Изх. № 83
11.01.2022г.

 ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ

Обявление на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ и по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНА ЦЕНОВО, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че са издадени:

1. Заповед № РД-11-003/10.01.2023г. на Кмета на Община Ценово за одобряване на проект ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 56366.43.4 в местността „Ценовско“ по кадастралната карта и кадастрални регистри  на с. Пиперково, общ. Ценово.

2. Заповед № РД-11-004/10.01.2023г. на Кмета на Община Ценово за одобряване на проект ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 56366.65.148 в местността „Боруната“ по кадастралната карта и кадастрални регистри  на с. Пиперково, общ. Ценово.

3. Заповед № РД-11-005/10.01.2023г. на Кмета на Община Ценово за одобряване на проект ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 56366.66.163 в местността „Лайчките“ по кадастралната карта и кадастрални регистри  на с. Пиперково, общ. Ценово.

4. Заповед № РД-11-006/10.01.2023г. на Кмета на Община Ценово за одобряване на проект ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 56366.28.228 в местността „Ливадите“ по кадастралната карта и кадастрални регистри  на с. Пиперково, общ. Ценово.

5. Заповед № РД-11-007/10.01.2023г. на Кмета на Община Ценово за одобряване на проект ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 56366.30.101 в местността „Ливадите“ по кадастралната карта и кадастрални регистри  на с. Пиперково, общ. Ценово.

6. Заповед № РД-11-008/10.01.2023г. на Кмета на Община Ценово за одобряване на проект ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 56366.30.86 в местността „Ценовско“ по кадастралната карта и кадастрални регистри  на с. Пиперково, общ. Ценово.

Справка и допълнителна информация може да получите в стая № 304 в сградата на Община Ценово и на сайта на Община Ценово.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд – гр. Русе чрез Община Ценово.

-  ПИ 56366.43.4 в местността „Ценовско“
-  ПИ 56366.65.148 в местността „Боруната“
-  ПИ 56366.66.163 в местността „Лайчките“
-  ПИ 56366.28.228 в местността „Ливадите“
-  ПИ 56366.30.101 в местността „Ливадите“ 
-  ПИ 56366.30.86 в местността „Ливадите“ по КККР на с. Пиперково, общ. Ценово 

ОБЩИНА ЦЕНОВО