Обяви ТСУ

 

11.05.2020г.  

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Ценово, на основание чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията обявява на всички заинтересовани лица, че е изработен проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за канал дъждовни, битови и пречистени води от УПИ ІІ, кв.81 до поземлен имот с идентификатор 51977.13.105 – отводнителен канал (стар номер по КВС 000091) по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Новград, ЕКАТТЕ 51977, община Ценово, област Русе

Трасето и сервитутите са предвидени да преминат през имоти с идентификатори 51977.13.104, 51977.13.105, 51977.14.118, 51977.14.119, 51977.14.120 по КККР за неурбанизирана територия на землище с. Новград, като подробно описание на имотите и сервитутите е отразено в приложения регистър на засегнатите имоти, неразделна част от ПУП-ПП. Проектът е изложен  в сградата на Община Ценово.

Възложител на проекта е „АГРОЛА ЕКОИНВЕСТ“ ООД.

Проектът за ПУП-ПП е изложен за разглеждане в сградата на Община Ценово в стая №304., ет. 3, ул. „Цар Освободител“ №66

Обявлението е обнародвано в ,,Държавен вестник” бр. 41/ 08.05.2020 г.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в Държавен вестник.

11.05.2020г.

Парцеларен план лист 01  
Парцеларен план лист 02  

 

 

Изх. № 181
27.01.2020г.

ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ  

КЕНАН СЮЛЕЙМАНОВ ФАИКОВ  

МИРОСЛАВ ЙОРДАНОВ АНГЕЛОВ  

ОБЩИНА ЦЕНОВО

Обявление на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ и по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК

 О Б Я В Л Е Н И Е

 ОБЩИНА ЦЕНОВО, СЪОБЩАВА на заинтересованите собственици Заповед №РД-11-007/27.01.2020г. на Кмета на община Ценово за одобряване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) –– Изменение план за регулация (ИПР) на УПИ ІІІ-194 и УПИ ІV-196 в кв.29 с. Новград, община Ценово.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд – гр. Русе чрез Община Ценово.  

 

Изх. № 182
27.01.2020г.

 ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ

Н-ЦИ НА ПЕТЪР ИЛИЕВ ИВАНОВ, 

ИВО ПЕТРОВ ИЛИЕВ

РАЛИЦА ПЕТРОВА ИВАНОВА, собственици на УПИ ХІ-263, кв. 19 с. Долна Студена, общ. Ценово:

 ЛАЗАР ТРИФОНОВ МАРИНОВ

АЛЕКСАНДРА ПЕТКОВА МАРИНОВА собственици на УПИ Х-268, кв. 19 с. Долна Студена, общ. Ценово;

 ГЕОРГИ МИНКОВ КЪТЕВ, собственик на УПИ ХІІ-262, кв. 19 с. Долна Студена, общ. Ценово:

Обявление на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ и по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК

 О Б Я В Л Е Н И Е

 ОБЩИНА ЦЕНОВО, СЪОБЩАВА на заинтересованите собственици Заповед №РД-11-006/27.01.2020г. на Кмета на община Ценово за одобряване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) –– Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ ХІ-263, ХІІ-262 и Х-268 в кв.19 по регулационния план на с. Долна Студена, общ. Ценово, обл. Русе  

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд – гр. Русе чрез Община Ценово.

 

 

Изх. № 4/02.01.2020 г.

 КЕНАН СЮЛЕЙМАНОВ ФАИКОВ
 МИРОСЛАВ ЙОРДАНОВ АНГЕЛОВ

 ОБЩИНА ЦЕНОВО

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Ценово на основание чл. 128, ал. 3 и ал. 5  от Закона за устройство на територията и при условията на чл. 61, ал. 3 от Административно - процесуалния кодекс, обявява на следните заинтересувани лица:

 КЕНАН СЮЛЕЙМАНОВ ФАИКОВ

 МИРОСЛАВ ЙОРДАНОВ АНГЕЛОВ

 ОБЩИНА ЦЕНОВО

 за изработен проект „Подробен устройствен  план  (ПУП) – Изменение план за регулация (ИПР) на за УПИ ІІІ-194 и УПИ ІV-196 в кв.29 с. Новград, община Ценово.

 Схеми за водоснабдяване и електроснабдяване на имота.

            В 14-дневен срок от настоящото съобщение, може да прегледате преписката, която се намира в отдел ТСУ- стая 304 на Община Ценово и може да направите писмено възражение, предложение и искане по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация Ценово.

 

Изх. № 2/02.01.2020 г.   

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 Община Ценово на основание чл. 128, ал. 3 и ал. 5  от Закона за устройство на територията и при условията на чл. 61, ал. 3 от Административно - процесуалния кодекс, обявява на следните заинтересувани лица:

  ГЕОРГИ МИНКОВ КЪТЕВ

 ЛАЗАР ТРИФОНОВ МАРИНОВ

 АЛЕКСАНДРА ПЕТКОВА МАРИНОВА

 ИВО ПЕТРОВ ИЛИЕВ

 РАЛИЦА ПЕТРОВА ИВАНОВА

 за изработен проект „Подробен устройствен  план  (ПУП) – Изменение план за регулация (ИПР) на УПИ ХІ-263, ХІІ-262 и Х-268 в кв. 19 по регулационния план на с. Долна Студена, общ. Ценово, обл. Русе. Схема за водоснабдяване на имота.

            В 14-дневен срок от настоящото съобщение, може да прегледате преписката, която се намира в отдел ТСУ- стая 304 на Община Ценово и може да направите писмено възражение, предложение и искане по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация Ценово.

 

 

 

Изх. № 2316
20.12.2019г.

 ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ 

 ОБЩИНА ЦЕНОВО ви уведомява, че e издадена Заповед № РД-11-175 от 20.12.2019г. на Кмета на Община Ценово с което се учредява право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура - водопроводно отклонение и външно кабелно ел. захранване до ПИ с идентификатор № 78361.43.43  за строеж: „Реконструкция на склад за семена за цех за производство на пелети от дървесина и отпадъчна дървесина“  през имоти с идентификатори №№ 78361.43.390, № 78361.43.391 и № 78361.43.33 - общинска собственост, съгласно чл. 193, ал.4 и ал. 8 от Закона за общинската собственост.

Общата дължина на трасе на водопроводно отклонение до ПИ с идентификатор  №78361.43.43  през описаните общински имоти в т.1 е 190,87 м, а засегнатата от сервитута площ е  920 кв.м. 

Общата дължина на трасе на външното ел. кабелно отклонение до ПИ с идентификатор  №78361.43.43  през описаните имоти в т.2 е 262,95 м, а засегнатата от сервитута площ е  1012 кв. м.

С Протокол 04.12.2019г. на комисията по чл.210 от ЗУТ при Община Ценово е определено обезщетението за право на прокарване, който е неразделна част от горепосочената заповед.

На основание чл.34 от АПК, Ви уведомяваме, че може да се запознаете със съдържанието на протокола и да прегледате всички документи по преписката в администрацията на Община Ценово, с. Ценово, обл. Русе, ул. „Цар Освободител“ № 66.

Заповедта подлежи на обжалване като индивидуален административен акт по реда на чл.215, ал.1 от ЗУТ и глава Х, раздел І от Административно-процесуалния кодекс (АПК) в 14-дневен срок от получаване на съобщението чрез Община Ценово пред  Административен съд – Русе с жалба в два еднообразни екземпляра. 

ОБЩИНА ЦЕНОВО 

 

05.12.2019г.

ДО 
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ  

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 На основание чл.26, ал.2 от Административно процесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.61, ал.3 от АПК

 ОБЩИНА ЦЕНОВО съобщава, че с Протокол от 04.12.2019г. на комисията по чл.210 от ЗУТ назначена със Заповед № 453 от 25.11.2019г. на Кмета на община Ценово е определено обезщетение за право на прокарване и сервитут на стоеж: 

• Трасе на елементите на техническата инфраструктура – водопроводно отклонение до ПИ с идентификатор  №78361.43.4 по КК на с. Ценово, общ. Ценово“, в размер на 1280,00 лв (хиляда двеста и осемдесет лева) без ДДС  

• Трасе на елементите на техническата инфраструктура – външно кабелно ел. захранване отклонение до ПИ с идентификатор  №78361.43.4 по КК на с. Ценово, общ. Ценово“, в размер на 1253,00 лв (хиляда двеста петдесет и три лева) без ДДС  

Протоколът подлежи на обжалване пред Административен съд – гр. Русе в 14-дневен срок от съобщаването му, съгласно чл.215 от ЗУТ.

Административната преписка е на разположение на заинтересованите лица в стая № 304, етаж 3, в сградата на Община Ценово, ул. „Цар Освободител“ 66, телефон 08122/25-10.

 

ОБЩИНА ЦЕНОВО

 

26.11.2019 

Изх. № 2197/26.11.2019 г. 

ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ 

ЕТ „ЛАЗАР ЛАЗАРОВ“  
ЕРП „СЕВЕР“ АД (ТРАФОПОСТ) 
ОБЩИНА ЦЕНОВО (ЗЕМЯ)
МИРОСЛАВ КИРИЛОВ КИРИЛОВ
НИКОЛАЙ КИРИЛОВ ПЕТКОВ
ПЕТКА КИРИЛОВА ВАНКОВА 

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Обявление на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ и по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК

ОБЩИНА ЦЕНОВО, СЪОБЩАВА на заинтересованите собственици Заповеди №№ РД-11-163 и РД-11-164 от 25.11.2019г. на Кмета на община Ценово за одобряване на проекти за:

  • „Подробен устройствен  план  (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ ХV и ІV в кв. 80 по регулационния план на с. Новград, общ. Ценово и 
  • „Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на УПИ ХV и ІV (нов УПИ ХVІІ-509) с отреждане за „енергийно производство“ и УПИ ХVІІІ-510 за трафопост в кв.80 по плана на с. Новград, общ. Ценово с възложител и собственик  ЕТ „Лазар Лазаров“.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заповедите могат да бъдат обжалвани в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд – гр. Русе чрез Община Ценово.

Заповеди №№ РД-11-163  
Заповеди №№ РД-11-164  
Изменение на план за регулация (ИПР)  
План за застрояване (ПЗ)  

 

18.10.2019 

Изх. № 1918/18.10.2019 г.

 ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ

 ЕТ „ЛАЗАР ЛАЗАРОВ“  

 ЕРП „СЕВЕР“ АД (ТРАФОПОСТ) 

 ОБЩИНА ЦЕНОВО (ЗЕМЯ)

 МИРОСЛАВ КИРИЛОВ КИРИЛОВ

 НИКОЛАЙ КИРИЛОВ ПЕТКОВ

 ПЕТКА КИРИЛОВА ВАНКОВА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е  

на основание  чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията

  Община Ценово, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл. 61, ал. 3 от Административно - процесуалния кодекс, обявява на следните заинтересувани лица,  че е изработен проект „Подробен устройствен  план  (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на УПИ ХV и ІV в кв. 80 (нови УПИ ХVІІ – 509 и ХVІІІ-510) по регулационния план на с. Новград, общ. Ценово, обл. Русе 

Предписанието спира прилагането на  подробния устройствен план в посочения обхват, съгласно чл.135, ал.6 от ЗУТ

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаване на обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация. 

 

17.10.2019г.

О Б Я В Л Е Н И Е
№ 1908/17.10.2019 г. 

Община Ценово, област Русе, отдел ТСУ на основание чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, обявява на заинтересуваните страни, че с Решение № 449, Протокол № 70 от 25.09.2019 г. на Общински съвет - Ценово е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за техническата инфраструктура към обект: „Реконструкция на склад за семена за цех за производство на пелети от дървесина и отпадъчна дървесина“ в ПИ 043004, м. Стопански двор по КВС на с. Ценово, общ. Ценово

ПУП – ПП, предвижда  трасето на захранващия кабел да е с начало от трансформаторен пост ТП-2 в ПИ 000390 – общинска частна собственост. Преминава през територията на ПИ 000391 от т. 11 до т.14 и  навлиза в ПИ 043033 от т.14. След т.18 достига ПИ 043004.

Дължината на трасето е 262,95 м., изцяло в територия общинска собственост. Сервитутите на електропровода са дефинирани на отстояние 2м от двете страни на трасето.

Новото водопроводно отклонение ще се изгради от съществуващ водопровод Ф140 на територията на ПИ 000391, пресича зелената ивица. До 2м от точката на водовземане ще се изгради водомерна шахта. След нея трасето на новият захранващ водопровод до имота ще премине в общинския обслужващ път на 1 м от края на пътя в западната му част.  

Дължината на трасето е 190,87 м, изцяло в територия общинска собственост и сервитут 6 м, по 3 м от двете страни на водопровода.

Решението с одобреният ПУП - ПП се намира в отдел ТСУ при Община Ценово, област Русе и могат да бъдат прегледани всеки присъствен ден.

Решението подлежи на обжалване, по реда на чл. 215, ал.4 от ЗУТ, чрез Общинския съвет-Ценово, пред Административен съд – Русе в 30-дневен срок от обнародването му „Държавен вестник” бр.81 от 15.10.2019г. 

 

30.09.2019г.
Обявление по чл.124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията

О Б Я В Л Е Н И Е

ОБЩИНА ЦЕНОВО на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройството на територията обявява,  че е издадена  Заповед № РД-11-142 от 27.09.2019г. на Кмета на община Ценово, с която се разрешава изработване на проект: „Подробен устройствен  план  (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на УПИ ХV и ІV (нов УПИ ХVІІ-509) с отреждане за „енергийно производство“ и УПИ ХVІІІ-510 за трафопост в кв.80 по плана на с. Новград, общ. Ценово.

Заповедта  се намира в сградата на Община Ценово.

Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

16.09.2019 
ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ  

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

на основание  чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията

   На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме,  че е изработен проект „Подробен устройствен  план  (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ ХV и ІV в кв. 80 по регулационния план на с. Новград, общ. Ценово, обл. Русе 

Предписанието спира прилагането на  подробния устройствен план в посочения обхват, съгласно чл.135, ал.6 от ЗУТ

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаване на обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация. 

 

27.08.2019 

Обявление по чл.124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията 

  О Б Я В Л Е Н И Е

 ОБЩИНА ЦЕНОВО на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява,  че е издадена  Заповед № РД-11-127 от 27.08.2019г. на Кмета на община Ценово, с която се разрешава изработване на проект: „Подробен устройствен  план  (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ ХV и ІV в кв. 80 по регулационния план на с. Новград, общ. Ценово.

Заповедта  се намира в сградата на Община Ценово.

Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 27.08.2019г.

 

 

21.08.2019

О Б Я В Л Е Н И Е

 Изх.№1504/21.08.2019г.

 Община Ценово, на основание чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията обявява на всички заинтересовани лица, че е изработен проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за обект Автомагистрала “Русе – Велико Търново“ и обход на гр. Бяла от км 0+400 до км 76+200 в землищата на с. Ценово, с. Белцов, с. Пиперково, с. Долна Студена, община Ценово

Проектът за ПУП-ПП предвижда определянето на засегнатите поземлени  имоти от трасето на автомагистрала „Русе - Велико Търново“ в землищата на селата Ценово, Белцов, Пиперково и Долна Студена, община Ценово за създаването на основа за извършване на процедури по отчуждаване на земи и изключването им от поземления фонд и горска територия за изграждане на директното трасе, площадки за депониране на земни маси и реконструкция.

Възложител на проекта е АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ 

Проектът за ПУП-ПП е публикуван на интернет страницата на общината и е изложен за разглеждане в Община Ценово в стая №304, ет. 3, ул. „Цар Освободител“ №66  

Обявлението е обнародвано в ,,Държавен вестник” бр. 66/20.08.2019 г.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проектите до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в Държавен вестник.

ОБЩИНА ЦЕНОВО 

Проектът за ПУП-ПП >> 

 

 

 

16.08.2019г.

У В Е Д О М Л Е Н И Е

  № 1474/16.08.2019 г. 

 По чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията

  На основание чл.129, ал.1 от ЗУТ Община Ценово, област Русе, уведомява заинтересуваните страни, че с Решение № 437, Протокол № 68 от 31.07.2019 г. на Общински съвет - Ценово е одобрен проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на кв. 36, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 и 56а с. Долна Студена, общ. Ценово, област Русе

  Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение. Проектът за ПУП-ПРЗ предвижда застрояване с устройствени показатели и характеристики в съответствие с допустимите за жилищна устройствена зона „Жм” по чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Решението с одобреният ПУП - ПРЗ се намира в отдел „ТСУ” при Община Ценово, Област Русе и могат да бъдат прегледани всеки присъствен ден.

  Решението подлежи на обжалване, по реда на чл. 215, ал.4 от ЗУТ, чрез Общинския съвет-Ценово, пред Административен съд – Русе в 30-дневен срок от обнародването му „Държавен вестник” бр.65 от 16.08.2019г.

План част архитектура  
План част геодезия  

 

12.08.2019г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Ценово, на основание чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията обявява на всички заинтересовани лица, че е изработен проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за техническата инфраструктура към обект: „Реконструкция на склад за семена за цех за производство на пелети от дървесина и отпадъчна дървесина“ в ПИ 043004, м. Стопански двор по КВС на с. Ценово, общ. Ценово

Проектът за ПУП-ПП предвижда определянето на засегнатите поземлени  имоти от трасетата на техническата инфраструктура (електроснабдяване и водоснабдяване) и налагане на ограничение на ползване.

Възложител на проекта е „НАУТИЛИУС“ ООД.

 Проектът за ПУП-ПП е изложен за разглеждане в Община Ценово в стая №304., 

ет. 3, ул. „Цар Освободител“ №66

 Обявлението е обнародвано в ,,Държавен вестник” бр. 62/ 06.08.2019 г.

 На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проектите до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в Държавен вестник.

 

 

01.08.2019г.
Изх. № 1385  

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ

Н-ЦИ НА ИВАН ЕНЧЕВ АНГЕЛОВ  собственик на УПИ ХІІІ-511, кв. 28 с. Ценово, общ. Ценово :
СТЕФАНКА ПЕТРОВА АНГЕЛОВА
ЕЛКА ИВАНОВА КОНЯРСКА
ИВАЙЛО ИВАНОВ ЕНЧЕВ
Н-ЦИ НА ЙОНКО ЛЮБЕНОВ АНГЕЛОВ собственик на УПИ ХІІ-510, кв. 28 с. Ценово, общ.Ценово 
АТАНАСКА ЕРУСАЛИМОВА ЛЮБЕНОВА
НИКОЛИНКА ЙОНКОВА ИВАНОВА
ЛЮБКА ЙОНКОВА ПЕТРОВА
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ ЛЮБЕНОВ

 Обявление на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ и по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК

 О Б Я В Л Е Н И Е

 ОБЩИНА ЦЕНОВО, СЪОБЩАВА на заинтересованите собственици Заповед №РД-11-107/01.08.2019г. на Кмета на община Ценово за одобряване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) –– Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ ХІІ-510 и ХІІІ-511 в кв.28 по регулационния план на с. Ценово, общ. Ценово, обл. Русе  

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд – гр. Русе чрез Община Ценово.

ПУП одобряване >> 
ПУП изготвен проект >>  
Заповед № РД-11-107 >>  

 

08.07.2019г.
Обявление по чл.124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията 

  О Б Я В Л Е Н И Е

  На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Общинска администрация Ценово обявява, че с Решение № 429 от 26.06.2019 год. на Общински съвет Ценово разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен План /ПП/ за трасета на техническа инфраструктура - трасе на водопроводно отклонение от съществуващ водопровод ф140 и трасе на кабел ниско напрежение от трансформаторен пост в ПИ 000390 (общинска собственост) до обект: „Реконструкция на склад за семена за цех за производство на пелети от дървесина и отпадъчна дървесина“ в ПИ 043004, м. Стопански двор в землище Ценово, общ. Ценово

08.07.2019г.
ОБЩИНА ЦЕНОВО

 

27.06.2019г.

Изх. № 1168 

До собствениците  

Йордан Николов Йорданов
на УПИ ІІІ-84 в кв. 36
по регулационния план на с. Долна Студена

Янка Илиева Петрова (н-к на Илия Петров Илиев)
на УПИ ІІ-82 в кв.36
по регулационния план на с. Долна Студена 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщаваме, че е издадена виза от Главния архитект на Община Ценово на 27.06.2019 год. за проектиране на второстепенна постройка на допълващо застрояване – лека постройка за отоплителни материали и инвентар с h до стреха до 2.20 м (височината на оградата) и с h било до max 3м по плана на с. Долна Студена, общ. Ценово

Визата е изложена в отдел ТСУ при Община Ценово. 

Съгласно условията на чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ, визата може да бъде обжалвана пред  Административен съд, чрез Община Ценово, в 14-дневен срок от съобщаването й. 

Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 08122 25-10 (вътр. 32) 

 

 

24.06.2019г.

Изх. № 1146

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ

Обявление на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ и по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК   

 О Б Я В Л Е Н И Е

ОБЩИНА ЦЕНОВО, СЪОБЩАВА на заинтересованите собственици Заповед №РД-11-088/21.06.2019г. на Кмета на община Ценово за одобряване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение план за регулация (делба) за УПИ VІІ-47 в кв. 28 по плана за регулация на с. Долна Студена, общ. Ценово с възложители и собственици н-ци на Боян Янков Великов и н-ци на Тодор Иванов Петков.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд – гр. Русе чрез Община Ценово.

 ОБЩИНА ЦЕНОВО  

 Заповед >>  

 

 

14.06.2019г.

Община Ценово на основание чл. 128, ал. 3 и ал. 5  от Закона за устройство на територията и при условията на чл. 61, ал. 3 от Административно - процесуалния кодекс, обявява на следните заинтересувани лица:

 Н-ЦИ НА ИВАН ЕНЧЕВ АНГЕЛОВ  собственик на ПИ 501.511, с. Ценово, общ. Ценово :

СТЕФАНКА ПЕТРОВА АНГЕЛОВА
ЕЛКА ИВАНОВА КОНЯРСКА
ИВАЙЛО ИВАНОВ ЕНЧЕВ
Н-ЦИ НА ЙОНКО ЛЮБЕНОВ АНГЕЛОВ собственик на ПИ 501.510 с. Ценово, общ.Ценово 
АТАНАСКА ЕРУСАЛИМОВА ЛЮБЕНОВА
НИКОЛИНКА ЙОНКОВА ИВАНОВА
ЛЮБКА ЙОНКОВА ПЕТРОВА
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ ЛЮБЕНОВ

 е изработен проект „Подробен устройствен  план  (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ ХІІ-510 и ХІІІ-511 в кв.28 по регулационния план на с. Ценово, общ. Ценово, обл. Русе  Схеми за водоснабдяване и електроснабдяване на имота.

   В 14-дневен срок от настоящото съобщение, може да прегледате преписката, която се намира в отдел ТСУ- стая 304 на Община Ценово,

 и може да направите писмено възражение, предложение и искане по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация Ценово. 

 Скица >>

 

11.06.2019г.
Обявление по чл.124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията 

  О Б Я В Л Е Н И Е

  ОБЩИНА ЦЕНОВО СЪОБЩАВА, че е издадена  Заповед № РД-11-082 от 11.06.2019г. на Кмета на община Ценово за одобряване на задание и разрешаване изработване на проект: „Подробен устройствен  план  (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ ХІІ-510 и ХІІІ-511 в кв.28 по регулационния план на с. Ценово, общ. Ценово, обл. Русе с възложител: заинтересованите лица.

Заповедта  се намира в сградата на Община Ценово.

Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 11.06.2019г.
  ОБЩИНА ЦЕНОВО 
Заповед № РД-11-082 >> 

 

10.06.2019г.

  О Б Я В Л Е Н И Е  

Община Ценово, на основание чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията обявява на всички заинтересовани лица, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) по реда член 16 от ЗУТ. Проектът обхваща кв. 36, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56а, с. Долна Студена, общ. Ценово, област Русе
Проектът за ПУП-ПРЗ предвижда застрояване с устройствени показатели и характеристики в съответствие с допустимите за жилищна устройствена зона „Жм” по чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Възложител на проекта е Община Ценово.
Проектът за ПУП-ПРЗ е изложен за разглеждане в Община Ценово в стая №304., ет. 3, ул. „Цар Освободител“ № 66
Обявлението е обнародвано в ,,Държавен вестник” бр. 43/ 31.05.2019 г.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проектите до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в Държавен вестник.

10.06.2019г.
ОБЩИНА ЦЕНОВО 

ПУП-ПРЗ >>  
План за регулация и застряване >>  

 

 

20.05.2019г.
Обявление по чл.124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията 

 О Б Я В Л Е Н И Е  

 ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ СЪОБЩАВА, че е издадена  Заповед № РД-11-073 от 17.05.2019г. на Кмета на община Ценово за одобряване на задание и разрешаване изработване на проект: „Подробен устройствен  план  (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ VІІ-47 в кв. 23 по регулационния план на с. Долна Студена, общ. Ценово, обл. Русе с възложител: заинтересованите лица.

Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 20.05.2019г.

 ОБЩИНА ЦЕНОВО 

 Скица >>

 

 

02.05.2019г.

Изх. № 843

ОБЩИНА ЦЕНОВО
ОТДЕЛ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 О Б Я В Л Е Н И Е

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ

АТАНАСКА ЕРУСАЛИМОВА ЛЮБЕНОВА
НИКОЛИНКА ЙОНКОВА ИВАНОВА
ЛЮБКА ЙОНКОВА ПЕТРОВА
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ ЛЮБЕНОВ
СТЕФАНКА ПЕТРОВА АНГЕЛОВА
ЕЛКА ИВАНОВА КОНЯРСКА
ИВАЙЛО ИВАНОВ ЕНЧЕВ

 На основание чл.61, ал.2 от Административно процесуалния кодекс /АПК/ Ви съобщаваме, че е издадена Заповед № РД-11-064 от 02.05.2019г. на Кмета на община Ценово за одобряване на кадастрален план изменен в частта на ПИ 510 и ПИ 511 в кв. 28 село Ценово, община Ценово, област Русе.

 

На основание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от получаване на обявяването съгласно разпоредбите на чл. 54, ал.6 от ЗКИР долупосочените лица, ако имат основание могат да направят писмено възражение в два екземпляра чрез Община Ценово до Административен съд - гр.Русе 

 

28.03.2019

Изх. № 636/27.03.2019г.

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ

АТАНАСКА ЕРУСАЛИМОВА ЛЮБЕНОВА
НИКОЛИНКА ЙОНКОВА ИВАНОВА
ЛЮБКА ЙОНКОВА ПЕТРОВА
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ ЛЮБЕНОВ
СТЕФАНКА ПЕТРОВА АНГЕЛОВА
ЕЛКА ИВАНОВА КОНЯРСКА
ИВАЙЛО ИВАНОВ ЕНЧЕВ 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление вх.№ 1034/25.03.2019г. от Ивайло Иванов Енчев, чрез пълномощник Диана Петрова Стефанова-адвокат, до общинска администрация- Ценово, придружено от проект за изменение, е започната процедура по поправка/изменение на кадастрален план на недвижими имоти с планоснимачни номера ПИ 510 и ПИ 511 в кв.28, находящи се в село Ценово, община Ценово, област Русе, ул. „Дунав”.

Изменението се изразява в поправка и нанасяне на съществуващата на място граница между поземлени имоти № 510 и № 511 в кв. 28, съгласно скица-проект и се извършва въз основа на представени документи и проект на правоспособно лице по ЗКИР.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението в приемното време в дните: от понеделник до петък от 08.30 ч. до 16.30 ч. в стая 304, ет. 3 в сградата на Община Ценово, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявлението и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените ще продължи процедурата по изменение на кадастралния план на недвижимите имоти с №510 и №511 в кв.28, находящи се в с. Ценово, община Ценово, област Русе.

   Скица >> 

 

 

26.03.2019г.

 ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ

Обявление на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ и по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК

  О Б Я В Л Е Н И Е

ОБЩИНА ЦЕНОВО, съобщава на заинтересованите собственици, Заповед №РД-11-046/16.03.2019г. на Кмета на община Ценово за одобряване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение план за регулация и застрояване за УПИ ІІІ-501,502 в кв. 28 по плана на с. Ценово, общ. Ценово с възложител и собственик Милен Васков Методиев. 

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд – гр. Русе чрез Община Ценово.

Заповед №РД-11-046/26.03.2019  >> 

 

23.01.2019г.
Изх. № 166
23.01.2019г.

 ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ

 Обявление по чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията 

  О Б Я В Л Е Н И Е

 На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме,  че е изработен проект „Подробен устройствен  план  (ПУП) –Изменение на план за регулация и застрояване за УПИ ІІІ-501,502 кв. 28”, с. Ценово, общ. Ценово, с възложител Милен Васков Методиев.

Предписанието спира прилагането на  подробния устройствен план в посочения обхват, съгласно чл.135, ал.6 от ЗУТ

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаване на обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация. 

ОБЩИНА ЦЕНОВО

Скица >>

 

 

30.11.2018г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уведомяваме Ви, че е издадено Наказателно постановление №001/02.10.2018. на Кмета на община Ценово, срещу г-жа Милена Симеонова Монева — Управител па ЕТ”СИКА” за нарушаване разпоредбите на чл.194, ал.1 от Закона за устройство на територията.

Прочети подробно >>  

 

 

Изх. № 2038

19.10.2018г.

ДО 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНА ЦЕНОВО съобщава, че с Протокол от 18.10.2018г. на комисията по чл.210 от ЗУТ назначена със  № 439 от 16.10.2018г. на Кмета на община Ценово е определено обезщетение за право на прокарване и сервитут на стоеж: „Външно електрозахранване за бензиностанция в ПИ 043014 с. Ценово, област Русе“, в размер на 404,00 лв (четиристотин и четири лева) без ДДС  през два общински имота № 000390 и № 000391 в с. Ценово местността „Бог баир“ с обща дължина 192,40 м и сервитут с площ 770 кв.м  

Приложено изпращаме Ви Протокол от 18.10.2018г. на комисията по чл.210 от ЗУТ.

Протоколът подлежи на обжалване пред Административен съд – гр. Русе в 14-дневен срок от съобщаването му, съгласно чл.215 от ЗУТ.

Протокол >> 
Заповед № РД-11 -192 от 14.11.2018

 

Изх. № 1667

30.08.2018г.

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ

 МАРИЙКА АНГЕЛОВА ВАСИЛЕВА

 ВАСИЛ НЕДЕВ ВАСИЛЕВ

 БОРИСЛАВ АНГЕЛОВ ЛЮБЕНОВ  

Обявление по чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията 

 О Б Я В Л Е Н И Е

 На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме,  че е изработен проект „Подробен устройствен  план  (ПУП) –Изменение на план за регулация за УПИ ХІ-329 кв. 31”, с. Ценово, общ. Ценово, с възложители Марийка Ангелова Василева и Васил Недев Василев и Борислав Ангелов Любенов.

Предписанието спира прилагането на  подробния устройствен план в посочения обхват, съгласно чл.135, ал.6 от ЗУТ

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаване на обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация. 

Връчил съобщението: 
                               Силвия Начева
Скица >>  

 

 

Изх. № 1636

24.08.2018г.

 ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ

  Обявление по чл.129, ал.2 и ал.5 от Закона за устройство на територията

 О Б Я В Л Е Н И Е

 ОБЩИНА ЦЕНОВО съобщава, че на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията e издадена Заповед № РД-11- 132 от 24.08.2018г. на Кмета на община Ценово за одобряване  на  „ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ПУП) – ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ (ИПР) за разделяне на УПИ І-12 и обособяване на два нови УПИ ХІV-12 и УПИ ХV-12 в кв. 8 по плана на село Кривина, община Ценово“ с възложител Атанас Анков Анчев

Същата се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ 

Заповедта подлежи на обжалване като индивидуален административен акт по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ и глава Х, раздел І от Административно-процесуалния кодекс (АПК) в 14-дневен срок от получаване на съобщението за нея чрез Община Ценово пред  Административен съд – Русе с жалба в два еднообразни екземпляра.

 ОБЩИНА ЦЕНОВО 

Скица >>  
Заповед >>  

 

 

08.08.2018г.

Обявление по чл.124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията 

О Б Я В Л Е Н И Е

 На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията Ви съобщаваме,  че е издадена  Заповед № РД-11-123  от 07.08.2018г. на Кмета на община Ценово за одобряване на задание и разрешаване изработване на проект: „Подробен устройствен  план  (ПУП) – Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ ІІІ-501,502 в кв. 28 по регулационен план на с. Ценово, общ. Ценово, обл. Русе с възложител Милен Васков Методиев

Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

ОБЩИНА ЦЕНОВО

 

16.07.2018г.

Обявление по чл.124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията 

О Б Я В Л Е Н И Е

            На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията Ви съобщаваме,  че е издадена  Заповед № РД-11-107  от 16.07.2018г. на Кмета на община Ценово за одобряване на задание и разрешаване изработване на проект: „Подробен устройствен  план  (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ І-12 в кв. 8 по регулационен план на с. Кривина, общ. Ценово, обл. Русе с възложител Атанас Анков Анчев.

 Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

 

Изх. № 1108

31.05.2018г. 

Обявление по чл.129, ал.2 и ал.5 от Закона за устройство на територията

 О Б Я В Л Е Н И Е

 

ОБЩИНА ЦЕНОВО съобщава, че на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията e издадена Заповед № РД-11-066 от 30.05.2018г. на Кмета на Община Ценово за одобряване  на  „Подробен устройствен  план  (ПУП) – Частично изменение на план за регулация за УПИ ХVІІІ-128 кв. 8”, с. Белцов, общ. Ценово, с възложител Иван Илиев Енчев.

Същата се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ

Заповедта подлежи на обжалване като индивидуален административен акт по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ и глава Х, раздел І от Административно-процесуалния кодекс (АПК) в 14-дневен срок от получаване на съобщението чрез Община Ценово пред  Административен съд – Русе с жалба в два еднообразни екземпляра.

ОБЩИНА ЦЕНОВО

Скица >>  
Заповед >>  

 

16.05.2018г.

  О Б Я В Л Е Н И Е

Община Ценово, обл. Русе, на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131 от ЗУТ, че в ДВ, брой 40/15.05.2018 година е обнародвано обявление за изработен проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за трасе на кабел ниско напрежение за външно ел.захранване на бензиностанция, ПИ №043014, землище Ценово,  община Ценово, област Русе.

        Проектът се намира в сградата на Община Ценово. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, в едномесечен срок от обнародване на обявлението в Държавен вестник, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план пред общинската администрация. 

 

03.04.2018г.

 ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ

 Обявление по чл.129, ал.2 и ал.5 от Закона за устройство на територията 

  О Б Я В Л Е Н И Е

ОБЩИНА ЦЕНОВО съобщава, че на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията e издадена Заповед № РД-11-040 от 30.03.2018г. на Кмета на община Ценово за одобряване  на  ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ПУП) –ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ (ПЗ)  за имот № 000271 за промяна предназначението на земеделска земя по КВС на с. Белцов, общ. Ценово, местността „Девиж дол”, за неземеделски нужди – „за трупосъбирателна яма”

Същата се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ 

Заповедта подлежи на обжалване като индивидуален административен акт по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ и глава Х, раздел І от Административно-процесуалния кодекс (АПК) в 14-дневен срок от получаване на съобщението за нея чрез Община Ценово пред  Административен съд – Русе с жалба в два еднообразни екземпляра.

Долуподписаните удостоверяваме, че сме запознати със съобщението:

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно
име на собственик на имот или право на строеж

Номера на

Дата

подпис

Кв.

УПИ

ПИ

1

2

3

4

5

6

7

1.

ОБЩИНА ЦЕНОВО
ЦВЕТОМИР ПЕТРОВ –
ЗАМ. КМЕТ ИПРР

 

 

000271

 

 

2

ИВАН КИРИЛОВ ИВАНОВ
КМЕТ НА С. БЕЛЦОВ

 

 

000271

 

 

 Връчил съобщението:  
С. Начева

Заповед >> 
Скица >> 

  

Изх. № 744
03.04.2018г.

 Обявление по чл.124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията 

  О Б Я В Л Е Н И Е

 На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията Ви съобщаваме,  че е издадена  Заповед № РД-11-039 от 26.03.2018г. на Кмета на община Ценово за одобряване на задание и допускане изработване на проект: „Подробен устройствен  план  (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ ХVІІІ-128 в кв. 8 по плана на с. Белцов, общ. Ценово, обл. Русе с възложители Иван Илиев Енчев и Антония Кирилова Енчева.

Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

  ОБЩИНА ЦЕНОВО
Заповед >>  

 

 

Изх. № 726
27.03.2018г.

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ
ОБЩИНА ЦЕНОВО 

Обявление по чл.129, ал.2 и ал.5 от Закона за устройство на територията

 О Б Я В Л Е Н И Е

 ОБЩИНА ЦЕНОВО съобщава, че на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията e издадена Заповед № РД-11-037 от 22.03.2018г. на Кмета на община Ценово за одобряване  на  „ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ПУП) – ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ (ИПР)  за разделяне на УПИ І-337 и обособяване на два нови УПИ I-410 _ за училище и УПИ V-411 в кв. 33 по плана на село Белцов, община Ценово“ с възложител Община Ценово

Същата се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ 

Заповедта подлежи на обжалване като индивидуален административен акт по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ и глава Х, раздел І от Административно-процесуалния кодекс (АПК) в 14-дневен срок от получаване на съобщението за нея чрез Община Ценово пред  Административен съд – Русе с жалба в два еднообразни екземпляра.

    ОБЩИНА ЦЕНОВО

Скица >>  
Заповед >>  

 

08.03.2018г.

Обявление по чл.124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията 

О Б Я В Л Е Н И Е

  ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ СЪОБЩАВА, че с Решение № 287 по Протокол № 44 от 28.02.2018г. на Общински съвет Ценово е одобрено задание и е разрешено изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за външно ел.захранване за бензиностанция в ПИ 043014, в местността „Стопански двор”, землище Ценово, общ. Ценово.

 Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 ОБЩИНА ЦЕНОВО 

 

 

Изх. № 606

01.03.2018г. 

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ

Обявление по чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията 

  О Б Я В Л Е Н И Е

 На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме,  че е изработен проект „Подробен устройствен  план  (ПУП) –Изменение на план за регулация за УПИ І-337 кв. 33”, с. Белцов, общ. Ценово, с възложител Община Ценово.

Предписанието спира прилагането на  подробния устройствен план в посочения обхват, съгласно чл.135, ал.6 от ЗУТ

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаване на обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация. 

ОБЩИНА ЦЕНОВО 

Скица >>

 

Изх. № 609

01.03.2018г.  

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ

 ОБЩИНА ЦЕНОВО

 „ЗОГРАФСКИ“ ЕООД

 Обявление по чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията 

  О Б Я В Л Е Н И Е

 На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме,  че е изработен проект „Подробен устройствен  план  (ПУП) – Изменение на план за регулация за УПИ VІІ-993 кв. 69”, с. Ценово, общ. Ценово, с възложител Елвира Танчева служебен синдик на „Зографски“ ЕООД и пълномощник Александър Алексиев.

Предписанието спира прилагането на  подробния устройствен план в посочения обхват, съгласно чл.135, ал.6 от ЗУТ

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаване на обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация. 

ОБЩИНА ЦЕНОВО 

Скица >>  

 

15.02.2018г.
 Обявление по чл.124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията 

  О Б Я В Л Е Н И Е

 На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията Ви съобщаваме,  че е издадена  Заповед № РД-11-023  от 14.02.2018г. на Кмета на община Ценово за одобряване на задание и допускане изработване на проект: „Подробен устройствен  план  (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ І-337 в кв. 33 по кадастрален план на с. Белцов, общ. Ценово, обл. Русе с възложител Община Ценово.

Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 ОБЩИНА ЦЕНОВО

Заповед >>  

 

9.01.2018г.

 Обявление по чл.124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията 

  О Б Я В Л Е Н И Е

 На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията Ви съобщаваме,  че е издадена  Заповед № РД-11-015 от 19.01.2018г. на Заместник-кмета на община Ценово за одобряване на задание и допускане изработване на проект: „Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПР)  за УПИ VII- 993 – Цех за производство на млечни произведения в кв.69 по плана на с. Ценово, община Ценово, обл. Русе“  с възложител: Елвира Танчева – синдик на „ЗОГРАФСКИ“ ЕООД.

Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 ОБЩИНА ЦЕНОВО

 Заповед >> 

 

 

Изх. № 106
15.01.2018г. 

ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ

ДЕЯН ФИЛИПОВ ФИЛИПОВ
гр. Свищов, обл. В. Търново
ул. „Преспа“ №3

ППК „Старт-93“
с. Караманово, общ. Ценово
 

 Обявление по чл.129, ал.2 и ал.5 от Закона за устройство на територията

 О Б Я В Л Е Н И Е

 ОБЩИНА ЦЕНОВО съобщава, че на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията e издадена Заповед № РД-11-02 от 12.01.2018г. на Кмета на община Ценово за одобряване  на  „ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ПУП) – ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ (ИПР)  за УПИ ІІІ-543 и УПИ I-525 в кв. 134 по плана на с. Караманово, община Ценово“ с възложител Деян Филипов Филипов

Същата се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ 

Заповедта подлежи на обжалване като индивидуален административен акт по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ и глава Х, раздел І от Административно-процесуалния кодекс (АПК) в 14-дневен срок от получаване на съобщението за нея чрез Община Ценово пред  Административен съд – Русе с жалба в два еднообразни екземпляра.

ОБЩИНА ЦЕНОВО 

Заповед >>  
Скица >>  

 

 

Изх. № 2046
12.12.2017г.  

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ
ДЕЯН ФИЛИПОВ ФИЛИПОВ
ППК „СТАРТ-93” с. Караманово
представлявано от Михаил Билев Петков
Обявление по чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията 

 О Б Я В Л Е Н И Е

 На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме,  че е изработен проект „Подробен устройствен  план  (ПУП) –Изменение на план за регулация за УПИ І-525 кв. 134”, с. Караманово, общ. Ценово, с възложител Деян Филипов Филипов

Предписанието спира прилагането на  подробния устройствен план в посочения обхват, съгласно чл.135, ал.6 от ЗУТ

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаване на обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация. 

 

Изх. № 1972

30.11.2017г.

ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ

ЙОРДАН НИКОЛАЕВ ЙОРДАНОВ
ЯНКА ИЛИЕВА ПЕТРОВА
КРАСИМИР ПАШАНКОВ ПЕТРОВ
СТЕФКА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
ИЛИЯ ПАШАНКОВ ПЕТРОВ

 Обявление по чл.129, ал.2 и ал.5 от Закона за устройство на територията 

  О Б Я В Л Е Н И Е

ОБЩИНА ЦЕНОВО съобщава, че на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията e издадена Заповед № РД-11-155 от 27.11.2017г. на Кмета на община Ценово за одобряване  на  ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ПУП) – ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ (ИПР)  за УПИ ІІІ-84 в кв. 36 по плана на с. Долна Студена, община Ценово с възложител Йордан Николаев Йорданов

Същата се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ 

Заповедта подлежи на обжалване като индивидуален административен акт по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ и глава Х, раздел І от Административно-процесуалния кодекс (АПК) в 14-дневен срок от получаване на съобщението за нея чрез Община Ценово пред  Административен съд – Русе с жалба в два еднообразни екземпляра.

 Връчил съобщението:  
С. Начева 

Заповед №РД-11-155 от 27.11.2017г. >>
Скица >> 

 

10.11.2017
Обявление по чл.124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ СЪОБЩАВА, че е издадена Заповед № РД 02-15-92/17.10.2017г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството, с която се разрешава на Агенция „Пътна инфраструктура”  изработване на проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект „Автомагистрала „Русе – Велико Търново”, участъци „Русе - Бяла” и обход на гр. Бяла от км 0+400 до км 76+200, на територията на област Русе, в обхват съгласно заданието за проектиране, засягащ землищата на:

• гр. Мартен, с. Николово гр. Русе и с. Басарбово, община Русе;
• с. Красен, с. Божичен, с. Иваново, с. Тръстеник,  община Иваново;
• гр. Две Могили, община Две могили;
• с. Екзарх Йосиф и с. Обретеник, община Борово;
• с. Ценово, с. Белцов, с. Пиперково и с. Долна Студена, община Ценово;
• с. Стърмен, гр. Бяла, с. Полско Косово и с. Пейчиново, община Бяла.

Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

Заповед № РД 02-15-92/17.10.2017г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството  

 

02.11.2017
Обявление по чл.124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията 

   О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията Ви съобщаваме,  че е издадена  Заповед № РД-11-136 от 30.10.2017г. на Кмета на община Ценово за одобряване на задание и допускане изработване на проект: „Подробен устройствен план (ПУП) – ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ (ИПР)  за УПИ І-525  в кв.134 по плана на с. Караманово, община Ценово, област Русе” с възложител Деян Филипов Филипов.

Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
 ОБЩИНА ЦЕНОВО

 

 19.10.2017

Изх. № 1762
17.10.2017г.

ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ

ИВАН ИЛИЕВ ЕНЧЕВ 
/ПИ № 128, кв.; нот. акт №116 и 193/1964г./

АНТОНИЯ КИРИЛОВА ЕНЧЕВА
/ПИ № 128, кв. 8, нот. акт №116 и 193/1964г./

ДИМИТЪР МАКАВЕЕВ КРЪСТЕВ 
/ПИ № 129, кв. 8, по разписен лист/

ИВАН КЕРИМОВ ЛАДИНОВ 
/ПИ №№ 122 и 123, кв. 8, по разписен лист/

„БИЙЧ ТРИЙ ДИВЕЛЪПМЪНТС” ЕООД
/ПИ № 127, кв. 8, нот. акт №96/ 2006г. / 

У В Е Д О М Л Е Н И Е  

На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление вх.№ 3519/16.10.2017г. от ИВАН ИЛИЕВ ЕНЧЕВ до общинска администрация- Ценово, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастрален план на недвижим имот с планоснимачен номер №128 в кв.8 , находящи се в с. Белцов, община Ценово, област Русе.
Изменението се изразява в нанасяне на поземлен имот с проектен номер 128 по скица - проект и се извършва въз основа на представени документи и проект на правоспособно лице по ЗКИР.
На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението в приемното време в дните: понеделник, сряда и петък от 08.30 ч. до 16.30 ч. в стая 304, ет.3 в сградата на Община Ценово, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявлението и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.
При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените ще продължи процедурата по изменение на кадастралния план на недвижимите имоти с №128 в кв.8, находящ се в с. Белцов, община Ценово, област Русе.

 

Изх. № 1768
18.10.2017г.

 ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ
ЙОРДАН НИКОЛАЕВ ЙОРДАНОВ
ЯНКА ИЛИЕВА ПЕТРОВА
КРАСИМИР ПАШАНКОВ ПЕТРОВ
СТЕФКА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
ИЛИЯ ПАШАНКОВ ПЕТРОВ
 Обявление по чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията 

  О Б Я В Л Е Н И Е

 На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме,  че е изработен проект „Подробен устройствен  план  (ПУП) –Изменение на план за регулация за УПИ ІІІ-84 кв. 36”, с. Долна Студена, общ. Ценово, с възложител Йордан Николаев Йорданов. 
Предписанието спира прилагането на  подробния устройствен план в посочения обхват, съгласно чл.135, ал.6 от ЗУТ
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаване на обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация. 
 Връчил съобщението:  С. Начева
С. Начева
Специалист ТСУ и ОС

 

Изх. № 1791
18.09.2017г.

 ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ

Обявление по чл.129, ал.2 и ал.5 от Закона за устройство на територията 

 О Б Я В Л Е Н И Е  

ОБЩИНА ЦЕНОВО съобщава, че на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията e издадена Заповед № РД-11-132 от 18.10.2017г. на Кмета на община Ценово за одобряване на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ПУП) –ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ (ПЗ)  за имот № 000244 за промяна предназначението на земеделска земя по КВС на с. Новград, общ. Ценово, местността „Зад лозята”, за неземеделски нужди – „за телекомуникационна базова станция”
Същата се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ 
Заповедта подлежи на обжалване като индивидуален административен акт по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ и глава Х, раздел І от Административно-процесуалния кодекс (АПК) в 14-дневен срок от получаване на съобщението за нея чрез Община Ценово пред  Административен съд – Русе с жалба в два еднообразни екземпляра.
Заповед №РД-11-132 от 18.10.2017г. >>
ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ПУП) –ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ (ПЗ)  за имот № 000244>>

 

 

01.10.2017

Обявление по чл.124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията 

   О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията Ви съобщаваме,  че е издадена  Заповед № РД-11-120 от 29.09.2017г. на Кмета на община Ценово за одобряване на задание и допускане изработване на проект: „Подробен устройствен  план  (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ ІІІ-84 в кв. 36 по плана на с. Долна Студена, общ. Ценово, обл. Русе с възложител Йордан Николаев Йорданов.

Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

ОБЩИНА ЦЕНОВО

 

30.08.2017

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ
Обявление по чл.129, ал.2 и ал.5 от Закона за устройство на територията  

 О Б Я В Л Е Н И Е

ОБЩИНА ЦЕНОВО съобщава, че на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията e издадена Заповед № РД-11-103 от 28.08.2017г. на Кмета на община Ценово за одобряване на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ПУП) – ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ (ИПР)  за УПИ ІІ-945и УПИ І-399_за училище „Христо Ботев” в кв. 14 по плана на с. Ценово, община Ценово с възложител ОБЩИНА ЦЕНОВО

Същата се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ 

Заповедта подлежи на обжалване като индивидуален административен акт по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ и глава Х, раздел І от Административно-процесуалния кодекс (АПК) в 14-дневен срок от получаване на съобщението за нея чрез Община Ценово пред  Административен съд – Русе с жалба в два еднообразни екземпляра.

 

29.08.2017

О Б Я В Л Е Н И Е – О П И С 
НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЦЕНОВО

1. Имот, представляващи УПИ VІІІ в кв.72 с площ 2000 кв.м по регулационния план на с. Новград, община Ценово, отреден за жилищно строителство, при съседи: УПИ V, пасище, мера, УПИ ІХ и улица „Васил Левски”

2. Имот, представляващи УПИ ІХ в кв.72 с площ 1450 кв.м по регулационния план на с. Новград, община Ценово, отреден за жилищно строителство, при съседи: УПИ VІІІ, пасище, мера, улица „Балкан” и улица „Васил Левски”

В едномесечен срок от датата на обявлението на настоящия опис собственика/ците на описания имот следва да предоставят в стая 304, сградата на Община Ценово документ за собственост.

При условие, че в установения едномесечен срок не се явят собственици на имота, ще бъде издадена заповед за установяване на владение, от  датата на която започва да тече срокът на придобивна давност в полза на Община Ценово, съгласно Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти.

 

01.08.2017

Обявление по чл.124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията 

О Б Я В Л Е Н И Е  

  ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ СЪОБЩАВА, че с Решение № 221 по Протокол № 32 от 26.07.2017г. на Общински съвет Ценово е одобрено задание и е разрешено изработването на Подробен устройствен план (ПУП)- План за застрояване и регулация /ПРЗ/ за имоти №№ 10, 11, 30, 43, 44, 113, 120, 122, 123, 125, 126, 133, 135, 138 и 139 по КВС на село Долна Студена с НТП – Друга жилищна територия с цел включването им в регулацията на селото.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

01.08.2017

Обявление по чл.124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията  

О Б Я В Л Е Н И Е

  ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ СЪОБЩАВА, че с Решение № 222 по Протокол № 32 от 26.07.2017г. на Общински съвет Ценово е одобрено задание и е разрешено изработването на Подробен устройствен план (ПУП)- Парцеларен план (ПП) за канал дъждовни, битови и пречистени производствени води от УПИ II, кв.81 по регулационния план на с. Новград, община Ценово до поземлен имот  № 000091 /отводнителен канал/ по КВС на с.Новград, ЕКАТТЕ 51977, община Ценово, област Русе- ВАРИАНТ 2

 Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

01.08.2017

Обявление по чл.124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията 

  О Б Я В Л Е Н И Е

 На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията Ви съобщаваме,  че е издадена  Заповед № РД-11-093 от 31.07.2017г. на Кмета на община Ценово за одобряване на задание и допускане изработване на проект: „Подробен устройствен  план  (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ ХІ-329 в кв. 31 по плана на с. Ценово, общ. Ценово, обл. Русе.

Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

31.07.2017

ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ 
Обявление по чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията 

 О Б Я В Л Е Н И Е

 На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме,  че е изработен проект „Подробен устройствен  план  (ПУП) – План за застрояване (ПЗ)” във връзка с промяна предназначението на ПИ №000271 от КВС на с. Белцов, общ. Ценово, обл. Русе с възложител Община Ценово

Предписанието спира прилагането на  подробния устройствен план в посочения обхват, съгласно чл.135, ал.6 от ЗУТ

Проекът е изложен в отдел  „Устройство на територията” при Община Ценово, ет.ІІІ, ст.304

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаване на обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация. 

 

31.07.2017

ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ
Обявление по чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията 

 О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме,  че е изработен проект „Подробен устройствен  план  (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПЗ) за УПИ ІІ-945 и УПИ І-399 _ за училище „Христо Ботев” кв.14,  по плана на с. Ценово, общ. Ценово”  с възложител Община Ценово

Предписанието спира прилагането на  подробния устройствен план в посочения обхват, съгласно чл.135, ал.6 от ЗУТ

Проекът е изложен в отдел  „Устройство на територията” при Община Ценово, ет.ІІІ, ст.304.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаване на обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация. 

 

20.07.2017

ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ  

Обявление по чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията  

 О Б Я В Л Е Н И Е

ОБЩИНА ЦЕНОВО съобщава, че на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията e издадена Заповед № РД-11-086 от 20.07.2017г. на Кмета на община Ценово за одобряване  на  Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение план за регулация (ИПР) за УПИ ХІІ-689 и УПИ ХІІІ-690 в кв. 48 по плана на село Ценово, общ. Ценово”  с възложител Димитър Енчев Трифонов

Същата се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ 

Заповедта подлежи на обжалване като индивидуален административен акт по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ и глава Х, раздел І от Административно-процесуалния кодекс (АПК) в 14-дневен срок от получаване на съобщението за нея чрез Община Ценово пред  Административен съд – Русе с жалба в два еднообразни екземпляра.

 

30.06.2017

Обявление по чл.124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията 

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията Ви съобщаваме,  че е издадена  Заповед № РД-11-073 от 29.06.2017г. на Кмета на община Ценово и е разрешено изработване на проект: „Подробен устройствен  план  (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПЗ) за УПИ ХІІ-689 и УПИ ХІІІ-690 в кв. 48 по регулационния план на с. Ценово, общ. Ценово”  

Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

28.06.2017

Обявление по чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията 

  О Б Я В Л Е Н И Е

ОБЩИНА ЦЕНОВО съобщава, че на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията e издадена Заповед № РД-11-072 от 27.06.2017г. на Кмета на община Ценово за одобряване  на  Подробен устройствен план (ПУП) – Частично изменение план за регулация (ИПР) за УПИ ХІІ-149, ХІІІ-149 и ХІХ-149 в кв. 9 по плана на с. Белцов, общ. Ценово”  с възложител Станислава Койчева Чокоева.

Същата се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ 

Заповедта подлежи на обжалване като индивидуален административен акт по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ и глава Х, раздел І от Административно-процесуалния кодекс (АПК) в 14-дневен срок от получаване на съобщението за нея чрез Община Ценово пред  Административен съд – Русе с жалба в два еднообразни екземпляра.

Скица  и Заповед №РД-11-072 от 27.06.2017г. >>  

 

06.06.2017

Заповед на кмета на община Ценово във връзка със събаряне на сгради в с.  Ценово ул. "Пеньо Пенев"4
Настоящата заповед да се връчи на 

НАСЛЕДНИЦИТЕ НА 
ГЕОРГИ ТОМОВ МАРКОВ 

Заповед №РД-11-053 от 05.06.2017г. >>  

 

02.05.2017
Обявление по чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията 

 О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме,  че е изработен проект „Подробен устройствен  план  (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПЗ) за УПИ ХІІ-149, ХІІІ-149 и ХІХ-149 в кв. 9 по плана на с. Белцов, общ. Ценово”  с възложител Станислава Койчева Чокоева.

Предписанието спира прилагането на  подробния устройствен план в посочения обхват, съгласно чл.135, ал.6 от ЗУТ

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаване на обявлението заинтересованите лица могат да направят писменни възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация. 

Скица >>    

 

02.05.2017
Обявление по чл.124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията  

 О Б Я В Л Е Н И Е 

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията Ви съобщаваме,  че е издадена  Заповед № РД-11-050 от 25.05.2017г. на Кмета на община Ценово за одобряване на задание и допускане изработване на проект: „Подробен устройствен  план  (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПЗ) и план за застрояване (ПЗ) и обединяване на УПИ ХІІ-149, ХІІІ-149 и ХІХ-149 в кв. 9 по регулационния план на с. Белцов, общ. Ценово” 

Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

 

23.05.2017

ОБЩИНА ЦЕНОВО
ОТДЕЛ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 О Б Я В Л Е Н И Е

 ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ 

На основание чл.61, ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ Ви съобщаваме,  че е издадена  Заповед № РД-11-049 от 22.05.2017г. на Кмета на община Ценово за одобряване на изменение на кадастрален план в частта на кв. 36 село Долна Студена, област Русе.

На основание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването на Интернет страницата на Община Ценово, съгласно разпоредбите на чл. 54, ал.6 от ЗКИР долупосочените лица, ако имат основание могат да направят писмено възражение в два екземпляра чрез Община Ценово до Административен съд - гр.Русе 

ЗАПОВЕД  

 

15.05.2017

О Б Я В Л Е Н И Е
ОБЩИНА ЦЕНОВО съобщава, че на основание чл. 149 от ЗУТ, е издадено Разрешение за строеж № 3 / 11.05.2017 год. на ОБЩИНА ЦЕНОВО. 

 

03.05.2017

    Обявление по чл.124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията 

О Б Я В Л Е Н И Е

ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ СЪОБЩАВА, че с Решение № 195 по Протокол № 28 от 26.04.2017г. на Общински съвет Ценово е одобрено задание и е разрешено изработването на Подробен устройствен план (ПУП)- Парцеларен план (ПП) за канал дъждовни, битови и пречистени производствени води от УПИ II, кв.81 по регулационния план на с. Новград, община Ценово до поземлен имот  № 000097 /река Студена/ по КВС на с.Новград, ЕКАТТЕ 51977, община Ценово, област Русе.

  Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

04.04.2017
           Обявление по чл.124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията 

О Б Я В Л Е Н И Е

ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ СЪОБЩАВА, че с Решение № 180 по Протокол № 27 от 29.03.2017г. на Общински съвет Ценово е одобрено задание и е разрешено изработването на Подробен устройствен план - План за застрояване за промяна предназначението на „пасище, мера” за „трупосъбирателна яма” на ПИ 000271, извън границата на урбанизираната територия, с площ 2. 000 дка в землището на с. Белцов.

  Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

16.02.2017

Обявление по чл.149 от Закона за устройство на територията 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 405/ 16.02.2017 Г.

Община Ценово на основание чл. 149 от ЗУТ, съобщава, че е издадено Разрешение за строеж №2 от 15.02.2017 год. на Гл. архитект на ОБЩИНА ЦЕНОВО с възложител  Валери Тошев Меков, с адрес: с. Ценово, ул. „Никола Обретенов” №13

да извърши строителство на обект: „МОЛИТВЕН ДОМ” - УПИ ХІV-70 в кв. 4 по регулационния план на с. ЦЕНОВО, обл. РУСЕ, ул. „КИРИЛ И МЕТОДИ” 48 

Разрешението за строеж и инвестиционният проект се намира в отдел ТСУ на община Ценово, ул.”Цар Освободител” № 66, етаж 3, стая 304 и може да бъдат прегледани от заинтересованите лица.

  В 14 - дневен срок от датата на получаване на настоящето обявление заинтересованите могат да обжалват Разрешението за строеж и одобрените инвестиционни проекти чрез Общината пред РДНСК гр.Русе, съгласно чл.216 от ЗУТ.

 

27.12.2016
Обявление по чл.124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията 

 О Б Я В Л Е Н И Е

 На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията Ви съобщаваме,  че е издадена  Заповед № РД-11-207 от 02.12.2016г. на Кмета на община Ценово за одобряване на задание и допускане изработване на проект: „Подробен устройствен  план  (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПЗ) за УПИ ХІ-12, УПИ ІІІ-12 и УПИ Х-12 в кв. 5, с. Джулюница, община Ценово”  с възложител: Атанас Минков Миронов, наследник на Мирон Русанов Иванов 
Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
ЗАПОВЕД  
Скица 
 

 

12.12.2016
Обявление по чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията 

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията Ви съобщаваме,  че е издадена  Заповед № РД-11-208 от 09.12.2016г. на Кмета на община Ценово за одобряване на задание и допускане изработване на проект: „Подробен устройствен  план  (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПР) и  План за застрояване (ПЗ) за УПИ ІІ в кв. 81, с. Новград, община Ценово, обраст Русе и преотреждане на имота в "Предимно производствена зона" с възложител: "ГИП - 60" ЕООД с управител Иванка Пейчева.
  Същата се съобщава на заинтересованите лица по чл.131от ЗУТ. 
Обявление 
ЗАПОВЕД 
Скица 

 

05.12.2016 

Обявление по чл.124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията 

  О Б Я В Л Е Н И Е

 На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията Ви съобщаваме,  че е издадена  Заповед № РД-11-207 от 02.12.2016г. на Кмета на община Ценово за одобряване на задание и допускане изработване на проект: „Подробен устройствен  план  (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПЗ) за УПИ ХІ-12, УПИ ІІІ-12 и УПИ Х-12 в кв. 5, с. Джулюница, община Ценово”  с възложител: Атанас Минков Миронов, наследник на Мирон Русанов Иванов 

Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ. 

 

14.11.2016
ДО
БОЖИДАР МАРИНОВ РУСАНОВ
СЛАВЕНА МАРИНОВА МИРОНОВА
ЦЕНКА МИНКОВА СТЕФАНОВА
РОЗА МИНКОВА БОЖАНОВА
АТАНАС МИНКОВ МИРОНОВ 

У В Е Д О М Л Е Н И Е 

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. 3786/06.10.2016г., подадена на основание чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на кадастрален план № РД-11-191 от 08.11.2016г., засягащо имот с планоснимачен №12 в кв.5, по плана на с. Джулюница, общ. Ценово, за който в разписния лист на недвижимите имоти сте вписан като наследник или носител на друго вещно право. 

На основание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването  на заповедта, съгласно разпоредбите на §5, ал.8 от ПЗР на Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, можете да направите писмено възражение в два екземпляра чрез Община Ценово до Административен съд - гр.Русе 

 

13.10.2016
Обявление по чл.124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията 

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията Ви съобщаваме,  че е издадена  Заповед № РД-11-171 от 12.10.2016г. на Кмета на община Ценово за одобряване на задание и допускане изработване на проект: „Подробен устройствен  план  (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПЗ) за УПИ ІV-375 и УПИ V-377 в кв. 83, с. Караманово, община Ценово”  с възложители: Марин Иванов Анчев и Реджеб Алиев Махмудов
  Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.  
ЗАПОВЕД и Скица предложение  

 

13.10.2016
ДО
БОЖИДАР МАРИНОВ РУСАНОВ 
СЛАВЕНА МАРИНОВА МИРОНОВА 
ЦЕНКА МИНКОВА СТЕФАНОВА 
РОЗА МИНКОВА БОЖАНОВА 
АТАНАС МИНКОВ МИРОНОВ  

У В Е Д О М Л Е Н И Е 

 На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление вх.№ 3786/06.10.2016г. от АТАНАС МИНКОВ МИРОНОВ до общинска администрация- Ценово, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастрален план на недвижим имот с планоснимачен номер 12 в кв.5 , находящи се в с. Джулюница, община Ценово, област Русе.
Изменението се изразява в нанасяне на поземлен имот с проектен номер 191 по скица - проект и се извършва въз основа на представени документи и проект на правоспособно лице по ЗКИР.
На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението в приемното време в дните: понеделник, сряда и петък от 08.30 ч. до 16.30 ч. в стая 304, ет.3 в сградата на Община Ценово, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявлението и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.
При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените ще продължи процедурата по изменение на кадастралния план на недвижимите имоти с №191 и 12 в кв.5, находящи се в с. Джулюница, община Ценово, област Русе.
Скица   

 

17.09.2016

Обявление по чл.124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията Ви съобщаваме,  че е издадена  Заповед № РД-11-163 от 17.09.2016г. на Кмета на община Ценово за одобряване на задание и допускане изработване на проект: „Подробен устройствен  план  (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПЗ) и план за застрояване (ПЗ) за УПИ ІІ в кв. 81 по регулационния план на с. Новград, общ. Ценово”

Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

ЗАПОВЕД   
Скица предложение   

 

17.08.2016

О Б Я В Л Е Н И Е

ОБЩИНА ЦЕНОВО съобщава, че на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията e издадена Заповед № РД-11- 130 от 11.08.2016г. на Кмета на община Ценово за одобряване  на Подробен устройствен план /ПУП/– Частично изменение план за регулация /ИПР/ за ХIX-995 и УПИ  IХ-996 в кв. 28 с. Ценово, общ. Ценово, обл. Русе

Същата се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ   

ЗАПОВЕД  

 

17.08.2016

О Б Я В Л Е Н И Е

ОБЩИНА ЦЕНОВО съобщава, че на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията e издадена Заповед № РД-11-131 от 11.08.2016г. на Кмета на община Ценово за одобряване  на  ПУП – Изменение план за регулация (ИПР) и План за застрояване (ПЗ) и обединяване на УПИ ХІV-256 и УПИ ХІ-254 в УПИ ХVІІ-409 (нов) в кв. 17 с. Белцов, община Ценово, обл. Русе и преотреждане на имота от жилищен в „Предимно производствена зона”  с възложител: Петър Колев Петев.

Същата се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ  

ЗАПОВЕД   

 

02.08.2016

ВАЖНО  СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри за част от землището на с. Долна Студена, Община Ценово уведомява заинтересованите собственици, че е изготвен график за геодезическите дейности за обекта, като същия е обявен в Община Ценово и Кметство с. Долна Студена. В тази връзка е необходимо собствениците на поземлени имоти да означат границите на поземлените имоти (тези които не са материализирани с трайни огради) съгласно документите си за собственост.

Геодезическото заснемане на границите на имотите ще се извърши в периода 22 - 26.08.2016г. и 29.08 - 02.09.2016г. Желателно е собствениците на поземлени имоти да присъстват при заснемането и да представят документи за собственост при заснемането.

ПРОЧЕТИ ПОДРОБНО 

 

29.07.2016 
Обявление по чл.124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

             ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ СЪОБЩАВА, че е издадена Заповед № РД 02-15-71/19.07.2016г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството, с която се разрешава на Агенция „Пътна инфраструктура”  изработване на проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект „Автомагистрала „Русе – Велико Търново”, участъци „Русе - Бяла” и обход на гр. Бяла от км 0+400 до км 76+200, на територията на област Русе, в обхват съгласно заданието за проектиране, засягащ землищата на:

  • гр. Мартен, с. Николово и с. Басарбово, община Русе;
  • с. Красен, с. Божичен, с. Щръклево, с. Пиргово, с. Кошов, с. Тръстеник, с. Мечка, община Иваново;
  • с. Бъзовец и с. Батишница, община Две могили;
  • с. Екзарх Йосиф, с. Горно Абланово и с. Обретеник, община Борово;
  • с. Белцов, с. Пиперково и с. Долна Студена, община Ценово;
  • с. Пет кладенци, с. Стърмен, с. Полско Косово и с. Пейчиново, община Бяла.

Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

ЗАПОВЕД 

 

27.07.2016 

Обявление по чл.124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията 

О Б Я В Л Е Н И Е  

ОБЩИНА ЦЕНОВО съобщава, че на основание чл. 129, ал. 2 

от Закона за устройство на територията e издадена 

Заповед № РД-11- 118 от 26.07.2016г. на Кмета на община Ценово за одобряване  на 

Подробен устройствен план /ПУП/– Частично изменение на план за регулация /ЧИПР/ за УПИ ХІІ-293  в кв. 34 с. Ценово, общ. Ценово, обл. Русе

Същата се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ 

Заповедите подлежат на обжалване като индивидуален административен акт по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ и глава Х, раздел І от Административно-процесуалния кодекс (АПК) в 14-дневен срок от получаване на съобщението за нея чрез Община Ценово пред  Административен съд – Русе с жалба в два еднообразни екземпляра.

ОБЯВЛЕНИЕ  

ЗАПОВЕД  

 

 

14.07.2016 

Обявление по чл.124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията 

О Б Я В Л Е Н И Е  

 На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията Ви съобщаваме,  че е издадена  Заповед № РД-11-113 от 14.07.2016г. на Кмета на община Ценово за одобряване на задание и допускане изработване на проект: „ПУП-ИПР за УПИ ХІХ-995 и УПИ ІХ-996 кв.28 по регулационния план на с. Ценово, общ. Ценово” 

Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ. 

ЗАПОВЕД >>

 

 

30.06.2016 

Обявление по чл.124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията 

О Б Я В Л Е Н И Е  

 На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията Ви съобщаваме,  че е издадена  Заповед № РД-11-103 от 30.06.2016г. на Кмета на община Ценово за одобряване на задание и допускане изработване на проект: „ПУП-ИПР за УПИ ХІІ-293, в кв. 34 по регулационния план на с. Ценово, общ. Ценово” 

Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ. 

ЗАПОВЕД >>      

 

10.05.2016 

Обявление по чл.124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията 

О Б Я В Л Е Н И Е  

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията Ви съобщаваме,  че е издадена  Заповед № РД-11-070 от 09.05.2016г. на Кмета на община Ценово за одобряване на задание и допускане изработване на проект: „Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на плана са регулация /ИПР/ и плана за застрояване /ПЗ/ и обединение на УПИ ХІV-256 и УПИ ХІ-254 в УПИ ХVII-409,в кв.17 по регулационния план на с. Белцов, общ. Ценово” 

Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ. 

Приложения към обявлението  

 

 22.04.2016 

О Б Я В Л Е Н И Е

ОБЩИНА ЦЕНОВО съобщава, че на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията e издадена

Заповед № РД-11- 062 от 19.04.2016г. на Кмета на община Ценово за одобряване

на Подробен устройствен план /ПУП/– Изменение на план за регулация /ИПР/

 за УПИ Х-111 и УПИ  ХІ-1006 в кв. 18 с. Ценово, общ. Ценово, обл. Русе

Същата се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ 

ЗАПОВЕД           

ПУП-ИПР            

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА          

 

05.04.2016 
Обявление по чл.124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията 

  О Б Я В Л Е Н И Е  

 На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията Ви съобщаваме,  че е издадена  Заповед № РД-11-048 от 22.03.2016г. на Кмета на община Ценово за одобряване на задание и допускане изработване на проект: „ПУП-ИПР за УПИ Х-111 и УПИ ХІ-1006, в кв. 18 по регулационния план на с. Ценово, общ. Ценово”

Заповед № РД-11-048 от 22.03.2016г. на Кмета на община Ценово >>  

 

Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

14.03.2016 

О Б Я В Л Е Н И Е  

Община Ценово, отдел „ТСУ” на основание чл. 150, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива, съдържащ следните самостоятелни съставни части:

1. Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) относно УПИ ХХІV-387 в кв. 36 по плана на с. Ценово

2. Идеен инвестиционен проект за строеж: „Изграждане на регионален обучителен център за повишаване на трудовата квалификация в с. Ценово в УПИ ХХІV-387 в кв.36” приет с Решение № 1 от Протокол № 2 от 07.03.2016 год. на ОбЕСУТ при община Ценово, съгласуван и одобрен на 14.03.2016 год. от Главния архитект на община Ценово.

въз основа на който е издадено Разрешение за строеж № 9/14.03.2016 год. на Главния архитект на община Ценово за „Изграждане на регионален обучителен център за повишаване на трудовата квалификация в с. Ценово в УПИ ХХІV-387 в кв.36” с. Ценово, община Ценово.

Документацията по одобрения комплексен проект за инвестиционна инициатива и издаденото разрешение за строеж са на разположение всеки работен ден в стая 304, ет. 3 в сградата на Общинска администрация – Ценово

В 14 - дневен срок от датата на получаване на настоящето обявление заинтересованите могат да обжалват Разрешението за строеж и одобрените инвестиционни проекти чрез Общината пред РДНСК гр.Русе, съгласно чл.216 от ЗУТ. 

 

14.03.2016 

О Б Я В Л Е Н И Е  

ОБЩИНА ЦЕНОВО съобщава, че на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 150, ал. 3 от Закона за устройство на територията издадена Заповед № РД-11- 039 от 14.03.2016г. на Кмета на община Ценово за одобряване  на 

Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ)  на УПИ ХХІV-387 в кв. 36 по плана на с. Ценово, обл. Русе

Същата се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ във връзка с чл. 150, ал. 8 от ЗУТ.

Заповедите подлежат на обжалване като индивидуален административен акт по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ и глава Х, раздел І от Административно-процесуалния кодекс (АПК) в 14-дневен срок от получаване на съобщението за нея чрез Община Ценово пред  Административен съд – Русе с жалба в два еднообразни екземпляра.  

 

07.03.2016 

О Б Я В Л Е Н И Е  

Община Ценово, на основание чл.128, ал.3 oт ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) отностно УПИ ХХІV-387 в кв. 36 по плана на с. Ценово, с цел преотреждане на имота от жилищно  за обществено обслужващо и разполагане в него на обществено обслужващи сгради на ново строителство в рамките на ограничителните линии, посочени в плана за застрояване. 

Същият е разгледан и приет от Общински експертен съвет по Устройство на територията (ОЕСУТ) при Община Ценово, с решение по т.1 от Протокол №2/07.03.2016г.

Проектът се съхранява в стоя 304, ет.3 в сградата на общината и може да бъде предоставен за разглеждане по всяко време на работния ден.  На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, в четиринадесет дневен срок от съобщението, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

 

29.02.2016 

О Б Я В Л Е Н И Е  

На основание чл.61, ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ Ви съобщаваме,  че е издадена  Заповед № РД-11-035 от 26.02.2016г. на Кмета на община Ценово за одобряване на частично изменение на кадастрален план в частта на кв. 18 село Ценово, област Русе.

На основание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Ценово, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ долупосочените лица, ако имат основание могат да направят писмено възражение в два екземпляра чрез Община Ценово до Административен съд - гр.Русе 

Заповед № РД-11-035  

 

11.02.2016                                                    

О Б Я В Л Е Н И Е   

На основание чл.61, ал.3 от АПК  съобщаваме, че със Заповед № РД-11-20 от 08.02.2016 год. на Кмета на Община Ценово е разрешено да се изработи Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ по чл.150 от ЗУТ в части: Проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, в обхват:  УПИ ХХІV-387 в кв. 36 по плана на с. Ценово, обл. Русе и преотреждането му за „Обществено застрояване” и идеен проект за обект: „Изграждане на Регионален обучителен център за повишаване на трудовата квалификация в с. Ценово, общ. Ценово, обл. Русе” 

 

05.01.2016

Обявление по чл.124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията 

О Б Я В Л Е Н И Е  

 На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията Ви съобщаваме,  че е издадена  Заповед № РД-11-169 от 28.12.2015г. на Кмета на община Ценово за одобряване на задание и допускане изработване на проект: „ПУП-ИПР за УПИ ІІІ-194, в кв. 29 по регулационния план на с. Новград, общ. Ценово” 

Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ. 

Заповед № РД-11-169 

 

24.11.2015

Обявление по чл.129, ал.5 във връзка са чл. 131 от Закона за устройство на територията 

О Б Я В Л Е Н И Е  

 На основание чл.129, ал.5 във връзка са чл. 131 от Закона за устройство на територията Ви съобщаваме,  че е издадена  Заповед № РД-11-152 от 19.11.2015г. на Кмета на община Ценово за одобряване на проект „ЦИ на ПУП- План за регулация и застрояване (ПЗР) за УПИ ХІV-70 в кв. 4“ по застроителния и регулационен план на с. Ценово, обл. Русе за преотреждане на имота от жилищен в обществено-обслужващ с възложител: Валери Тошев Меков.

Обявление 1915 >>    
Заповед № РД-11-152 >>   

 

30.07.2015

Обявление по чл.124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията 

О Б Я В Л Е Н И Е  

 На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията Ви съобщаваме,  че е издадена  Заповед № РД-11-105 от 22.07.2015г. на Кмета на община Ценово за одобряване на задание и допускане изработване на проект: „ЧИ на ПУП-План за регулация и застрояване (ПЗР) за УПИ ХІV-70 в кв. 4 по застроителния и регулационен план на с. Ценово, обл. Русе за преотреждане на имота от жилищен в обществено-обслужващ с възложител: Валери Тошев Меков

Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 
 
10.07.2015

 

05.01.2015
Обявление по чл.124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията – решение на Общински съвет – Ценово

  О Б Я В Л Е Н И Е

   С Решение № 397 по Протокол №53 от 19.12.2014г. на Общински съвет Ценово, на основание чл.21, ал. 1, т. 8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1  от Закона за устройство на територията одобрява задание и допуска изработване на проект ПУП-Парцеларен план за трасе на подземна оптична мрежа за електронни съобщения на територията на община Ценово в землищата на селата Кривина и Новград.  

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

 

06.11.2014
Заповед за изработване на изменение на план за регулация на УПИ I-941, II-942, III-943 и IV-989 в кв. 13 с. Ценово >>

 

02.07.2014

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Ценово, област Русе, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че са изработени проекти за Подробни устройствени планове /ПУП/ – парцеларни планове /ПП/ – за трасета на водопроводи и водопроводни отклонения, необходими за захранване с вода за следните обекти:
1. „Водопроводно отклонение за „Горски и ловен кантон” до ПИ 000088, местността „Пирамидата” по КВС на с. Караманово, общ. Ценово. Проектното трасе е с дължина 2575 м и се засягат ПИ 000081, 000092, 000109, 000142, 000148, 000154, 000156, 000544, 000550, 000551 и 071010.
2. „Водоснабдяване на паметник „Християнски кръст” в ПИ 000379, местността „Бог баир” по КВС на с.Ценово, общ. Ценово. Проектното трасе е с дължина 268 м и се засяга ПИ 000379.
3. „Водопроводно отклонение за гробищен парк в ПИ 000318, местността „Драка баир” по КВС на с. Ценово, общ. Ценово”. Проектното трасе е с дължина 330 м и се засяга ПИ 000322.
4. „Водопроводно отклонение за гробищен парк в ПИ 000106  по КВС на с. Долна Студена, общ. Ценово”. Проектното трасе е с дължина 262 м и се засягат ПИ 000103, 000105, 000512 и 000515.
5. „Водопроводно отклонение за гробищен парк в ПИ 000094, местността „Мелницата” по КВС на с. Новград, общ. Ценово”. Проектното трасе е с дължина 586 м и се засягат ПИ 000080, 000083 и 000283.
6. „Водопроводно отклонение за гробищен парк в ПИ 000020, местността „Зад лозята” по КВС на с. Кривина, общ. Ценово”. Проектното трасе е с дължина 123 м и се засяга ПИ 000017.
7. „Водопроводно отклонение за гробищен парк в ПИ 000105, местността „Зад гробищата” по КВС на с. Пиперково, общ. Ценово”. Проектното трасе е с дължина 56 м и се засяга ПИ 000104.
8. „Водопроводно отклонение за гробищен парк в ПИ 000008, местността „До село” по КВС на с. Джулюница, общ. Ценово”. Проектното трасе е с дължина 89 м и се засяга ПИ 000010.
9. „Водопроводно отклонение за гробищен парк в ПИ 000601, местността „Метяна кошара” по КВС на с. Беляново, общ. Ценово”. Проектното трасе е с дължина 259 м и се засягат ПИ 000203, 000308, 000501 и 000801.
  На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проектите до Общинска администрация - Ценово, етаж 3, стая 304.

 

19.05.2014

Заповед за изработване на изменение на план за регулация на УПИ Х11 -81 в кв. 9 с. Ценово >>

 

15.05.2014

Заповед №  РД-11-054  от 15.05.2014г.
с. Ценово

На основание чл. 44, ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 193, ал.4., ал.5. и ал.6. от Закон за устройство на територията, искане № 390/ 06.02.2014г. от Ралица Владимирова Кръстева, и решение № 306 протокол № 40 от 27.03.2014 на Общински съвет - Ценово за учредяване право на прокарване на отклонения на общински мрежи и съоръжения на техническа инфраструктура през общински имот. 

Прочети заповедта >>   

 

 

24.04.2014

О Б Я В Л Е Н И Е
Изх. №  669 /24.04.2014 г.

Община Ценово, област Русе, съобщава, че с Решение №327 по Протокол №42 от 23.04.2014г. на Общински съвет Ценово, е разрешено изработването  на проект за ПУП – Парцеларен план за водопроводно отклонение за горски и ловен кантон в ПИ 000088 в местността „Пирамидата” по КВС на с. Караманово, общ. Ценово, обл. Русе и одобрено задание за същото.    

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ

 ***
О Б Я В Л Е Н И Е
Изх. №  670 /24.04.2014 г.
Община Ценово, област Русе, съобщава, че с Решение №325 по Протокол №42 от 23.04.2014г. на Общински съвет Ценово, е разрешено изработването на ПУП – ПП за обекти на техническата инфраструктура, извън границите на населените места: Водопроводни отклонения за:
1. Гробищен парк в ПИ 000318, в землище с. Ценово, общ. Ценово, обл. Русе с трасе в обхват ПИ 000588, ПИ 000322;
2. Гробищен парк в ПИ 000106, в землище с. Долна Студена, общ. Ценово, обл. Русе с трасе в обхват ПИ 000512
3. Гробищен парк в ПИ 000094, в землище с. Новград, общ. Ценово, обл. Русе с трасе в обхват ПИ 000080, ПИ 000283;
4. Гробищен парк в ПИ 000105, в землище с. Пиперково, общ. Ценово, обл. Русе с трасе в обхват ПИ 000136;
5. Гробищен парк в ПИ 000601, в землище с. Беляново, общ. Ценово, обл. Русе с трасе в обхват ПИ 000801, ПИ 000501;
6. Гробищен парк в ПИ 000020, в землище с. Кривина, общ. Ценово, обл. Русе с трасе в обхват ПИ 000017;
7. Гробищен парк в ПИ 000008, в землище с. Джулюница, общ. Ценово, обл. Русе с трасе в обхват ПИ 000007, ПИ 007021 
и одобрени задания за същите.
 
***
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
Изх. №  671 /24.04.2014 г.
Община Ценово, област Русе, съобщава, че с Решение №326 по Протокол №42 от 23.04.2014г. на Общински съвет Ценово, е разрешено изработването ПУП – ПП за трасе на захранващо водопроводно отклонение до паметник – символ „Християнски кръст” в ПИ №000379, местността „Бог баир”, с. Ценово, общ. Ценово, обл. Русе с цел създаване на устройствена основа за изграждане на линейни обекти на техническата инфраструктура и одобрено задание за същото.
 
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ
 
 

 

21.01.2014

О Б Я В Л Е Н И Е
Изх. №  76 /20.01.2014 г.
 
Община Ценово на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията  съобщава, че със Заповед № РД-11-010/20.01.2014 г. на Кмета на Община Ценово  е разрешено изработване на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН /ПУП /- изменение на план за регулация /ИПР/ за УПИ: XIII-904 в кв.69 с. Ценово.
 
Проектът се намира в отдел “ТСУ” при Община Ценово, ул. “Цар Освободител “ № 66, ет.3, стая 304.
 
Приемно време: Всеки работен ден от 08,00 – 16,30 ч.

 

12.12.2013
Обява за Разрешение за строеж № 29 от 12.12.2013 год. >>  

 

12.12.2013
Заповед за влизане в сила Разрешение за ползване
на воден обект №1/06.12.2013 г. >>
  

 

09.12.2013
Разрешение за ползване на воден обек №1/06.12.2013 г. >>   

 

02.09.2013

О Б Я В Л Е Н И Е
Изх. №1687/30.08.2013 г.

Община Ценово  съобщава, че със Заповед № РД-11-087/28.08.2013 г. на Кмета на Община Ценово  е разрешено изработване на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН /ПУП /- изменение на план за регулация /ИПР/ за УПИ: УПИ VІІ-294, VІІІ-292, VІ-295 и ХІ-295 в кв.20 и УПИ І-293 в кв.23 и ИПУР от о.т.53 до о.т. 56 в с. Белцов.

Проектът се намира в отдел “ТСУ” при Община Ценово, ул. “Цар Освободител “ № 66, ет.3, стая 304.

Приемно време:
Всеки работен ден от 08,00 – 16,30 ч.

 

01.07.2013

О Б Я В Л Е Н И Е

 Обявяваме Ви Разрешение за строеж № 9 от 24.06.2013 год. на Главния архитект на Община Ценово за обект: „МОНТАЖ НА СИСТЕМА ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ НА ОВОЩНИ НАСАЖДЕНИЯ С ОБЩА ПЛОЩ 112 ДКА В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО КРИВИНА, ОБЩ. ЦЕНОВО”

Възложител: БОЯН ДИНОВ БОЯНОВ 

                                                                        

О Б Я В Л Е Н И Е

 Обявяваме Ви Разрешение за строеж № 10 от 27.06.2013 год. на Главния архитект на Община Ценово за обект: „НАВЕС И ОГРАДИ ДО Н=+2,20м В УПИ VІ-170, КВ.24, С. БЕЛЯНОВО, ОБЩ. ЦЕНОВО” 

Възложители: ЯВОР ХРИСТОВ АСЕНОВ И АНДРЕЙ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

 

О Б Я В Л Е Н И Е

Обявяваме Ви Разрешение за строеж № 11 от 27.06.2013 год. на Главния архитект на Община Ценово за обект: „ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА КЪМ СТОПАНСКИ ДВОР В ИМОТ № 071023, М. „СТОПАНСКИ ДВОР” С. БЕЛЯНОВО, ОБЩ. ЦЕНОВО”

                         Възложители:  ГЕОРГИ НИКИФОРОВ ГОРАНОВ и

                                          МИТКА ЦВЕТАНОВА ГОРАНОВА

 

О Б Я В Л Е Н И Е

Обявяваме Ви Разрешение за строеж № 12 от 27.06.2013 год. на Главния архитект на Община Ценово за обект: „СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА ЗА МАТЕРИАЛИ И ТЕХНИКА В ИМОТ № 071023, М. „СТОПАНСКИ ДВОР” С. БЕЛЯНОВО, ОБЩ. ЦЕНОВО”

             Възложители:  ГЕОРГИ НИКИФОРОВ ГОРАНОВ и

                                          МИТКА ЦВЕТАНОВА ГОРАНОВА 

Проектите се намират в отдел “Териториално и селищно устройство” при Община Ценово (с.Ценово, ул. “Цар Освободител” №66) и може да се прегледа от заинтересованите през делнични дни в работно време, а именно:

сутрин от 8.00 ч. до 12.00 ч.,
след обяд от 13.00 ч. до 17.00 часа.

            Искания и възражения по Разрешение за строеж на Гл. архитект се прави по съдебен ред в 14-дневен срок, чрез Община Ценово.

 

 

03.06.2013 г.

 О Б Я В Л Е Н И Е  

• С РЕШЕНИЕ № 211 ОТ ПРОТОКОЛ №27 ОТ 28.05.2013Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦЕНОВО, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.21, АЛ. 1, Т. 11 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.124А, АЛ.1 И ЧЛ.124Б, АЛ.1  ОТ ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ДОПУСКА ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЦЕНОВО  

РЕШЕНИЕТО НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОСПОРВАНЕ, СЪГЛАСНО ЧЛ.124Б, АЛ.4 ОТ ЗУТ.

Обявление по чл.124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията – решение на Общински съвет – Ценово

 

 ***

03.06.2013 г.

 О Б Я В Л Е Н И Е

• С Решение № 204 от Протокол №27 от 28.05.2013г. на Общински съвет Ценово, на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1  от Закона за устройство на територията, допуска изработване на проект ПУП-ПП за линейни обекти на техническата инфраструктура – „Трасе на въздушен електропровод – НН за външно захранване на ПИ 051004 по картата за възстановена собственост на с. Кривина” с трасе и сервитут в обхват на поземлени имоти: №000035, №000241, №051001. 

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

***

 

Обявление по чл.124 б, ал.2 от Закона за устройство на териториятарешение на Общински съвет – Ценово

  О Б Я В Л Е Н И Е 

            Община Ценово, област Русе, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение № 192 от Протокол №26 от 23.04.2013г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията разрешава изработване на проект ПУП-ПП за линейни обекти на техническата инфраструктура Въздушен кабел за ел. захранване на ПИ 050023, м. „Стопански двор”, землище с. Новград, общ. Ценово, обл. Русе” с трасе и сервитут в обхват на поземлени имоти: №050041, №050024, №050042, улица.

            Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

 

***

Община Ценово  съобщава, че със Заповед № РД-11-010/07.02.2013 г. на Кмета на Община Ценово е разрешено изработване на
ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН /ПУП /- план за регулация /ПР/ на УПИ VІ-141 и УПИ ХІ-141 в кв. 37 по плана на с. Кривина, общ. Ценово, обл. Русе.
Проектът се намира в отдел “Кадастър и регулации” при Община Ценово, ул. “Цар Освободител “ № 66, ет.3, стая 304.
Приемно време:
Всеки работен ден от 08,00 – 16,30 ч. 

***

 

ОБЩИНА ЦЕНОВО на основание чл.128, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – план за улична и дворищна регулация на село Долна Студена, община Ценово, област Русе (улична регулация от о.т. 1 до о.т. 131, квартали с дворищна регулация от № 1 до № 43),  и на основание §4, ал.1, т.2 от ПЗР на ЗКИР допълва  кадастралния план на село Долна Студена от ПИ 1.500 до ПИ 1.502.

 Проектът е изложен за разглеждане в стая 304, етаж 3 в сградата на общинска администрация Ценово и сградата на кметство Долна Студена, община Ценово. 

 Съгласно чл.128, ал.5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в  “Държавен вестник” заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация Ценово. 

 

 

***

 

Община Ценово  съобщава, че със Заповед № РД-11-31/06.03.2012 г. на Кмета на Община Ценово  е разрешено изработване на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН /ПУП /- план за застрояване /ПЗ/ НА ФУНДАМЕНТИТЕ НА СТЪЛБОВЕТЕ ОТ ВЪЗДУШНА ЛИНИЯ В   ИМОТ С  № 033001 ДО ВЛ 110 КV „ВАРДИМ” В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ДЖУЛЮНИЦА, ОБЩИНА ЦЕНОВО.

Проектът се намира в отдел “Кадастър и регулации” при Община Ценово, ул. “Цар Освободител “ № 66, ет.3, стая 304.                  

 

Приемно време:

Всеки работен ден от 08,00 – 16,30 ч.

Долуподписаните удостоверяваме, че сме запознати със съобщението:


по ред

Собствено, бащино и фамилно

име на собственик на имот
или право на строеж

Номера на

Дата

Подпис

Кв.

УПИ

ПИ

1

2

3

4

5

6

7

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил: 

СИЛВИЯ НАЧЕВА
Мл. спец. „Актосъставител”

*** 

На основание чл. 129, ал.2 Община Ценово  СЪОБЩАВА, че със Заповед № РД-11- 23 от 16.02.2012 г. на Кмета на община Ценово е изменено отреждането на урегулирани поземлени имоти в кв.10: І-909, ІІ-983, ІІІ-984, ІV- 985, V-986, VІ-987, VІІ-929, VІІІ-988, Х-982, като се привеждат в съответствие със застроителния план, одобрен със Заповед № 492 от 29.07.1985г., от „ЗА НИСКО ЕТАЖНО ЖИЛИЩНО ЗАСТРОЯВАНЕ” в „ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ И СКЛАДОВИ ТЕРЕНИ”.

ПРОЕКТЪТ СЕ НАМИРА В ОТДЕЛ “ТСУ” ПРИ ОБЩИНА ЦЕНОВО, УЛ. “ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ “ № 66, ЕТ.3, СТАЯ 304.

Заповедта може да се обжалва в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването й пред Русенски Административен Съд, съгласно чл. 215, ал.1 и ал. 4 от ЗУТ.

Жалбите се подават чрез Община Ценово в два екземпляра.

 

***

ОБЩИНА ЦЕНОВО на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – план за улична и дворищна регулация на село Караманово, община Ценово, област Русе (улична регулация от о.т. 1 до о.т. 410, квартали с дворищна регулация от № 1 до № 145),  и на основание §4, ал.1, т.2 от ПЗР на ЗКИР допълва  кадастралния план на село Караманово от ПИ 1.529 до ПИ 1.537  и от ПИ 2.459 до ПИ 2.489.
Проектът е изложен за разглеждане в стая 304 в сградата на общинска администрация Ценово и сградата на кметство Караманово, общ. Ценово.
Съгласно чл.128, ал.5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в  “Държавен весник” заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация Ценово.                   

***

Община Ценово  съобщава, че със заповед № РД-11- 27 от 05.04.2011 г. на кмета на община Ценово е одобрен  „План за регулация за УПИ XII 303 кв.46 и ИПУР от о.т.86 до о.т.88  по плана на с. Кривина.”
Проектът се намира в отдел ТСУ при община Ценово, ул. “Цар Освободител“ № 66, ет. 3, стая 304.
Заповедта може да се обжалва в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването й пред Русенски Административен Съд, съгласно чл. 215, ал.1 и ал. 4 от ЗУТ.
Жалбите се подават чрез Община Ценово в два екземпляра.

Приемно време:
Всеки работен ден от 08,00 – 17,00 ч.

***

Община Ценово съобщава, че със Заповед № РД-11-128 от 30.11.2010 г. на Кмета на Община Ценово е одобрен проект: “ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  (Пункт за вторични суровини без допълнителна обработка на суровините) в поземлени имоти 050043 и 050025 в местността „Стопански двор”, с. Новград, общ. Ценово, област Русе”

Проектът се намира в отдел “ТСУ”  при Община Ценово, ул. “Цар Освободител “ № 66, ет.3, стая 304  и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Заповедта може да се обжалва в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването й пред Русенски Административен Съд, съгласно чл. 215, ал.1 и ал. 4 от ЗУТ.
Жалбите се подават чрез Община Ценово в два екземпляра.

Приемно време:
Всеки работен ден  от 08,00 – 17,00 ч.

***

 

Обявяваме Ви  Заповед № РД-11-152/ 11.12.2009 г. на Кмета на Община Ценово за одобряване на проект: „ПУП – ПЗ за имот 033001 в землището на с. Джулюница, общ. Ценово”

 Проектът се намира в отдел “Териториално и селищно устройство” при Община Ценово (с.Ценово, ул. “Цар Освободител” №66) и може да се прегледа от заинтересованите през делнични дни в работно време, а именно: сутрин от 8.00 ч. до 12.00 ч., след обяд от 13.00 ч. до 17.00 часа.

Искания и възражения по Заповедта се  правят в 14-дневен срок, чрез Община Ценово.

Община  Ценово, на основание чл. 130 от Закона за устройство на територията, Ви обявяваме:
 Заповед № РД-11-20 от 09.04.2009 г. на Кмета на Община Ценово за одобряване на     “ПУП – ПЗ за имот 018019 в землището на с. Джулюница, общ. Ценово”.
Заповед № РД-11-21 от 09.04.2009 г. на Кмета на Община Ценово за одобряване на     “ПУП – ПЗ за имот 027004 в землището на с. Джулюница, общ. Ценово”.
Заповед № РД-11-22 от 09.04.2009 г. на Кмета на Община Ценово за одобряване на     “ПУП – ПЗ за имот 009004 в землището на с. Джулюница, общ. Ценово”.
Заповед № РД-11-23 от 09.04.2009 г. на Кмета на Община Ценово за одобряване на     “ПУП- Парцеларен план за въздушен електропровод 110 kV от подстанция в ПИ 033001 до стълб №78 на ВЛ “Вардим”, землище с. Джулюница, ЕКАТТЕ 20849, общ. Ценово, обл. Русе”
Заповед № РД-11-24 от 09.04.2009 г. на Кмета на Община Ценово за одобряване на      “ПУП – Парцеларен план за подземни електропроводи от 027004, 018019 и 009004 до подстанция в ПИ 033001, землище с. Джулюница, ЕКАТТЕ 20849, общ. Ценово, обл. Русе”

Община Ценово съобщава, че със Заповед № РД- 11-32 от 30.04.2010 г. на Кмета на Община Ценово е одобрен проект за Изменение план за регулация  за кв. 22
УПИ /урегулиран поземлен имот/ _ІІ 152 и VІІІ 412
по плана на с. Пиперково
 Проектът се намира в отдел “Кадастър и регулации” при Община Ценово, ул. “Цар Освободител “ № 66, ет.3, стая 304  и може да се прегледа от заинтересованите лица.
 Заповедта може да се обжалва в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването й пред Русенски Административен Съд, съгласно чл. 215, ал.1 и ал. 4 от ЗУТ.
 Жалбите се подават чрез Община Ценово в два екземпляра.

ОБЩИНА ЦЕНОВО СЪОБЩАВА НА НАСЕЛЕНИЕТО, ЧЕ Е ИЗРАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ЗА-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА СЕЛО ЦЕНОВО (улична регулация от о.т. 1 до о.т. 315, квартали с дворищна регулация от № 1 до № 79),  и на основание §4, ал.1, т.2 от ПЗР на ЗКИР допълва  кадастралния план на село Ценово с ПИ от  № 926 до № 993 и от № 9578 до № 9581.
ПРОЕКТЪТ Е ИЗЛОЖЕН ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ В СТАЯ 304 В СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ.
В ЕДНОМЕСЕЧЕН СРОК (ОТ 27.10.2009 Г. ДО 27.11.2009 Г.) от обнародването в  “Държавен весник” ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ГРАЖДАНИ МОГАТ ДА НАПРАВЯТ ПИСМЕННИ ВЪЗРАЖЕНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ИСКАНИЯ ПО ПРОЕКТА ДО ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ЦЕНОВО