Изх. № 271
25.01.2023 г.

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ

- Галинка Георгиева Димитрова
- Милен Георгиев Димитров
- Пламен Станчев Димитров
- Нина Владимирова Димитрова
- Десимир Димитров Димитров
- Невян Николаев Маринов
- Галина Николаева Антова
- Йоан Пламенов Николаев
- Ценка Димитрова Тодорова
- Димитър Цветанов Владимиров
- Катя Цветанова Владимирова
- Милка Цветанова Русанова

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

          Община Ценово, отдел “ТСУ“ на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ обявява на заинтересованите страни, че е постъпило заявление с вх. № 316 от 23.01.2023 год. от Пламен Станчев Димитров (наследник на Станчо Димитров Маринов) с внесен проект за  Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план регулация на УПИ VІ-698 в кв. 48 с. Ценово, общ. Ценово.

Настоящата разработка предлага ПИ 698 да се урегулира по имотни граници и улично-регулационната линия.  УПИ VІ-698  се разделя на две нови УПИ-та:

• УПИ ХVІ-1022 в кв. 48 с площ 1253 кв.м, от тях 14 кв.м са придаваема площ по улична регулация 

• УПИ ХVІІ-023 в кв. 48 с площ 1517 кв.м, от тях 7 кв. м са придаваема площ по улична регулация, 

В 14-дневен срок от настоящото съобщение, може да прегледате преписката всеки присъствен ден, която се намира в отдел ТСУ- стая 304 на Община Ценово и може да направите писмено възражение, предложение и искане по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация Ценово. 

ОБЩИНА ЦЕНОВО