Обява 024 от 29.10.2019 Г.

Предмет на поръчката: 
Упражняване на строителен надзор и контрол при изпълнение на СМР за изграждане и оборудване на нова спортна площадка, по проект „Изграждане на нова спортна площадка на открито в УПИ I – 385, кв.42, с. Долна Студена, община Ценово, област Русе по ПРСР 2014-2020 г.”

 

Обява 023 от 09.08.2019 Г.

Предмет на поръчката: 
„Изпълнение на СМР за изграждане и оборудване на нова спортна площадка,  по проект „Изграждане на нова спортна площадка на открито в УПИ I – 385, кв.42, с. Долна Студена, община Ценово, област Русе“ по ПРСР 2014-2020 г.”

 

Обява 022 от 08.08.2019 Г.

Предмет на поръчката: 
„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВО ЗА УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕ С. КАРАМАНОВО, ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ“ 

 

Обява 021 от 08.08.2019 Г.

Предмет на поръчката: 
„Упражняване на строителен надзор и контрол при изпълнение на СМР за реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Ценово, област Русе, по шест обособени позиции, по проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях в с. Ценово, с. Долна Студена, с. Беляново, с. Кривина, с. Пиперково, с. Караманово, с. Новград и с. Джулюница, община Ценово, област Русе“ по ПРСР 2014-2020 г.”

 

ОБЯВА 020 ОТ 16.07.2019 Г.

Предмет на поръчката: 
„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВО В ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ“ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

 

ОБЯВА 019 ОТ 18.06.2019 Г.

Предмет на поръчката: 
„ОСНОВЕН РЕМОНТ В СГРАДА С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ В С. ДОЛНА СТУДЕНА, ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ“

 

ОБЯВА 018 ОТ 27.05.2019 Г.

Предмет на поръчката: 
ТЕКУЩ РЕМОНТ НА АДМИНИСТАТИВНА СГРАДА С. ЦЕНОВО, ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ 

 

ОБЯВА 017 ОТ 07.05.2019 Г.

Предмет на поръчката: 
ТЕКУЩ РЕМОНТ НА АДМИНИСТАТИВНА СГРАДА С. ЦЕНОВО, ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ   

 

Обява 016 ОТ 25.04.2019 Г.

Предмет на поръчката: 
„Инженеринг - проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор на подобект - улица „Димчо Дебелянов“ с. Ценово и подобект - улица “Хан Аспарух“ с. Белцов, община Ценово, област Русе“

Обява 015 ОТ 17.04.2019 Г.

Предмет на поръчката: 
„Инженеринг - проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор на подобект - улица „Димчо Дебелянов“ с. Ценово и подобект - улица “Хан Аспарух“ с. Белцов, община Ценово, област Русе“

 

Обява 014 ОТ 01.04.2019 Г.

Предмет на поръчката: 
„РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДАТА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ – 1898“, С. ЦЕНОВО ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ“

 

Обява № 013 от 13.11.2018 г. 

„Предоставяне на външна експертиза и услуги, свързани с управлението на проект ROBG-417 "Трансгранично партньорство между Ценово-Хотареле-Гряка срещу природни рискове", финансиран по програма INTERREG V-A РУМЪНИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020 Г.

 

Обява № 012 от 11.10.2018 г. 

„Закупуване на офис оборудване по проект ROBG-417 “Трансгранично партньорство между Ценово-Хотеларе-Гряка срещу природни рискове“, финансиран по програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V¬A Румъния ¬ България 2014 ¬ 2020”

 

Обява № 011 от 25.09.2018 г. 

Закупуване на офис оборудване по проект ROBG-417 “Трансгранично партньорство между Ценово-Хотеларе-Греака срещу природни рискове“, финансиран по програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V¬A Румъния ¬ България 2014 ¬ 2020

 

Обява № 010 от 19.06.2018 г. 

„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПОКРИВ, ВЪНШЕН И ВЪТРЕШЕН ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА ДГ "БАБА ТОНКА" С. ЦЕНОВО, ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ“. 

 

Обява № 009 от 19.06.2018 г.

„ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР НА СГРАДА В С. ПИПЕРКОВО,  ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ“.

 

Обява № 008 от 30.05.2018 г. 

„Проектиране, строителство и  осъществяване на авторски надзор на общински обект: „Основен ремонт на ул. "Христо Ботев", в с. Караманово, общ. Ценово“.

 

Обява № 007 от 05.04.2018 г. 
Предмет на поръчката:
„Доставка на техника и оборудване по проект, финансиран по програма за трансгранично  сътрудничество „Interreg V¬A Румъния ¬ България 2014 ¬ 2020”, по обособени позиции“.

 

Обява № 006 от 05.02.2018 г
за събиране на оферти по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: 
„ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ „СТАРА ПЛАНИНА“ И „ВЕЛА ПЕЕВА“ В С. ЦЕНОВО, ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ“.

 

Обява № 005 от 28.08.2017 г. 
за събиране на оферти по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: 
"РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПОКРИВ И КОРНИЗ НА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ОТ 322,5 КВ. М. С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ "ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ" В С. НОВГРАД, ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ", ФИНАНСИРАНИ С ДОГОВОР № РД 11-05-11 ОТ 17.08.2017 Г. ОТ МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА"  

 

Обява № 004 от 13.06.2017 г. 
за събиране на оферти по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: 
„ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛ. ”РОСИЦА” В С. ЦЕНОВО, ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ“

 

Обява № 003 от 02.05.2017 г. 
за събиране на оферти по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: 
„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР/СРР НА ОБЕКТ: РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СГРАДАТА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „П.Р.СЛАВЕЙКОВ - 1927 Г.” - С. ПИПЕРКОВО, ОБЩИНА ЦЕНОВО“ ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ“

 

Обява № 002 от 27.02.2017 г. 
за събиране на оферти по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: 
“Възлагане на автобусни линии от областната транспортна схема от квотата на Община  Ценово” със следните обособени позиции:

 

Обява № 001 от 04.05.2016 г. 
за събиране на оферти по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: 
„Предоставяне на консултантски услуги по подготовка, управление и отчитане на проект: „Рехабилитация и реконструкция на Път RSE1211 /II-54/ Ценово – Белцов – Кривина – пристанище Кривина и изграждане на мрежа за широколентов интернет” на Община Ценово, Област Русе по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.“