ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ И ПОТРЕБИТЕЛИ

ПО ПРОЕКТ № BG05M9OP001-2.101-0189 "ГРИЖА ЗА ХОРАТА В ОБЩИНА ЦЕНОВО-

"ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ - КОМПОНЕНТ 3“

 
 
ОБЩИНА ЦЕНОВО в качеството си на бенефициент по Проект № BG05M9OP001-2.101-0189 "Грижа за хората в община Ценово -"Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 3“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
 
I.  ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗАКАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГА ПАТРОНАЖНА ГРИЖА
 
Във връзка с изпълнение на Проект № BG05M9OP001-2.101-0189 "Грижа за хората в община Ценово -"Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 3“, Община Ценово приема заявления от желаещи да получават услуга патронажна грижа, а именно:
- закупуване на хранителни продукти и продукти от първа необходимост от хранителни магазини на територията на населеното място със средства на потребителите;
- лекарства от аптеки и дрогерии на територията на общината със средства на потребителите;
- заплащане на битови сметки в пощенски клонове и на територията на населеното място със средства на потребителите;
- заявяване и получаване на неотложни административни услуги в различни административни структури със средства на потребителите.
 

Кандидати за потребители на услугата - патронажна грижа до дома могат да бъдат:

            -  Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
    -  Хора с увреждания;
    -   Възрастни в риск.

„Възрастен в риск” е лице или член на семейството му, което е поставено под карантина във връзка с COVID-19;

 
Целта е задоволяване на идентифицирана нужда от предоставянето на услуги до домовете  за определените в риск жители на община Ценово -  възрастни хора над 65 г. с ограничения  или невъзможност за самообслужване, на хора с увреждания и техните семейства, както и  на хора, които  са поставени под карантина от здравните власти, в контекста на извършване  на превенция разпространението на COVID-19 и Опазване на  здравето на лица от целевата  група и ограничаване на риска от разпространение на корона вирус, чрез осигуряване на  материален и кадрови ресурс  за предоставянето на услуги до дома на потребителите в  Община Ценово.
 

Кандидатите за Потребители, подават до кмета на община Ценово заявление-декларация за получаване на патронажна грижа (Образец 1),в което се отбелязва в коя категория попада, каква услуга желае да получава. В заявлението декларация, лицата може да отбележат предпочитание за Работник изпълняващ доставки по домовете.
 
Към заявление-декларацияза получаване на патронажна грижа, лицата прилагат следните документи:
- Документ за самоличност (за справка);
- Решение на ТЕЛК (копие);
 
Заявлението-декларация за получаване на патронажна грижа, Образец1 се подава в Община Ценово, ет. 1, стая 107, всеки работен ден от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 часа
 
Изпълнението на услугата – получаване на патронажна грижа, стартира на 01.06.2020 г.
 
Образци за попълване от кандидатите:
Образец № 1: ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за получаване на патронажна грижа
 
 
 
II.  ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗАДЛЪЖНОСТТА „РАБОТНИК ИЗПЪЛНЯВАЩ ДОСТАВКИ ПО ДОМОВЕТЕ
Община Ценово приема на документи е за 7 и повече работни места за длъжността „РАБОТНИК ИЗПЪЛНЯВАЩ ДОСТАВКИ ПО ДОМОВЕТЕ“ по Проект № BG05M9OP001-2.101-0189 "Грижа за хората в община Ценово -"Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 3“по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., при условията на чл. 68, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, наети на пълен и непълен работен ден, за срок от 6 (шест) месеца, или изчерпване на средствата по проекта.
 
Работник изпълняващ доставки по домовете може да бъде всяко лице, което не е поставено под запрещение и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашно насилие на ползвател на лична помощ.
 
Кратко описание на длъжността:
Работата на Работника изпълняващ доставки по домовете е свързана с предоставяне на почасови услуги към заявили желание да получават услугата – патронажна грижа за :
- закупуване на хранителни продукти и продукти от първа необходимост от хранителни магазини на територията на населеното място със средства на потребителите;
- лекарства от аптеки и дрогерии на територията на общината със средства на потребителите;
- заплащане на битови сметки в пощенски клонове и на територията на населеното място със средства на потребителите;
- заявяване и получаване на неотложни административни услуги в различни административни структури със средства на потребителите.
Място на работа на „Работник изпълняващ доставки по домовете“: домовете на потребителите на услугата;
 
Изисквания към кандидатите за длъжностите „Работник изпълняващ доставки по домовете“:
-            Безработни лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране или лица, работещи по срочен трудов договор, или лица наети на непълен работен ден, които към момента на назначаването по проекта ще бъдат безработни;
-            Минимална степен на образование – начално;
-            Мотивация за извършване на социална работа;
-            Комуникация при осъществяване на обслужващи дейности;
-            Отговорност и съзнателност при изпълнение на този вид дейност;
 
Необходими документи, които следва да бъдат представени:
1.      Заявление-декларация (Образец 2)към което прилага:
·  Документ за самоличност (за справка);
·  Копие на документ за образователно-квалификационна степен.
·  Автобиография;
·  Декларация за съгласие за предоставяне и съхранение на лични данни, във връзка с изпълнение на проект BG05M9OP001-2.101-0189"Грижа за хората в община Ценово-"Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 3"(Образец 3);
·  Декларация, че спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие по отношение на ползвател на лична помощ (Образец4);
·  Документи, удостоверяващи успешно преминат курс на обучение за предоставяне на услуги в домашна среда(при наличие).
             
В заявлението-декларация всеки кандидат може да изрази предпочитанията си относно лицата на които ще прави доставки, като Работник изпълняващ доставки по домовете.
 
Място и срок на подаване на документите: Заявлението-декларация, Образец 2 се подава лично в Община Ценово, ет. 1, стая 107, всеки работен ден от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 часа от 14.05. до 20.05.2020 г.
 
Начин на провеждане на подбора: С всеки кандидат ще се проведе събеседване в деня на подаване на заявлението и ако отговаря на изискванията ще бъде вписан в списъка на кандидатите за Работник изпълняващ доставки по домовете в общината.
 
Образци за попълване от кандидатите:
-  Образец 2:ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за кандидатстване за Работник изпълняващ доставки по домовете
-  Образец3:Декларация за съгласие за предоставяне и съхранение на лични данни, във връзка с изпълнение на проект BG05M9OP001-2.101-0189"Грижа за хората в община Ценово-"Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 3"
-  Образец4: Декларация, че спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие по отношение на ползвател на лична помощ
 
 
III.  ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗАКАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИСПЕЧЕР
Община Ценово приема на документи е за 1 работно място за длъжността „ДИСПЕЧЕР“ по Проект № BG05M9OP001-2.101-0189 "Грижа за хората в община Ценово -"Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 3“по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., при условията на чл. 68, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, на 4 ЧАСОВ работен ден, за срок от 6 (шест) месеца, или изчерпване на средствата по проекта.
 
Кратко описание на длъжността „Диспечер“: обслужва групи потребители на услугата патронажна грижа, които са:
           -  Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
           -  Хора с увреждания;
           -  Възрастни в риск.
„Възрастен в риск” е лице или член на семейството му, което е поставено под карантина във връзка с COVID-19;


Основни задължения на длъжността са да приема заявки за необходимата услуга от одобрените потребители и предаване на Работниците изпълняващ доставки по домовете.
 
Изисквания към кандидатите за длъжността „Диспечер“:
-            Безработни лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране или лица, работещи по срочен трудов договор, или лица наети на непълен работен ден, които към момента на назначаването по проекта ще бъдат безработни;
- минимална степен на образование – средно;
- професионален опит на сходна длъжност – не се изисква;
- допълнителна квалификация/обучение: компютърна компетентност – добро владеене на Microsoft Office (Word, Excel).
- Мотивация за извършване на социална работа;
- Комуникация при осъществяване на обслужващи дейности;
-   Отговорност и съзнателност при изпълнение на този вид дейност;
 
Необходими документи, които следва да бъдат представени:
Заявление-декларация (Образец5)към което прилага:
·  Документ за самоличност (за справка);
·  Документ за завършено образование;
·  Автобиография;
·  Декларация за съгласие за предоставяне и съхранение на лични данни, във връзка с изпълнение на проект BG05M9OP001-2.101-0189"Грижа за хората в община Ценово-"Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 3" (Образец3)
 
Място и срок на подаване на документите: Заявлението-декларация,  Образец 5 се подава лично в Община Ценово, ет. 1, стая 107, всеки работен ден от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 часа от 14.05. до 20.05.2020 г.
 
Начин на провеждане на подбора: Събеседване с допуснатите кандидати ще се проведе на 21.05.2020 г. от 11:00 часа в сградата на Общинска администрация – Ценово
 
Образци за попълване от кандидатите:
-  Образец 5:ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за кандидатстване за длъжността „Диспечер“
-   Образец3: Декларация за съгласие за предоставяне и съхранение на лични данни, във връзка с изпълнение на проект № BG05M9OP001-2.101-0189 "Грижа за хората в община Ценово - "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 3";
 
 
            Резултатите от подбора ще бъдат поставяни на общодостъпно място за обявяване на списъците и съобщенията: интернет страницата на Община Ценово и информационното табло на сградата на Общинска администрация – Ценово.
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Този документ е създаден в рамките на Проект № BG05M9OP001-2.101-0189 "Грижа за хората в община Ценово-
"Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 3", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Ценово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."