Обяви ТСУ

 
Изх.№ 951
17.06.2024 г.
  
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
О Б Я В Л Е Н И Е  ПО ЧЛ. 124 Б, АЛ. 2 ОТ ЗУТ
 
Община Ценово, отдел ТСУ, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед № РД-11-065/14.06.2024г. е одобрено задание по чл.125, ал.2 от ЗУТ и разрешено изработване  на проект за Подробен устройствен план (ПУП) –  Изменение на план регулация на УПИ І-555 и ХІ-554 в кв. 44, с. Ценово, общ. Ценово.
 
Документацията, свързана с издаване на визираната заповед се намира в отдел "ТСУ" при Община Ценово, ул. "Цар Освободител" № 66, стая 304 и може да се прегледа от заинтересованите лица, след представяне на документ за самоличност в приемното време от 08:30 ч. - 16:30 часа.
 
ОБЩИНА ЦЕНОВО
 
 
 
Изх.№ 918
07.06.2024 г.
  О Б Я В Л Е Н И Е
Общинска администрация при Община Ценово, област Русе, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че е изработен Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), с възложител Община Ценово, в обхват на УПИ І в кв. 83 по регулационния план на с. Новград, общ. Ценово във връзка с чл. 150, ал. 1 от ЗУТ с части:
1.Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение план за регулация (ИПР) и План за застрояване (ПЗ) за УПИ І _“За районна болница“ в кв. 83 с. Новград, община Ценово с цел:
            - променя се отреждането на имота, като се изменя от „За районна болница“ и става „за градски парк“  при устройствена зона от типа – Оз – зона за градски скверове, паркове и градини (съгласно действащия общ устройствен план на Община Ценово). Конфигурацията  на имота се запазва, изменя се само отреждането.
            Устройствените параметри са съобразени, съгласно влезлия в сила ОУПО Ценово.
            Площта на УПИ І кв. 83 е 14 769 кв. м.
2. Инвестиционен проект за строеж: „Изграждане на парк в УПИ І кв. 83 в с. Новград, община Ценово“ предвижда се изграждане на паркова среда с подходяща алейна мрежа,  нова детска площадка,  фонтан – готово изделие, места за сядане с открита сцена – тип „Амфитеатър“ и засаждане на нова паркова растителност.
Проектът за КПИИ може да бъде разгледан в отдел ТСУ, стая № 304 на Община Ценово.
Всички пряко заинтересувани лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП-ПРЗ до общинската администрация в 14-дневен срок от съобщението съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.
ОБЩИНА ЦЕНОВО
 
 
Изх. № 842
22.05.2024г.
  
СЪОБЩЕНИЕ
 за издадена заповед за одобряване на проект за поправка на границите и нанасяне на четири сгради с техните площи за ПИ 265, кв. 19 по кадастралния план на с. Долна Студена, общ. Ценово, обл. Русе, с адрес: ул. Ангел Кънчев № 28
Община Ценово на основание чл. 61, ал. 3 от АПК обявява
на следните заинтересувани лица:
ДО
Диана Милкова Калчева
гр. Клисура, общ. Карлово, обл. Пловдив
Атанас Милков Стилянов
гр. Русе, ул. „Гюргево“ № 3, вх. 2, ет. 4, ап.6
Мирослав Милков Стилянов
гр. Русе, ул. „Киев“ № 1, вх. 2, ет. 8, ап. 23
Йорданка Илиева Истакова
гр. Варна, р-н „Приморски“, ул. „Дубровник“ № 17, ет. 13, ап. 79
Георги Йорданов Мартев
гр. Русе, бул. „Гоце Делчев“ № 14, вх. 2, ет. 3, ап. 305
Огнян Евлогиев Николов
гр. Бяла, ул. „Г.С. Раковски“ № 4, вх. 3, ет. 5, ап. 18
              че със Заповед № РД-11-059/21.05.2024г. на Кмета на Община Ценово е одобрен проект за изменение на кадастралния план на с. Долна Студена, общ. Ценово за  поправка на границите и нанасяне на четири сгради с техните площи за ПИ 265, кв. 19 с адрес: ул. „Ангел Кънчев“ № 28.
Заповедта и проектът се намират в отдел ТСУ на ул. “Цар Освободител”  № 66, стая № 304. Приемни дни – всеки ден  от 9.00 – 12.00 ч.
 
На основание §5, ал. 9 от ПЗР на Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри заповедта може да бъде обжалвана от заинтересуваните лица по реда на АПК пред Русенския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването й.
 
Изх.№ 806
14.05.2024 г.
СЪОБЩЕНИЕ
О Б Я В Л Е Н И Е  ПО ЧЛ. 124 Б, АЛ. 2 ОТ ЗУТ
Със Заповед № РД-11-056/13.05.2024г. на Кмета на Община Ценово е допуснато изработване на Комплексен инвестиционен проект по чл.150 от ЗУТ за УПИ І в кв. 83 по плана на с. Новград, общ. Ценово.
Заповедта може да бъде обжалвана от заинтересованите лица по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването й, чрез Община Ценово пред Административен съд Русе.
 
Съобщението за издадената заповед е поставено на 14.05.2024г. на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и е публикувано на Интернет страницата на Община Ценово.
 
Заповедта може да бъде обжалвана на основание чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд – гр. Русе чрез деловодството на общината с приложени документи, доказващи собствеността.
 
 
Изх. № 841/22.05.2024г. 
Уведомление до собствениците на поземлен имот 83 по кадастралния план на
с. Джулюница, Община Ценово
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 26 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление № 1706/20.05.2024г. от Румяна Божинова Тодорова  до Кмета на Община Ценово, придружено от проект за изменение по чл. 51, ал. 1, т. 2, е започната процедура по изменение на кадастралния план за поземлени имоти с номера 38, 37 и 36, кв. 8 с адрес: ул. Пирин № 3, с. Джулюница, Община Ценово.
 
Изменението се изразява в поправка на границите на ПИ 38 с  ПИ 36 и 37 по приложената дворищна регулация, на основание документи за собственост, предоставени от заявителите и геодезически измервания от правоспособно лице по ЗКИР.
 
На  основание  чл. 34, ал. 1 и  3 от  АПК,  в  7 - дневен   срок   от   получаване  на настоящото уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към горепосоченото заявление и в случай на несъгласие с исканото изменение да предявите писмени искания и възражения, като  представите документи, доказващи  правата Ви на собственик.
 
Документите може да изпратите на адрес: Община Ценово , ул. Цар Освободител № 66, с. Ценово, респективно на e-mail: obshtina@tsenovo.bg  или да ги представите в сградата Община Ценово,  отдел ТСУ на горепосочения адрес.
 
 При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявлението, Община Ценово ще продължи процедурата по исканото изменение, за което ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 1 от ЗКИР и §4, ал.1, т.2 от  ПЗР на  ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.
 
 
Изх. № 700
16.04.2024г.
 
Община с. Ценово, област Русе, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че с Решение № 59, взето на заседание с Протокол № 9 от 27.03.2024г. на Общински съвет Ценово e одобрен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементи на техническата инфраструктура в землищата на селата  Ценово и Долна Студена, общ. Ценово – за довеждащи колектори, заустващ колектор до точка на заустване и водопровод до площадката на планираната пречиствателна станция за отпадъчни води (ПОСВ) в част от ПИ 78361.28.351 (проектен имот с идентификатор 78361.28.724) по КККР на с. Ценово, област Русе.
 
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ (бр. 33 от 12.04.2024 г.) чрез Община Ценово пред Административния съд – Русе. Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.
 
ОБЯВЛЕНИЕТО Е ЗАКАЧЕНО НА ТАБЛОТО НА 15.04.2024 г.
 
 
 
Изх. № 681
09.04.2024 г.
 
ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ
 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
  Община Ценово, отдел ТСУ, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед № РД-11-042/08.04.2024г. е одобрено задание по чл.125, ал.2 от ЗУТ и разрешено изработване  на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план регулация на УПИ ХІІ-184, VІІ-184 и VІ-184 в кв. 11, село Новград, общ. Ценово. 
        
Документацията, свързана с издаване на визираната заповед се намира в отдел "ТСУ" при Община Ценово, ул. "Цар Освободител" № 66, стая 304 и може да се прегледа от заинтересованите лица, след представяне на документ за самоличност в приемното време от 08:30 ч. - 16:30 часа.

Заповед за одобряване  

 

Изх.№ 432
14.03.2024 г.

ДО

ОБЩИНА ЦЕНОВО

Цветомир Петров, заместник - кмет РРИП 

СЪОБЩЕНИЕ

 С настоящото, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.61, ал.3 от АПК се съобщава, че със Заповед № РД-11-036/12.03.2024г. на Кмета на Община Ценово, на основание чл. 44, ал. 2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 129, ал. 2 от ЗУТ във връзка с чл.110, ал.1, т.3, чл. 124а,ал. 1 от ЗУТ и Решение по т.№ 1 от Протокол № 1 / 15.02.2024г. на ОЕСУТ при Община Ценово е одобрен:

Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) в проектен имот с идентификатор № 78361.28.724, местността „Бикя“ по КККР  на с. Ценово, община Ценово, област Русе, заедно с довеждащ път, разрешен с Решение № 138 прието с Протокол № 20/29.12.2020г. на Общински съвет – Ценово.

За имота се определя устройствена зона „Предимно производствена“ (Пп) с предназначение на имота „За ПСОВ и трафопост“.

С ПЗ се предвижда ново застрояване с ограничителни линии, които указват зоната на бъдещото застрояване и показатели на застрояване: Кинт 2,5,  Плътност 80%,  кота корниз - 10м,  озеленяване - 20%.

Съобщението за издадената заповед е поставено на 14.03.2024г. на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и е публикувано на Интернет страницата на Община Ценово.

Заповедта може да бъде обжалвана на основание чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд – гр. Русе чрез деловодството на общината с приложени документи, доказващи собствеността.       

Връчил съобщението: ………………
С. Начева, гл. специалист ТСУ и ОС

Пречиствателна станция  

 

Изх. № 336

27.02.2024 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Ценово, отдел ТСУ съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед № РД-11-032/26.02.2024г. е одобрено задание по чл.125, ал.2 от ЗУТ и разрешено изработване на проект за  Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ І-41 и УПИ ІІ-42 в кв. 9 по плана на село Джулюница, обл. Русе.    

Документацията, свързана с издаване на визираната заповед се намира в отдел "ТСУ" при Община Ценово, ул. "Цар Освободител" № 66, стая 304 и може да се прегледа от заинтересованите лица, след представяне на документ за самоличност в приемното време от 08:30 ч. - 16:30 часа.

Заповед за одобряване >>  

 

Изх. № 304

21.02.2024 г.    

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

             На основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на заинтересованите страни, че със Заповед № РД-11-026/20.02.2024г. на Кмета на Община Ценово е одобрен проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за ПИ 22277.50.3 и ПИ 22277.50.4 с предназначение „За фотоволтаична централа“ в местността „Стопански двор 1“ по КК и КР на с. Долна Студена, общ. Ценово.

         Същите се намират в административната сграда на Община Ценово ул.”Цар Освободител” № 66 ет. 3 ст.304.

Заинтересованите лица, съгласно чл.131 от ЗУТ, могат да ги прегледат срещу документ за собственост при спазване на изискванията на нормативната уредба.

Заповедта може да бъде разгледана на официалния сайт на Община Ценово – раздел „Проекти“ – Обяви ТСУ.

Заповедта може да бъде обжалвана на основание чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд – гр. Русе чрез деловодството на общината с приложени документи, доказващи собствеността.

 ПУП-ПЗ в ПИ 50.3 И 50.4   
 
ПУП-ПЗ EЛ. СХЕМА    

 

11.01.2024г.                                              

ДО
 ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   Община с. Ценово, област Русе, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че с Решение № 13, взето на заседание с Протокол № 5 от 28.12.2023г. на Общински съвет Ценово e одобрен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементи на техническата инфраструктура - трасе на кабел 20 kV за фотоволтаична централа изградена в ПИ 78361.43.40, местността „Стопански двор“  по КККР на с. Ценово, общ. Ценово, обл. Русе“           

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ (бр. 3 от 09.01.2024 г.) чрез Община Ценово пред Административния съд – Русе. Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение. 

 ПУП-ПП в ПИ 78361.43.40  

ОБЯВЛЕНИЕТО Е ЗАКАЧЕНО НА ТАБЛОТО НА 11.01.2024 г.

 

 

Изх.№ 2296
14.12.2023г.                                              

ДО


 ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

              На основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви уведомяваме, че със Заповед № РД-11-173/13.12.2023г. на Кмета на Община Ценово е одобрен проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за ПИ 78361.43.40 с предназначение „За фотоволтаична централа“ в местността „Стопански двор“ по КК и КР на с. Ценово, общ. Ценово.

         Същите се намират в административната сграда на Община Ценово ул.”Цар Освободител” № 66 ет. 3 ст.304.

Заинтересованите лица, съгласно чл.131 от ЗУТ, могат да ги прегледат срещу документ за собственост при спазване на изискванията на нормативната уредба.

Заповедта може да бъде разгледана на официалния сайт на Община Ценово – раздел „Проекти“ – Обяви ТСУ.

Заповедта може да бъде обжалвана на основание чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд – гр. Русе чрез деловодството на общината с приложени документи, доказващи собствеността.

Заповед за одобряване ПУП-ПЗ 78361.43.40  
ПУП 78361.43.40 

  

08.11.2023 г.                                                                         
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 Община Ценово, област Русе на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че e изработен проект за ПУП – Парцеларен план за обект на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за кабел средно напрежение за фотоволтаична централа с мощност до 2,5 МW в ПИ 78361.43.40 в местността „Стопански двор“ по КККР на село Ценово, общ. Ценово, обл. Русе, през следните имоти: 78361.30.81, 78361.43.32, 78361.43.34, 78361.43.393 – общинска публична собственост; 78361.30.680 – държавна публична собственост и 78361.43.370 - общинска частна собственост.   
 
Проектът за ПУП-ПП с подробно описание на имотите и сервитутите на засегнатите имоти е изложен за разглеждане в сградата на  общинска администрация - стая 304, ет. 3.
 
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“, заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложения проект и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация - Ценово/ДВ бр.93/07.11.2023 г./.

 

Изх. № 2051
03.11.2023 г.
                                                                         
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
на основание чл. 124а, ал. 5, чл.124б, ал. 1 от ЗУТ
 Община Ценово, отдел ТСУ съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед № РД-11-161/03.11.2023г.  одобрява задание по чл.125, ал.2 от ЗУТ и разрешава изработване на  Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) и Изменение на регулационен план на урегулиран поземлен имот УПИ І в кв. 83 по плана на с. Новград, обл. Русе.
Документацията, свързана с издаване на визираната заповед се намира в отдел "ТСУ" при Община Ценово, ул. "Цар Освободител" № 66, стая 304 и може да се прегледа от заинтересованите лица, след представяне на документ за самоличност в приемното време от 08:30 ч. - 16:30 часа.

 

23.10.2023 г.

 ДО

 - Роси Маринов Димитров, носител на вещни права на ПИ 86, кв. 35, с. Караманово, община Ценово с адрес гр. Дряново, ул. Гурко № 11, ет.2, ап. 39,

- Петя Иванова Ламбева, носител на вещни права на ПИ 86, кв. 35, с. Караманово, община Ценово с адрес гр. Свищов, ул. Патриарх Евтимий №30, вх. А, ет. 4, ап. 10

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 18A, АЛ. 10 ОТ АПК

Уведомяваме Ви, че по искане на собственик Кметът на общината издаде Заповед № РД-11-133/15.09.2023г. за одобрен проект за изменение на кадастралния план за поземлен имот с номер 86,  кв. 35, и нанасяне на две сгради в с. Караманово, община Ценово, област Русе. Планът е одобрен с  Решение  №61/26.04.2012г. на Общински съвет – Ценово.

Заинтересованите лица могат да се запознаят със заповедта срещу документ за самоличност в
 - понеделник – 14:00 ÷ 16:00 ч.
- четвъртък – 14:00 ÷ 16:00 ч.
 и да я обжалват в 14-дневен срок от съобщаването на основание чл.215 от Закона за устройство на територията.

ОБЩИНА ЦЕНОВО

 

02.08.2023  

 ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 Издадено разрешение за строеж № 954/ 24.07.2023г. на арх. Марин Моновски
 
 за обект: „Разширяване на системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението на ниво LAU и модернизация на СРПО на органите на изпълнителната власт“
 
 с подобект 1: „Разширяване на системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението на ниво LAU и модернизация на СРПО на органите на изпълнителната власт на територията на области: Видин, Враца, Монтана, Плевен и Русе“
 
с възложител: Министерство на вътрешните работи
 

 

Изх. № 1437

25.07.2023г.

  Уведомление до собствениците на поземлени имоти 41 и 42 в кв. 9 по кадастралния план на с. Джулюница, Община Ценово 

      Ø  Христо Димчев Христов, с. Джулюница, ул. Янко Пенев № 5

Ø  Георги Трайков Георгиев  с. Джулюница, ул. Г. Иванов №4

Ø  Стефан Георгиев Трайков гр. Свищов, ул. П. Р. Славейков №7, вх. А, ет. 1, ап. 3

  УВЕДОМЛЕНИЕ

            На основание чл. 26 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление № 2721/21.07.2023г. от Георги Трайков Георгиев и Стефан Георгиев Трайков до Кмета на Община Ценово, придружено от проект за изменение по чл. 51, ал. 1, т. 2, е започната процедура по изменение на кадастралния план за поземлен имот с номера 41 и 42 кв. 9, с адрес: ул. „Георги Иванов“ № 4, с. Джулюница, община Ценово, област Русе.

 Изменението се изразява в :

Попълване на съществуващи сгради в имот 41 и изменение на границите с поземлен имот 42 (на изток)  от преки геодезически измервания на място.

 На  основание  чл. 34, ал. 1 и  3 от  АПК,  в  7 - дневен   срок   от   получаване  на настоящото уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към горепосоченото заявление и в случай на несъгласие с исканото изменение да предявите писмени искания и възражения, като  представите документи, доказващи  правата Ви на собственик.

           Документите може да изпратите на адрес: Община Ценово , ул. Цар Освободител № 66, с. Ценово, респективно на e-mail: obshtina@tsenovo.bg  или да ги представите в сградата Община Ценово,  отдел ТСУ на горепосочения адрес.

             При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявлението, Община Ценово ще продължи процедурата по исканото изменение, за което ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 1 от ЗКИР и §4, ал.1, т.2 от  ПЗР на  ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

 ОБЩИНА ЦЕНОВО

 

Изх. № 1441

25.07.2023 г.

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ

  • НИКОЛАЙ ИВАНОВ НАЙДЕНОВ,  носител на вещни права на УПИ ХІІІ-721 и ХІV-720 в кв. 62 с. Ценово, общ. Ценово 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

             Община Ценово на основание чл. 61, ал. (3) от АПК и във връзка чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на заинтересованите лица по чл.131, ал.1 от ЗУТ, че със Заповед № РД-11-117/25.07.2023г. на Кмета на Община Ценово е одобрен проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ ХІІІ-721 и ХІV-720 в кв. 62 с. Ценово, общ. Ценово

Заинтересованите лица могат да се запознаят с одобрения проект в административната сграда на Община Ценово, ул. ”Цар Освободител” № 66 ет. 3 ст.304.

Заповедта може да бъде обжалвана на основание чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд – гр. Русе чрез деловодството на общината с приложени документи, доказващи собствеността.

ОБЩИНА ЦЕНОВО

 

25.07.2023 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНА ЦЕНОВО, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 18A, АЛ. 10 ОТ АПК, СЪОБЩАВА НА наследниците на Петър Димитров Тошев:

      -      Светослав Славчев Петров, носител на вещни права на УПИ VІІІ-234, кв. 68,

с. Новград, общ. Ценово с адрес: гр. Свищов, ул. „Княз Батенберг“ №36

-          Анелия Славчева Петрова, носител на вещни права УПИ VІІІ-234, кв. 68,

с. Новград, общ. Ценово с адрес гр. Свищов, ул. „Средна гора“ № 1, вх. В, ет. 1, ап. 3

-          Петър Славчев Петров, носител на вещни права УПИ VІІІ-234, кв. 68,

с. Новград, общ. Ценово, с адрес: гр. Свищов, ул. „Княз Батенберг“  №36

За имот УПИ VІІІ-234 в кв. 68 по плана на село Новград, община Ценово  има признато право на строеж на  Петър Димитров Тошев с удостоверение № 111/09.10.1973г. Със Заповед № 042/22.02.2022г.  Кмета на Община Ценово бе назначена комисия, която установи на място, че имотът е необитаем, жилищната сграда е съборена и няма останки над терена.

Представени са декларации от съседи  на имота и жители от селото, от които е видно, че сградите са съборени през 2000 година.

Съгласно чл. 67 от Закона за собствеността правото да се построи сграда върху чужда земя /чл. 63, ал. 1/ се погасява в полза на собственика на земята по давност, ако не се упражни в продължение на 5 години. Поради това Ви съобщаваме, че автоматично ще Ви се бъде погасено правото на строеж в общински УПИ VІІІ-234 в кв. 68 по плана на село Новград, община Ценово

Настоящото съобщение ще бъде приложено към досието на имота и ще се счита за редовно връчено на заинтересованите лица след изтичане на 7 /седем/ дни от публикуването му на интернет страница на Община Ценово - www.tsenovo.bg и информационното табло на кметство Новград.

ОБЩИНА ЦЕНОВО

 

Изх. № 1331

14.07.2023 г.

 ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ 

  • ЙОРДАН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ,  носител на вещни права на УПИ VІІІ-226 и ІХ-225 в кв. 66 с. Ценово, общ. Ценово

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  Община Ценово на основание чл. 61, ал. (3) от АПК и във връзка чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на заинтересованите лица по чл.131, ал.1 от ЗУТ, че със Заповед № РД-11-111/14.07.2023г. на Кмета на Община Ценово е одобрен проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ: УПИ VІІІ-226 и ІХ-225 в кв. 66 по плана на  село Ценово, община Ценово.

Заинтересованите лица могат да се запознаят с одобрения проект в административната сграда на Община Ценово, ул. ”Цар Освободител” № 66 ет. 3 ст.304.

Заповедта може да бъде обжалвана на основание чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд – гр. Русе чрез деловодството на общината с приложени документи, доказващи собствеността.

            Връчил съобщението:
        С. Начева
        Гл. спец. ТСУ и ОС

 

Изх. № 1210
28.06.2023 г.


 ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ

-  „БАБУЧА 77“ ЕООД

-   ОБЩИНА ЦЕНОВО

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви уведомяваме, че със Заповед № РД-11-098/27.06.2023г. на Кмета на Община Ценово е одобрен проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ VІІ цех за производство на млечни произведения в кв. 69 село Ценово, общ. Ценово, обл. Русе.

Същите се намират в административната сграда на Община Ценово ул.”Цар Освободител” № 66 ет. 3 ст.304.

Заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да ги прегледат срещу документ за собственост при спазване на изискванията на нормативната уредба.

         Заповедта може да бъде обжалвана на основание чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд – гр. Русе чрез деловодството на общината с приложени документи, доказващи собствеността.

 Скица >>

 

Изх. № 1069
06.06.2023 г.
ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ
-          „БАБУЧА 77“ ЕООД
-          ОБЩИНА ЦЕНОВО
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
          Община Ценов, отдел “ТСУ“ на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ обявява на заинтересованите страни, че като съсобственик и възложител е предприела действия по одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ VІІ цех за производство на млечни произведения в кв. 69 село Ценово, общ. Ценово, обл. Русе.
В 14-дневен срок от настоящото съобщение, може да прегледате преписката всеки присъствен ден, която се намира в отдел ТСУ- стая 304 на Община Ценово и може да направите писмено възражение, предложение и искане по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация Ценово. 
Връчил съобщението:
С. Начева
Гл. спец. ТСУ и ОС
 
 
Изх. № 1059
05.06.2023г.
Съобщение за издадена заповед за одобряване на проект за изменение на   кадастрален план за ПИ 74 в кв. 37 с. Долна Студена, общ. Ценово
СЪОБЩЕНИЕ
 Община Ценово на основание чл. 61, ал. 3 от АПК обявява на следните заинтересувани лица:
Ø  Мита Христова Пашанкова с. Долна Студена, ул. Родина 2
Ø  Петър Тодоров Георгиев с. Долна Студена, ул. Родина 2 а
Ø  Русан Тодоров Георгиев с. Долна Студена, ул. Родина 2
Ø  Теменужка Здравкова Тодорова с. Долна Студена, ул. Родопи 2
Ø  Петър Здравков Тодоров с. Долна Студена, ул. Митко Палаузов 9
Ø  Георги Здравков Тодоров с. Долна Студена, ул. Родопи 1
Ø  Енчо Димитров Енчев с. Пиперково, ул. Бузлуджа 13
Ø  Тодор Тодоров Филипов с. Долна Студена, ул. Хан Аспарух  57
Ø  Красимира Тодорова Филипова с. Караманово, ул. Невен 10
Ø  Митка Тодорова Филипова с. Долна Студена, ул. Димчо Дебелянов 9
Ø  Тихомир Димитров Семов с. Долна Студена, ул. Васил Левски 12
Ø  Христо Пашанков Петров с. Долна Студена, ул. Родина 4
Ø  Валентин Пашанков Петров с. Долна Студена, ул. Митко Палаузов 12
 
     че със Заповед № РД-11-083/02.06.2023г. на Кмета на Община Ценово е одобрен проект за изменение на кадастрален план за ПИ 74 в кв. 37 с. Долна Студена, общ. Ценово.
 
    Заповедта и проектът се намират в отдел ТСУ на ул. “Цар Освободител”  № 66, стая № 304. Приемни дни – всеки ден  от 9.00 – 12.00 ч. 
 
    На основание §5, ал. 9 от ПЗР на Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри заповедта може да бъде обжалвана от заинтересуваните лица по реда на АПК пред Русенския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването й.
 
 
01.06.2023
П Р О Т О К О Л
Днес 01.06.2023 г. на основание Заповед № 130 от 26.05.2023год. на Кмета на община Ценово във връзка с чл.210, ал.1 от Закона за устройство на територията, по подадено Заявление с вх.№1928/23.05.2023г., от “Ценово солар плант“ ЕООД, ЕИК 206015300 със седалище и адрес на управление: гр. София, ул.“Славянска“№5, ет.7, представлявано от Управителите – Никола Петров Газдов и Велислав Борисов Белниколовски, чрез упълномощено лице Цветан Емилов Ефтимов, съгласно пълномощно от 21.04.2022г., нотариално заверено на подписите от нотариус Марина Ташева с рег.№334 и район на действие РС София . В заявлението се описва желание, да се учреди право на прокарване за: Трасе на подземни кабелни линии средно напрежение от фотоволтаична централа в имоти с идентификатори 56366.30.101, местност „Ливадите“, имот с идентификатор 56366.30.86, местност „Ливадите“, имот с идентификатор 56366.43.4, местност „Ценовско“, имот с идентификатор 56366.65.148, местност „Боруна“, имот с идентификатор 56366.66.163, местност „Лайчките“ и имот с идентификатор 56366.28.228, местност „Ливадите“ по Кадастралната карта и кадастрални регистри на с.Пиперково, община Ценово, област Русе, до подстанция, разположена в  имот с идентификатор  20849.14.67, местност „Крайния трап“ по Кадастралната карта и кадастрални регистри на с.Джулюница“ община Ценово, област Русе,
комисия в състав:
Председател:
1. арх. Георги Тонев – главен архитект на Община Ценово
 Членове:
1. Инж. Радка Настева – главен инженер на Община Ценово;
2. Александър Йорданов – главен специалист ТСУ при Община Ценово;
3. Силвия Начева – главен специалист ТСУ и ОС при Община Ценово;
4. Мирослава Колева – главен юрисконсулт на Община Ценово;
5. Иван Иванов – главен специалист ОС при Община Ценово
 КОНСТАТИРА СЛЕДНОТО:
 
 
25.05.2023
П Р О Т О К О Л
Днес 25.05.2023г. на основание Заповед № 123 от 17.05.2023год. на Кмета на община Ценово във връзка с чл.210, ал.1 от Закона за устройство на територията, по подадено Заявление с вх.№1837/16.05.2023г., от Евелина *** Георгиева с ЕГН **********от гр. Бяла, община Бяла, област Русе, ул.“Иларион Драгостинов“№59
 В заявлението се описва желание, да се учреди право на прокарване за: „Кабел  ниско напрежение от електромерно табло – ТП „Т-1 Белцов“ до ФЕЦ 30kW“, разположена  в УПИ X-359, кв.37 по плана на с. Белцов, община Ценово, област Русе с адрес ул.“Кирил и Методий“№16, комисия в състав:
 
Председател:
1. арх. Георги Тонев – главен архитект на община Ценово
 
Членове:
1. Инж. Радка Настева – главен инженер на община Ценово;
2. Александър Йорданов – специалист ТСУ при Община Ценово;
3. Силвия Начева – главен специалист ТСУ и ОС;
4. Иван Иванов – главен специалист ОС
 КОНСТАТИРА СЛЕДНОТО:

 

 

Изх. № 1005
22.05.2023г.

   Уведомление до собствениците на поземлени имоти 74, 73 и 76 в кв. 37 по кадастралния план на с. Долна Студена, Община Ценово 
Ø  Мита Христова Пашанкова с. Долна Студена, ул. Родина 2
Ø  Петър Тодоров Георгиев с. Долна Студена, ул. Родина 2 а
Ø  Русан Тодоров Георгиев с. Долна Студена, ул. Родина 2
Ø  Теменужка Здравкова Тодорова с. Долна Студена, ул. Родопи 2
Ø  Петър Здравков Тодоров с. Долна Студена, ул. Митко Палаузов 9
Ø   Георги Здравков Тодоров с. Долна Студена, ул. Родопи 1
Ø  Енчо Димитров Енчев с. Пиперково, ул. Бузлуджа 13
Ø  Тодор Тодоров Филипов с. Долна Студена, ул. Хан Аспарух  57
Ø  Красимира Тодорова Филипова с. Караманово, ул. Невен 10
Ø  Митка Тодорова Филипова с. Долна Студена, ул. Димчо Дебелянов 9
Ø  Тихомир Димитров Семов с. Долна Студена, ул. Васил Левски 12
Ø  Христо Пашанков Петров с. Долна Студена, ул. Родина 4
Ø  Валентин Пашанков Петров с. Долна Студена, ул. Митко Палаузов 12
 
УВЕДОМЛЕНИЕ
 
  На основание чл. 26 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление № 1840/16.05.2023г. от Русан Тодоров Георгиев (наследник на Тодор Георгиев Пашанков) до Кмета на Община Ценово, придружено от проект за изменение по чл. 51, ал. 1, т. 2, е започната процедура по изменение на кадастралния план за поземлен имот с номера 74 кв. 37, с адрес: ул. „Родина“ 2, с. Долна Студена, община Ценово, област Русе.
 
Изменението се изразява в :
 
  Попълване на съществуващи сгради в имота и изменение на границите с поземлени имоти 73 и 76 (на север и юг) с ПИ № 74 от преки геодезически измервания на място.
 
   На  основание  чл. 34, ал. 1 и  3 от  АПК,  в  7 - дневен   срок   от   получаване  на настоящото уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към горепосоченото заявление и в случай на несъгласие с исканото изменение да предявите писмени искания и възражения, като  представите документи, доказващи  правата Ви на собственик.
 
  Документите може да изпратите на адрес: Община Ценово , ул. Цар Освободител № 66, с. Ценово, респективно на e-mail: obshtina@tsenovo.bg  или да ги представите в сградата Община Ценово,  отдел ТСУ на горепосочения адрес.
 
  При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявлението, Община Ценово ще продължи процедурата по исканото изменение, за което ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 1 от ЗКИР и §4, ал.1, т.2 от  ПЗР на  ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.
 
ОБЩИНА ЦЕНОВО

 

Изх.№ 1003
19.05.2023 г.

ДО
   - Цветан Георгиев Банев, носител на вещни права на УПИ ІІІ-383, кв. 37,  с. Ценово, общ. Ценово
   - Димитричка Георгиева Славова, носител на вещни права УПИ ІІІ-383, кв. 37, с. Ценово общ. Ценово
 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
    На основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви уведомяваме, че със Заповед № РД-11-075/19.05.2023г. на Кмета на Община Ценово е одобрен проект за ПУП- Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ ІІІ-383 в кв. 36 по плана на с. Ценово, обл. Русе.
 
    Същите се намират в административната сграда на Община Ценово ул.”Цар Освободител” № 66 ет. 3 ст.304.
Заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да ги прегледат срещу документ за собственост при спазване на изискванията на нормативната уредба.
 
    Заповедта може да бъде обжалвана на основание чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд – гр. Русе чрез деловодството на общината с приложени документи, доказващи собствеността.
 
ОБЩИНА ЦЕНОВО
 
12.05.2023
Обявления на разрешенията за строеж през 2023
 
12.05.2023
Обявления на разрешенията за строеж през 2022
 
Изх. № 868
25.04.2023 г.
ДО
Цветан Георгиев Банев, носител на вещни права на УПИ ІІІ-383, кв. 37,
с. Ценово, общ. Ценово
Димитричка Георгиева Славова, носител на вещни права УПИ ІІІ-383, кв. 37,
 с. Ценово общ. Ценово
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
            Уведомяваме Ви, че в административната сграда на Община Ценово – ул. ”Цар Освободител” № 66 ет. 3 ст. 304  е изложен проект за  Изменение на план регулация на УПИ ІІІ-383 в кв. 37, с. Ценово, общ. Ценово, обл. Русе.
На основание чл.128 ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14-дневен срок от настоящето заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да прегледат въпросните проектопланове с документи за вещни права при спазване на нормативната уредба всеки работен ден
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени предложения, становища, възражения в 14-дневен срок  от съобщението чрез деловодството на Община Ценово с приложени  документи, доказващи собствеността.
ОБЩИНА ЦЕНОВО
 
 
 
Изх. № 848
19.04.2023 г.             
 ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ
ЯВОР НИКОЛАЕВ ПЕНЧЕВ, носител на вещни права
С Ъ О Б Щ Е Н И Е 
На основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви уведомяваме, че със Заповед № РД-11-063/18.04.2023г. на Кмета на Община Ценово е одобрен проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПР) за УПИ І-170 и УПИ ІV-170 в кв. 65  по регулационния план на с. Кривина, общ. Ценово, обл. Русе
Същите се намират в административната сграда на Община Ценово ул.”Цар Освободител” № 66 ет. 3 ст.304. Заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да ги прегледат срещу документ за собственост при спазване на изискванията на нормативната уредба.
Заповедта може да бъде обжалвана на основание чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд – гр. Русе чрез деловодството на общината с приложени документи, доказващи собствеността.
Връчил съобщението
С. Начева, гл. спец. ТСУ и ОС
 
 
Изх. № 847
19.04.2023 г.             
ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ
- ЕВЕЛИНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
- ТИХОМИР АТАНАСОВ ТРИФОНОВ,  носители на вещни права
С Ъ О Б Щ Е Н И Е 
На основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви уведомяваме, че със Заповед № РД-11-064/18.04.2023г. на Кмета на Община Ценово е одобрен проект за ПУП- Изменение на план регулация на УПИ: ІХ-359, Х-359, ХІ-359 и ХІІ-360 в новопроектирани УПИ ІХ-359, Х-359 и ХІІ-360 в кв. 37, с. Белцов, общ. Ценово.
Същите се намират в административната сграда на Община Ценово ул.”Цар Освободител” № 66 ет. 3 ст.304. Заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да ги прегледат срещу документ за собственост при спазване на изискванията на нормативната уредба.
Заповедта може да бъде обжалвана на основание чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд – гр. Русе чрез деловодството на общината с приложени документи, доказващи собствеността.
Връчил съобщението
С. Начева, гл. спец. ТСУ и ОС
 
 
Изх. № 846
19.04.2023 г.             
ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ
- Георги Владимиров Енчев
-
Илия Димитров Страхилов
-
Иван Борисов Илиев
-
Пенка Борисова Петрушева
-
Коста Троянов Костов
-
Цветанка Костова Троянова,  носители на вещни права
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви уведомяваме, че със Заповед № РД-11-062/18.04.2023г. на Кмета на Община Ценово е одобрен проект за ПУП- Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ ІІ-286, Х-287, ІІІ-288 и І-285 в кв. 59 по плана на с. Караманово, обл. Русе.
Същите се намират в административната сграда на Община Ценово ул.”Цар Освободител” № 66 ет. 3 ст.304. Заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да ги прегледат срещу документ за собственост при спазване на изискванията на нормативната уредба.
Заповедта може да бъде обжалвана на основание чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд – гр. Русе чрез деловодството на общината с приложени документи, доказващи собствеността.
Връчил съобщението
С. Начева, гл. спец. ТСУ и ОС
 
 
Изх. № 845
19.04.2023 г.
                                                            
ДО 
ОБЩИНА ЦЕНОВО
„БАБУЧА 77“ ЕООД
 С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 на основание чл. 124а, ал. 5, чл.124б, ал. 1 от ЗУТ
 Община Ценово, отдел ТСУ съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед № РД-11-061/18.04.2023г.  одобрява задание по чл.125, ал.2 от ЗУТ и разрешава изработване на  Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ VІІ-726 в кв. 69 по плана на село Ценово, обл. Русе.    
Документацията, свързана с издаване на визираната заповед се намира в отдел "ТСУ" при Община Ценово, ул. "Цар Освободител" № 66, стая 304 и може да се прегледа от заинтересованите лица, след представяне на документ за самоличност в приемното време от 08:30 ч. - 16:30 часа. 
Връчил съобщението
С. Начева, гл. спец. ТСУ и ОС
 ОБЩИНА ЦЕНОВО

 

 
 
Изх. № 826
12.04.2023г.
О Б Я В Л Е Н И Е
Община Ценово, област Русе, на основание чл. 129, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, обявява на заинтересуваните страни, че с Решение №410, взето на заседание с Протокол № 60 от 29.03.2023г. на Общински съвет Ценово e одобрен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабел средно напрежение за фотоволтаична централа с мощност 110 MW, изградена в имоти с идентификатори 56366.30.101, 56366.30.86, 56366.43.4, 56366.65.148 56366.66.163 и 56366.28.228 по КККР на с. Пиперково, общ. Ценово.
Решението с одобрения   проект за  ПУП-ПП се намира в отдел ТСУ  при Община Ценово и може да бъде прегледан всеки присъствен ден.
Заинтересуваните лица в 30-дневен   срок  от обнародването в „Държавен вестник“ брой 34/11.04.2023г. могат да обжалват Решението чрез Общински съвет – Ценево, пред Административен съд – Русе, съгласно чл.215, ал.4 от ЗУТ.
ОБЩИНА ЦЕНОВО
 
 
Изх. № 827
12.04.2023г.
О Б Я В Л Е Н И Е
Община Ценово, област Русе, на основание чл. 129, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, обявява на заинтересуваните страни, че с Решение № 411, взето на заседание с Протокол № 60 от 29.03.2023г. на Общински съвет Ценово e одобрен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементи на техническата инфраструктура - трасе на кабел 20 kV за фотоволтаична централа изградена в ПИ 78361.43.36, местността „Стопански двор“  по КККР на с. Ценово, общ. Ценово, обл. Русе.
Решението с одобрения   проект за  ПУП-ПП се намира в отдел ТСУ  при Община Ценово и може да бъде прегледан всеки присъствен ден.
Заинтересуваните лица в 30-дневен   срок  от обнародването в „Държавен вестник“ брой 34/11.04.2023г. могат да обжалват Решението чрез Общински съвет – Ценево, пред Административен съд – Русе, съгласно чл.215, ал.4 от ЗУТ.
ОБЩИНА ЦЕНОВО
 
 
24.03.2023г.
ПРОТОКОЛ
Днес 23.03.2023г. на основание Заповед № 083 от 21.03.2023год. на Кмета на община Ценово във връзка с чл.210, ал.1 от Закона за устройство на територията, по подадено Заявление с вх.№1134/20.03.2023г., от г-жа Александра Йорданова Димитрова от гр. Свищов, община Свищов, област Велико Търново, ул.“33-ти Свищовски полк“№76, ет.9, ап.35, пълномощник на Енчо Златков Георгиев .......... който е управител на „Новград солар “ООД, ЕИК 206561063 със седалище и адрес на управление: гр. Свищов, община Свищов, област Русе, ул.“Цанко Церковски“№24.
 В заявлението се описва желание, да се учреди право на прокарване за: „Кабелна линия НН за свързване на фотоволтаична ел .централа 299,2kW“  в с. Новград, община Ценово, област Русе с адрес ул.“Етър“.
 
 
Изх.№ 710
23.03.2023 г.                                                                  
ДО
- Евелина Димитрова Георгиева, носител на вещни права на ПИ 359, кв. 37, с. Белцов, общ. Ценово
- Тихомир Атанасов Трифонов, носител на вещни права ПИ 360, кв. 37,  с. Белцов общ. Ценово
 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
   Уведомяваме Ви, че в административната сграда на Община Ценово – ул. ”Цар Освободител” № 66 ет. 3 ст. 304  е изложен проект за  Изменение на план регулация на УПИ: ІХ-359, Х-359, ХІ-359 и ХІІ-360 в новопроектирани УПИ ІХ-359, Х-359 и ХІІ-360 в кв. 37, с. Белцов, общ. Ценово.
На основание чл.128 ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14-дневен срок от настоящето заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да прегледат въпросните проектопланове с документи за вещни права при спазване на нормативната уредба всеки работен ден 
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени предложения, становища, възражения в 14-дневен срок  от съобщението чрез деловодството на Община Ценово с приложени  документи, доказващи собствеността.
Връчил съобщението
С. Начева, гл. спец. ТСУ и ОС
 
 
Изх.№ 691
21.03.2023 г.
ДО
- Георги Владимиров Енчев
- Илия Димитров Страхилов
- Иван Борисов Илиев
- Пенка Борисова Петрушева
- Коста Троянов Костов
- Цветанка Костова Троянова
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 Уведомяваме Ви, че в административната сграда на Община Ценово – ул. ”Цар Освободител” № 66 ет. 3 ст. 304  е изложен проект за  изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ ІІ-286, Х-287, ІІІ-288 и І-285 в кв. 59 по плана на с. Караманово, обл. Русе.
На основание чл.128 ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14-дневен срок от настоящето заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да прегледат въпросните проектопланове с документи за вещни права при спазване на нормативната уредба всеки работен ден 
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени предложения, становища, възражения в 14-дневен срок  от съобщението чрез деловодството на Община Ценово с приложени  документи, доказващи собствеността.
ОБЩИНА ЦЕНОВО
 
 
17.03.2023 г.             
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 на основание чл. 124а, ал. 5, чл.124б, ал. 1 от ЗУТ
 Община Ценово, отдел ТСУ съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед № РД-11-052/15.03.2023г.  одобрява задание по чл.125, ал.2 от ЗУТ и разрешава изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПР) на урегулирани поземлени имоти за УПИ ІІ-286, Х-287, ІІІ-288 и І-285 в кв. 59 по плана на с. Караманово, обл. Русе.
Документацията, свързана с издаване на визираната заповед се намира в отдел "ТСУ" при Община Ценово, ул. "Цар Освободител" № 66, стая 304 и може да се прегледа от заинтересованите лица, след представяне на документ за самоличност /представителна власт/ в приемното време от 08:30 ч. - 16:30 часа.
 
 
Изх. № 604
13.03.2023 г.              
 
ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ 
 
- ОБЩИНА ЦЕНОВО
- ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – РУСЕ
- „АГРОБЛОК“ ЕООД
  
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
  На основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви уведомяваме, че със Заповед № РД-11-051/13.03.2023г. на Кмета на Община Ценово е одобрен проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор № 22277.50.35, местността „Стопански двор 1“ по КККР на с. Долна Студена, общ. Ценово.
В плана за застрояване е предвидено да се промени предназначението на имота с цел реализиране на инвестиционното намерение за изграждане на фотоволтаичен парк и сгради с обществено-обслужващо, производствено и складово предназначение.
Същият се намират в административната сграда на Община Ценово ул. ”Цар Освободител” № 66 ет. 3 ст.304. Заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да ги прегледат срещу документ за собственост при спазване на изискванията на нормативната уредба.
  Заповедта може да бъде обжалвана на основание чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд – гр. Русе чрез деловодството на общината с приложени документи, доказващи собствеността.
 
ОБЩИНА ЦЕНОВО
 
 
Изх.№ 563
07.03.2023 г.             
ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ
- Галинка Георгиева Димитрова
- Милен Георгиев Димитров
- Пламен Станчев Димитров
- Нина Владимирова Димитрова
- Десимир Димитров Димитров
- Невян Николаев Маринов
- Галина Николаева Антова
- Йоан Пламенов Николаев
- Ценка Димитрова Тодорова
- Димитър Цветанов Владимиров
- Катя Цветанова Владимирова
- Милка Цветанова Русанова, носители на вещни права в УПИ VІ-698 в кв. 48
 С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 На основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви уведомяваме, че със Заповед № РД-11-045/06.03.2023г. на Кмета на Община Ценово е одобрен проект за Изменение на план регулация на УПИ VІ-698 в кв. 48 с. Ценово, общ. Ценово.
УПИ VІ-698  се разделя на две нови УПИ-та:
•УПИ ХVІ-1022 в кв. 48 с площ 1253 кв.м, от тях 14 кв.м са придаваема площ по улична регулация 
•УПИ ХVІІ-023 в кв. 48 с площ 1517 кв.м, от тях 7 кв. м са придаваема площ по улична регулация,
Същите се намират в административната сграда на Община Ценово ул.”Цар Освободител” № 66 ет. 3 ст.304. Заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да ги прегледат срещу документ за собственост при спазване на изискванията на нормативната уредба.
 Заповедта може да бъде обжалвана на основание чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд – гр. Русе чрез деловодството на общината с приложени документи, доказващи собствеността.
 
Изх. № 564
07.03.2023 г.   
          
ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ 
„КОСАТК 86“ ЕООД, с управител Стефан Стоянов, 
носители на вещни права в УПИ VІІ-500 и VІІІ-501 в кв. 91 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 На основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви уведомяваме, че със заповед № РД-11-044/06.03.2023г. на Кмета на Община Ценово е одобрен проект за Изменение на план за регулация на УПИ VІІ-500 и VІІІ-501 в кв. 91, с. Караманово, общ. Ценово, които се обединяват в нов  УПИ ІХ-503,с площ 2024 кв. м.
Същите се намират в административната сграда на Община Ценово ул.”Цар Освободител” № 66 ет. 3 ст.304. Заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да ги прегледат срещу документ за собственост при спазване на изискванията на нормативната уредба.
 Заповедта може да бъде обжалвана на основание чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд – гр. Русе чрез деловодството на общината с приложени документи, доказващи собствеността.
 
 
22.02.2023 г.
  ДО
НАСЛЕДНИЦИ НА ДИМИТЪР МАРИНОВ ЛАЗАРОВ
 
ГАЛИНКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА носители на вещни права в УПИ VІ-698, кв. 68 с. Ценово, общ. Ценово, обл. Русе

ЙОАН ПЛАМЕНОВ НИКОЛАЕВ носители на вещни права в УПИ VІ-698, кв. 48 с. Ценово, общ. Ценово, обл. Русе

КАТЯ ЦВЕТАНОВА ВЛАДИМИРОВА носители на вещни права в VІ-698, кв. 48 с. Ценово, общ. Ценово, обл. Русе

 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
По чл. 18а, ал. 10 от АПК
 На основание чл. 18а, ал. 10 от Административно процесуалния кодекс /АПК/, Община Ценово Ви уведомява, че с Обявление № 271/25.01.2023г. е съобщено на заинтересованите лица, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че е е постъпило заявление с вх. № 316 от 23.01.2023 год. от Пламен Станчев Димитров (наследник на Станчо Димитров Маринов) с внесен проект за  Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план регулация на УПИ VІ-698 в кв. 48 с. Ценово, общ. Ценово.
 
Разработка предлага ПИ 698 да се урегулира по имотни граници и улично-регулационната линия.  УПИ VІ-698  се разделя на две нови УПИ-та:
• УПИ ХVІ-1022 в кв. 48 с площ 1253 кв.м, от тях 14 кв.м са придаваема площ по улична регулация 
•  УПИ ХVІІ-023 в кв. 48 с площ 1517 кв.м, от тях 7 кв. м са придаваема площ по улична регулация,
 
Обявление № 271/05.08.2022 г. Ви е изпратено с писмо на адреса, подаден от ГРАО – с. Ценово, община Ценово, област Русе и Данъчна служба при община Ценово. Писмото се връща в община Ценово неотворено, като причина за връщането е отбелязано “непотърсено“. Към настоящият момент липсват данни за друг адрес за кореспонденция.
 
Хипотезата на чл. 18а, ал. 7 не може да бъде приложена, тъй като не разполагаме с телефонен номер, за да се осъществи “устно“ уведомление.
 
От гореописаното следва, че правните способи за уведомление по чл. 18а, ал. 1 до ал. 9 са неприложими.
 
Обявление № 271/25.01.2023г. се смята за връчено след изтичане на 7 дни от качването на настоящото съобщение на таблото за обявления и интернет страницата на община Ценово –   www.tsenovo.bg
 
 
Изх. № 446
16.02.2023 г.  
ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
          Община Ценов, отдел “ТСУ“ на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ обявява на заинтересованите граждани и юридически лица, че е постъпило заявление вх. № 600/14.02.2023 год. от Михаил Георгиев Михнев  с внесен проект за одобряване на  Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор № 22277.50.35, местността „Стопански двор 1“ по КККР на с. Долна Студена, общ. Ценово.
В плана за застрояване е предвидено да се промени предназначението на имота с цел реализиране на инвестиционното намерение за изграждане на фотоволтаичен парк и сгради с обществено-обслужващо, производствено и складово предназначение
В 14-дневен срок от настоящото съобщение, може да прегледате преписката всеки присъствен ден, която се намира в отдел ТСУ- стая 304 на Община Ценово и може да направите писмено възражение, предложение и искане по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация Ценово. 

ОБЩИНА ЦЕНОВО

 

15.02.2023г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
на основание чл. 124а, ал. 5, чл.124б, ал. 1 от ЗУТ

 Община Ценово, отдел ТСУ съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед № РД-11-021/13.01.2023г.  одобрява задание по чл.125, ал.2 от ЗУТ и разрешава изработване на  Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план регулация на УПИ ІІІ-383 в кв.37, с. Ценово, общ. Ценово, обл. Русе

Документацията, свързана с издаване на визираната заповед се намира в отдел "ТСУ" при Община Ценово, ул. "Цар Освободител" № 66, стая 304 и може да се прегледа от заинтересованите лица, след представяне на документ за самоличност в приемното време от 08:30 ч. - 16:30 часа.

 

Днес 02.02.2023 г. на основание Заповед № 033 от 27.01.2023год. на Кмета на община Ценово във връзка с чл.210, ал.1 от Закона за устройство на територията, по подадено Заявление с вх.№367/26.01.2021г., 

 КОНСТАТИРА СЛЕДНОТО: 

            Комисията разгледа постъпилото Заявление с вх.№ 3287/25.08.2022г., от г-н Иван Стоилов Радулов от гр. Русе, община Русе, област Русе, ул.“6-ти септември“№38, ет.2, който е упълномощен представител, съгласно пълномощно от 07.07.2021г. на „АНИРАДИ“ ЕООД, гр. Русе с ЕИК 206291881 със седалище и адрес на управление: гр. Русе, община Русе, област Русе, ул.“Николаевска“ №109, вх.5, ет.2, ап.13, представлявано от управителя – Анатолий Иванов Иванов от гр. Русе, община Русе, област Русе, ул.“Николаевска“№109, вх.5, ет.2, ап.13. В заявлението се описва желание, да се учреди право на прокарване за: „Изграждане на трасе с кабел САВТ 4х50мм2 от табло в УПИ IV-190, кв.33, ул.“Васил Левски“№2“ до ново ел. табло, монтирано на фасадата на съществуващ ТП „Т-1 Кривина, находящо се в с. Кривина, община Ценово, област Русе.

Констативан протокол  

 

Изх. № 271
25.01.2023 г.

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ

- Галинка Георгиева Димитрова
- Милен Георгиев Димитров
- Пламен Станчев Димитров
- Нина Владимирова Димитрова
- Десимир Димитров Димитров
- Невян Николаев Маринов
- Галина Николаева Антова
- Йоан Пламенов Николаев
- Ценка Димитрова Тодорова
- Димитър Цветанов Владимиров
- Катя Цветанова Владимирова
- Милка Цветанова Русанова

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

          Община Ценов, отдел “ТСУ“ на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ обявява на заинтересованите страни, че е постъпило заявление с вх. № 316 от 23.01.2023 год. от Пламен Станчев Димитров (наследник на Станчо Димитров Маринов) с внесен проект за  Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план регулация на УПИ VІ-698 в кв. 48 с. Ценово, общ. Ценово.

Настоящата разработка предлага ПИ 698 да се урегулира по имотни граници и улично-регулационната линия.  УПИ VІ-698  се разделя на две нови УПИ-та:

• УПИ ХVІ-1022 в кв. 48 с площ 1253 кв.м, от тях 14 кв.м са придаваема площ по улична регулация 

• УПИ ХVІІ-023 в кв. 48 с площ 1517 кв.м, от тях 7 кв. м са придаваема площ по улична регулация, 

В 14-дневен срок от настоящото съобщение, може да прегледате преписката всеки присъствен ден, която се намира в отдел ТСУ- стая 304 на Община Ценово и може да направите писмено възражение, предложение и искане по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация Ценово. 

ОБЩИНА ЦЕНОВО

 

Изх. № 269
 25.01.2023г.

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ 

  Милен Тончев Цветанов
  Н-ци на  Илия Атанасов Илиев
  Дешка Илиева Атанасова

Обявление на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ и по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК

СЪОБЩЕНИЕ 

ОБЩИНА ЦЕНОВО, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че е издадена Заповед № РД-11-015/24.01.2023г. на Кмета на Община Ценово за одобряване на проект Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПР) за УПИ ІІ-108, ІІІ-106 и І-109 в кв. 39 по плана на с. Кривина, обл. Русе.  

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд – гр. Русе чрез Община Ценово.

ОБЩИНА ЦЕНОВО
Изменение на план за регулация (ИПР) 

 

Изх. № 219
18.01.2023г.

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ 

О Б Я В Л Е Н И Е

 ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ, обявява на заинтересованите лица, че „НОРТ СОЛАР ИНВЕСТМЪНТ“ ООД –възложител, е предприела действия по процедиране на проект Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за обект на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за изграждане на  кабел 20 kV за фотоволтаична централа изградена в ПИ 78361.43.36, местността „Стопански двор“  по КККР на с. Ценово, общ. Ценово, обл. Русе“

ПУП – парцеларен план е изготвен съгласно чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ.

Трасетата на кабелната линия преминават изцяло през имоти – общинска собственост, намиращи се в масиви, номерата, на които са описани подробно в приложените таблици – регистър по номера с указани сервитути и собственици на имотите.

Проектът за ПУП – ПП се намира в стая 304, ет. 3, отдел ТСУ при Община Ценово и може да бъде прегледан във всеки работен ден от седмицата. 

Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат в тридесет дневен срок от датата на публикуването в Държавен вестник бр. 5 от 17.01.2023 г. да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до Общинска администрация, с. Ценово.

 ОБЯВЛЕНИЕТО Е ЗАКАЧЕНО НА ТАБЛОТО НА 18.01.2023 г.

ПУП ПП >>

 

Изх. № 20
09.01.2023г.   

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ  

Обявление на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ и по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК 

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА ЦЕНОВО, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че е издадена Заповед № РД-11-002/06.01.2023г. на Кмета на Община Ценово за одобряване на проект Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПР) за УПИ ІІІ-452 и УПИ ІV-447 в кв. 15 по плана на с. Ценово, обл. Русе. 

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд – гр. Русе чрез Община Ценово.

ОБЩИНА ЦЕНОВО

 

Изх. № 83
11.01.2022г.

 ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ

Обявление на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ и по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНА ЦЕНОВО, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че са издадени:

1. Заповед № РД-11-003/10.01.2023г. на Кмета на Община Ценово за одобряване на проект ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 56366.43.4 в местността „Ценовско“ по кадастралната карта и кадастрални регистри  на с. Пиперково, общ. Ценово.

2. Заповед № РД-11-004/10.01.2023г. на Кмета на Община Ценово за одобряване на проект ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 56366.65.148 в местността „Боруната“ по кадастралната карта и кадастрални регистри  на с. Пиперково, общ. Ценово.

3. Заповед № РД-11-005/10.01.2023г. на Кмета на Община Ценово за одобряване на проект ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 56366.66.163 в местността „Лайчките“ по кадастралната карта и кадастрални регистри  на с. Пиперково, общ. Ценово.

4. Заповед № РД-11-006/10.01.2023г. на Кмета на Община Ценово за одобряване на проект ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 56366.28.228 в местността „Ливадите“ по кадастралната карта и кадастрални регистри  на с. Пиперково, общ. Ценово.

5. Заповед № РД-11-007/10.01.2023г. на Кмета на Община Ценово за одобряване на проект ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 56366.30.101 в местността „Ливадите“ по кадастралната карта и кадастрални регистри  на с. Пиперково, общ. Ценово.

6. Заповед № РД-11-008/10.01.2023г. на Кмета на Община Ценово за одобряване на проект ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 56366.30.86 в местността „Ценовско“ по кадастралната карта и кадастрални регистри  на с. Пиперково, общ. Ценово.

Справка и допълнителна информация може да получите в стая № 304 в сградата на Община Ценово и на сайта на Община Ценово.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд – гр. Русе чрез Община Ценово.

-  ПИ 56366.43.4 в местността „Ценовско“
-  ПИ 56366.65.148 в местността „Боруната“
-  ПИ 56366.66.163 в местността „Лайчките“
-  ПИ 56366.28.228 в местността „Ливадите“
-  ПИ 56366.30.101 в местността „Ливадите“ 
-  ПИ 56366.30.86 в местността „Ливадите“ по КККР на с. Пиперково, общ. Ценово 

ОБЩИНА ЦЕНОВО

 

Изх. № 2089
19.12.2022г.

 ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

           Община Ценов, отдел “ТСУ“ на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ обявява на заинтересованите страни, че е постъпило заявление с вх. № 5083 от 15.12.2022 год. от Милен Тончев Цветанов с внесен проект за  Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПР) за УПИ ІІ-108, ІІІ-106 и І-109 в кв. 39 по плана на с. Кривина, обл. Русе.

Настоящата разработка предлага УПИ ІІ-108 и ІІІ-106 да се обединят, а в съответствие на §8 от ЗУТ  дворищно – регулационната граница между УПИ ІІІ-106 и УПИ І-109 да се измени по имотна граница на ПИ 106 и ПИ 109.

В 14-дневен срок от настоящото съобщение, може да прегледате преписката всеки присъствен ден, която се намира в отдел ТСУ- стая 304 на Община Ценово и може да направите писмено възражение, предложение и искане по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация Ценово.  

 ОБЩИНА ЦЕНОВО

 Изменение на план за регулация (ИПР)  

 

Изх. № 2073
15.12.2022 г.

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Ценов, отдел “ТСУ“ на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ обявява на заинтересованите страни, че е постъпило заявление с вх. № 4872 от 05.12..2022 год. от Катя Георгиева Тонева с внесен проект за  Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПР) за УПИ ІІІ-452 и УПИ ІV-447 в кв. 15 по плана на с. Ценово, обл. Русе. 

Настоящата разработка предлага да се измени дворищната регулация, като се обединят двата имота в нов УПИ ХХІІ-452 в съответствие с границите на ПИ 501.452, съгласно §8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ по желание на собственика на двата имота. Имотната граница минава по уличната регулация не се променя по имотна граница, материализирана на място – масивна подпорна стена.

В 14-дневен срок от настоящото съобщение, може да прегледате преписката всеки присъствен ден, която се намира в отдел ТСУ- стая 304 на Община Ценово и може да направите писмено възражение, предложение и искане по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация Ценово.  

ОБЩИНА ЦЕНОВО

 

09.12.2022г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 на основание чл. 124а, ал. 5, чл.124б, ал. 1 от ЗУТ

 Община Ценово, отдел ТСУ съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед № РД-11-193/09.12.2022г.  одобрява задание по чл.125, ал.2 от ЗУТ и разрешава изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план регулация на УПИ VІ-698 в кв. 48 с. Ценово, общ. Ценово.

Документацията, свързана с издаване на визираната заповед се намира в отдел "ТСУ" при Община Ценово, ул. "Цар Освободител" № 66, стая 304 и може да се прегледа от заинтересованите лица, след представяне на документ за самоличност в приемното време от 08:30 ч. - 16:30 часа.

 

09.12.2022г. 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 на основание чл. 124а, ал. 5, чл.124б, ал. 1 от ЗУТ

 Община Ценово, отдел ТСУ съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед № РД-11-194/09.12.2022г.  одобрява задание по чл.125, ал.2 от ЗУТ и разрешава изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план регулация на УПИ: ІІ-108, ІІІ-106 и І-109 в кв. 39 с. Кривина, общ. Ценово.

Документацията, свързана с издаване на визираната заповед се намира в отдел "ТСУ" при Община Ценово, ул. "Цар Освободител" № 66, стая 304 и може да се прегледа от заинтересованите лица, след представяне на документ за самоличност в приемното време от 08:30 ч. - 16:30 часа.

 
 
Изх. № 1988
02.12.2022 г.
ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
  Община Ценов, отдел “ТСУ“ на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ обявява на заинтересованите граждани и юридически лица, че е постъпило заявление вх. № 4790/30.11.2022 год. от „ЦЕНОВО СОЛАР ПЛАНТ“ ЕООД  с внесени проекти за процедиране по одобряване на  Подробни устройствени планове (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за следните имоти:
 
 
В плана за застрояване е предвидено да се създаде устройствена основа за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и реализиране на инвестиционното намерение за изграждане на фотоволтаична централа в поземлените имоти.
В 14-дневен срок от настоящото съобщение, може да прегледате преписката всеки присъствен ден, която се намира в отдел ТСУ- стая 304 на Община Ценово и може да направите писмено възражение, предложение и искане по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация Ценово. 
ОБЩИНА ЦЕНОВО 
 
 
Изх. № 1920
22.11.2022г.
СЪОБЩЕНИЕ
 ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ, на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че общината като собственик и възложител е предприела действия по процедиране на проект Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за обект на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води ПОСВ с. Ценово в част от ПИ 78361.28.351, заедно с довеждащ водопровод и заустващ колектор с подобект „Изграждане на канализационна мрежа, довеждащи колектори, заустващ колектор и водопровод, захранващ ПСОВ с. Ценово, обл. Русе“
 ПУП – парцеларен план е изготвен съгласно чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ.
 Трасето на канализационната мрежа, довеждащите колектори, заустващият колектор и водопровод, захранващ ПСОВ с. Ценово, преминават през имоти, намиращи се в масиви, номерата на които са описани подробно в приложените таблици – регистър по номера с указани собственици на имотите.
Проектът за ПУП – ПП се намира в стая 304, ет. 3, отдел ТСУ при Община Ценово и може да бъде прегледан във всеки работен ден от седмицата.
Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат в тридесет дневен срок от датата на публикуването в Държавен вестник бр. 93 от 22. 11. 2022 г. да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до Общинска администрация, с. Ценово.

 

 
Изх. № 1920
22.11.2022г.
  
ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ 
ОБЩИНА ЦЕНОВО
 С Ъ О Б Щ Е Н И Е
           ОБЩИНА ЦЕНОВО, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че е издадена Заповед № РД-11-184/21.11.2022г. на Кмета на Община Ценово за одобряване на проект Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ ІV-79 и УПИ І-82 и (ИПУР) Изменение план на улична регулация за УПИ ІV-79 в кв. 19 по плана на с. Пиперково, обл. Русе.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд – гр. Русе чрез Община Ценово.
  ОБЩИНА ЦЕНОВО
 
 
 
Изх. № 1872
14.11.2022г.
  
ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ 
ОБЩИНА ЦЕНОВО
 С Ъ О Б Щ Е Н И Е
           Община Ценово, отдел “ТСУ“ на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че ОБЩИНАТА, като собственик и възложител е предприела действия по процедиране на проект „Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за обект - Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води ПСОВ с. Ценово в нов ПИ 78361.28.724.
В плана за застрояване се предвижда в  проектен ПИ 78361.28.724 с площ 7,726 дка да по КККР на с. Ценово, изграждането на свободно застрояване – пречиствателна станция за отпадъчни води - с максимална височина на сградите до 10 м и на отстояние 3 м от всички имотни граници и устройствена зона Пп (Предимно производствена)
В 14-дневен срок от настоящото съобщение, може да прегледате преписката всеки присъствен ден, която се намира в отдел ТСУ- стая 304 на Община Ценово и може да направите писмено възражение, предложение и искане по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация Ценово.  
 
 
 
Днес 06.10.2022 г. на основание Заповед № 238 от 26.08.2022год. на Кмета на община Ценово във връзка с чл.210, ал.1 от Закона за устройство на територията, по подадено Заявление с вх№3809/25.08.2022г.
 КОНСТАТИРА СЛЕДНОТО: 
   Комисията разгледа постъпилото Заявление с вх.№ 3809/25.08.2022г. от Е.Т.“ Камен Шишков“ ЕИК 117 618 493 със седалище и адрес на управление: гр. Бяла, ул.“Колю Фичето“№25, представлявано от Камен Димитров Шишков с ЕГН 8601315380 от гр. Бяла, област Русе, ул.“Генерал Скобелев“№9. В подаденото заявление се описва желание да се учреди право на прокарване за: „Изграждане на трасе за външно електрозахранване до нов трансформаторен пост тип БКТП, разположен в имот с идентификатор 78361.43.37“ по Кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Ценово, община Ценово, област Русе, местност „стопански двор“, находящо се в стопански двор на с. Ценово, община Ценово, област Русе,
Констативан протокол  
 
07.10.2022г. 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
на основание чл. 124а, ал. 5, чл.124б, ал. 1 от ЗУТ
 Община Ценово, отдел ТСУ съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед № РД-11-157/07.10.2022г.  одобрява задание по чл.125, ал.2 от ЗУТ и разрешава изработване на ПУП – План за застрояване (ПЗ) за ПИ с идентификатор 22277.50.35 в местността Стопански двор по КККР на с. Долна Студена.
Документацията, свързана с издаване на визираната заповед се намира в отдел "ТСУ" при Община Ценово, ул. "Цар Освободител" № 66, стая 304 и може да се прегледа от заинтересованите лица, след представяне на документ за самоличност /представителна власт/ в приемното време от 08:30 ч. - 16:30 часа.
 
 07.10.2022г. 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
на основание чл. 124а, ал. 5, чл.124б, ал. 1 от ЗУТ
 Община Ценово, отдел ТСУ съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед № РД-11-156/07.10.2022г.  одобрява задание по чл.125, ал.2 от ЗУТ и разрешава изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план регулация на УПИ: ІХ-359, Х-359, ХІ-359 и ХІІ-360 в новопроектирани УПИ ІХ-359, Х-359 и ХІІ-360 в кв. 37, с. Белцов, общ. Ценово.
Документацията, свързана с издаване на визираната заповед се намира в отдел "ТСУ" при Община Ценово, ул. "Цар Освободител" № 66, стая 304 и може да се прегледа от заинтересованите лица, след представяне на документ за самоличност /представителна власт/ в приемното време от 08:30 ч. - 16:30 часа.
 
№ 1661 / 07.10.2022 г.
ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ
 С Ъ О Б Щ Е Н И Е
  Община Ценов, отдел “ТСУ“ на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ обявява на заинтересованите страни, че е постъпило заявление с вх. № 3896 от 30.09..2022 год. от „Билд Инженеринг БВ“ ЕООД, с управител Борислав Великов с внесен проект за  Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ ІV-79 и УПИ І-82 и (ИПУР) Изменение план на улична регулация за УПИ ІV-79 в кв. 19 по плана на с. Пиперково, обл. Русе.
  Настоящата разработка предлага да се измени дворищната регулация, като се предадат 445 кв. м  от УПИ І-82 към УПИ ІV-79, по желание на собственика на двата имота. Уличната регулация не е приложена и се променя по имотна граница, материализирана на място – масивна подпорна стена.
  В 14-дневен срок от настоящото съобщение, може да прегледате преписката всеки присъствен ден, която се намира в отдел ТСУ- стая 304 на Община Ценово и може да направите писмено възражение, предложение и искане по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация Ценово. 

ОБЩИНА ЦЕНОВО

 

Изх. № 1618
30.09.2022г. 

 ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ

  Обявление на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ и по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК

СЪОБЩЕНИЕ

 ОБЩИНА ЦЕНОВО, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че е издадена Заповед № РД-11-141/30.09.2022г. на Кмета на Община Ценово за одобряване на проект ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 51977.50.27 в местността „Стопански двор“ по кадастралната карта и кадастрални регистри  на с. Новград, общ. Ценово.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд – гр. Русе чрез Община Ценово.
План за застрояване 1618  

 

Изх. № 1617
30.09.2022г. 

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ

  Обявление на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ и по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК

СЪОБЩЕНИЕ

 ОБЩИНА ЦЕНОВО, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че е издадена Заповед № РД-11-141/30.09.2022г. на Кмета на Община Ценово за одобряване на проект ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 51977.50.17 в местността „Стопански двор“ по кадастралната карта и кадастрални регистри  на с. Новград, общ. Ценово.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд – гр. Русе чрез Община Ценово. 
План за застрояване 1617 

 

З А П О В Е Д 

№ РД-11- 139 

с. Ценово, 29.09.2022 г.

За учредяване право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за трасе и сервитутна зона върху участъци от имоти, собственост на община Ценово, област Русе за полагане на кабел САВТ 4х50мм2 за: „Изграждане на трасе с кабел САВТ 4х50мм2 от табло в УПИ IV-190, кв.33, ул.“Васил Левски“№2“ до ново ел. табло, монтирано на фасадата на съществуващ ТП „Т-1 Кривина, находящо се в с. Кривина, община Ценово, област Русе“ находяща се в УПИ IV-190, кв.33 по плана на с. Кривина, община Ценово.
Заповед  139 

 

 П Р О Т О К О Л

 Днес 29.09.2022 г. на основание Заповед № 246 от 02.09.2022год. на Кмета на община Ценово във връзка с чл.210, ал.1 от Закона за устройство на територията, по подадено Заявление с вх.№3374/31.08.2022г., от “Ценово солар плант“ ЕООД,
В заявлението се описва желание, да се учреди право на прокарване за: „Трасе за подземни кабелни линии средно напрежение (20kW), от фотоволтаични централи в имот с идентификатор 20849.9.8, местност „Вехти Белцов“, имот с идентификатор 20849.18.19,  местност „Припека“ и имот с идентификатор 20849.27.53, местност „Балар баир“ до подстанция, разположена в имот с идентификатор 20849.14.67, местност „Крайния трап““
Протокол комисия от 29.09.2022:

 

    З А П О В Е Д 
       № РД-11- 129 
с. Ценово, 02.09.2022 г.

        В Община Ценово е постъпило искане от „БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ БВ“ ЕООД, с управител Борислав Великов за процедиране по компетентност, касаещо разрешение за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ ІV-79 и УПИ І-82 и (ИПУР) Изменение план на улична регулация за УПИ ІV-79 в кв. 19 по плана на с. Пиперково, обл. Русе.

Заповед  129  

 

Изх. № 1399
02.09.202.

 ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

           Община Ценов, отдел “ТСУ“ на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ обявява на заинтересованите страни, че е постъпило заявление с вх. № 3405 от 01.09..2022 год. от Славка и Ангел Недялкови с внесен проект за  ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор с № 51977.50.27 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Новград, община Ценово в местността „Стопански двор“

В плана за застрояване е запазена съществуващата сграда като елемент на плана, а с ограничителната линия на застрояване е посочено бъдещо застрояване в имота и отреждане - предимно производствена зона /Пп/.

В 14-дневен срок от настоящото съобщение, може да прегледате преписката всеки присъствен ден, която се намира в отдел ТСУ- стая 304 на Община Ценово и може да направите писмено възражение, предложение и искане по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация Ценово.  

 

 

Днес 01.09.2022 г. на основание Заповед № 238 от 26.08.2022год. на Кмета на община Ценово във връзка с чл.210, ал.1 от Закона за устройство на територията, по подадено Заявление с вх.№3287/25.08.2022г., 

 КОНСТАТИРА СЛЕДНОТО: 

            Комисията разгледа постъпилото Заявление с вх.№ 3287/25.08.2022г., от г-н Иван Стоилов Радулов от гр. Русе, община Русе, област Русе, ул.“6-ти септември“№38, ет.2, който е упълномощен представител, съгласно пълномощно от 07.07.2021г. на „АНИРАДИ“ ЕООД, гр. Русе с ЕИК 206291881 със седалище и адрес на управление: гр. Русе, община Русе, област Русе, ул.“Николаевска“ №109, вх.5, ет.2, ап.13, представлявано от управителя – Анатолий Иванов Иванов от гр. Русе, община Русе, област Русе, ул.“Николаевска“№109, вх.5, ет.2, ап.13. В заявлението се описва желание, да се учреди право на прокарване за: „Изграждане на трасе с кабел САВТ 4х50мм2 от табло в УПИ IV-190, кв.33, ул.“Васил Левски“№2“ до ново ел. табло, монтирано на фасадата на съществуващ ТП „Т-1 Кривина, находящо се в с. Кривина, община Ценово, област Русе. 

Констативан протокол >>

 

Изх. № 1372
29.08.2022г.  

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ   

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

    Община Ценов, отдел “ТСУ“ на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ обявява на заинтересованите страни, че е постъпило заявление с вх. № 3249 от 24.08..2022 год. от Георги Андреев Георгиев с внесен проект за  ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор с № 51977.50л17 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Новград, община Ценово в местността „Стопански двор“

В плана за застрояване е предвидено изграждането на ново средноетажно свободно застрояване – производствени и складови сгради - с максимална височина 15,00 м и на отстояние 3 м  от имотната граница.

В 14-дневен срок от настоящото съобщение, може да прегледате преписката всеки присъствен ден, която се намира в отдел ТСУ- стая 304 на Община Ценово и може да направите писмено възражение, предложение и искане по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация Ценово.  

 

 

№ 1328 / 17.08.2022 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

 Община Ценово, отдел ТСУ на основание чл. 129, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, обявява на заинтересуваните страни, че с Решение № 322 от 27.07.2022г. на Общински съвет – Ценово е одобрен проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за обект на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за външно електрозахранване до ПИ с идентификатор 78361.43.37 в местността „Стопански двор“ по КК и КР на с. Ценово, общ. Ценово, обл. Русе.

Решението с одобрения   проект за  ПУП-ПП се намира в отдел ТСУ  при Община Ценово и може да бъде прегледан всеки присъствен ден.

Заинтересуваните лица в 30-дневен   срок  от обнародването в „Държавен вестник“ брой 66/16.08.2022г. могат да обжалват Решението чрез Общински съвет – Ценево, пред Административен съд – Русе, съгласно чл.215, ал.4 от ЗУТ. 

ОБЩИНА ЦЕНОВО

 

Изх. № 1254
08.08.2022 г. 

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ 

- Славка Миланова Недялкова

- Ангел Тодоров Недялков

 

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Ценово, отдел ТСУ съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че с Решение № 323 по Протокол № 47/27.07.2022г. Общински съвет Ценово одобрява задание по чл.125, ал.2 от ЗУТ и дава съгласие за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ –План за застрояване /ПЗ/ в обхвата на поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 51977.50.27, местността „Стопански двор“ по КК и КР на с. Новград, община Ценово – с отреждане на устройствена зона „предимно производствена“ /Пп/.

Решението за изработването на ПУП-ПП се намира в отдел „ТСУ“ при Община Ценово и може да бъде прегледано всеки присъствен ден.

 

 

Изх. № 1236
02.08.2022 г. 

Съобщение за издадена заповед за одобряване на проект за изменение на КП на имот пл.№ 454 кв. 15 по кадастралния план на с. Ценово, Община Ценово. Заинтересовани лица: наследниците на Петър Иванов Тодоров и Иван Тодоров Янков:

СЪОБЩЕНИЕ

Община Ценово на основание чл. 61, ал. 3 от АПК обявява на следните заинтересувани лица:

  Марийка Петрова Илиева
  Ваньо Петров Иванов 
  Иван Георгиев Тодоров
  Милена Георгиева Петрова

             че със Заповед № 109/02.08.2022г. на Кмета на Община Ценово е одобрен проект за изменение на кадастрален план на имот пл.№ 454, кв.15, с. Ценово, общ. Ценово.

Заповедта и проектът се намират в отдел ТСУ на ул. “Цар Освободител”  № 66, стая № 304. Приемни дни – всеки ден  от 9.00 – 12.00 ч.

 

На основание §5, ал. 9 от ПЗР на Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри заповедта може да бъде обжалвана от заинтересуваните лица по реда на АПК пред Русенския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването й.

 

21.07.2022

ЗАПОВЕД

Заповед №РД-11-100/21.07.2022г. на Кмета на община Ценово с която се отменя Заповед №РД-11-084/16.06.2022г. на Кмета на община Ценово. 
Заповед № РД-11-100>>  

 

Изх. № 1156
20.07.2022г.

До заинтересованите собственици

1. Община Ценово, област Русе, БУЛСТАТ 000530671
с.Ценово, община Ценово, област Русе, ул.“Цар Освободител“66

2. БТК ЕАД /Виваком/, със седалище и адрес на управление: гр. София, , п.к.1784, район Младост, бул. “Цариградско шосе“№115и, ЕИК 831642181, МОЛ Николай Андреев

О Б Я В Л Е Н И Е

ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ Ви уведомява, че е издадена Заповед №РД-11-099/20.07.2022г. на Кмета на община Ценово с която се учредява право на прокарване за „Оптично кабелно захранване на VT5040 на БТК ЕАД, ТВРС „Ценово“, местност „Могилата“ с. Ценово, община Ценово, област Русе, до имот с идентификатор 78361.34.451 по Кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Ценово, община Ценово в местността „Драка баир“.

 Възложител на проекта: БТК ЕАД /Виваком/, със седалище и адрес на управление: гр. София, , п.к.1784, район Младост, бул. “Цариградско шосе“№115и, ЕИК 831642181, МОЛ Николай Андреев.

 Трасето ще започне при км10+275 от съществуваща шахта КШ1 в която се намира присъединителна муфа, която се намира в имот с идентификатор 78364.34.644 по КККР на с.Ценово, който представлява РП II – 54 - Бяла–Ценово-Караманово-Свищов-ляво и е собственост на Държавата. Трасето на новия оптичен кабел ще  продължи върху трасе на съществуващ оптичен кабел в посока, обратна на нарастващия километър в обхвата на републиканския път. При км10+020, трасето на оптичния кабел  ще пресече, посредством сондаж РП II – 54 и ще продължи в северна посока, през  имот с идентификатор 78361.34.655 по КККР на с.Ценово, който е публична общинска собственост. По това трасе и посока ще достигане до имот с идентификатор 78361.34.451 по КККР на с.Ценово,  също публична общинска собственост в който е разположена Базова станция VT5040.

 Цялата дължина на трасето на захранващия оптичен кабел е 1650,00 (хиляда шестстотин и петдесет линейни метра). Участъка на трасето на оптичния кабел, който ще премине през публична общинска собственост, предмет на учреденото право на прокарване, а именно имоти с идентификатори 78361.34.655 и 78361.34.451 по КККР на с.Ценово е с дължина на трасето: 939,40м(деветстотин тридесет и девет метра и четиридесет сантиметра). Възникналата сервитутна зона е равна на 0,40м от оста на кабела или по 0,20м от двете му страни. Общата площ на така определената сервитутна зона, възлиза на 375,80,00м2 (триста седемдесет и пет цяло и осемдесет квадратни метри).

на 30.06.2022г. е провела заседание, Комисията по чл.210 от ЗУТ, назначена със Заповед №164/27.06.2022г. на кмета на община Ценово, която е разгледала предоставеното Заявление и приложената към него проектна документация, като е излязла с положително становище  и е определила, че проектната документация отговаря на изискванията на чл.17, ал.1 във връзка с ал.2, т.1 и т.2 във връзка с чл.18, ал.3 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура. На база това е определила, че правото на прокарване и възникналата сервитутна зона на трасето на захранващия оптичен кабел, през имотите публична общинска собственост, следва да бъде безвъзмездно.

 Съгласно условията на чл.215 от ЗУТ - Заповедта може да бъде обжалвана пред  Административен съд – гр. Русе, чрез Община Ценово, в 14-дневен срок от съобщаването и на заинтересованите страни.

 Цялата налична документация се намира в община Ценово: с. Ценово, община Ценово, област Русе, ул.“Цар Освободител“№66, ет.3, стая 304, отдел „Териториално и селищно устройство.

  Телефон за справка: 08122 25-10 (вътр. 32). 

Долуподписаните удостоверяваме, че сме запознати със съобщението: 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно
име на собственик на имот
или право на строеж

Номера на

Дата

Подпис

ПИ

УПИ

кв

1

2

3

4

5

6

7

1

Д-р Петър Петров
кмет на община Ценово

---

78361.34.655
78361.34.451

---

 

 

2

„БТК“ ЕАД (ВИВАКОМ)
НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ

----

78361.34.655
78361.34.451

---

 

 

Връчил съобщението: А. Йорданов       

Заповед № РД-11-099 >>   

 

Изх. № 1091
12.07.2022г.

Уведомление до собствениците на поземлен имот 454 кв. 15 по кадастралния план на с. Ценово, Община Ценово 

До наследниците на Петър Иванов Тодоров и Иван Тодоров Янков

Марийка Петрова Илиева
Ваньо Петров Иванов
Иван Георгиев Тодоров
Милена Георгиева Петрова

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление № 2504/08.07.2022г. от Ваньо Петров Иванов (наследник) до Кмета на Община Ценово, придружено от проект за изменение по чл. 51, ал. 1, т. 2, е започната процедура по изменение на кадастралния план за поземлен имот с номера 454 кв. 15, с адрес: ул. „Христо Ботев“ 13, с. Ценово, община Ценово, област Русе.

Изменението се изразява в обособяването на два нови ПИ 1020 и ПИ 1021 в кв. 15. По силата на нотариален акт № 115, том І, дело 330/1971г. продажбата УПИ І-360 от предходен план (1959г.), регулационната граница между парцели І-360 и ІІ-360 става имотна, съгласно представените документи за собственост, предоставени от заявителите и геодезически измервания от правоспособно лице по ЗКИР.

На  основание  чл. 34, ал. 1 и  3 от  АПК,  в  7 - дневен   срок   от   получаване  на настоящото уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към горепосоченото заявление и в случай на несъгласие с исканото изменение да предявите писмени искания и възражения, като  представите документи, доказващи  правата Ви на собственик.

Документите може да изпратите на адрес: Община Ценово , ул. Цар Освободител № 66, с. Ценово, респективно на e-mail: obshtina_cenovo@abv.bg     или да ги представите в сградата Община Ценово,  отдел ТСУ на горепосочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявлението, Община Ценово ще продължи процедурата по исканото изменение, за което ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 1 от ЗКИР и §4, ал.1, т.2 от  ПЗР на  ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

 

 

07.07.2022
ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ 

О Б Я В Л Е Н И Е

 Община Ценово, отдел ТСУ съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че с Решение № 310 по Протокол № 45/29.06.2022г. Общински съвет Ценово одобрява задание по чл.125, ал.2 от ЗУТ и дава съгласие за изработване на Подробен устройствен план  - Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за външно електро захранване до ПИ с идентификатор № 78361.43.36 в м. „Стопански двор“ по КККР на село Ценово, общ. Ценово

 Решението за изработването на ПУП-ПП се намира в отдел „ТСУ“ при Община Ценово и може да бъде прегледано всеки присъствен ден.

ОБЩИНА ЦЕНОВО

 

Изх. № 1000
01.07.2022г.

До заинтересованите страни: 
1. Община Ценово, област Русе, БУЛСТАТ 000530671
с.Ценово, община Ценово, област Русе, ул.“Цар Освободител“66;

2. БТК ЕАД /Виваком/, със седалище и адрес на управление: гр. София, , п.к.1784, район Младост, бул. “Цариградско шосе“№115и, ЕИК 831642181, МОЛ Николай Андреев;

3. Агенция „Пътна инфраструктура“ – Областно пътно управление“ – гр. Русе 7000, гр. Русе, община Русе, област Русе, ул.“Отец Паисий“№5.

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.210, ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Ви съобщаваме, че в деловодството на община Ценово е постъпило Заявление с вх.№ 2314/24.06.2022г. от БТК ЕАД /Виваком/, със седалище и адрес на управление: гр. София, , п.к.1784, район Младост, бул. “Цариградско шосе“ №115и, ЕИК 831642181с МОЛ Николай Андреев с което е заявено желание за започване на процедура по учредяване право на прокарване за: „Оптично кабелно захранване на VT5040 на БТК ЕАД, ТВРС „Ценово“, местност „Могилата“ с. Ценово, община Ценово, област Русе, до имот с идентификатор 78361.34.451 по Кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Ценово, община Ценово в местността „Драка баир“.

Обявление на Протокол на комисията по чл.210 от ЗУТ – БТК >>
Протокол по чл.210 ЗУТ - оптика БТК >>    

 

Изх. № 991
29.06.2022г.

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ 
 ОБЩИНА ЦЕНОВО  –
   „ЦЕНОВО СОЛАР ПЛАНТ“ -

Обявление на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ и по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК

 СЪОБЩЕНИЕ

 ОБЩИНА ЦЕНОВО, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че е издадена Заповед № РД-11-094/28.06.2022г. на Кмета на община Ценово за одобряване на проект ПУП-План за застрояване на ПИ с идентификатор с № 20849.14.67 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Джулюница, община Ценово в местността „Крайния трап“

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд – гр. Русе чрез Община Ценово.

Заповед  
ПУП План за Застрояване  
Пътна връзка 

 

Изх. № 978
27.06.2022г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Отдел ТСУ при Общинска администрация с. Ценово на основание чл. 124б, ал. 5 от Закона за устройство на територията и по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, обявява на „Съни Ленд 003“ ЕООД, чрез упълномощения Владислав Атанасов Аврамов, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“ №258, бл. „Варна- тауърс-Г“, че със Заповед № РД – 11 – 092 / 24.06.2022 година на Кмета на Община Ценово, за отказ за изготвяне на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ по заявление вх.№ 2104/10.06.2022г 

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд – гр. Русе чрез Община Ценово.

ОБЩИНА ЦЕНОВО

Заповед >> 

 

15.06.2022г.

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ

 В Държавен вестник бр. 43 от 10.06.2022г. е обнародвано: 

Съобщение, на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че са изработени проекти за:

Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за транспортен достъп до ПИ 20849.9.8, м. „Вехти Белцов“ землището на с. Джулюница, общ. Ценово, обл. Русе   и

- Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за транспортен достъп до ПИ 20849.27.53 м. „Балар баир“ и ПИ 20849.18.19 в м. „Припека“ в землището на с. Джулюница, общ. Ценово, обл. Русе 

Проектът за ПУП-ПП с подробно описание на имотите и сервитутите на засегнатите имоти е изложен за разглеждане в сградата на  общинска администрация- стая 304, ет. 3 

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“, заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложения проект и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация - Ценово. 

 

Изх. № 841
02.06.2022г.

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ

 - МИЛЕН КИРИЛОВ ПАШАНОВ 
 - МИЛЕНА БОРИСЛАВОВА ПАШАНОВА 

Във връзка с разпоредбите на чл. 18 а, ал. 7 и 9 от Административнопроцесуалния кодекс (обн. в ДВ бр. 77 от 18.09.2018 г. в сила от 10.10.2019 г.), отдел „Устройство на територията” при Община Ценово, област, Русе обявява, че е издадена заповед по реда на чл.51, ал.1, т.1 от ЗКИР във връзка с §4, ал.1, т. 2 от ПЗР на Закона за кадастъра и имотния регистър за поправка на кадастрален план на с. Белцов, общ. Ценово, че със Заповед № РД-11-078/02.06.2022г. на Кмета на Община Ценово е одобрен проект поправка на кадастрален план за ПИ 359 в кв. 3.

Заповедта и проектът се намират в отдел ТСУ в сградата на общината, на ул. “Цар Освободител”  № 66, ет. ІІІ-ти, стая № 304. Приемни дни – всеки ден  от 9.00 – 12.00 ч.

       Заповедта може да бъде обжалвана чрез Община Ценово пред Административен съд – Русе в 14 /четиринадесет/ дневен срок след датата на публикуване на настоящото съобщение.  

Връчил съобщението:  С. Начева

 

Изх. № 840
02.06.2022г. 

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ

- НАСЛЕДНИЦИ НА ИВАНКА БРАТОЕВА ВАСИЛЕВА
- ТОДОРКА АТАНАСОВА ХВЪРЧИЛКОВА 
- КРАСИМИР НИКОЛОВ ШОПОВ 
- САШО НИКОЛОВ КРУМОВ
- НАСЛЕДНИЦИ НА ИЛИЯ НИКОЛОВ КРУМОВ
- Зорница Христова Крумова
- Стефани-Хана  Илиева Николова
- Никола Илиев Николов,

Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 18 а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (обн. в ДВ бр. 77 от 18.09.2018 г. в сила от 10.10.2019 г.), отдел „Устройство на територията” при Община Ценово, област, Русе обявява, че е издадена заповед по реда на чл.51, ал.1, т.1 от ЗКИР във връзка с §4, ал.1, т. 2 от ПЗР на Закона за кадастъра и имотния регистър за поправка на кадастрален план на с. Белцов, общ. Ценово, че със Заповед № РД-11-079/02.06.2022г. на Кмета на Община Ценово е одобрен проект поправка на кадастрален план за ПИ 334 и ПИ 331 в кв. 34.

Заповедта и проектът се намират в отдел ТСУ в сградата на общината, на ул. “Цар Освободител”  № 66, ет. ІІІ-ти, стая № 304. Приемни дни – всеки ден  от 9.00 – 12.00 ч.

    Заповедта може да бъде обжалвана чрез Община Ценово пред Административен съд – Русе в 14 /четиринадесет/ дневен срок след датата на публикуване на настоящото съобщение. 

Връчил съобщението:  С. Начева

 

 

26.05.2022г.

О Б Я В Л Е Н И Е
№ ……………../ 26.05.2022 г.

 Община Ценово, отдел ТСУ на основание чл. 129, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, обявява на заинтересуваните страни, че с Решение № 293 от 27.04.2022г. на Общински съвет – Ценово е одобрен проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за обект на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за оптично кабелно захранване на базова станция VT 5040 на БТК ЕАД, ТВРС „Ценово“ м. Могилата, с. Ценово, общ. Ценово, обл. Русе.

Решението с одобрения   проект за  ПУП-ПП се намира в отдел ТСУ  при Община Ценово и може да бъде прегледан всеки присъствен ден.

Заинтересуваните лица в 30-дневен   срок  от обнародването в „Държавен вестник“ брой 37/17.05.2022г. могат да обжалват Решението чрез Общински съвет – Ценево, пред Административен съд – Русе, съгласно чл.215, ал.4 от ЗУТ.

 

 

Изх. № 803
26.05.2022г. 

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 803/ 26.05.2022г.

Община Ценово, област Русе на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че e изработен проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за техническа инфраструктура за външно електрозахранване до ПИ 78361.43.37 в местността „Стопански двор“ по КККР на с. Ценово, общ. Ценово, обл. Русе.

Проектът за ПУП-ПП с подробно описание на имотите и сервитутите на засегнатите имоти е изложен за разглеждане в сградата на  общинска администрация- стая 304, ет. 3 

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“, Брой 38/20.05.2022г., заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложения проект и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация - Ценово. 

 

Изх. № 802
26.05.2022г. 

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ 

Обявление на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ и по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК

 СЪОБЩЕНИЕ

 ОБЩИНА ЦЕНОВО, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че е издадена Заповед № РД-11-067/25.05.2022г. на Кмета на община Ценово за одобряване на проект ПУП-План за застрояване на ПИ с идентификатор с № 78361.43.396 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Ценово, община Ценово в местността „Стопански двор“

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд – гр. Русе чрез Община Ценово.
УПИ-ПЛАН ЗАЗАСТРОЯВАНЕ  

 

Изх. № 801
26.05.2022г. 

 ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ

  Обявление на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ и по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК

СЪОБЩЕНИЕ

 ОБЩИНА ЦЕНОВО, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че е издадена Заповед № РД-11-068/25.05.2022г. на Кмета на Община Ценово за одобряване на проект за  ПОДРОБЕН  УСТРОЙСТВЕН  ПЛАН (ПУП) – ИЗМЕНЕНИЕ ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ на УПИ V-433 в кв. 40, с. Долна Студена, общ. Ценово, обл. Русе

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд – гр. Русе чрез Община Ценово.
ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ УПИ V-433 

 

Изх. № 705
10.05.2022г.

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Ценов, отдел “ТСУ“ на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ обявява на заинтересованите страни, че е постъпило заявление с вх. № Об-5 от 04.05.2022 год. от „ЦЕНОВО СОЛАР ПЛАНТ“ ЕООД с внесен проекта за ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор с № 20849.14.67 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Джулюница, община Ценово.

В плана за застрояване е предвидено изграждането на подстанция 20/110 kV в ПИ 20849.14.67 към фотоволтаични централи, които предстои да се изградят в имоти с идентификатори №№ 20849.27.53, 20849.18.19 и 20849.8.9 по КККР на с. Джулюница, общ. Ценово

В 14-дневен срок от настоящото съобщение, може да прегледате преписката всеки присъствен ден, която се намира в отдел ТСУ- стая 304 на Община Ценово и може да направите писмено възражение, предложение и искане по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация Ценово. 

ОБЩИНА ЦЕНОВО

 

Изх. № 692

09.05.2022 г.

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Ценово, отдел ТСУ, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че с Решение №294 по Протокол №42/27.04.2022г. Общински съвет с. Ценово e одобрeно задание по чл.125, ал.2 от ЗУТ и дава съгласие за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за подземни електропроводи 20 kV и за оптични кабели от фотоволтаични централи в ПИ с идентификатори 56366.30.101, 56366.30.80, 56366.43.4, 56366.65.148, 56366.66.163 в землището на с. Пиперково, общ. Ценово до подстанция в част от ПИ с идентификатор 20849.14.67 в землището на с. Джулюница, общ. Ценово. 

Решението за изработването на ПУП-ПП се намира в отдел ТСУ при Община Ценово и може да бъде прегледано всеки присъствен ден.

ОБЩИНА ЦЕНОВО

 

Изх. № 592
18.04.2022г.

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ 
„НОРТ СОЛАР ИНВЕСТМЪНТ“ ООД
с управител Ива Иванова

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   Община Ценов, отдел “ТСУ“ на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ обявява на заинтересованите страни, че е постъпило заявление с вх. № Об-2 от 14.04.2022 год. от „НОРТ СОЛАР ИНВЕСТМЪНТ“ ООД с внесен проекта за  ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор с № 78361.43.396 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Ценово, община Ценово в местността „Стопански двор“ 

В плана за застрояване е предвидено изграждането на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с мощност 1000 kW с обслужващи постройки и съоръжения в рамките на ограничителните линии.

В 14-дневен срок от настоящото съобщение, може да прегледате преписката всеки присъствен ден, която се намира в отдел ТСУ- стая 304 на Община Ценово и може да направите писмено възражение, предложение и искане по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация Ценово.  

Приложение 1  
Приложение 2 

ОБЩИНА ЦЕНОВО 

 

Изх. № 492
04.04.2022г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Ценово, отдел ТСУ, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че с Решение №277 по Протокол №40/30.03.2022г. Общински съвет с. Ценово одобрява задание по чл.125, ал.2 от ЗУТ и дава съгласие за изработване на Подробен устройствен план  - Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за външно електро захранване до ПИ с идентификатор № 78361.43.37 в м. Стопански двор по КККР на село Ценово, общ. Ценово

Решението за изработването на ПУП-ПП се намира в отдел „ТСУ” при Община Ценово и може да бъде прегледано всеки присъствен ден.

 

Изх. № 493
04.04.2022г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Ценово, отдел ТСУ, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че с Решение №281 по Протокол №40/30.03.2022г. Общински съвет с. Ценово одобрява задание по чл.125, ал.2 от ЗУТ и дава съгласие за изработване на:

1. Одобрява задание за проектиране и разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване, с териториален обхват поземлен имот 56366.30.101, област Русе, община Ценово, с. Пиперково, м. Ливадите, вид територия Земеделска, категория 7, НТП Нива, площ 73507 кв. м, предвиждащ промяна на предназначението на имота „За фотоволтаична централа“ с предвидени градоустройствени показатели: Пл. макс. = 80%, Кинт. = 2,5, Озел. мин. = 20%, начин на застрояване – свободно. При изработването на ПУП-ПЗ да се спазят следните указания и условия:

2. Одобрява задание за проектиране и разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване, с териториален обхват поземлен имот 56366.28.228, област Русе, община Ценово, с. Пиперково, м. ЛИВАДИТЕ, вид територия Земеделска, категория 7, НТП Нива, площ 64550 кв. м., предвиждащ промяна на предназначението на имота „За фотоволтаична централа“ с предвидени градоустройствени показатели: Пл. макс. = 80%, Кинт. = 2,5, Озел. мин. = 20%, начин на застрояване – свободно. При изработването на ПУП-ПЗ да се спазят следните указания и условия:

3. Одобрява задание за проектиране и разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване, с териториален обхват поземлен имот 56366.30.80, област Русе, община Ценово, с. Пиперково, м. ЛИВАДИТЕ, вид територия Земеделска, категория 8, НТП Пасище, площ 57778 кв. м., предвиждащ промяна на предназначението на имота „За фотоволтаична централа“ с предвидени градоустройствени показатели: Пл. макс. = 80%, Кинт. = 2,5, Озел. мин. = 20%, начин на застрояване – свободно. При изработването на ПУП-ПЗ да се спазят следните указания и условия:

4. Одобрява задание за проектиране и разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване, с териториален обхват поземлен имот 56366.43.4, област Русе, община Ценово, с. Пиперково, м. ЦЕНОВСКО, вид територия Земеделска, категория 7, НТП Нива, площ 145913 кв. м., предвиждащ промяна на предназначението на имота „За фотоволтаична централа“ с предвидени градоустройствени показатели: Пл. макс. = 80%, Кинт. = 2,5, Озел. мин. = 20%, начин на застрояване – свободно. При изработването на ПУП-ПЗ да се спазят следните указания и условия:

5. Одобрява задание за проектиране и разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване, с териториален обхват поземлен имот 56366.65.148, област Русе, община Ценово, с. Пиперково, м. БОРУНА, вид територия Земеделска, категория 7, НТП Пасище, площ 311604 кв. м., предвиждащ промяна на предназначението на имота „За фотоволтаична централа“ с предвидени градоустройствени показатели: Пл. макс. = 80%, Кинт. = 2,5, Озел. мин. = 20%, начин на застрояване – свободно. При изработването на ПУП-ПРЗ да се спазят следните указания и условия:

6. Одобрява задание за проектиране и разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване, с териториален обхват поземлен имот 56366.66.163, област Русе, община Ценово, с. Пиперково, м. ЛАЙЧКИТЕ, вид собственост. Общинска публична, вид територия Земеделска, категория 7, НТП Пасище, площ 34112 кв. м., предвиждащ промяна на предназначението на имота „За фотоволтаична централа“ с предвидени градоустройствени показатели: Пл. макс. = 80%, Кинт. = 2,5, Озел. мин. = 20%, начин на застрояване – свободно. При изработването на ПУП-ПРЗ да се спазят следните указания и условия:

 Решението за изработването на ПУП-ПЗ се намира в отдел „ТСУ” при Община Ценово и може да бъде прегледано всеки присъствен ден.

 
 

Изх. № 354
09.03.2022 г.

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

          Община Ценово, отдел „ТСУ“, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-11-027/07.03.2022 г. на Кмета на Община Ценово по чл.124а, ал. 2 от ЗУТ, е разрешено изработването на проект за ПУП – ПЗ и ИПР на УПИ І в кв. 81 по регулационния план на с. Новград, общ. Ценово, обл. Русе.

         Заповедта се намира в отдел „ТСУ“, Община Ценово и може да бъде прегледана всеки присъствен ден.

         Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ  Заповедта не подлежи на оспорване

ОБЩИНА ЦЕНОВО

 

 

Изх. № 304
23.02.2022г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Ценово, отдел ТСУ на основание чл. 129, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, обявява на заинтересуваните страни, че с Решение № 257, Протокол №37 от 26.01.2022г. на Общински съвет – Ценово е одобрен проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за обект на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за кабелни линии средно напрежение (20kV) от фотоволтаични централи в ПИ 20849.9.8, м. Вехти Белцов, в ПИ 20849.18.19 в м. Припека, в ПИ 20849.27.53 м. Балар баир до подстанция в ПИ 20849.14.67 в м. Крайния трап в землището на с. Джулюница, общ. Ценово, обл. Русе.          

От фотоволтаичната централа в ПИ 20849.27.53 до проектната подстанция 20/110 kV в ПИ 20849.14.67 е предвидено да се положат две кабелни линии 20kV. Дължината на трасето е 1919.69 м в имоти извън регулация.

От фотоволтаичната централа в ПИ 20849.18.19 до проектната подстанция 20/110 kV в ПИ 20849.14.67 е предвидено да се положи една кабелна линия 20kV. Дължината на трасето е 1739.70 м в имоти извън регулация.

От фотоволтаичната централа в ПИ 20849.9.8 до проектната подстанция 20/110 kV в ПИ 20849.14.67 е предвидено да се положат две кабелни линии 20kV, а дължината на трасето на кабелните линии от централата в ПИ 20849.9.8 до проектната подстанция в ПИ 20849.14.67 е 2639.70 м в имоти извън и в регулация. 

Решението с одобрения   проект за  ПУП-ПП се намира в отдел ТСУ  при Община Ценово и може да бъде прегледан всеки присъствен ден.

Заинтересуваните лица в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ брой 13/15.02.2022г. могат да обжалват Решението чрез Общински съвет – Ценево, пред Административен съд – Русе, съгласно чл.215, ал.4 от ЗУТ.

 

 

Изх. № 228
15.02.2022г.  

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ 
НЕЛИ СТОЯНОВА ДОНЧЕВА
ИЛИЯ ТРАЙКОВ АНДРЕЕВ
ПОЛИНА ИЛИЕВА ЯНКОВА 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

  Община Ценов, отдел “ТСУ“ на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ обявява на заинтересованите страни, че е постъпило заявление вх. № 507 от 11.02.2022 год. от Нели Стоянова Дончева, чрез пълномощник  Полина Кирилова Панева, с внесен проект за  провеждане на процедура по съобщаване и  одобряване ПУП-ИПР за УПИ V-433 в кв.40 по регулационния план на с. Долна Студена

В 14-дневен срок от настоящото съобщение, може да прегледате преписката всеки присъствен ден, която се намира в отдел ТСУ- стая 304 на Община Ценово и може да направите писмено възражение, предложение и искане по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация Ценово. 

ОБЩИНА ЦЕНОВО

 

 

Изх. № 163
04.02.2022 г.

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Ценово, отдел ТСУ, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че с Решение №257 по Протокол №37/26.01.2022г. Общински съвет с. Ценово одобрява задание по чл.125, ал.2 от ЗУТ и дава съгласие за изработване на Подробен устройствен план  - Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Оптично кабелно захранване на VT 5040 на БТК ЕАД, ТВРС „ Ценово“ м. Могилата“  до имот 78631.34.451, местността „Драка баир“ по КККР на с. Ценово, обл. Русе

Решението за изработването на ПУП-ПП се намира в отдел ТСУ при Община Ценово и може да бъде прегледано всеки присъствен ден.

ОБЩИНА ЦЕНОВО

 

 

Изх. № 2337
21.12.2021г.

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ
НЕЛИ СТОЯНОВА ДОНЧЕВА
ИЛИЯ ТРАЙКОВ АНДРЕЕВ
ПОЛИНА ИЛИЕВА ЯНКОВА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

          Община Ценово, отдел „ТСУ“, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-11-165/21.12.2021 г. на Кмета на Община Ценово по чл.124а, ал. 2 от ЗУТ, е разрешено изработването на проект за ПУП –Изменение план за регулация на УПИ V-433 в кв. 40по плана на с. Долна Студена, общ. Ценово, обл. Русе по приложено проектопредложение.

         Заповедта се намира в отдел „ТСУ“, Община Ценово и може да бъде прегледана всеки присъствен ден.

         Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ  Заповедта не подлежи на оспорване

ОБЩИНА ЦЕНОВО

 

Изх. № 2300
14.12.2021г. 

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ

Обявление на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ и по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК

 СЪОБЩЕНИЕ

 ОБЩИНА ЦЕНОВО, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че е издадена Заповед №РД-11-161/13.12.2021г. на Кмета на община Ценово за одобряване на проект за  ПОДРОБЕН  УСТРОЙСТВЕН  ПЛАН (ПУП) –ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ на ПИ с идентификатор № 78361.43.37 в местността „Стопански двор“ по КККР на с. Ценово, общ. Ценово, обл. Русе На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд – гр. Русе чрез Община Ценово.
Приложение: 

 

Изх. № 2299
14.12.2021г. 

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ
„ПРОПЪРТИТРЕЙД ИНЕВСТ“ ЕООД,
чрез пълномощника Теодор Здравков Цанев,
 /ПИ № 126, кв.8; нот. акт № 1, том 7, дело № 1318/2021г./

БЕАТРИС ЕЛИНОР ДЖОУНС
/ПИ № 125, кв. 8, нот. акт №197, т.3, дело 311/31.03.2016г./

„БИЙЧ ТРИЙ ДИВЕЛЪПМЪНТС” ЕООД
/ПИ № 127, кв. 8, нот. акт №96/ 2006г. / 
ГР. РУСЕ – 7000, ул. „НЕОФИТ БОЗВЕЛИ № 22

Обявление на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ и по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК

СЪОБЩЕНИЕ

 ОБЩИНА ЦЕНОВО, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че е издадена Заповед №РД-11-162/13.12.2021г. на Кмета на община Ценово за одобряване на проект за  „ ПУП-ИПР на УПИ: УПИ І-125, УПИ ІІ-126, УПИ ІІІ-126, УПИ ІV-127, УПИ V-127 и УПИ ХVІІ-125 в кв. 8, с. Белцов, общ. Ценово, обл. Русе

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд – гр. Русе чрез Община Ценово.
Приложение:  
ОБЩИНА ЦЕНОВО

 

Изх. № 2107
22.11.2021г. 

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ

EТ „КАМЕН ШИШКОВ“ 

с управител Камен Димитров Шишков

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

          Община Ценов, отдел “ТСУ“ на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ обявява на заинтересованите страни, че е постъпило заявление с вх. № Об-3 от 18.11.2021 год. от ЕТ „Камен Шишков“  с внесен проекта за  ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор с № 78361.43.37 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Ценово, община Ценово в местността „Стопански двор“ 

В плана за застрояване е предвидено изграждането на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с мощност 1000 kW с обслужващи постройки и съоръжения в рамките на ограничителните линии.

В 14-дневен срок от настоящото съобщение, може да прегледате преписката всеки присъствен ден, която се намира в отдел ТСУ- стая 304 на Община Ценово и може да направите писмено възражение, предложение и искане по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация Ценово.  

Приложение:   

ОБЩИНА ЦЕНОВО

 

Изх. № 2050
17.11.2021г. 

О Б Я В Л Е Н И Е

 №  2097 / 17.11.2021г.

 Община Ценово, област Русе на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че e изработен проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за обект на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за кабелни линии средно напрежение (20kV) от фотоволтаични централи в ПИ 20849.9.8, м. ВЕХТИ БЕЛЦОВ, в ПИ 20849.18.19 в м. ПРИПЕКА, в ПИ 20849.27.53 м. БАЛАР БАИР до подстанция в ПИ 20849.14.67 в м. КРАЙНИЯ ТРАП в землището на с. Джулюница, общ. Ценово, обл. Русе.

Проектът за ПУП-ПП с подробно описание на имотите и сервитутите на засегнатите имоти е изложен за разглеждане в сградата на  общинска администрация- стая 304, ет. 3

Възложител на проекта е „ЦЕНОВО СОЛАР ПЛАНТ“ ЕООД

 Обявлението е обнародвано в ,,Държавен вестник” бр. 59/ 16.11.2021 г.

 На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в Държавен вестник.

Приложение: съгласно текста.  

ОБЩИНА ЦЕНОВО

 

 

Изх. № 2050

09.11.2021г. 

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ

  О Б Я В Л Е Н И Е

 Община Ценово, отдел ТСУ, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че с Решение №233 по Протокол №33/27.10.2021г. Общински съвет с. Ценово одобрява задание по чл.125, ал.2 от ЗУТ и дава съгласие за изработване на:

1. Проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за транспортен достъп до поземлен имот 20849.9.8, област Русе, община Ценово, с. Джулюница, м. ВЕХТИ БЕЛЦОВ, вид собственост: Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 7, НТП Нива, площ 342477 кв. м, стар номер 009005,009006,009007, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-549/14.08.2019 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, за комуникационно-транспортен план.

2. Проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за транспортен достъп до поземлен имот 20849.27.53, област Русе, община Ценово, с. Джулюница, м. БАЛАР БАИР, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 7, НТП Нива, площ 432798 кв. м, стар номер 027005,027006,027007,027008, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-549/14.08.2019 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК и до поземлен имот 20849.18.19, област Русе, община Ценово, с. Джулюница, м. ПРИПЕКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 7, НТП Нива, площ 59262 кв. м, стар номер 018019, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-549/14.08.2019 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, и комуникационно-транспортен план.. 

3. Проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за подземни електропроводи 20 kV, свързващи фотоволтаичните централи, които предстои да бъдат изградени в поземлени имоти 20849.9.8, 20849.27.53 и 20849.18.19 с подстанцията, която предстои да бъде изградена в поземлен имот 20849.14.67, заедно със съпътстващите схеми по вариант 1 на предложените в ПУП – ПП предварителен проект трасетата 

4. Проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален идентификатор 20849.14.67, находящо се в землището на с. Джулюница, община Ценово, за изграждане на подстанция 20/110 kV, необходима за функционирането на фотоволтаична централа, която ще бъде изградена в ПИ 20849.27.53 в м. Бала Баир, общ. Ценово, ПИ 20849.18.19 м. Припека, общ. Ценово и ПИ 20849.9.8, м. Вехти Белов, община Ценово.

Решението за изработването на ПУП-ПП и ПУП-ПЗ се намира в отдел ТСУ при Община Ценово и може да бъде прегледано всеки присъствен ден.

 
 

01.11.2021г.

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ 

 „ПРОПЪРТИТРЕЙД ИНЕВСТ“ ЕООД,
чрез пълномощника Теодор Здравков Цанев,
 /ПИ № 126, кв.8; нот. акт № 1, том 7, дело № 1318/2021г./

 БЕАТРИС ЕЛИНОР ДЖОУНС
/ПИ № 125, кв. 8, нот. акт №197, т.3, дело 311/31.03.2016г./
 „БИЙЧ ТРИЙ ДИВЕЛЪПМЪНТС” ЕООД
/ПИ № 127, кв. 8, нот. акт №96/ 2006г. / 
ГР. РУСЕ – 7000, ул. „НЕОФИТ БОЗВЕЛИ № 22 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

           Община Ценов, отдел “ТСУ“ на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ обявява на заинтересованите страни, че е постъпило заявление вх. № 4422 от 27.10.2021 год. от „РОПЪРТИТРЕЙД ИНВЕСТ“ ЕООД  с внесен проекта за  ПУП-ИПР на УПИ: УПИ І-125, УПИ ІІ-126, УПИ ІІІ-126, УПИ ІV-127, УПИ V-127 и УПИ ХVІІ-125 в кв. 8, с. Белцов, общ. Ценово, обл. Русе

 В плана за регулация: Регулационните линии на новообразуваните УПИ минават по имотните граници със съседните ПИ, а от към улиците се запазва действащата улична регулация и се обособяват нови УПИ : ІІ-125 и ІІІ-126. Изменението на плана за регулация води и до изменение на следните УПИ: І-125, ХVІІ-125 и се обединяват УПИ ІV-127 и V-127 в един УПИ ІV-127.

В 14-дневен срок от настоящото съобщение, може да прегледате преписката всеки присъствен ден, която се намира в отдел ТСУ- стая 304 на Община Ценово и може да направите писмено възражение, предложение и искане по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация Ценово.  

 

 

Изх. № 1970
27.10.2021г.

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ 

 Обявление на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ и по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК 

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА ЦЕНОВО, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че е издадена Заповед №РД-11-139/26.10.2021г. на Кмета на община Ценово за одобряване на проект за  „Подробен устройствен план (ПУП) — Изменение план за регулация - делба на УПИ IХ-общ. в кв. 26, с. Кривина, общ. Ценово, област Русе

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд – гр. Русе чрез Община Ценово.

 

 

Изх. № 1732
27.09.2021г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Ценово на основание чл. 128, ал. З и ал. 5 от Закона за устройство на територията и при условията на чл. 61, ал. З от Административно - процесуалния кодекс, обявява на заинтересованите граждани и юридически лица:

- ЙОРДАН ЦВЕТАНОВ ЛЕОНОВ
- ОБЩИНА ЦЕНОВО

за изработен проект „Подробен устройствен план (ПУП) — Изменение план за регулация - делба на УПИ IХ-общ. в кв. 26, с. Кривина, общ. Ценово, област Русе
В 14-дневен срок от настоящото съобщение, може да прегледате преписката, която се намира в отдел ТСУ- стая 304 на Община Ценово и може да направите писмено възражение, предложение и искане по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация Ценово.

 

Изх. № 1704
21.09.2021г. 

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ 

„ПРОПЪРТИТРЕЙД ИНЕВСТ“ ЕООД, 
чрез пълномощника Теодор Здравков Цанев,
 /ПИ № 126, кв.8; нот. акт № 1, том 7, дело № 1318/2021г./

БЕЛАТРИС ЕЛИНОР ДЖОУНС
/ПИ № 125, кв. 8, нот. акт №197, т.3, дело 311/31.03.2016г./

„БИЙЧ ТРИЙ ДИВЕЛЪПМЪНТС” ЕООД
/ПИ № 127, кв. 8, нот. акт №96/ 2006г. /

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

          Община Ценово, отдел „ТСУ“, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-11-106/17.09.2021 г. на Кмета на Община Ценово по чл.124а, ал. 2 от ЗУТ, е разрешено изработването на проект за ПУП –Изменение план за регулация на УПИ: УПИ І-125, УПИ ІІ- 126, УПИ ІІІ-126, УПИ ІV-127, УПИ V-127 и УПИ ХVІІ-125 в кв.8, с. Белцов, общ. Ценово, обл. Русе. по приложено проектопредложение.

         Заповедта се намира в отдел „ТСУ, Община Ценово и може да бъде прегледана всеки присъствен ден.

         Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ  Заповедта не подлежи на оспорване

ОБЩИНА ЦЕНОВО

 

Изх. № 1608
08.09.2021г.

ОБЯВА

Община Ценово, отдел „ТСУ“, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-11-102/07.09.2021 г. на Кмета на Община Ценово и Решение № 217 от 25.08.2021г. на Общински съвет Ценово, по чл.124а, ал. 2 от ЗУТ, е разрешено изработването на проект за Подробен устройствен план – Изменение план за регулация на УПИ ІХ-общ. в кв. 26 по плана на с. Кривина, общ. Ценово, обл. Русе по приложено проектопредложение.

         Заповедта се намира в отдел „ТСУ, Община Ценово и може да бъде прегледана всеки присъствен ден.

             Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ  Заповедта не подлежи на оспорване

 

Изх. № 1609
08.09.2021 г.

 ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ

 Обявление на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ и по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА ЦЕНОВО, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че е издадена Заповед №РД-11-100/07.09.2021г. на Кмета на община Ценово за одобряване на проект за „Подробен устройствен план (ПУП) – ИПР на УПИ VІІІ-424 в кв.85 по плана на с. Караманово, общ. Ценово, обл. Русе

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд – гр. Русе чрез Община Ценово.

 

Изх. № 1363
02.08.2021г. 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Ценово, отдел ТСУ,  съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересуваните лица, че с Решение № 203 по Протокол №28/28.07.2021г. Общински съвет  Ценово одобрява задание по чл.125, ал.2 от ЗУТ и дава съгласие за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ –План за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 78361.43.37 по КК и КР на с. Ценово, Община Ценово с цел изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия с мощност  1000 кW.

Решението за изработването на ПУП-ПЗ се намира в отдел ТСУ, стая 306, ет. 3  при Община Ценово и може да бъде прегледано всеки присъствен ден.

ОБЩИНА ЦЕНОВО

 

Изх. № 1362
02.08.2021г. 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Ценово, отдел ТСУ,  съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересуваните лица, че с Решение № 204 по Протокол №28/28.07.2021г. Общински съвет  Ценово одобрява задание по чл.125, ал.2 от ЗУТ и дава съгласие за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ на ПИ с идентификатор 78361.43.36 по КК и КР на с. Ценово, Община Ценово с цел изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия с мощност 1000 кW

Решението за изработването на ПУП-ПЗ се намира в отдел ТСУ, стая 306, ет. 3  при Община Ценово и може да бъде прегледано всеки присъствен ден.

ОБЩИНА ЦЕНОВО

 

Изх. № 1334
26.07.2021 г. 

ОБЩИНА ЦЕНОВО
ОТДЕЛ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ

- НЕДА ПАРАШКЕВОВА ВЛАДИМИРОВА
- ГАЛИНА ЛАМБЕВА НЕНОВА
- МАРУШКА ЛАМБЕВА АНГЕЛОВА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Ценово на основание чл. 128, ал. 3 и ал. 5  от Закона за устройство на територията и при условията на чл. 61, ал. 3 от Административно - процесуалния кодекс, обявява на  заинтересованите граждани и юридически лица:

за изработен проект „Подробен устройствен план (ПУП) – ИПР на УПИ VІІІ-424 в кв.85, с. Караманово, общ. Ценово, обл. Русе

           В 14-дневен срок от настоящото съобщение, може да прегледате преписката, която се намира в отдел ТСУ- стая 304 на Община Ценово и може да направите писмено възражение, предложение и искане по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация Ценово.  

 Скица >>  

ОБЩИНА ЦЕНОВО

 

 

Изх. № 1119
21.06.2021 г.

ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ 

Обявление на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ и по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК  

О Б Я В Л Е Н И Е 

ОБЩИНА ЦЕНОВО, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че е издадена Заповед №РД-11-081/21.06.2021г. на Кмета на община Ценово за одобряване на проект за „Подробен устройствен план (ПУП) – ИПУР от ОТ 87 до ОТ 90 и ИПР НА УПИ VІІ-283 и УПИ VІІІ-284 в кв. 24 с. Долна Студена, общ. Ценово, обл. Русе“

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд – гр. Русе чрез Община Ценово. 

ОБЩИНА ЦЕНОВО

 

Изх. № 1010 
08.06.2021г.

ОБЩИНА ЦЕНОВО
ОТДЕЛ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ

- ГЕРГАНА ЛЮБМИЛОВА РОТЕНЩАЙНЕР
- ТОДОРКА ЛЮБЕНОВА РАЙКОВА
- ГЕОРГИ ЛЮБЕНОВ БОРИСОВ
- АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ АЛЕКСАНДРОВ
- БОРИСЛАВ ИВАНОВ БРЕЗОЕВ

О Б Я В Л Е Н И Е                        

Община Ценово, отдел „ТСУ“, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-11-074/08.06.2021 г. на Кмета на Община Ценово, по чл.124а, ал. 2 от ЗУТ, е разрешено изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - ИПР на УПИ: ІІ-164, УПИ ІІІ-162, УПИ І-163, ІХ-163, УПИ VІІІ-163 кв. 22 с. Белцов, общ. Ценово, обл. Русе по приложено проектопредложение.

    Заповедта се намира в отдел „ТСУ, Община Ценово и може да бъде прегледана всеки присъствен ден.

    Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ  Заповедта не подлежи на оспорване

ОБЩИНА ЦЕНОВО

 

Изх. № 978
01.06.2021 г.

ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ

Обявление на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ и по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК

 О Б Я В Л Е Н И Е

ОБЩИНА ЦЕНОВО, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че е издадена Заповед №РД-11-072/01.06.2021г. на Кмета на община Ценово за одобряване на проект за „Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ ІІІ-263 в кв.91, с. Караманово, област Русе

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд – гр. Русе чрез Община Ценово.

Долуподписаните удостоверяваме, че сме запознати със съобщението:

№ по ред
Собствено, бащино и фамилно
име на собственик на имот
или право на строеж
Номера на
Дата
подпис
ПИ
УПИ
кв
1
2
3
4
5
6
7
1.
Левент Исмаилов Исмаилов
 
VІІ -500 VІІІ-501
91
.
 
2.
„Косатка 86“ ООД
Стефан Стоянов
 
VІІ-500
VІІІ-501
91
 
 

 Скица >>   

 

Изх. № 977
01.06.2021г.

ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ

 

- ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
- ЦВЕТАН ДОНЧЕВ ЦАНЕВ
- ЕВЕЛИНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
- ИВАНКА ИЛИЕВА ЦВЯТКОВА
- АТАНАС ДИМИТРОВ АТАНАСОВ
- ИЛКО ДИМИТРОВ АТАНАСОВ

Обявление на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ и по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК

 О Б Я В Л Е Н И Е

ОБЩИНА ЦЕНОВО, СЪОБЩАВА на заинтересованите собственици Заповед №РД-11-071/01.06.2021г. на Кмета на община Ценово за одобряване на проект за „Подробен устройствен план ПУП – Изменение план за регулация на УПИ ІV-375, V-375, VІ-376, ІХ-372 и Х-373 в новопроектирани УПИ: ІV-375, VІ-376, ІХ-372 и Х-373 кв.38 с. Белцов, общ. Ценово, обл. Русе.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд – гр. Русе чрез Община Ценово.

Скица >>   

 

Изх. № 896
19.05.2021 г. 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Ценово на основание чл. 128, ал. 3 и ал. 5  от Закона за устройство на територията и при условията на чл. 61, ал. 3 от Административно - процесуалния кодекс, обявява на  заинтересованите граждани и юридически лица:

- ЙОРДАН ВЕЛИКОВ СИМЕОНОВ 
- АНГЕЛ НИКОЛОВ ПЕТРОВ
- ОБЩИНА ЦЕНОВО 

за изработен проект „Подробен устройствен план (ПУП) – ИПУР ОТ 87 ДО ОТ 90 И ИПР НА УПИ VІІ-283 И УПИ VІІІ-284 В КВ.24 С. ДОЛНА СТУДЕНА, ОБЩ. ЦЕНОВО, ОБЛ. РУСЕ

  В 14-дневен срок от настоящото съобщение, може да прегледате преписката, която се намира в отдел ТСУ- стая 304 на Община Ценово и може да направите писмено възражение, предложение и искане по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация Ценово.  

ОБЩИНА ЦЕНОВО

 

12.05.2021
Регистър на разрешенията за строеж 2019г., 2020г. и 2021г. >>  
Регистър на удостоверенията за въвеждане в експлоатация 2019г., 2020г. и 2021г. >>  

 

Изх. №841/ 11.05.2021г.

ОБЩИНА ЦЕНОВО

ОТДЕЛ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ

- НЕДА ПАРАШКЕВОВА ВЛАДИМИРОВА
- ГАЛИНА ЛАМБЕВА НЕНОВА
- МАРУШКА ЛАМБЕВА АНГЕЛОВА
- ЛЮБОМИР СВЕТОСЛАВОВ МИТЕВ
- ЕНЧО СИМЕОНОВ ТИХОЛОВ
- ТИНКА СИМЕОНОВА ТИХОЛОВА

О Б Я В Л Е Н И Е        

На основание чл.61, ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ Ви съобщаваме, че е издадена Заповед № РД-11-060 от 11.05.2021г. на Кмета на Община Ценово за одобряване на изменение и поправка на кадастрален план на с. Караманово, общ. Ценово, в частта на ПИ 36316.1.424 в кв. 85, състояща се в нанасяне на съществуваща на място граница, която е с приложена дворищна регулация от предходния план от 1928г. Проектът предвижда да се обособят два нови ПИ – 36316.1.550 и 36316.1.551 в кв.85.

На основание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от получаване на обявяването съгласно разпоредбите на чл. 54, ал.6 от ЗКИР долупосочените лица, ако имат основание могат да направят писмено възражение в два екземпляра чрез Община Ценово до Административен съд - гр. Русе

ОБЩИНА ЦЕНОВО

 

29.04.2021г.

 Обявление по чл.124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията

 О Б Я В Л Е Н И Е

  На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Общинска администрация Ценово обявява, че с Решение № 178 от 27.04.2021 год. на Общински съвет Ценово разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план за изграждане на  довеждащи колектори, заустващ колектор и водопровод до планираната пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ в проектен имот с идентификатор № 78361.28.724 по КККР на с. Ценово, образуван от имот с идентификатор № 78361.28.351 с НТП – „Пасище“ с възложител Община Ценово.

ОБЩИНА ЦЕНОВО

 

Изх. № 761
22.04.2021 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Ценово на основание чл. 128, ал. 3 и ал. 5  от Закона за устройство на територията и при условията на чл. 61, ал. 3 от Административно - процесуалния кодекс, обявява на  заинтересованите граждани и юридически лица:

ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
ЦВЕТАН ДОНЧЕВ ЦАНЕВ
ЕВЕЛИНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
ИВАНКА ИЛИЕВА ЦВЯТКОВА
АТАНАС ДИМИТРОВ АТАНАСОВ 
ИЛКО ДИМИТРОВ АТАНАСОВ

за изработен проект „Подробен устройствен план ПУП – Изменение план за регулация на УПИ ІV-375, V-375, VІ-376, ІХ-372 и Х-373 в новопроектирани УПИ: ІV-375, VІ-376, ІХ-372 и Х-373 кв.38 с. Белцов, общ. Ценово, обл. Русе.

     В 14-дневен срок от настоящото съобщение, може да прегледате преписката, която се намира в отдел ТСУ- стая 304 на Община Ценово и може да направите писмено възражение, предложение и искане по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация Ценово.  

ОБЩИНА ЦЕНОВО

  Скица >>   

 

Изх. № 711 / 14.04.2021г.
ОБЩИНА ЦЕНОВО
ОТДЕЛ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ 

- ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
- ЦВЕТАН ДОНЧЕВ ЦАНЕВ
- ЕВЕЛИНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
- ИВАНКА ИЛИЕВА ЦВЯТКОВА
- АТАНАС ДИМИТРОВ АТАНАСОВ
- ИЛКО ДИМИТРОВ АТАНАСОВ

О Б Я В Л Е Н И Е

  Община Ценово, отдел „ТСУ“, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-11-050/14.04.2021 г. на Кмета на Община Ценово, по чл.124а, ал. 2 от ЗУТ, е разрешено изработването на проект за ПУП – Изменение план за регулация за УПИ ІV-375, V-375, VІ-376, ІХ-372 и Х-373 в новопроектирани УПИ: ІV-375, VІ-376, ІХ-372 и Х-373 кв.38 с. Белцов, общ. Ценово, обл. Русе. по приложено проектопредложение.

  Заповедта се намира в отдел „ТСУ, Община Ценово и може да бъде прегледана всеки присъствен ден.

  Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ  Заповедта не подлежи на оспорване

Община Ценово

 

 

Изх. № 642/07.04.2021г.

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ

- НЕДА ПАРАШКЕВОВА ВЛАДИМИРОВА
- ГАЛИНА ЛАМБЕВА НЕНОВА
- МАРУШКА ЛАМБЕВА АНГЕЛОВА
- ЛЮБОМИР СВЕТОСЛАВОВ МИТЕВ
- ЕНЧО СИМЕОНОВ ТИХОЛОВ
- ТИНКА СИМЕОНОВА ТИХОЛОВА

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление вх.№ 4312/09.10.2019г. от Иво Петров Илиев до общинска администрация Ценово, придружено от проект за изменение, е започната процедура по поправка/изменение на кадастрален план на недвижими имоти с номера ПИ 263, ПИ 262 и ПИ 268  в кв.19, находящи се в село Долна Студена, община Ценово, област Русе, ул. „Александър Стамболийски”.

Изменението се изразява в поправка и нанасяне на съществуващата на място граница на ПИ 263, която е с приложена дворищна регулация от предходния план между поземлени имоти № 263 ПИ 262 и ПИ 268  в кв. 19, съгласно скица-проект и се извършва въз основа на представени документи и проект на правоспособно лице по ЗКИР.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението в приемното време в дните: от понеделник до петък от 08.30 ч. до 16.30 ч. в стая 304, ет. 3 в сградата на Община Ценово, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявлението и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените ще продължи процедурата по изменение на кадастралния план на недвижимите имоти с ПИ 263, ПИ 262 и ПИ 268  в кв.19, находящи се в село Долна Студена, община Ценово, област Русе,

ОБЩИНА ЦЕНОВО

 

 

Изх. № 680 /12.04.2021 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Ценово на основание чл. 128, ал. 3 и ал. 5  от Закона за устройство на територията и при условията на чл. 61, ал. 3 от Административно - процесуалния кодекс, обявява на  заинтересованите граждани и юридически лица:

- ЙОРДАН ЦВЕТАНОВ ЛЕОНОВ

- ОБЩИНА ЦЕНОВО

за изработен проект „Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение план за регулация - делба на УПИ ІХ-общ.  в кв. 26, с. Кривина, общ. Ценово, област Русе

    В 14-дневен срок от настоящото съобщение, може да прегледате преписката, която се намира в отдел ТСУ- стая 304 на Община Ценово и може да направите писмено възражение, предложение и искане по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация Ценово. 

Община Ценово

 

 

Изх. № 681/12.04.2021 г.  

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Ценово на основание чл. 128, ал. 3 и ал. 5  от Закона за устройство на територията и при условията на чл. 61, ал. 3 от Административно - процесуалния кодекс, обявява на  заинтересованите граждани и юридически лица:

ЛЕВЕНТ ИСМАИЛОВ ИСМАИЛОВ

„КОСАТКА 86“ ООД

за изработен проект „Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ ІІІ-263 в кв.91, с. Караманово, област Русе

   В 14-дневен срок от настоящото съобщение, може да прегледате преписката, която се намира в отдел ТСУ- стая 304 на Община Ценово и може да направите писмено възражение, предложение и искане по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация Ценово.  

ОБЩИНА ЦЕНОВО

 

 

26.03.2021 г.

ДО 
 „АГРОЛА ЕКОИНВЕСТ“ ООД

гр. Русе 
ул. „Димитър Атанасов" 3, вх. 1, ет. 6  

Протокол от 17.03.2021.

 

15.03.2021 г.
ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ 

 ОБЩИНА ЦЕНОВО ви уведомява, че e издадена Заповед № РД-11-036 от 15.03.2021г. на Кмета на Община Ценово, с която се учредява право на прокарване на канал за дъждовни, битови и пречистени води от УПИ ІІ, кв.81 до поземлен имот с идентификатор 51977.13.105 – отводнителен канал по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Новград, ЕКАТТЕ 51977, община Ценово, област Русе през имоти с идентификатори №№ 51977.13.104, 51977.13.105, 51977.14.118, 51977.14.119, 51977.14.120 - общинска собственост, съгласно чл. 193, ал.4 и ал. 8 от Закона за общинската собственост.

Общата дължина на трасето на канал за дъждовни, битови и пречистени води от УПИ ІІ, кв.81 до поземлен имот с идентификатор 51977.13.105 – отводнителен канал  през описаните общински имоти в т.1 е 1365 м, а засегнатата от сервитута площ е  4092 кв. м. 

С Протокол 24.02.2021г. на комисията по чл.210 от ЗУТ при Община Ценово е определено обезщетението за право на прокарване, който е неразделна част от горепосочената заповед.

На основание чл.34 от АПК, Ви уведомяваме, че може да се запознаете със съдържанието на протокола и да прегледате всички документи по преписката в администрацията на Община Ценово, с. Ценово, обл. Русе, ул. „Цар Освободител“  № 66.

Заповедта подлежи на обжалване като индивидуален административен акт по реда на чл.215, ал.1 от ЗУТ и глава Х, раздел І от Административно-процесуалния кодекс (АПК) в 14-дневен срок от получаване на съобщението чрез Община Ценово пред  Административен съд – Русе с жалба в два еднообразни екземпляра.  

ОБЩИНА ЦЕНОВО

 

25.02.2021 г.

ДО 
 „АГРОЛА ЕКОИНВЕСТ“ ООД

гр. Русе 
ул. „Димитър Атанасов" 3, вх. 1, ет. 6  

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНА ЦЕНОВО съобщава, че с Протокол от 24.02.2021г. на комисията по чл.210 от ЗУТ назначена със Заповед № 067 от 15.02.2021г. на Кмета на община Ценово е определено обезщетение за право на прокарване и сервитут на стоеж: Канал дъждовни, битови и пречистени води от УПИ ІІ, кв.81 до поземлен имот с идентификатор 51977.13.105 – отводнителен канал по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Новград, ЕКАТТЕ 51977, община Ценово, област Русе

Приложено изпращаме Ви Протокол от 24.02.2021г. на комисията по чл.210 от ЗУТ.
Протоколът подлежи на обжалване пред Административен съд – гр. Русе в 14-дневен срок от съобщаването му, съгласно чл.215 от ЗУТ.
Протокол от 24.02.2021.

 

Изх. № 358
23.02.2021г.

ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ

- Данчо Тодоров Тодоров
- Маринка Тодорова Тодорова
- Руска Георгиева Славова
- Таня Георгиева Върбанова

Обявление на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ и по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК

 О Б Я В Л Е Н И Е

ОБЩИНА ЦЕНОВО, СЪОБЩАВА на заинтересованите собственици Заповед №РД-11-029/23.02.2021г. на  Кмета на община Ценово за одобряване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ПУП) – ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ (ДЕЛБА) НА УПИ ХVІ-21 в кв.15 и образуване на два нови УПИ ХVІІ-194 с площ 610 кв. м и ХVІІІ-195 с площ 635 кв. м

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд – гр. Русе чрез Община Ценово.

ИПР  

Връчил съобщението:  
                   С. Начева

 

 

18.02.2021г.

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Във връзка със Заповед РД-11- 028 от 18.02.2021г.  кмета на община Ценово е назначена комисия от служители на общината, които да изършат проверка на обект: "Офис сграда към фотоволтаична централа 30 KW"  

Прочети подробно »   

 

12.02.2021г.

О Б Я В Л Е Н И Е                  

Община Ценово, отдел „ТСУ“, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-11-016/12.02.2021 г. на Кмета на Община Ценово, по чл.124а, ал. 2 от ЗУТ, е разрешено изработването на проект за Подробен устройствен план – Изменение план за регулация на УПИ ІХ-общ. в кв. 26 по плана на с. Кривина, общ. Ценово, обл. Русе по приложено проектопредложение.

         Заповедта се намира в отдел „ТСУ, Община Ценово и може да бъде прегледана всеки присъствен ден.

          Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ  Заповедта не подлежи на оспорване.

 

12.02.2021г.

 ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ

О Б Я В Л Е Н И Е                  

Община Ценово, отдел „ТСУ“, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-11-014/12.02.2021 г. на Кмета на Община Ценово, по чл.124а, ал. 2 от ЗУТ, е разрешено изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – ИПУР от ОТ 87 до ОТ 90 и ИПР на УПИ VІІ-283 и УПИ VІІІ-284 в кв. 24, с. Долна Студена, общ. Ценово  по приложено проектопредложение.

         Заповедта се намира в отдел „ТСУ, Община Ценово и може да бъде прегледана всеки присъствен ден.

         Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ  Заповедта не подлежи на оспорване

 

12.02.2021г.

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ГРАЖДАНИ

И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   

 Община Ценово на основание чл. 129, ал. (2) от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № РД-11-015/12.02.2021г. на кмета на община Ценово е одобрен проект за Подробен устройствен  план  (ПУП) – Изменение план за регулация на  УПИ VІІ-197 и УПИ ХІІІ-197 и План за застрояване на УПИ ХVІ-511  в кв.23, с. Новград, област Русе.

       Заинтересованите лица може да се запознаят с одобрения проект в отдел „Устройство на територията”, стая 304.

       В 14 дневен срок от съобщението, могат да направят писмени възражения чрез Общинска администрация Ценово до Административен съд гр. Русе.

 

12.02.2021г.
ОБЩИНА ЦЕНОВО

 

 

18.01.2021 г.  

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Ценово на основание чл. 128, ал. 3 и ал. 5  от Закона за устройство на територията и при условията на чл. 61, ал. 3 от Административно - процесуалния кодекс, обявява на  заинтересованите граждани и юридически лица:

- Данчо Тодоров Тодоров

- Маринка Тодорова Тодорова

- Руска Георгиева Славова

- Таня Георгиева Върбанова 

за изработен проект „Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение план за регулация - делба на УПИ ХVІ-21 в кв.15, с. Джулюница област Русе

 В 14-дневен срок от настоящото съобщение, може да прегледате преписката, която се намира в отдел ТСУ- стая 304 на Община Ценово и може да направите писмено възражение, предложение и искане по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация Ценово.  

ИПР >>

Връчил съобщението:  

               С. Начева

 

 

Изх. № 71

11.01.2021 г.  

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 Община Ценово на основание чл. 128, ал. 3 и ал. 5  от Закона за устройство на територията и при условията на чл. 61, ал. 3 от Административно - процесуалния кодекс, обявява на  заинтересованите граждани и юридически лица:

 „АЛИВЕТ“ ЕООД

 за изработен проект „Подробен устройствен  план  (ПУП) – Изменение план за регулация на  УПИ VІІ-197 и УПИ ХІІІ-197 и План за застрояване на УПИ ХVІ-511  в кв.23, с. Новград, област Русе

            В 14-дневен срок от настоящото съобщение, може да прегледате преписката, която се намира в отдел ТСУ- стая 304 на Община Ценово и може да направите писмено възражение, предложение и искане по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация Ценово. 

ОБЩИНА ЦЕНОВО

 

Изх. № 59

08.01.2021 г. 

ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ

- Държавата – Областен управител на област Русе

- Атанас Кирилов Атанасов

- Стефан Георгиев Трайков

- Петрана Ангелова Георгиева

- Георги Димитров Трайков

- Христо Димчев Христов

- Община Ценово

Обявление на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ и по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК

 О Б Я В Л Е Н И Е

ОБЩИНА ЦЕНОВО, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че е издадена Заповед №РД-11-004/08.01.2021г. на Кмета на община Ценово за одобряване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за улична регулация (ИПУР): ОК 26, ОК27, ОК32, ОК39 и ОК37а – в новопроектирана улица: ОК26, ОК27, ОК32, ОК39 и ОК103 и ИПР на УПИ І-41, ІІ-42, VІ и VІІІ-41 в новопроектирани УПИ І-41, ІІ-42, VІІІ-192 и ІХ-193 в кв.9, с. Джулюница, общ. Ценово, с възложител: Атанас Кирилов Атанасов.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд – гр. Русе чрез Община Ценово. 

ПУП-ИПУР и ИПР 

Връчил съобщението:  
С. Начева

  

Изх. № 58/08.01.2021г.

ОБЩИНА ЦЕНОВО
ОТДЕЛ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”
ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ 

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Ценово, отдел „ТСУ“, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-11-003/08.01.2021 г. на Кмета на Община Ценово, по чл.124а, ал. 2 от ЗУТ, е разрешено изработването на проект за ПУП – ИПР делба на УПИ ХVІ-21 в кв.15 по плана на с. Джулюница, общ. Ценово, обл. Русе по приложено проектопредложение.

     Заповедта се намира в отдел „ТСУ, Община Ценово и може да бъде прегледана всеки присъствен ден. 

     Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ  Заповедта не подлежи на оспорване

Долуподписаните удостоверяваме, че сме запознати със съобщението:

№ по ред
Собствено, бащино и фамилно
име на собственик на имот или право на строеж
Номера на
Дата
подпис
Кв.
УПИ
ПИ
1
2
3
4
5
6
7
1.
Данчо Тодоров Тодоров
15
ХVІ-21
 
 
 
2.
Маринка Тодорова Тодорова
15
ХVІ-21
 
 
 
3.
Руска Георгиева Славова
15
ХVІ-21
 
 
 
4.
Таня Георгиева Върбанова
15
ХVІ-21
 
 
  

Връчил съобщението:  
С. Начева

 

 

07.01.2021

Регистър на обекти на територията на община Ценово, незавършени към края на първо тримесечие на 2021г.  
Регистър на разрешенията за строеж 2019 и 2020г.  

 

 

05.01.2021

ОБЯВАЛЕНИЕ

Обявление по чл.124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Общинска администрация Ценово обявява, че с Решение № 137 от 29.12.2020год. на Общински съвет Ценово разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПОСВ) с. Ценово, в част от ПИ с идентификатор №78361.28.531 (проектен № 78361.28.724 с площ 7,726 дка)  по КККР на с. Ценово, във връзка с промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди – за Пречиствателна станция за отпадъчни води“ с възложител Община Ценово 

ОБЩИНА ЦЕНОВО

 

 

02.12.2020 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Ценово на основание чл. 128, ал. 3 и ал. 5  от Закона за устройство на територията и при условията на чл. 61, ал. 3 от Административно - процесуалния кодекс, обявява на следните заинтересовани лица:

 ЛЕВЕНТ ИСМАИЛОВ ИСМАИЛОВ

 за изработен проект „Подробен устройствен  план  (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПР)  на УПИ ІІІ-263 в кв.91, с. Караманово, област Русе

 

            В 14-дневен срок от настоящото съобщение, може да прегледате преписката, която се намира в отдел ТСУ- стая 304 на Община Ценово и може да направите писмено възражение, предложение и искане по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация Ценово.  

 

 

16.11.2020 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Ценово СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№ 4922/28.10.2020г. е издадена Заповед РД-11- 194 от 16.11.2020г.  за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – изменение план за регулация на УПИ ІІІ-263 в кв. 91 по плана на с. Караманово, общ. Ценово, обл. Русе с възложител Левент Исмаилов Исмаилов.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 08122/25-10, вътр.31 и в стая №304 в сградата на Община Ценово на ул.“Цар Освободител“ №66

Приемни дни – всеки ден от 9.00 – 12.00 ч.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ  Заповедта не подлежи на оспорване

ОБЩИНА ЦЕНОВО

 

 

11.11.2020г.

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Ценово СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№ 4804/20.10.2020г. е издадена Заповед РД-11- 193 от 10.11.2020г.  за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – изменение план за регулация и план за застрояване на УПИ VІІ-197 и УПИ ХІІІ-197 в кв. 23 по плана на с. Новград, общ. Ценово, обл. Русе.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 08122/25-10, вътр.31 и в стая №304 в сградата на Община Ценово на ул.“Цар Освободител“ №66

Приемни дни – всеки ден от 9.00 – 12.00 ч. 

 Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ  Заповедта не подлежи на оспорване 

 

 

Изх. № 2109

02.11.2020г.

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ
      КОНСТАНТИН ПЕТРОВ ПЕНЧЕВ

      Обявление на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ и по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК

  О Б Я В Л Е Н И Е

 ОБЩИНА ЦЕНОВО, СЪОБЩАВА на заинтересованите собственици Заповед №РД-11-187/02.11.2020г. на Зам. кмета на община Ценово (За кмет на Община Ценово, съгл. Заповед № 391/28.10.2020г.) за одобряване на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ПУП) – ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА УПИ І-832 и УПИ ІІ-831 И ОБЕДИНЯВАНЕТО ИМ В НОВООБРАЗУВАН УПИ І-1010 в кв.59 с площ 1888 кв.м ПО ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА С. ЦЕНОВО, ОБЩ. ЦЕНОВО

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд – гр. Русе чрез Община Ценово.  

 Приложение: съгласно текста.  

 

 

30.10.2020

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“ АД
ВАРНА ТАУЪРС, КУЛА Е
БУЛ. „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“ №258
ГР. ВАРНА 

ДО

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД- РУСЕ
УЛ. „ДОБРУДЖА“ №6
ГР. РУСЕ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ  И ГОСПОДА,

 В отдел „Устройство на територията“ към община Ценово е постъпило искане от Атанас Кирилов Атанасов с вх. № 4957/28.10.2020 за одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за улична регулация (ИПУР): ОК 26, ОК27, ОК32, ОК39 и ОК37а – в новопроектирана улица: ОК26, ОК27, ОК32, ОК39 и ОК103 и ИПР на УПИ І-41, ІІ-42, VІ и VІІІ-41 в новопроектирани УПИ І-41, ІІ-42, VІІІ-192 и ІХ-193 в кв.9, с. Джулюница, общ. Ценово

Във връзка с горното и на основание чл. 128а, ал. 1 от ЗУТ, приложено изпращам обяснителна записка и графична част от проекта за ПУП – ИПУР И ИПР в кв.9.

Моля, своевременно в установения 14-дневен срок да изпратите съгласувателно писмо с оглед продължаване на започнатото административно производство и произнасяне на административният орган.

 Приложение: съгласно текста. 

С уважение:
 ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО
ВАНЯ ИГНАТОВА
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО 
(Съгласно Заповед №391/28.10.2020г.)

 

 

07.10.2020г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Ценово на основание чл. 128, ал. 3 и ал. 5  от Закона за устройство на територията и при условията на чл. 61, ал. 3 от Административно - процесуалния кодекс, обявява на следните заинтересовани лица:

 КОНСТАНТИН ПЕТРОВ ПЕНЧЕВ

 за изработен проект „Подробен устройствен  план  (ПУП) – Изменение план за регулация (ИПР) на  УПИ І-832 и УПИ ІІ-831 в кв.59, с. Ценово, област Русе

        В 14-дневен срок от настоящото съобщение, може да прегледате преписката, която се намира в отдел ТСУ- стая 304 на Община Ценово и може да направите писмено възражение, предложение и искане по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация Ценово. 

 

14.09.2020 

Изх. №1759/14.09.2020г.

ОБЩИНА ЦЕНОВО

ОТДЕЛ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ

 О Б Я В Л Е Н И Е                    

Община Ценово, отдел „ТСУ“, съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед № РД-11-156/11.09.2020 г. на Кмета на Община Ценово, по чл.124а, ал. 2 от ЗУТ, е разрешено изработването на проект за ПУП – Изменение план за улична регулация: от ОК26, ОК27, ОК32 до ОК39 и Изменение план за регулация на УПИ VІІІ-41 в кв.9 по плана на с. Джулюница, общ. Ценово, обл. Русе. по приложено проектопредложение.

В частта на разрешението за изработване изменение на уличната регулация заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ пред Административен съд гр. Русе

В частта на разрешението за изработване ИПР за нови УПИ І-41, ІІ-42, VІІІ-192 и ІХ-193, кв.9 на основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

    Заповедта се намира в отдел „ТСУ, Община Ценово и може да бъде прегледана всеки присъствен ден.

14.09.2020 г.

 

03.09.2020г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ, на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че с Решение №100 от 29.07.2020г. на Общински съвет Ценово е одобрен проект за Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) за канал дъждовни, битови и пречистени води от УПИ ІІ, кв.81 до поземлен имот с идентификатор 51977.13.105 – отводнителен канал (стар номер по КВС 000091) по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Новград, ЕКАТТЕ 51977, община Ценово, област Русе.

        Решението с одобреният ПУП - ПРЗ се намира в отдел „ТСУ” при Община Ценово, Област Русе и могат да бъдат прегледани всеки присъствен ден.

        Решението подлежи на обжалване, по реда на чл. 215, ал.4 от ЗУТ, чрез Общинския съвет-Ценово, пред Административен съд – Русе в 30-дневен срок от обнародването му „Държавен вестник” бр.75 от 25.08.2019г.

 

 

21.08.2020 

 О Б Я В Л Е Н И Е

 ОБЩИНА ЦЕНОВО на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройството на територията обявява,  че е издадена  Заповед № РД-11-144 от 21.08.2020г. на Кмета на община Ценово, с която се разрешава изработване на проект: „Подробен устройствен  план  (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ І-832 и УПИ ІІ-831 в кв. 59 с. Ценово, общ. Ценово“, който предвижда обединяване на двата имота, които са съседни и собственост на възложителя

Проектът и Заповедта са  изложени в стая 304, ет. 3  в сградата на Община Ценово.

Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

 

11.05.2020г.  

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Ценово, на основание чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията обявява на всички заинтересовани лица, че е изработен проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за канал дъждовни, битови и пречистени води от УПИ ІІ, кв.81 до поземлен имот с идентификатор 51977.13.105 – отводнителен канал (стар номер по КВС 000091) по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Новград, ЕКАТТЕ 51977, община Ценово, област Русе

Трасето и сервитутите са предвидени да преминат през имоти с идентификатори 51977.13.104, 51977.13.105, 51977.14.118, 51977.14.119, 51977.14.120 по КККР за неурбанизирана територия на землище с. Новград, като подробно описание на имотите и сервитутите е отразено в приложения регистър на засегнатите имоти, неразделна част от ПУП-ПП. Проектът е изложен  в сградата на Община Ценово.

Възложител на проекта е „АГРОЛА ЕКОИНВЕСТ“ ООД.

Проектът за ПУП-ПП е изложен за разглеждане в сградата на Община Ценово в стая №304., ет. 3, ул. „Цар Освободител“ №66

Обявлението е обнародвано в ,,Държавен вестник” бр. 41/ 08.05.2020 г.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в Държавен вестник.

11.05.2020г.

Парцеларен план лист 01  
Парцеларен план лист 02  

 

 

Изх. № 181
27.01.2020г.

ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ  

КЕНАН СЮЛЕЙМАНОВ ФАИКОВ  

МИРОСЛАВ ЙОРДАНОВ АНГЕЛОВ  

ОБЩИНА ЦЕНОВО

Обявление на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ и по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК

 О Б Я В Л Е Н И Е

 ОБЩИНА ЦЕНОВО, СЪОБЩАВА на заинтересованите собственици Заповед №РД-11-007/27.01.2020г. на Кмета на община Ценово за одобряване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) –– Изменение план за регулация (ИПР) на УПИ ІІІ-194 и УПИ ІV-196 в кв.29 с. Новград, община Ценово.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд – гр. Русе чрез Община Ценово.  

 

Изх. № 182
27.01.2020г.

 ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ

Н-ЦИ НА ПЕТЪР ИЛИЕВ ИВАНОВ, 

ИВО ПЕТРОВ ИЛИЕВ

РАЛИЦА ПЕТРОВА ИВАНОВА, собственици на УПИ ХІ-263, кв. 19 с. Долна Студена, общ. Ценово:

 ЛАЗАР ТРИФОНОВ МАРИНОВ

АЛЕКСАНДРА ПЕТКОВА МАРИНОВА собственици на УПИ Х-268, кв. 19 с. Долна Студена, общ. Ценово;

 ГЕОРГИ МИНКОВ КЪТЕВ, собственик на УПИ ХІІ-262, кв. 19 с. Долна Студена, общ. Ценово:

Обявление на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ и по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК

 О Б Я В Л Е Н И Е

 ОБЩИНА ЦЕНОВО, СЪОБЩАВА на заинтересованите собственици Заповед №РД-11-006/27.01.2020г. на Кмета на община Ценово за одобряване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) –– Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ ХІ-263, ХІІ-262 и Х-268 в кв.19 по регулационния план на с. Долна Студена, общ. Ценово, обл. Русе  

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд – гр. Русе чрез Община Ценово.

 

 

Изх. № 4/02.01.2020 г.

 КЕНАН СЮЛЕЙМАНОВ ФАИКОВ
 МИРОСЛАВ ЙОРДАНОВ АНГЕЛОВ

 ОБЩИНА ЦЕНОВО

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Ценово на основание чл. 128, ал. 3 и ал. 5  от Закона за устройство на територията и при условията на чл. 61, ал. 3 от Административно - процесуалния кодекс, обявява на следните заинтересувани лица:

 КЕНАН СЮЛЕЙМАНОВ ФАИКОВ

 МИРОСЛАВ ЙОРДАНОВ АНГЕЛОВ

 ОБЩИНА ЦЕНОВО

 за изработен проект „Подробен устройствен  план  (ПУП) – Изменение план за регулация (ИПР) на за УПИ ІІІ-194 и УПИ ІV-196 в кв.29 с. Новград, община Ценово.

 Схеми за водоснабдяване и електроснабдяване на имота.

            В 14-дневен срок от настоящото съобщение, може да прегледате преписката, която се намира в отдел ТСУ- стая 304 на Община Ценово и може да направите писмено възражение, предложение и искане по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация Ценово.

 

Изх. № 2/02.01.2020 г.   

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 Община Ценово на основание чл. 128, ал. 3 и ал. 5  от Закона за устройство на територията и при условията на чл. 61, ал. 3 от Административно - процесуалния кодекс, обявява на следните заинтересувани лица:

  ГЕОРГИ МИНКОВ КЪТЕВ

 ЛАЗАР ТРИФОНОВ МАРИНОВ

 АЛЕКСАНДРА ПЕТКОВА МАРИНОВА

 ИВО ПЕТРОВ ИЛИЕВ

 РАЛИЦА ПЕТРОВА ИВАНОВА

 за изработен проект „Подробен устройствен  план  (ПУП) – Изменение план за регулация (ИПР) на УПИ ХІ-263, ХІІ-262 и Х-268 в кв. 19 по регулационния план на с. Долна Студена, общ. Ценово, обл. Русе. Схема за водоснабдяване на имота.

            В 14-дневен срок от настоящото съобщение, може да прегледате преписката, която се намира в отдел ТСУ- стая 304 на Община Ценово и може да направите писмено възражение, предложение и искане по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация Ценово.

 

 

 

Изх. № 2316
20.12.2019г.

 ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ 

 ОБЩИНА ЦЕНОВО ви уведомява, че e издадена Заповед № РД-11-175 от 20.12.2019г. на Кмета на Община Ценово с което се учредява право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура - водопроводно отклонение и външно кабелно ел. захранване до ПИ с идентификатор № 78361.43.43  за строеж: „Реконструкция на склад за семена за цех за производство на пелети от дървесина и отпадъчна дървесина“  през имоти с идентификатори №№ 78361.43.390, № 78361.43.391 и № 78361.43.33 - общинска собственост, съгласно чл. 193, ал.4 и ал. 8 от Закона за общинската собственост.

Общата дължина на трасе на водопроводно отклонение до ПИ с идентификатор  №78361.43.43  през описаните общински имоти в т.1 е 190,87 м, а засегнатата от сервитута площ е  920 кв.м. 

Общата дължина на трасе на външното ел. кабелно отклонение до ПИ с идентификатор  №78361.43.43  през описаните имоти в т.2 е 262,95 м, а засегнатата от сервитута площ е  1012 кв. м.

С Протокол 04.12.2019г. на комисията по чл.210 от ЗУТ при Община Ценово е определено обезщетението за право на прокарване, който е неразделна част от горепосочената заповед.

На основание чл.34 от АПК, Ви уведомяваме, че може да се запознаете със съдържанието на протокола и да прегледате всички документи по преписката в администрацията на Община Ценово, с. Ценово, обл. Русе, ул. „Цар Освободител“ № 66.

Заповедта подлежи на обжалване като индивидуален административен акт по реда на чл.215, ал.1 от ЗУТ и глава Х, раздел І от Административно-процесуалния кодекс (АПК) в 14-дневен срок от получаване на съобщението чрез Община Ценово пред  Административен съд – Русе с жалба в два еднообразни екземпляра. 

ОБЩИНА ЦЕНОВО 

 

05.12.2019г.

ДО 
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ  

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 На основание чл.26, ал.2 от Административно процесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.61, ал.3 от АПК

 ОБЩИНА ЦЕНОВО съобщава, че с Протокол от 04.12.2019г. на комисията по чл.210 от ЗУТ назначена със Заповед № 453 от 25.11.2019г. на Кмета на община Ценово е определено обезщетение за право на прокарване и сервитут на стоеж: 

• Трасе на елементите на техническата инфраструктура – водопроводно отклонение до ПИ с идентификатор  №78361.43.4 по КК на с. Ценово, общ. Ценово“, в размер на 1280,00 лв (хиляда двеста и осемдесет лева) без ДДС  

• Трасе на елементите на техническата инфраструктура – външно кабелно ел. захранване отклонение до ПИ с идентификатор  №78361.43.4 по КК на с. Ценово, общ. Ценово“, в размер на 1253,00 лв (хиляда двеста петдесет и три лева) без ДДС  

Протоколът подлежи на обжалване пред Административен съд – гр. Русе в 14-дневен срок от съобщаването му, съгласно чл.215 от ЗУТ.

Административната преписка е на разположение на заинтересованите лица в стая № 304, етаж 3, в сградата на Община Ценово, ул. „Цар Освободител“ 66, телефон 08122/25-10.

 

ОБЩИНА ЦЕНОВО

 

26.11.2019 

Изх. № 2197/26.11.2019 г. 

ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ 

ЕТ „ЛАЗАР ЛАЗАРОВ“  
ЕРП „СЕВЕР“ АД (ТРАФОПОСТ) 
ОБЩИНА ЦЕНОВО (ЗЕМЯ)
МИРОСЛАВ КИРИЛОВ КИРИЛОВ
НИКОЛАЙ КИРИЛОВ ПЕТКОВ
ПЕТКА КИРИЛОВА ВАНКОВА 

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Обявление на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ и по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК

ОБЩИНА ЦЕНОВО, СЪОБЩАВА на заинтересованите собственици Заповеди №№ РД-11-163 и РД-11-164 от 25.11.2019г. на Кмета на община Ценово за одобряване на проекти за:

  • „Подробен устройствен  план  (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ ХV и ІV в кв. 80 по регулационния план на с. Новград, общ. Ценово и 
  • „Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на УПИ ХV и ІV (нов УПИ ХVІІ-509) с отреждане за „енергийно производство“ и УПИ ХVІІІ-510 за трафопост в кв.80 по плана на с. Новград, общ. Ценово с възложител и собственик  ЕТ „Лазар Лазаров“.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заповедите могат да бъдат обжалвани в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд – гр. Русе чрез Община Ценово.

Заповеди №№ РД-11-163  
Заповеди №№ РД-11-164  
Изменение на план за регулация (ИПР)  
План за застрояване (ПЗ)  

 

18.10.2019 

Изх. № 1918/18.10.2019 г.

 ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ

 ЕТ „ЛАЗАР ЛАЗАРОВ“  

 ЕРП „СЕВЕР“ АД (ТРАФОПОСТ) 

 ОБЩИНА ЦЕНОВО (ЗЕМЯ)

 МИРОСЛАВ КИРИЛОВ КИРИЛОВ

 НИКОЛАЙ КИРИЛОВ ПЕТКОВ

 ПЕТКА КИРИЛОВА ВАНКОВА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е  

на основание  чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията

  Община Ценово, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл. 61, ал. 3 от Административно - процесуалния кодекс, обявява на следните заинтересувани лица,  че е изработен проект „Подробен устройствен  план  (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на УПИ ХV и ІV в кв. 80 (нови УПИ ХVІІ – 509 и ХVІІІ-510) по регулационния план на с. Новград, общ. Ценово, обл. Русе 

Предписанието спира прилагането на  подробния устройствен план в посочения обхват, съгласно чл.135, ал.6 от ЗУТ

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаване на обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация. 

 

17.10.2019г.

О Б Я В Л Е Н И Е
№ 1908/17.10.2019 г. 

Община Ценово, област Русе, отдел ТСУ на основание чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, обявява на заинтересуваните страни, че с Решение № 449, Протокол № 70 от 25.09.2019 г. на Общински съвет - Ценово е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за техническата инфраструктура към обект: „Реконструкция на склад за семена за цех за производство на пелети от дървесина и отпадъчна дървесина“ в ПИ 043004, м. Стопански двор по КВС на с. Ценово, общ. Ценово

ПУП – ПП, предвижда  трасето на захранващия кабел да е с начало от трансформаторен пост ТП-2 в ПИ 000390 – общинска частна собственост. Преминава през територията на ПИ 000391 от т. 11 до т.14 и  навлиза в ПИ 043033 от т.14. След т.18 достига ПИ 043004.

Дължината на трасето е 262,95 м., изцяло в територия общинска собственост. Сервитутите на електропровода са дефинирани на отстояние 2м от двете страни на трасето.

Новото водопроводно отклонение ще се изгради от съществуващ водопровод Ф140 на територията на ПИ 000391, пресича зелената ивица. До 2м от точката на водовземане ще се изгради водомерна шахта. След нея трасето на новият захранващ водопровод до имота ще премине в общинския обслужващ път на 1 м от края на пътя в западната му част.  

Дължината на трасето е 190,87 м, изцяло в територия общинска собственост и сервитут 6 м, по 3 м от двете страни на водопровода.

Решението с одобреният ПУП - ПП се намира в отдел ТСУ при Община Ценово, област Русе и могат да бъдат прегледани всеки присъствен ден.

Решението подлежи на обжалване, по реда на чл. 215, ал.4 от ЗУТ, чрез Общинския съвет-Ценово, пред Административен съд – Русе в 30-дневен срок от обнародването му „Държавен вестник” бр.81 от 15.10.2019г. 

 

30.09.2019г.
Обявление по чл.124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията

О Б Я В Л Е Н И Е

ОБЩИНА ЦЕНОВО на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройството на територията обявява,  че е издадена  Заповед № РД-11-142 от 27.09.2019г. на Кмета на община Ценово, с която се разрешава изработване на проект: „Подробен устройствен  план  (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на УПИ ХV и ІV (нов УПИ ХVІІ-509) с отреждане за „енергийно производство“ и УПИ ХVІІІ-510 за трафопост в кв.80 по плана на с. Новград, общ. Ценово.

Заповедта  се намира в сградата на Община Ценово.

Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

16.09.2019 
ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ  

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

на основание  чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията

   На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме,  че е изработен проект „Подробен устройствен  план  (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ ХV и ІV в кв. 80 по регулационния план на с. Новград, общ. Ценово, обл. Русе 

Предписанието спира прилагането на  подробния устройствен план в посочения обхват, съгласно чл.135, ал.6 от ЗУТ

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаване на обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация. 

 

27.08.2019 

Обявление по чл.124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията 

  О Б Я В Л Е Н И Е

 ОБЩИНА ЦЕНОВО на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява,  че е издадена  Заповед № РД-11-127 от 27.08.2019г. на Кмета на община Ценово, с която се разрешава изработване на проект: „Подробен устройствен  план  (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ ХV и ІV в кв. 80 по регулационния план на с. Новград, общ. Ценово.

Заповедта  се намира в сградата на Община Ценово.

Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 27.08.2019г.

 

 

21.08.2019

О Б Я В Л Е Н И Е

 Изх.№1504/21.08.2019г.

 Община Ценово, на основание чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията обявява на всички заинтересовани лица, че е изработен проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за обект Автомагистрала “Русе – Велико Търново“ и обход на гр. Бяла от км 0+400 до км 76+200 в землищата на с. Ценово, с. Белцов, с. Пиперково, с. Долна Студена, община Ценово

Проектът за ПУП-ПП предвижда определянето на засегнатите поземлени  имоти от трасето на автомагистрала „Русе - Велико Търново“ в землищата на селата Ценово, Белцов, Пиперково и Долна Студена, община Ценово за създаването на основа за извършване на процедури по отчуждаване на земи и изключването им от поземления фонд и горска територия за изграждане на директното трасе, площадки за депониране на земни маси и реконструкция.

Възложител на проекта е АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ 

Проектът за ПУП-ПП е публикуван на интернет страницата на общината и е изложен за разглеждане в Община Ценово в стая №304, ет. 3, ул. „Цар Освободител“ №66  

Обявлението е обнародвано в ,,Държавен вестник” бр. 66/20.08.2019 г.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проектите до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в Държавен вестник.

ОБЩИНА ЦЕНОВО 

Проектът за ПУП-ПП >> 

 

 

 

16.08.2019г.

У В Е Д О М Л Е Н И Е

  № 1474/16.08.2019 г. 

 По чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията

  На основание чл.129, ал.1 от ЗУТ Община Ценово, област Русе, уведомява заинтересуваните страни, че с Решение № 437, Протокол № 68 от 31.07.2019 г. на Общински съвет - Ценово е одобрен проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на кв. 36, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 и 56а с. Долна Студена, общ. Ценово, област Русе

  Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение. Проектът за ПУП-ПРЗ предвижда застрояване с устройствени показатели и характеристики в съответствие с допустимите за жилищна устройствена зона „Жм” по чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Решението с одобреният ПУП - ПРЗ се намира в отдел „ТСУ” при Община Ценово, Област Русе и могат да бъдат прегледани всеки присъствен ден.

  Решението подлежи на обжалване, по реда на чл. 215, ал.4 от ЗУТ, чрез Общинския съвет-Ценово, пред Административен съд – Русе в 30-дневен срок от обнародването му „Държавен вестник” бр.65 от 16.08.2019г.

План част архитектура  
План част геодезия  

 

12.08.2019г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Ценово, на основание чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията обявява на всички заинтересовани лица, че е изработен проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за техническата инфраструктура към обект: „Реконструкция на склад за семена за цех за производство на пелети от дървесина и отпадъчна дървесина“ в ПИ 043004, м. Стопански двор по КВС на с. Ценово, общ. Ценово

Проектът за ПУП-ПП предвижда определянето на засегнатите поземлени  имоти от трасетата на техническата инфраструктура (електроснабдяване и водоснабдяване) и налагане на ограничение на ползване.

Възложител на проекта е „НАУТИЛИУС“ ООД.

 Проектът за ПУП-ПП е изложен за разглеждане в Община Ценово в стая №304., 

ет. 3, ул. „Цар Освободител“ №66

 Обявлението е обнародвано в ,,Държавен вестник” бр. 62/ 06.08.2019 г.

 На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проектите до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в Държавен вестник.

 

 

01.08.2019г.
Изх. № 1385  

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ

Н-ЦИ НА ИВАН ЕНЧЕВ АНГЕЛОВ  собственик на УПИ ХІІІ-511, кв. 28 с. Ценово, общ. Ценово :
СТЕФАНКА ПЕТРОВА АНГЕЛОВА
ЕЛКА ИВАНОВА КОНЯРСКА
ИВАЙЛО ИВАНОВ ЕНЧЕВ
Н-ЦИ НА ЙОНКО ЛЮБЕНОВ АНГЕЛОВ собственик на УПИ ХІІ-510, кв. 28 с. Ценово, общ.Ценово 
АТАНАСКА ЕРУСАЛИМОВА ЛЮБЕНОВА
НИКОЛИНКА ЙОНКОВА ИВАНОВА
ЛЮБКА ЙОНКОВА ПЕТРОВА
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ ЛЮБЕНОВ

 Обявление на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ и по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК

 О Б Я В Л Е Н И Е

 ОБЩИНА ЦЕНОВО, СЪОБЩАВА на заинтересованите собственици Заповед №РД-11-107/01.08.2019г. на Кмета на община Ценово за одобряване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) –– Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ ХІІ-510 и ХІІІ-511 в кв.28 по регулационния план на с. Ценово, общ. Ценово, обл. Русе  

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд – гр. Русе чрез Община Ценово.

ПУП одобряване >> 
ПУП изготвен проект >>  
Заповед № РД-11-107 >>  

 

08.07.2019г.
Обявление по чл.124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията 

  О Б Я В Л Е Н И Е

  На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Общинска администрация Ценово обявява, че с Решение № 429 от 26.06.2019 год. на Общински съвет Ценово разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен План /ПП/ за трасета на техническа инфраструктура - трасе на водопроводно отклонение от съществуващ водопровод ф140 и трасе на кабел ниско напрежение от трансформаторен пост в ПИ 000390 (общинска собственост) до обект: „Реконструкция на склад за семена за цех за производство на пелети от дървесина и отпадъчна дървесина“ в ПИ 043004, м. Стопански двор в землище Ценово, общ. Ценово

08.07.2019г.
ОБЩИНА ЦЕНОВО

 

27.06.2019г.

Изх. № 1168 

До собствениците  

Йордан Николов Йорданов
на УПИ ІІІ-84 в кв. 36
по регулационния план на с. Долна Студена

Янка Илиева Петрова (н-к на Илия Петров Илиев)
на УПИ ІІ-82 в кв.36
по регулационния план на с. Долна Студена 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщаваме, че е издадена виза от Главния архитект на Община Ценово на 27.06.2019 год. за проектиране на второстепенна постройка на допълващо застрояване – лека постройка за отоплителни материали и инвентар с h до стреха до 2.20 м (височината на оградата) и с h било до max 3м по плана на с. Долна Студена, общ. Ценово

Визата е изложена в отдел ТСУ при Община Ценово. 

Съгласно условията на чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ, визата може да бъде обжалвана пред  Административен съд, чрез Община Ценово, в 14-дневен срок от съобщаването й. 

Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 08122 25-10 (вътр. 32) 

 

 

24.06.2019г.

Изх. № 1146

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ

Обявление на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ и по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК   

 О Б Я В Л Е Н И Е

ОБЩИНА ЦЕНОВО, СЪОБЩАВА на заинтересованите собственици Заповед №РД-11-088/21.06.2019г. на Кмета на община Ценово за одобряване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение план за регулация (делба) за УПИ VІІ-47 в кв. 28 по плана за регулация на с. Долна Студена, общ. Ценово с възложители и собственици н-ци на Боян Янков Великов и н-ци на Тодор Иванов Петков.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд – гр. Русе чрез Община Ценово.

 ОБЩИНА ЦЕНОВО  

 Заповед >>  

 

 

14.06.2019г.

Община Ценово на основание чл. 128, ал. 3 и ал. 5  от Закона за устройство на територията и при условията на чл. 61, ал. 3 от Административно - процесуалния кодекс, обявява на следните заинтересувани лица:

 Н-ЦИ НА ИВАН ЕНЧЕВ АНГЕЛОВ  собственик на ПИ 501.511, с. Ценово, общ. Ценово :

СТЕФАНКА ПЕТРОВА АНГЕЛОВА
ЕЛКА ИВАНОВА КОНЯРСКА
ИВАЙЛО ИВАНОВ ЕНЧЕВ
Н-ЦИ НА ЙОНКО ЛЮБЕНОВ АНГЕЛОВ собственик на ПИ 501.510 с. Ценово, общ.Ценово 
АТАНАСКА ЕРУСАЛИМОВА ЛЮБЕНОВА
НИКОЛИНКА ЙОНКОВА ИВАНОВА
ЛЮБКА ЙОНКОВА ПЕТРОВА
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ ЛЮБЕНОВ

 е изработен проект „Подробен устройствен  план  (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ ХІІ-510 и ХІІІ-511 в кв.28 по регулационния план на с. Ценово, общ. Ценово, обл. Русе  Схеми за водоснабдяване и електроснабдяване на имота.

   В 14-дневен срок от настоящото съобщение, може да прегледате преписката, която се намира в отдел ТСУ- стая 304 на Община Ценово,

 и може да направите писмено възражение, предложение и искане по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация Ценово. 

 Скица >>

 

11.06.2019г.
Обявление по чл.124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията 

  О Б Я В Л Е Н И Е

  ОБЩИНА ЦЕНОВО СЪОБЩАВА, че е издадена  Заповед № РД-11-082 от 11.06.2019г. на Кмета на община Ценово за одобряване на задание и разрешаване изработване на проект: „Подробен устройствен  план  (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ ХІІ-510 и ХІІІ-511 в кв.28 по регулационния план на с. Ценово, общ. Ценово, обл. Русе с възложител: заинтересованите лица.

Заповедта  се намира в сградата на Община Ценово.

Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 11.06.2019г.
  ОБЩИНА ЦЕНОВО 
Заповед № РД-11-082 >> 

 

10.06.2019г.

  О Б Я В Л Е Н И Е  

Община Ценово, на основание чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията обявява на всички заинтересовани лица, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) по реда член 16 от ЗУТ. Проектът обхваща кв. 36, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56а, с. Долна Студена, общ. Ценово, област Русе
Проектът за ПУП-ПРЗ предвижда застрояване с устройствени показатели и характеристики в съответствие с допустимите за жилищна устройствена зона „Жм” по чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Възложител на проекта е Община Ценово.
Проектът за ПУП-ПРЗ е изложен за разглеждане в Община Ценово в стая №304., ет. 3, ул. „Цар Освободител“ № 66
Обявлението е обнародвано в ,,Държавен вестник” бр. 43/ 31.05.2019 г.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проектите до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в Държавен вестник.

10.06.2019г.
ОБЩИНА ЦЕНОВО 

ПУП-ПРЗ >>  
План за регулация и застряване >>  

 

 

20.05.2019г.
Обявление по чл.124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията 

 О Б Я В Л Е Н И Е  

 ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ СЪОБЩАВА, че е издадена  Заповед № РД-11-073 от 17.05.2019г. на Кмета на община Ценово за одобряване на задание и разрешаване изработване на проект: „Подробен устройствен  план  (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ VІІ-47 в кв. 23 по регулационния план на с. Долна Студена, общ. Ценово, обл. Русе с възложител: заинтересованите лица.

Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 20.05.2019г.

 ОБЩИНА ЦЕНОВО 

 Скица >>

 

 

02.05.2019г.

Изх. № 843

ОБЩИНА ЦЕНОВО
ОТДЕЛ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 О Б Я В Л Е Н И Е

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ

АТАНАСКА ЕРУСАЛИМОВА ЛЮБЕНОВА
НИКОЛИНКА ЙОНКОВА ИВАНОВА
ЛЮБКА ЙОНКОВА ПЕТРОВА
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ ЛЮБЕНОВ
СТЕФАНКА ПЕТРОВА АНГЕЛОВА
ЕЛКА ИВАНОВА КОНЯРСКА
ИВАЙЛО ИВАНОВ ЕНЧЕВ

 На основание чл.61, ал.2 от Административно процесуалния кодекс /АПК/ Ви съобщаваме, че е издадена Заповед № РД-11-064 от 02.05.2019г. на Кмета на община Ценово за одобряване на кадастрален план изменен в частта на ПИ 510 и ПИ 511 в кв. 28 село Ценово, община Ценово, област Русе.

 

На основание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от получаване на обявяването съгласно разпоредбите на чл. 54, ал.6 от ЗКИР долупосочените лица, ако имат основание могат да направят писмено възражение в два екземпляра чрез Община Ценово до Административен съд - гр.Русе 

 

28.03.2019

Изх. № 636/27.03.2019г.

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ

АТАНАСКА ЕРУСАЛИМОВА ЛЮБЕНОВА
НИКОЛИНКА ЙОНКОВА ИВАНОВА
ЛЮБКА ЙОНКОВА ПЕТРОВА
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ ЛЮБЕНОВ
СТЕФАНКА ПЕТРОВА АНГЕЛОВА
ЕЛКА ИВАНОВА КОНЯРСКА
ИВАЙЛО ИВАНОВ ЕНЧЕВ 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление вх.№ 1034/25.03.2019г. от Ивайло Иванов Енчев, чрез пълномощник Диана Петрова Стефанова-адвокат, до общинска администрация- Ценово, придружено от проект за изменение, е започната процедура по поправка/изменение на кадастрален план на недвижими имоти с планоснимачни номера ПИ 510 и ПИ 511 в кв.28, находящи се в село Ценово, община Ценово, област Русе, ул. „Дунав”.

Изменението се изразява в поправка и нанасяне на съществуващата на място граница между поземлени имоти № 510 и № 511 в кв. 28, съгласно скица-проект и се извършва въз основа на представени документи и проект на правоспособно лице по ЗКИР.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението в приемното време в дните: от понеделник до петък от 08.30 ч. до 16.30 ч. в стая 304, ет. 3 в сградата на Община Ценово, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявлението и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените ще продължи процедурата по изменение на кадастралния план на недвижимите имоти с №510 и №511 в кв.28, находящи се в с. Ценово, община Ценово, област Русе.

   Скица >> 

 

 

26.03.2019г.

 ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ

Обявление на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ и по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК

  О Б Я В Л Е Н И Е

ОБЩИНА ЦЕНОВО, съобщава на заинтересованите собственици, Заповед №РД-11-046/16.03.2019г. на Кмета на община Ценово за одобряване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение план за регулация и застрояване за УПИ ІІІ-501,502 в кв. 28 по плана на с. Ценово, общ. Ценово с възложител и собственик Милен Васков Методиев. 

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд – гр. Русе чрез Община Ценово.

Заповед №РД-11-046/26.03.2019  >> 

 

23.01.2019г.
Изх. № 166
23.01.2019г.

 ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ

 Обявление по чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията 

  О Б Я В Л Е Н И Е

 На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме,  че е изработен проект „Подробен устройствен  план  (ПУП) –Изменение на план за регулация и застрояване за УПИ ІІІ-501,502 кв. 28”, с. Ценово, общ. Ценово, с възложител Милен Васков Методиев.

Предписанието спира прилагането на  подробния устройствен план в посочения обхват, съгласно чл.135, ал.6 от ЗУТ

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаване на обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация. 

ОБЩИНА ЦЕНОВО

Скица >>

 

 

30.11.2018г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уведомяваме Ви, че е издадено Наказателно постановление №001/02.10.2018. на Кмета на община Ценово, срещу г-жа Милена Симеонова Монева — Управител па ЕТ”СИКА” за нарушаване разпоредбите на чл.194, ал.1 от Закона за устройство на територията.

Прочети подробно >>  

 

 

Изх. № 2038

19.10.2018г.

ДО 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНА ЦЕНОВО съобщава, че с Протокол от 18.10.2018г. на комисията по чл.210 от ЗУТ назначена със  № 439 от 16.10.2018г. на Кмета на община Ценово е определено обезщетение за право на прокарване и сервитут на стоеж: „Външно електрозахранване за бензиностанция в ПИ 043014 с. Ценово, област Русе“, в размер на 404,00 лв (четиристотин и четири лева) без ДДС  през два общински имота № 000390 и № 000391 в с. Ценово местността „Бог баир“ с обща дължина 192,40 м и сервитут с площ 770 кв.м  

Приложено изпращаме Ви Протокол от 18.10.2018г. на комисията по чл.210 от ЗУТ.

Протоколът подлежи на обжалване пред Административен съд – гр. Русе в 14-дневен срок от съобщаването му, съгласно чл.215 от ЗУТ.

Протокол >> 
Заповед № РД-11 -192 от 14.11.2018

 

Изх. № 1667

30.08.2018г.

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ

 МАРИЙКА АНГЕЛОВА ВАСИЛЕВА

 ВАСИЛ НЕДЕВ ВАСИЛЕВ

 БОРИСЛАВ АНГЕЛОВ ЛЮБЕНОВ  

Обявление по чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията 

 О Б Я В Л Е Н И Е

 На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме,  че е изработен проект „Подробен устройствен  план  (ПУП) –Изменение на план за регулация за УПИ ХІ-329 кв. 31”, с. Ценово, общ. Ценово, с възложители Марийка Ангелова Василева и Васил Недев Василев и Борислав Ангелов Любенов.

Предписанието спира прилагането на  подробния устройствен план в посочения обхват, съгласно чл.135, ал.6 от ЗУТ

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаване на обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация. 

Връчил съобщението: 
                               Силвия Начева
Скица >>  

 

 

Изх. № 1636

24.08.2018г.

 ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ

  Обявление по чл.129, ал.2 и ал.5 от Закона за устройство на територията

 О Б Я В Л Е Н И Е

 ОБЩИНА ЦЕНОВО съобщава, че на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията e издадена Заповед № РД-11- 132 от 24.08.2018г. на Кмета на община Ценово за одобряване  на  „ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ПУП) – ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ (ИПР) за разделяне на УПИ І-12 и обособяване на два нови УПИ ХІV-12 и УПИ ХV-12 в кв. 8 по плана на село Кривина, община Ценово“ с възложител Атанас Анков Анчев

Същата се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ 

Заповедта подлежи на обжалване като индивидуален административен акт по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ и глава Х, раздел І от Административно-процесуалния кодекс (АПК) в 14-дневен срок от получаване на съобщението за нея чрез Община Ценово пред  Административен съд – Русе с жалба в два еднообразни екземпляра.

 ОБЩИНА ЦЕНОВО 

Скица >>  
Заповед >>  

 

 

08.08.2018г.

Обявление по чл.124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията 

О Б Я В Л Е Н И Е

 На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията Ви съобщаваме,  че е издадена  Заповед № РД-11-123  от 07.08.2018г. на Кмета на община Ценово за одобряване на задание и разрешаване изработване на проект: „Подробен устройствен  план  (ПУП) – Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ ІІІ-501,502 в кв. 28 по регулационен план на с. Ценово, общ. Ценово, обл. Русе с възложител Милен Васков Методиев

Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

ОБЩИНА ЦЕНОВО

 

16.07.2018г.

Обявление по чл.124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията 

О Б Я В Л Е Н И Е

            На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията Ви съобщаваме,  че е издадена  Заповед № РД-11-107  от 16.07.2018г. на Кмета на община Ценово за одобряване на задание и разрешаване изработване на проект: „Подробен устройствен  план  (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ І-12 в кв. 8 по регулационен план на с. Кривина, общ. Ценово, обл. Русе с възложител Атанас Анков Анчев.

 Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

 

Изх. № 1108

31.05.2018г. 

Обявление по чл.129, ал.2 и ал.5 от Закона за устройство на територията

 О Б Я В Л Е Н И Е

 

ОБЩИНА ЦЕНОВО съобщава, че на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията e издадена Заповед № РД-11-066 от 30.05.2018г. на Кмета на Община Ценово за одобряване  на  „Подробен устройствен  план  (ПУП) – Частично изменение на план за регулация за УПИ ХVІІІ-128 кв. 8”, с. Белцов, общ. Ценово, с възложител Иван Илиев Енчев.

Същата се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ

Заповедта подлежи на обжалване като индивидуален административен акт по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ и глава Х, раздел І от Административно-процесуалния кодекс (АПК) в 14-дневен срок от получаване на съобщението чрез Община Ценово пред  Административен съд – Русе с жалба в два еднообразни екземпляра.

ОБЩИНА ЦЕНОВО

Скица >>  
Заповед >>  

 

16.05.2018г.

  О Б Я В Л Е Н И Е

Община Ценово, обл. Русе, на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131 от ЗУТ, че в ДВ, брой 40/15.05.2018 година е обнародвано обявление за изработен проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за трасе на кабел ниско напрежение за външно ел.захранване на бензиностанция, ПИ №043014, землище Ценово,  община Ценово, област Русе.

        Проектът се намира в сградата на Община Ценово. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, в едномесечен срок от обнародване на обявлението в Държавен вестник, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план пред общинската администрация. 

 

03.04.2018г.

 ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ

 Обявление по чл.129, ал.2 и ал.5 от Закона за устройство на територията 

  О Б Я В Л Е Н И Е

ОБЩИНА ЦЕНОВО съобщава, че на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията e издадена Заповед № РД-11-040 от 30.03.2018г. на Кмета на община Ценово за одобряване  на  ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ПУП) –ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ (ПЗ)  за имот № 000271 за промяна предназначението на земеделска земя по КВС на с. Белцов, общ. Ценово, местността „Девиж дол”, за неземеделски нужди – „за трупосъбирателна яма”

Същата се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ 

Заповедта подлежи на обжалване като индивидуален административен акт по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ и глава Х, раздел І от Административно-процесуалния кодекс (АПК) в 14-дневен срок от получаване на съобщението за нея чрез Община Ценово пред  Административен съд – Русе с жалба в два еднообразни екземпляра.

Долуподписаните удостоверяваме, че сме запознати със съобщението:

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно
име на собственик на имот или право на строеж

Номера на

Дата

подпис

Кв.

УПИ

ПИ

1

2

3

4

5

6

7

1.

ОБЩИНА ЦЕНОВО
ЦВЕТОМИР ПЕТРОВ –
ЗАМ. КМЕТ ИПРР

 

 

000271

 

 

2

ИВАН КИРИЛОВ ИВАНОВ
КМЕТ НА С. БЕЛЦОВ

 

 

000271

 

 

 Връчил съобщението:  
С. Начева

Заповед >> 
Скица >> 

  

Изх. № 744
03.04.2018г.

 Обявление по чл.124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията 

  О Б Я В Л Е Н И Е

 На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията Ви съобщаваме,  че е издадена  Заповед № РД-11-039 от 26.03.2018г. на Кмета на община Ценово за одобряване на задание и допускане изработване на проект: „Подробен устройствен  план  (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ ХVІІІ-128 в кв. 8 по плана на с. Белцов, общ. Ценово, обл. Русе с възложители Иван Илиев Енчев и Антония Кирилова Енчева.

Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

  ОБЩИНА ЦЕНОВО
Заповед >>  

 

 

Изх. № 726
27.03.2018г.

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ
ОБЩИНА ЦЕНОВО 

Обявление по чл.129, ал.2 и ал.5 от Закона за устройство на територията

 О Б Я В Л Е Н И Е

 ОБЩИНА ЦЕНОВО съобщава, че на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията e издадена Заповед № РД-11-037 от 22.03.2018г. на Кмета на община Ценово за одобряване  на  „ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ПУП) – ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ (ИПР)  за разделяне на УПИ І-337 и обособяване на два нови УПИ I-410 _ за училище и УПИ V-411 в кв. 33 по плана на село Белцов, община Ценово“ с възложител Община Ценово

Същата се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ 

Заповедта подлежи на обжалване като индивидуален административен акт по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ и глава Х, раздел І от Административно-процесуалния кодекс (АПК) в 14-дневен срок от получаване на съобщението за нея чрез Община Ценово пред  Административен съд – Русе с жалба в два еднообразни екземпляра.

    ОБЩИНА ЦЕНОВО

Скица >>  
Заповед >>  

 

08.03.2018г.

Обявление по чл.124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията 

О Б Я В Л Е Н И Е

  ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ СЪОБЩАВА, че с Решение № 287 по Протокол № 44 от 28.02.2018г. на Общински съвет Ценово е одобрено задание и е разрешено изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за външно ел.захранване за бензиностанция в ПИ 043014, в местността „Стопански двор”, землище Ценово, общ. Ценово.

 Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 ОБЩИНА ЦЕНОВО 

 

 

Изх. № 606

01.03.2018г. 

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ

Обявление по чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията 

  О Б Я В Л Е Н И Е

 На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме,  че е изработен проект „Подробен устройствен  план  (ПУП) –Изменение на план за регулация за УПИ І-337 кв. 33”, с. Белцов, общ. Ценово, с възложител Община Ценово.

Предписанието спира прилагането на  подробния устройствен план в посочения обхват, съгласно чл.135, ал.6 от ЗУТ

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаване на обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация. 

ОБЩИНА ЦЕНОВО 

Скица >>

 

Изх. № 609

01.03.2018г.  

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ

 ОБЩИНА ЦЕНОВО

 „ЗОГРАФСКИ“ ЕООД

 Обявление по чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията 

  О Б Я В Л Е Н И Е

 На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме,  че е изработен проект „Подробен устройствен  план  (ПУП) – Изменение на план за регулация за УПИ VІІ-993 кв. 69”, с. Ценово, общ. Ценово, с възложител Елвира Танчева служебен синдик на „Зографски“ ЕООД и пълномощник Александър Алексиев.

Предписанието спира прилагането на  подробния устройствен план в посочения обхват, съгласно чл.135, ал.6 от ЗУТ

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаване на обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация. 

ОБЩИНА ЦЕНОВО 

Скица >>  

 

15.02.2018г.
 Обявление по чл.124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията 

  О Б Я В Л Е Н И Е

 На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията Ви съобщаваме,  че е издадена  Заповед № РД-11-023  от 14.02.2018г. на Кмета на община Ценово за одобряване на задание и допускане изработване на проект: „Подробен устройствен  план  (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ І-337 в кв. 33 по кадастрален план на с. Белцов, общ. Ценово, обл. Русе с възложител Община Ценово.

Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 ОБЩИНА ЦЕНОВО

Заповед >>  

 

9.01.2018г.

 Обявление по чл.124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията 

  О Б Я В Л Е Н И Е

 На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията Ви съобщаваме,  че е издадена  Заповед № РД-11-015 от 19.01.2018г. на Заместник-кмета на община Ценово за одобряване на задание и допускане изработване на проект: „Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПР)  за УПИ VII- 993 – Цех за производство на млечни произведения в кв.69 по плана на с. Ценово, община Ценово, обл. Русе“  с възложител: Елвира Танчева – синдик на „ЗОГРАФСКИ“ ЕООД.

Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 ОБЩИНА ЦЕНОВО

 Заповед >> 

 

 

Изх. № 106
15.01.2018г. 

ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ

ДЕЯН ФИЛИПОВ ФИЛИПОВ
гр. Свищов, обл. В. Търново
ул. „Преспа“ №3

ППК „Старт-93“
с. Караманово, общ. Ценово
 

 Обявление по чл.129, ал.2 и ал.5 от Закона за устройство на територията

 О Б Я В Л Е Н И Е

 ОБЩИНА ЦЕНОВО съобщава, че на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията e издадена Заповед № РД-11-02 от 12.01.2018г. на Кмета на община Ценово за одобряване  на  „ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ПУП) – ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ (ИПР)  за УПИ ІІІ-543 и УПИ I-525 в кв. 134 по плана на с. Караманово, община Ценово“ с възложител Деян Филипов Филипов

Същата се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ 

Заповедта подлежи на обжалване като индивидуален административен акт по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ и глава Х, раздел І от Административно-процесуалния кодекс (АПК) в 14-дневен срок от получаване на съобщението за нея чрез Община Ценово пред  Административен съд – Русе с жалба в два еднообразни екземпляра.

ОБЩИНА ЦЕНОВО 

Заповед >>  
Скица >>  

 

 

Изх. № 2046
12.12.2017г.  

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ
ДЕЯН ФИЛИПОВ ФИЛИПОВ
ППК „СТАРТ-93” с. Караманово
представлявано от Михаил Билев Петков
Обявление по чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията 

 О Б Я В Л Е Н И Е

 На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме,  че е изработен проект „Подробен устройствен  план  (ПУП) –Изменение на план за регулация за УПИ І-525 кв. 134”, с. Караманово, общ. Ценово, с възложител Деян Филипов Филипов

Предписанието спира прилагането на  подробния устройствен план в посочения обхват, съгласно чл.135, ал.6 от ЗУТ

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаване на обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация. 

 

Изх. № 1972

30.11.2017г.

ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ

ЙОРДАН НИКОЛАЕВ ЙОРДАНОВ
ЯНКА ИЛИЕВА ПЕТРОВА
КРАСИМИР ПАШАНКОВ ПЕТРОВ
СТЕФКА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
ИЛИЯ ПАШАНКОВ ПЕТРОВ

 Обявление по чл.129, ал.2 и ал.5 от Закона за устройство на територията 

  О Б Я В Л Е Н И Е

ОБЩИНА ЦЕНОВО съобщава, че на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията e издадена Заповед № РД-11-155 от 27.11.2017г. на Кмета на община Ценово за одобряване  на  ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ПУП) – ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ (ИПР)  за УПИ ІІІ-84 в кв. 36 по плана на с. Долна Студена, община Ценово с възложител Йордан Николаев Йорданов

Същата се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ 

Заповедта подлежи на обжалване като индивидуален административен акт по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ и глава Х, раздел І от Административно-процесуалния кодекс (АПК) в 14-дневен срок от получаване на съобщението за нея чрез Община Ценово пред  Административен съд – Русе с жалба в два еднообразни екземпляра.

 Връчил съобщението:  
С. Начева 

Заповед №РД-11-155 от 27.11.2017г. >>
Скица >> 

 

10.11.2017
Обявление по чл.124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ СЪОБЩАВА, че е издадена Заповед № РД 02-15-92/17.10.2017г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството, с която се разрешава на Агенция „Пътна инфраструктура”  изработване на проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект „Автомагистрала „Русе – Велико Търново”, участъци „Русе - Бяла” и обход на гр. Бяла от км 0+400 до км 76+200, на територията на област Русе, в обхват съгласно заданието за проектиране, засягащ землищата на:

• гр. Мартен, с. Николово гр. Русе и с. Басарбово, община Русе;
• с. Красен, с. Божичен, с. Иваново, с. Тръстеник,  община Иваново;
• гр. Две Могили, община Две могили;
• с. Екзарх Йосиф и с. Обретеник, община Борово;
• с. Ценово, с. Белцов, с. Пиперково и с. Долна Студена, община Ценово;
• с. Стърмен, гр. Бяла, с. Полско Косово и с. Пейчиново, община Бяла.

Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

Заповед № РД 02-15-92/17.10.2017г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството  

 

02.11.2017
Обявление по чл.124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията 

   О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията Ви съобщаваме,  че е издадена  Заповед № РД-11-136 от 30.10.2017г. на Кмета на община Ценово за одобряване на задание и допускане изработване на проект: „Подробен устройствен план (ПУП) – ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ (ИПР)  за УПИ І-525  в кв.134 по плана на с. Караманово, община Ценово, област Русе” с възложител Деян Филипов Филипов.

Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
 ОБЩИНА ЦЕНОВО

 

 19.10.2017

Изх. № 1762
17.10.2017г.

ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ

ИВАН ИЛИЕВ ЕНЧЕВ 
/ПИ № 128, кв.; нот. акт №116 и 193/1964г./

АНТОНИЯ КИРИЛОВА ЕНЧЕВА
/ПИ № 128, кв. 8, нот. акт №116 и 193/1964г./

ДИМИТЪР МАКАВЕЕВ КРЪСТЕВ 
/ПИ № 129, кв. 8, по разписен лист/

ИВАН КЕРИМОВ ЛАДИНОВ 
/ПИ №№ 122 и 123, кв. 8, по разписен лист/

„БИЙЧ ТРИЙ ДИВЕЛЪПМЪНТС” ЕООД
/ПИ № 127, кв. 8, нот. акт №96/ 2006г. / 

У В Е Д О М Л Е Н И Е  

На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление вх.№ 3519/16.10.2017г. от ИВАН ИЛИЕВ ЕНЧЕВ до общинска администрация- Ценово, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастрален план на недвижим имот с планоснимачен номер №128 в кв.8 , находящи се в с. Белцов, община Ценово, област Русе.
Изменението се изразява в нанасяне на поземлен имот с проектен номер 128 по скица - проект и се извършва въз основа на представени документи и проект на правоспособно лице по ЗКИР.
На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението в приемното време в дните: понеделник, сряда и петък от 08.30 ч. до 16.30 ч. в стая 304, ет.3 в сградата на Община Ценово, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявлението и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.
При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените ще продължи процедурата по изменение на кадастралния план на недвижимите имоти с №128 в кв.8, находящ се в с. Белцов, община Ценово, област Русе.

 

Изх. № 1768
18.10.2017г.

 ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ
ЙОРДАН НИКОЛАЕВ ЙОРДАНОВ
ЯНКА ИЛИЕВА ПЕТРОВА
КРАСИМИР ПАШАНКОВ ПЕТРОВ
СТЕФКА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
ИЛИЯ ПАШАНКОВ ПЕТРОВ
 Обявление по чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията 

  О Б Я В Л Е Н И Е

 На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме,  че е изработен проект „Подробен устройствен  план  (ПУП) –Изменение на план за регулация за УПИ ІІІ-84 кв. 36”, с. Долна Студена, общ. Ценово, с възложител Йордан Николаев Йорданов. 
Предписанието спира прилагането на  подробния устройствен план в посочения обхват, съгласно чл.135, ал.6 от ЗУТ
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаване на обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация. 
 Връчил съобщението:  С. Начева
С. Начева
Специалист ТСУ и ОС

 

Изх. № 1791
18.09.2017г.

 ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ

Обявление по чл.129, ал.2 и ал.5 от Закона за устройство на територията 

 О Б Я В Л Е Н И Е  

ОБЩИНА ЦЕНОВО съобщава, че на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията e издадена Заповед № РД-11-132 от 18.10.2017г. на Кмета на община Ценово за одобряване на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ПУП) –ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ (ПЗ)  за имот № 000244 за промяна предназначението на земеделска земя по КВС на с. Новград, общ. Ценово, местността „Зад лозята”, за неземеделски нужди – „за телекомуникационна базова станция”
Същата се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ 
Заповедта подлежи на обжалване като индивидуален административен акт по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ и глава Х, раздел І от Административно-процесуалния кодекс (АПК) в 14-дневен срок от получаване на съобщението за нея чрез Община Ценово пред  Административен съд – Русе с жалба в два еднообразни екземпляра.
Заповед №РД-11-132 от 18.10.2017г. >>
ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ПУП) –ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ (ПЗ)  за имот № 000244>>

 

 

01.10.2017

Обявление по чл.124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията 

   О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията Ви съобщаваме,  че е издадена  Заповед № РД-11-120 от 29.09.2017г. на Кмета на община Ценово за одобряване на задание и допускане изработване на проект: „Подробен устройствен  план  (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ ІІІ-84 в кв. 36 по плана на с. Долна Студена, общ. Ценово, обл. Русе с възложител Йордан Николаев Йорданов.

Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

ОБЩИНА ЦЕНОВО

 

30.08.2017

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ
Обявление по чл.129, ал.2 и ал.5 от Закона за устройство на територията  

 О Б Я В Л Е Н И Е

ОБЩИНА ЦЕНОВО съобщава, че на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията e издадена Заповед № РД-11-103 от 28.08.2017г. на Кмета на община Ценово за одобряване на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ПУП) – ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ (ИПР)  за УПИ ІІ-945и УПИ І-399_за училище „Христо Ботев” в кв. 14 по плана на с. Ценово, община Ценово с възложител ОБЩИНА ЦЕНОВО

Същата се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ 

Заповедта подлежи на обжалване като индивидуален административен акт по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ и глава Х, раздел І от Административно-процесуалния кодекс (АПК) в 14-дневен срок от получаване на съобщението за нея чрез Община Ценово пред  Административен съд – Русе с жалба в два еднообразни екземпляра.

 

29.08.2017

О Б Я В Л Е Н И Е – О П И С 
НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЦЕНОВО

1. Имот, представляващи УПИ VІІІ в кв.72 с площ 2000 кв.м по регулационния план на с. Новград, община Ценово, отреден за жилищно строителство, при съседи: УПИ V, пасище, мера, УПИ ІХ и улица „Васил Левски”

2. Имот, представляващи УПИ ІХ в кв.72 с площ 1450 кв.м по регулационния план на с. Новград, община Ценово, отреден за жилищно строителство, при съседи: УПИ VІІІ, пасище, мера, улица „Балкан” и улица „Васил Левски”

В едномесечен срок от датата на обявлението на настоящия опис собственика/ците на описания имот следва да предоставят в стая 304, сградата на Община Ценово документ за собственост.

При условие, че в установения едномесечен срок не се явят собственици на имота, ще бъде издадена заповед за установяване на владение, от  датата на която започва да тече срокът на придобивна давност в полза на Община Ценово, съгласно Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти.

 

01.08.2017

Обявление по чл.124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията 

О Б Я В Л Е Н И Е  

  ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ СЪОБЩАВА, че с Решение № 221 по Протокол № 32 от 26.07.2017г. на Общински съвет Ценово е одобрено задание и е разрешено изработването на Подробен устройствен план (ПУП)- План за застрояване и регулация /ПРЗ/ за имоти №№ 10, 11, 30, 43, 44, 113, 120, 122, 123, 125, 126, 133, 135, 138 и 139 по КВС на село Долна Студена с НТП – Друга жилищна територия с цел включването им в регулацията на селото.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

01.08.2017

Обявление по чл.124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията  

О Б Я В Л Е Н И Е

  ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ СЪОБЩАВА, че с Решение № 222 по Протокол № 32 от 26.07.2017г. на Общински съвет Ценово е одобрено задание и е разрешено изработването на Подробен устройствен план (ПУП)- Парцеларен план (ПП) за канал дъждовни, битови и пречистени производствени води от УПИ II, кв.81 по регулационния план на с. Новград, община Ценово до поземлен имот  № 000091 /отводнителен канал/ по КВС на с.Новград, ЕКАТТЕ 51977, община Ценово, област Русе- ВАРИАНТ 2

 Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

01.08.2017

Обявление по чл.124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията 

  О Б Я В Л Е Н И Е

 На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията Ви съобщаваме,  че е издадена  Заповед № РД-11-093 от 31.07.2017г. на Кмета на община Ценово за одобряване на задание и допускане изработване на проект: „Подробен устройствен  план  (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ ХІ-329 в кв. 31 по плана на с. Ценово, общ. Ценово, обл. Русе.

Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

31.07.2017

ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ 
Обявление по чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията 

 О Б Я В Л Е Н И Е

 На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме,  че е изработен проект „Подробен устройствен  план  (ПУП) – План за застрояване (ПЗ)” във връзка с промяна предназначението на ПИ №000271 от КВС на с. Белцов, общ. Ценово, обл. Русе с възложител Община Ценово

Предписанието спира прилагането на  подробния устройствен план в посочения обхват, съгласно чл.135, ал.6 от ЗУТ

Проекът е изложен в отдел  „Устройство на територията” при Община Ценово, ет.ІІІ, ст.304

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаване на обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация. 

 

31.07.2017

ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ
Обявление по чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията 

 О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме,  че е изработен проект „Подробен устройствен  план  (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПЗ) за УПИ ІІ-945 и УПИ І-399 _ за училище „Христо Ботев” кв.14,  по плана на с. Ценово, общ. Ценово”  с възложител Община Ценово

Предписанието спира прилагането на  подробния устройствен план в посочения обхват, съгласно чл.135, ал.6 от ЗУТ

Проекът е изложен в отдел  „Устройство на територията” при Община Ценово, ет.ІІІ, ст.304.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаване на обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация. 

 

20.07.2017

ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ  

Обявление по чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията  

 О Б Я В Л Е Н И Е

ОБЩИНА ЦЕНОВО съобщава, че на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията e издадена Заповед № РД-11-086 от 20.07.2017г. на Кмета на община Ценово за одобряване  на  Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение план за регулация (ИПР) за УПИ ХІІ-689 и УПИ ХІІІ-690 в кв. 48 по плана на село Ценово, общ. Ценово”  с възложител Димитър Енчев Трифонов

Същата се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ 

Заповедта подлежи на обжалване като индивидуален административен акт по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ и глава Х, раздел І от Административно-процесуалния кодекс (АПК) в 14-дневен срок от получаване на съобщението за нея чрез Община Ценово пред  Административен съд – Русе с жалба в два еднообразни екземпляра.

 

30.06.2017

Обявление по чл.124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията 

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията Ви съобщаваме,  че е издадена  Заповед № РД-11-073 от 29.06.2017г. на Кмета на община Ценово и е разрешено изработване на проект: „Подробен устройствен  план  (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПЗ) за УПИ ХІІ-689 и УПИ ХІІІ-690 в кв. 48 по регулационния план на с. Ценово, общ. Ценово”  

Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

28.06.2017

Обявление по чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията 

  О Б Я В Л Е Н И Е

ОБЩИНА ЦЕНОВО съобщава, че на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията e издадена Заповед № РД-11-072 от 27.06.2017г. на Кмета на община Ценово за одобряване  на  Подробен устройствен план (ПУП) – Частично изменение план за регулация (ИПР) за УПИ ХІІ-149, ХІІІ-149 и ХІХ-149 в кв. 9 по плана на с. Белцов, общ. Ценово”  с възложител Станислава Койчева Чокоева.

Същата се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ 

Заповедта подлежи на обжалване като индивидуален административен акт по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ и глава Х, раздел І от Административно-процесуалния кодекс (АПК) в 14-дневен срок от получаване на съобщението за нея чрез Община Ценово пред  Административен съд – Русе с жалба в два еднообразни екземпляра.

Скица  и Заповед №РД-11-072 от 27.06.2017г. >>  

 

06.06.2017

Заповед на кмета на община Ценово във връзка със събаряне на сгради в с.  Ценово ул. "Пеньо Пенев"4
Настоящата заповед да се връчи на 

НАСЛЕДНИЦИТЕ НА 
ГЕОРГИ ТОМОВ МАРКОВ 

Заповед №РД-11-053 от 05.06.2017г. >>  

 

02.05.2017
Обявление по чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията 

 О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме,  че е изработен проект „Подробен устройствен  план  (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПЗ) за УПИ ХІІ-149, ХІІІ-149 и ХІХ-149 в кв. 9 по плана на с. Белцов, общ. Ценово”  с възложител Станислава Койчева Чокоева.

Предписанието спира прилагането на  подробния устройствен план в посочения обхват, съгласно чл.135, ал.6 от ЗУТ

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаване на обявлението заинтересованите лица могат да направят писменни възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация. 

Скица >>    

 

02.05.2017
Обявление по чл.124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията  

 О Б Я В Л Е Н И Е 

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията Ви съобщаваме,  че е издадена  Заповед № РД-11-050 от 25.05.2017г. на Кмета на община Ценово за одобряване на задание и допускане изработване на проект: „Подробен устройствен  план  (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПЗ) и план за застрояване (ПЗ) и обединяване на УПИ ХІІ-149, ХІІІ-149 и ХІХ-149 в кв. 9 по регулационния план на с. Белцов, общ. Ценово” 

Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

 

23.05.2017

ОБЩИНА ЦЕНОВО
ОТДЕЛ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 О Б Я В Л Е Н И Е

 ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ 

На основание чл.61, ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ Ви съобщаваме,  че е издадена  Заповед № РД-11-049 от 22.05.2017г. на Кмета на община Ценово за одобряване на изменение на кадастрален план в частта на кв. 36 село Долна Студена, област Русе.

На основание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването на Интернет страницата на Община Ценово, съгласно разпоредбите на чл. 54, ал.6 от ЗКИР долупосочените лица, ако имат основание могат да направят писмено възражение в два екземпляра чрез Община Ценово до Административен съд - гр.Русе 

ЗАПОВЕД  

 

15.05.2017

О Б Я В Л Е Н И Е
ОБЩИНА ЦЕНОВО съобщава, че на основание чл. 149 от ЗУТ, е издадено Разрешение за строеж № 3 / 11.05.2017 год. на ОБЩИНА ЦЕНОВО. 

 

03.05.2017

    Обявление по чл.124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията 

О Б Я В Л Е Н И Е

ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ СЪОБЩАВА, че с Решение № 195 по Протокол № 28 от 26.04.2017г. на Общински съвет Ценово е одобрено задание и е разрешено изработването на Подробен устройствен план (ПУП)- Парцеларен план (ПП) за канал дъждовни, битови и пречистени производствени води от УПИ II, кв.81 по регулационния план на с. Новград, община Ценово до поземлен имот  № 000097 /река Студена/ по КВС на с.Новград, ЕКАТТЕ 51977, община Ценово, област Русе.

  Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

04.04.2017
           Обявление по чл.124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията 

О Б Я В Л Е Н И Е

ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ СЪОБЩАВА, че с Решение № 180 по Протокол № 27 от 29.03.2017г. на Общински съвет Ценово е одобрено задание и е разрешено изработването на Подробен устройствен план - План за застрояване за промяна предназначението на „пасище, мера” за „трупосъбирателна яма” на ПИ 000271, извън границата на урбанизираната територия, с площ 2. 000 дка в землището на с. Белцов.

  Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

16.02.2017

Обявление по чл.149 от Закона за устройство на територията 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 405/ 16.02.2017 Г.

Община Ценово на основание чл. 149 от ЗУТ, съобщава, че е издадено Разрешение за строеж №2 от 15.02.2017 год. на Гл. архитект на ОБЩИНА ЦЕНОВО с възложител  Валери Тошев Меков, с адрес: с. Ценово, ул. „Никола Обретенов” №13

да извърши строителство на обект: „МОЛИТВЕН ДОМ” - УПИ ХІV-70 в кв. 4 по регулационния план на с. ЦЕНОВО, обл. РУСЕ, ул. „КИРИЛ И МЕТОДИ” 48 

Разрешението за строеж и инвестиционният проект се намира в отдел ТСУ на община Ценово, ул.”Цар Освободител” № 66, етаж 3, стая 304 и може да бъдат прегледани от заинтересованите лица.

  В 14 - дневен срок от датата на получаване на настоящето обявление заинтересованите могат да обжалват Разрешението за строеж и одобрените инвестиционни проекти чрез Общината пред РДНСК гр.Русе, съгласно чл.216 от ЗУТ.

 

27.12.2016
Обявление по чл.124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията 

 О Б Я В Л Е Н И Е

 На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията Ви съобщаваме,  че е издадена  Заповед № РД-11-207 от 02.12.2016г. на Кмета на община Ценово за одобряване на задание и допускане изработване на проект: „Подробен устройствен  план  (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПЗ) за УПИ ХІ-12, УПИ ІІІ-12 и УПИ Х-12 в кв. 5, с. Джулюница, община Ценово”  с възложител: Атанас Минков Миронов, наследник на Мирон Русанов Иванов 
Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
ЗАПОВЕД  
Скица 
 

 

12.12.2016
Обявление по чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията 

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията Ви съобщаваме,  че е издадена  Заповед № РД-11-208 от 09.12.2016г. на Кмета на община Ценово за одобряване на задание и допускане изработване на проект: „Подробен устройствен  план  (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПР) и  План за застрояване (ПЗ) за УПИ ІІ в кв. 81, с. Новград, община Ценово, обраст Русе и преотреждане на имота в "Предимно производствена зона" с възложител: "ГИП - 60" ЕООД с управител Иванка Пейчева.
  Същата се съобщава на заинтересованите лица по чл.131от ЗУТ. 
Обявление 
ЗАПОВЕД 
Скица 

 

05.12.2016 

Обявление по чл.124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията 

  О Б Я В Л Е Н И Е

 На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията Ви съобщаваме,  че е издадена  Заповед № РД-11-207 от 02.12.2016г. на Кмета на община Ценово за одобряване на задание и допускане изработване на проект: „Подробен устройствен  план  (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПЗ) за УПИ ХІ-12, УПИ ІІІ-12 и УПИ Х-12 в кв. 5, с. Джулюница, община Ценово”  с възложител: Атанас Минков Миронов, наследник на Мирон Русанов Иванов 

Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ. 

 

14.11.2016
ДО
БОЖИДАР МАРИНОВ РУСАНОВ
СЛАВЕНА МАРИНОВА МИРОНОВА
ЦЕНКА МИНКОВА СТЕФАНОВА
РОЗА МИНКОВА БОЖАНОВА
АТАНАС МИНКОВ МИРОНОВ 

У В Е Д О М Л Е Н И Е 

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. 3786/06.10.2016г., подадена на основание чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на кадастрален план № РД-11-191 от 08.11.2016г., засягащо имот с планоснимачен №12 в кв.5, по плана на с. Джулюница, общ. Ценово, за който в разписния лист на недвижимите имоти сте вписан като наследник или носител на друго вещно право. 

На основание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването  на заповедта, съгласно разпоредбите на §5, ал.8 от ПЗР на Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, можете да направите писмено възражение в два екземпляра чрез Община Ценово до Административен съд - гр.Русе 

 

13.10.2016
Обявление по чл.124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията 

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията Ви съобщаваме,  че е издадена  Заповед № РД-11-171 от 12.10.2016г. на Кмета на община Ценово за одобряване на задание и допускане изработване на проект: „Подробен устройствен  план  (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПЗ) за УПИ ІV-375 и УПИ V-377 в кв. 83, с. Караманово, община Ценово”  с възложители: Марин Иванов Анчев и Реджеб Алиев Махмудов
  Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.  
ЗАПОВЕД и Скица предложение  

 

13.10.2016
ДО
БОЖИДАР МАРИНОВ РУСАНОВ 
СЛАВЕНА МАРИНОВА МИРОНОВА 
ЦЕНКА МИНКОВА СТЕФАНОВА 
РОЗА МИНКОВА БОЖАНОВА 
АТАНАС МИНКОВ МИРОНОВ  

У В Е Д О М Л Е Н И Е 

 На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление вх.№ 3786/06.10.2016г. от АТАНАС МИНКОВ МИРОНОВ до общинска администрация- Ценово, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастрален план на недвижим имот с планоснимачен номер 12 в кв.5 , находящи се в с. Джулюница, община Ценово, област Русе.
Изменението се изразява в нанасяне на поземлен имот с проектен номер 191 по скица - проект и се извършва въз основа на представени документи и проект на правоспособно лице по ЗКИР.
На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението в приемното време в дните: понеделник, сряда и петък от 08.30 ч. до 16.30 ч. в стая 304, ет.3 в сградата на Община Ценово, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявлението и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.
При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените ще продължи процедурата по изменение на кадастралния план на недвижимите имоти с №191 и 12 в кв.5, находящи се в с. Джулюница, община Ценово, област Русе.
Скица   

 

17.09.2016

Обявление по чл.124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията Ви съобщаваме,  че е издадена  Заповед № РД-11-163 от 17.09.2016г. на Кмета на община Ценово за одобряване на задание и допускане изработване на проект: „Подробен устройствен  план  (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПЗ) и план за застрояване (ПЗ) за УПИ ІІ в кв. 81 по регулационния план на с. Новград, общ. Ценово”

Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

ЗАПОВЕД   
Скица предложение   

 

17.08.2016

О Б Я В Л Е Н И Е

ОБЩИНА ЦЕНОВО съобщава, че на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията e издадена Заповед № РД-11- 130 от 11.08.2016г. на Кмета на община Ценово за одобряване  на Подробен устройствен план /ПУП/– Частично изменение план за регулация /ИПР/ за ХIX-995 и УПИ  IХ-996 в кв. 28 с. Ценово, общ. Ценово, обл. Русе

Същата се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ   

ЗАПОВЕД  

 

17.08.2016

О Б Я В Л Е Н И Е

ОБЩИНА ЦЕНОВО съобщава, че на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията e издадена Заповед № РД-11-131 от 11.08.2016г. на Кмета на община Ценово за одобряване  на  ПУП – Изменение план за регулация (ИПР) и План за застрояване (ПЗ) и обединяване на УПИ ХІV-256 и УПИ ХІ-254 в УПИ ХVІІ-409 (нов) в кв. 17 с. Белцов, община Ценово, обл. Русе и преотреждане на имота от жилищен в „Предимно производствена зона”  с възложител: Петър Колев Петев.

Същата се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ  

ЗАПОВЕД   

 

02.08.2016

ВАЖНО  СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри за част от землището на с. Долна Студена, Община Ценово уведомява заинтересованите собственици, че е изготвен график за геодезическите дейности за обекта, като същия е обявен в Община Ценово и Кметство с. Долна Студена. В тази връзка е необходимо собствениците на поземлени имоти да означат границите на поземлените имоти (тези които не са материализирани с трайни огради) съгласно документите си за собственост.

Геодезическото заснемане на границите на имотите ще се извърши в периода 22 - 26.08.2016г. и 29.08 - 02.09.2016г. Желателно е собствениците на поземлени имоти да присъстват при заснемането и да представят документи за собственост при заснемането.

ПРОЧЕТИ ПОДРОБНО 

 

29.07.2016 
Обявление по чл.124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

             ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ СЪОБЩАВА, че е издадена Заповед № РД 02-15-71/19.07.2016г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството, с която се разрешава на Агенция „Пътна инфраструктура”  изработване на проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект „Автомагистрала „Русе – Велико Търново”, участъци „Русе - Бяла” и обход на гр. Бяла от км 0+400 до км 76+200, на територията на област Русе, в обхват съгласно заданието за проектиране, засягащ землищата на:

  • гр. Мартен, с. Николово и с. Басарбово, община Русе;
  • с. Красен, с. Божичен, с. Щръклево, с. Пиргово, с. Кошов, с. Тръстеник, с. Мечка, община Иваново;
  • с. Бъзовец и с. Батишница, община Две могили;
  • с. Екзарх Йосиф, с. Горно Абланово и с. Обретеник, община Борово;
  • с. Белцов, с. Пиперково и с. Долна Студена, община Ценово;
  • с. Пет кладенци, с. Стърмен, с. Полско Косово и с. Пейчиново, община Бяла.

Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

ЗАПОВЕД 

 

27.07.2016 

Обявление по чл.124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията 

О Б Я В Л Е Н И Е  

ОБЩИНА ЦЕНОВО съобщава, че на основание чл. 129, ал. 2 

от Закона за устройство на територията e издадена 

Заповед № РД-11- 118 от 26.07.2016г. на Кмета на община Ценово за одобряване  на 

Подробен устройствен план /ПУП/– Частично изменение на план за регулация /ЧИПР/ за УПИ ХІІ-293  в кв. 34 с. Ценово, общ. Ценово, обл. Русе

Същата се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ 

Заповедите подлежат на обжалване като индивидуален административен акт по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ и глава Х, раздел І от Административно-процесуалния кодекс (АПК) в 14-дневен срок от получаване на съобщението за нея чрез Община Ценово пред  Административен съд – Русе с жалба в два еднообразни екземпляра.

ОБЯВЛЕНИЕ  

ЗАПОВЕД  

 

 

14.07.2016 

Обявление по чл.124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията 

О Б Я В Л Е Н И Е  

 На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията Ви съобщаваме,  че е издадена  Заповед № РД-11-113 от 14.07.2016г. на Кмета на община Ценово за одобряване на задание и допускане изработване на проект: „ПУП-ИПР за УПИ ХІХ-995 и УПИ ІХ-996 кв.28 по регулационния план на с. Ценово, общ. Ценово” 

Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ. 

ЗАПОВЕД >>

 

 

30.06.2016 

Обявление по чл.124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията 

О Б Я В Л Е Н И Е  

 На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията Ви съобщаваме,  че е издадена  Заповед № РД-11-103 от 30.06.2016г. на Кмета на община Ценово за одобряване на задание и допускане изработване на проект: „ПУП-ИПР за УПИ ХІІ-293, в кв. 34 по регулационния план на с. Ценово, общ. Ценово” 

Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ. 

ЗАПОВЕД >>      

 

10.05.2016 

Обявление по чл.124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията 

О Б Я В Л Е Н И Е  

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията Ви съобщаваме,  че е издадена  Заповед № РД-11-070 от 09.05.2016г. на Кмета на община Ценово за одобряване на задание и допускане изработване на проект: „Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на плана са регулация /ИПР/ и плана за застрояване /ПЗ/ и обединение на УПИ ХІV-256 и УПИ ХІ-254 в УПИ ХVII-409,в кв.17 по регулационния план на с. Белцов, общ. Ценово” 

Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ. 

Приложения към обявлението  

 

 22.04.2016 

О Б Я В Л Е Н И Е

ОБЩИНА ЦЕНОВО съобщава, че на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията e издадена

Заповед № РД-11- 062 от 19.04.2016г. на Кмета на община Ценово за одобряване

на Подробен устройствен план /ПУП/– Изменение на план за регулация /ИПР/

 за УПИ Х-111 и УПИ  ХІ-1006 в кв. 18 с. Ценово, общ. Ценово, обл. Русе

Същата се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ 

ЗАПОВЕД           

ПУП-ИПР            

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА          

 

05.04.2016 
Обявление по чл.124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията 

  О Б Я В Л Е Н И Е  

 На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията Ви съобщаваме,  че е издадена  Заповед № РД-11-048 от 22.03.2016г. на Кмета на община Ценово за одобряване на задание и допускане изработване на проект: „ПУП-ИПР за УПИ Х-111 и УПИ ХІ-1006, в кв. 18 по регулационния план на с. Ценово, общ. Ценово”

Заповед № РД-11-048 от 22.03.2016г. на Кмета на община Ценово >>  

 

Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

14.03.2016 

О Б Я В Л Е Н И Е  

Община Ценово, отдел „ТСУ” на основание чл. 150, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива, съдържащ следните самостоятелни съставни части:

1. Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) относно УПИ ХХІV-387 в кв. 36 по плана на с. Ценово

2. Идеен инвестиционен проект за строеж: „Изграждане на регионален обучителен център за повишаване на трудовата квалификация в с. Ценово в УПИ ХХІV-387 в кв.36” приет с Решение № 1 от Протокол № 2 от 07.03.2016 год. на ОбЕСУТ при община Ценово, съгласуван и одобрен на 14.03.2016 год. от Главния архитект на община Ценово.

въз основа на който е издадено Разрешение за строеж № 9/14.03.2016 год. на Главния архитект на община Ценово за „Изграждане на регионален обучителен център за повишаване на трудовата квалификация в с. Ценово в УПИ ХХІV-387 в кв.36” с. Ценово, община Ценово.

Документацията по одобрения комплексен проект за инвестиционна инициатива и издаденото разрешение за строеж са на разположение всеки работен ден в стая 304, ет. 3 в сградата на Общинска администрация – Ценово

В 14 - дневен срок от датата на получаване на настоящето обявление заинтересованите могат да обжалват Разрешението за строеж и одобрените инвестиционни проекти чрез Общината пред РДНСК гр.Русе, съгласно чл.216 от ЗУТ. 

 

14.03.2016 

О Б Я В Л Е Н И Е  

ОБЩИНА ЦЕНОВО съобщава, че на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 150, ал. 3 от Закона за устройство на територията издадена Заповед № РД-11- 039 от 14.03.2016г. на Кмета на община Ценово за одобряване  на 

Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ)  на УПИ ХХІV-387 в кв. 36 по плана на с. Ценово, обл. Русе

Същата се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ във връзка с чл. 150, ал. 8 от ЗУТ.

Заповедите подлежат на обжалване като индивидуален административен акт по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ и глава Х, раздел І от Административно-процесуалния кодекс (АПК) в 14-дневен срок от получаване на съобщението за нея чрез Община Ценово пред  Административен съд – Русе с жалба в два еднообразни екземпляра.  

 

07.03.2016 

О Б Я В Л Е Н И Е  

Община Ценово, на основание чл.128, ал.3 oт ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) отностно УПИ ХХІV-387 в кв. 36 по плана на с. Ценово, с цел преотреждане на имота от жилищно  за обществено обслужващо и разполагане в него на обществено обслужващи сгради на ново строителство в рамките на ограничителните линии, посочени в плана за застрояване. 

Същият е разгледан и приет от Общински експертен съвет по Устройство на територията (ОЕСУТ) при Община Ценово, с решение по т.1 от Протокол №2/07.03.2016г.

Проектът се съхранява в стоя 304, ет.3 в сградата на общината и може да бъде предоставен за разглеждане по всяко време на работния ден.  На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, в четиринадесет дневен срок от съобщението, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

 

29.02.2016 

О Б Я В Л Е Н И Е  

На основание чл.61, ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ Ви съобщаваме,  че е издадена  Заповед № РД-11-035 от 26.02.2016г. на Кмета на община Ценово за одобряване на частично изменение на кадастрален план в частта на кв. 18 село Ценово, област Русе.

На основание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Ценово, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ долупосочените лица, ако имат основание могат да направят писмено възражение в два екземпляра чрез Община Ценово до Административен съд - гр.Русе 

Заповед № РД-11-035  

 

11.02.2016                                                    

О Б Я В Л Е Н И Е   

На основание чл.61, ал.3 от АПК  съобщаваме, че със Заповед № РД-11-20 от 08.02.2016 год. на Кмета на Община Ценово е разрешено да се изработи Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ по чл.150 от ЗУТ в части: Проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, в обхват:  УПИ ХХІV-387 в кв. 36 по плана на с. Ценово, обл. Русе и преотреждането му за „Обществено застрояване” и идеен проект за обект: „Изграждане на Регионален обучителен център за повишаване на трудовата квалификация в с. Ценово, общ. Ценово, обл. Русе” 

 

05.01.2016

Обявление по чл.124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията 

О Б Я В Л Е Н И Е  

 На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията Ви съобщаваме,  че е издадена  Заповед № РД-11-169 от 28.12.2015г. на Кмета на община Ценово за одобряване на задание и допускане изработване на проект: „ПУП-ИПР за УПИ ІІІ-194, в кв. 29 по регулационния план на с. Новград, общ. Ценово” 

Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ. 

Заповед № РД-11-169 

 

24.11.2015

Обявление по чл.129, ал.5 във връзка са чл. 131 от Закона за устройство на територията 

О Б Я В Л Е Н И Е  

 На основание чл.129, ал.5 във връзка са чл. 131 от Закона за устройство на територията Ви съобщаваме,  че е издадена  Заповед № РД-11-152 от 19.11.2015г. на Кмета на община Ценово за одобряване на проект „ЦИ на ПУП- План за регулация и застрояване (ПЗР) за УПИ ХІV-70 в кв. 4“ по застроителния и регулационен план на с. Ценово, обл. Русе за преотреждане на имота от жилищен в обществено-обслужващ с възложител: Валери Тошев Меков.

Обявление 1915 >>    
Заповед № РД-11-152 >>   

 

30.07.2015

Обявление по чл.124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията 

О Б Я В Л Е Н И Е  

 На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията Ви съобщаваме,  че е издадена  Заповед № РД-11-105 от 22.07.2015г. на Кмета на община Ценово за одобряване на задание и допускане изработване на проект: „ЧИ на ПУП-План за регулация и застрояване (ПЗР) за УПИ ХІV-70 в кв. 4 по застроителния и регулационен план на с. Ценово, обл. Русе за преотреждане на имота от жилищен в обществено-обслужващ с възложител: Валери Тошев Меков

Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 
 
10.07.2015

 

05.01.2015
Обявление по чл.124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията – решение на Общински съвет – Ценово

  О Б Я В Л Е Н И Е

   С Решение № 397 по Протокол №53 от 19.12.2014г. на Общински съвет Ценово, на основание чл.21, ал. 1, т. 8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1  от Закона за устройство на територията одобрява задание и допуска изработване на проект ПУП-Парцеларен план за трасе на подземна оптична мрежа за електронни съобщения на територията на община Ценово в землищата на селата Кривина и Новград.  

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

 

06.11.2014
Заповед за изработване на изменение на план за регулация на УПИ I-941, II-942, III-943 и IV-989 в кв. 13 с. Ценово >>

 

02.07.2014

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Ценово, област Русе, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че са изработени проекти за Подробни устройствени планове /ПУП/ – парцеларни планове /ПП/ – за трасета на водопроводи и водопроводни отклонения, необходими за захранване с вода за следните обекти:
1. „Водопроводно отклонение за „Горски и ловен кантон” до ПИ 000088, местността „Пирамидата” по КВС на с. Караманово, общ. Ценово. Проектното трасе е с дължина 2575 м и се засягат ПИ 000081, 000092, 000109, 000142, 000148, 000154, 000156, 000544, 000550, 000551 и 071010.
2. „Водоснабдяване на паметник „Християнски кръст” в ПИ 000379, местността „Бог баир” по КВС на с.Ценово, общ. Ценово. Проектното трасе е с дължина 268 м и се засяга ПИ 000379.
3. „Водопроводно отклонение за гробищен парк в ПИ 000318, местността „Драка баир” по КВС на с. Ценово, общ. Ценово”. Проектното трасе е с дължина 330 м и се засяга ПИ 000322.
4. „Водопроводно отклонение за гробищен парк в ПИ 000106  по КВС на с. Долна Студена, общ. Ценово”. Проектното трасе е с дължина 262 м и се засягат ПИ 000103, 000105, 000512 и 000515.
5. „Водопроводно отклонение за гробищен парк в ПИ 000094, местността „Мелницата” по КВС на с. Новград, общ. Ценово”. Проектното трасе е с дължина 586 м и се засягат ПИ 000080, 000083 и 000283.
6. „Водопроводно отклонение за гробищен парк в ПИ 000020, местността „Зад лозята” по КВС на с. Кривина, общ. Ценово”. Проектното трасе е с дължина 123 м и се засяга ПИ 000017.
7. „Водопроводно отклонение за гробищен парк в ПИ 000105, местността „Зад гробищата” по КВС на с. Пиперково, общ. Ценово”. Проектното трасе е с дължина 56 м и се засяга ПИ 000104.
8. „Водопроводно отклонение за гробищен парк в ПИ 000008, местността „До село” по КВС на с. Джулюница, общ. Ценово”. Проектното трасе е с дължина 89 м и се засяга ПИ 000010.
9. „Водопроводно отклонение за гробищен парк в ПИ 000601, местността „Метяна кошара” по КВС на с. Беляново, общ. Ценово”. Проектното трасе е с дължина 259 м и се засягат ПИ 000203, 000308, 000501 и 000801.
  На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проектите до Общинска администрация - Ценово, етаж 3, стая 304.

 

19.05.2014

Заповед за изработване на изменение на план за регулация на УПИ Х11 -81 в кв. 9 с. Ценово >>

 

15.05.2014

Заповед №  РД-11-054  от 15.05.2014г.
с. Ценово

На основание чл. 44, ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 193, ал.4., ал.5. и ал.6. от Закон за устройство на територията, искане № 390/ 06.02.2014г. от Ралица Владимирова Кръстева, и решение № 306 протокол № 40 от 27.03.2014 на Общински съвет - Ценово за учредяване право на прокарване на отклонения на общински мрежи и съоръжения на техническа инфраструктура през общински имот. 

Прочети заповедта >>   

 

 

24.04.2014

О Б Я В Л Е Н И Е
Изх. №  669 /24.04.2014 г.

Община Ценово, област Русе, съобщава, че с Решение №327 по Протокол №42 от 23.04.2014г. на Общински съвет Ценово, е разрешено изработването  на проект за ПУП – Парцеларен план за водопроводно отклонение за горски и ловен кантон в ПИ 000088 в местността „Пирамидата” по КВС на с. Караманово, общ. Ценово, обл. Русе и одобрено задание за същото.    

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ

 ***
О Б Я В Л Е Н И Е
Изх. №  670 /24.04.2014 г.
Община Ценово, област Русе, съобщава, че с Решение №325 по Протокол №42 от 23.04.2014г. на Общински съвет Ценово, е разрешено изработването на ПУП – ПП за обекти на техническата инфраструктура, извън границите на населените места: Водопроводни отклонения за:
1. Гробищен парк в ПИ 000318, в землище с. Ценово, общ. Ценово, обл. Русе с трасе в обхват ПИ 000588, ПИ 000322;
2. Гробищен парк в ПИ 000106, в землище с. Долна Студена, общ. Ценово, обл. Русе с трасе в обхват ПИ 000512
3. Гробищен парк в ПИ 000094, в землище с. Новград, общ. Ценово, обл. Русе с трасе в обхват ПИ 000080, ПИ 000283;
4. Гробищен парк в ПИ 000105, в землище с. Пиперково, общ. Ценово, обл. Русе с трасе в обхват ПИ 000136;
5. Гробищен парк в ПИ 000601, в землище с. Беляново, общ. Ценово, обл. Русе с трасе в обхват ПИ 000801, ПИ 000501;
6. Гробищен парк в ПИ 000020, в землище с. Кривина, общ. Ценово, обл. Русе с трасе в обхват ПИ 000017;
7. Гробищен парк в ПИ 000008, в землище с. Джулюница, общ. Ценово, обл. Русе с трасе в обхват ПИ 000007, ПИ 007021 
и одобрени задания за същите.
 
***
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
Изх. №  671 /24.04.2014 г.
Община Ценово, област Русе, съобщава, че с Решение №326 по Протокол №42 от 23.04.2014г. на Общински съвет Ценово, е разрешено изработването ПУП – ПП за трасе на захранващо водопроводно отклонение до паметник – символ „Християнски кръст” в ПИ №000379, местността „Бог баир”, с. Ценово, общ. Ценово, обл. Русе с цел създаване на устройствена основа за изграждане на линейни обекти на техническата инфраструктура и одобрено задание за същото.
 
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ
 
 

 

21.01.2014

О Б Я В Л Е Н И Е
Изх. №  76 /20.01.2014 г.
 
Община Ценово на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията  съобщава, че със Заповед № РД-11-010/20.01.2014 г. на Кмета на Община Ценово  е разрешено изработване на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН /ПУП /- изменение на план за регулация /ИПР/ за УПИ: XIII-904 в кв.69 с. Ценово.
 
Проектът се намира в отдел “ТСУ” при Община Ценово, ул. “Цар Освободител “ № 66, ет.3, стая 304.
 
Приемно време: Всеки работен ден от 08,00 – 16,30 ч.

 

12.12.2013
Обява за Разрешение за строеж № 29 от 12.12.2013 год. >>  

 

12.12.2013
Заповед за влизане в сила Разрешение за ползване
на воден обект №1/06.12.2013 г. >>
  

 

09.12.2013
Разрешение за ползване на воден обек №1/06.12.2013 г. >>   

 

02.09.2013

О Б Я В Л Е Н И Е
Изх. №1687/30.08.2013 г.

Община Ценово  съобщава, че със Заповед № РД-11-087/28.08.2013 г. на Кмета на Община Ценово  е разрешено изработване на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН /ПУП /- изменение на план за регулация /ИПР/ за УПИ: УПИ VІІ-294, VІІІ-292, VІ-295 и ХІ-295 в кв.20 и УПИ І-293 в кв.23 и ИПУР от о.т.53 до о.т. 56 в с. Белцов.

Проектът се намира в отдел “ТСУ” при Община Ценово, ул. “Цар Освободител “ № 66, ет.3, стая 304.

Приемно време:
Всеки работен ден от 08,00 – 16,30 ч.

 

01.07.2013

О Б Я В Л Е Н И Е

 Обявяваме Ви Разрешение за строеж № 9 от 24.06.2013 год. на Главния архитект на Община Ценово за обект: „МОНТАЖ НА СИСТЕМА ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ НА ОВОЩНИ НАСАЖДЕНИЯ С ОБЩА ПЛОЩ 112 ДКА В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО КРИВИНА, ОБЩ. ЦЕНОВО”

Възложител: БОЯН ДИНОВ БОЯНОВ 

                                                                        

О Б Я В Л Е Н И Е

 Обявяваме Ви Разрешение за строеж № 10 от 27.06.2013 год. на Главния архитект на Община Ценово за обект: „НАВЕС И ОГРАДИ ДО Н=+2,20м В УПИ VІ-170, КВ.24, С. БЕЛЯНОВО, ОБЩ. ЦЕНОВО” 

Възложители: ЯВОР ХРИСТОВ АСЕНОВ И АНДРЕЙ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

 

О Б Я В Л Е Н И Е

Обявяваме Ви Разрешение за строеж № 11 от 27.06.2013 год. на Главния архитект на Община Ценово за обект: „ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА КЪМ СТОПАНСКИ ДВОР В ИМОТ № 071023, М. „СТОПАНСКИ ДВОР” С. БЕЛЯНОВО, ОБЩ. ЦЕНОВО”

                         Възложители:  ГЕОРГИ НИКИФОРОВ ГОРАНОВ и

                                          МИТКА ЦВЕТАНОВА ГОРАНОВА

 

О Б Я В Л Е Н И Е

Обявяваме Ви Разрешение за строеж № 12 от 27.06.2013 год. на Главния архитект на Община Ценово за обект: „СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА ЗА МАТЕРИАЛИ И ТЕХНИКА В ИМОТ № 071023, М. „СТОПАНСКИ ДВОР” С. БЕЛЯНОВО, ОБЩ. ЦЕНОВО”

             Възложители:  ГЕОРГИ НИКИФОРОВ ГОРАНОВ и

                                          МИТКА ЦВЕТАНОВА ГОРАНОВА 

Проектите се намират в отдел “Териториално и селищно устройство” при Община Ценово (с.Ценово, ул. “Цар Освободител” №66) и може да се прегледа от заинтересованите през делнични дни в работно време, а именно:

сутрин от 8.00 ч. до 12.00 ч.,
след обяд от 13.00 ч. до 17.00 часа.

            Искания и възражения по Разрешение за строеж на Гл. архитект се прави по съдебен ред в 14-дневен срок, чрез Община Ценово.

 

 

03.06.2013 г.

 О Б Я В Л Е Н И Е  

• С РЕШЕНИЕ № 211 ОТ ПРОТОКОЛ №27 ОТ 28.05.2013Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦЕНОВО, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.21, АЛ. 1, Т. 11 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.124А, АЛ.1 И ЧЛ.124Б, АЛ.1  ОТ ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ДОПУСКА ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЦЕНОВО  

РЕШЕНИЕТО НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОСПОРВАНЕ, СЪГЛАСНО ЧЛ.124Б, АЛ.4 ОТ ЗУТ.

Обявление по чл.124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията – решение на Общински съвет – Ценово

 

 ***

03.06.2013 г.

 О Б Я В Л Е Н И Е

• С Решение № 204 от Протокол №27 от 28.05.2013г. на Общински съвет Ценово, на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1  от Закона за устройство на територията, допуска изработване на проект ПУП-ПП за линейни обекти на техническата инфраструктура – „Трасе на въздушен електропровод – НН за външно захранване на ПИ 051004 по картата за възстановена собственост на с. Кривина” с трасе и сервитут в обхват на поземлени имоти: №000035, №000241, №051001. 

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

***

 

Обявление по чл.124 б, ал.2 от Закона за устройство на териториятарешение на Общински съвет – Ценово

  О Б Я В Л Е Н И Е 

            Община Ценово, област Русе, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение № 192 от Протокол №26 от 23.04.2013г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията разрешава изработване на проект ПУП-ПП за линейни обекти на техническата инфраструктура Въздушен кабел за ел. захранване на ПИ 050023, м. „Стопански двор”, землище с. Новград, общ. Ценово, обл. Русе” с трасе и сервитут в обхват на поземлени имоти: №050041, №050024, №050042, улица.

            Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

 

***

Община Ценово  съобщава, че със Заповед № РД-11-010/07.02.2013 г. на Кмета на Община Ценово е разрешено изработване на
ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН /ПУП /- план за регулация /ПР/ на УПИ VІ-141 и УПИ ХІ-141 в кв. 37 по плана на с. Кривина, общ. Ценово, обл. Русе.
Проектът се намира в отдел “Кадастър и регулации” при Община Ценово, ул. “Цар Освободител “ № 66, ет.3, стая 304.
Приемно време:
Всеки работен ден от 08,00 – 16,30 ч. 

***

 

ОБЩИНА ЦЕНОВО на основание чл.128, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – план за улична и дворищна регулация на село Долна Студена, община Ценово, област Русе (улична регулация от о.т. 1 до о.т. 131, квартали с дворищна регулация от № 1 до № 43),  и на основание §4, ал.1, т.2 от ПЗР на ЗКИР допълва  кадастралния план на село Долна Студена от ПИ 1.500 до ПИ 1.502.

 Проектът е изложен за разглеждане в стая 304, етаж 3 в сградата на общинска администрация Ценово и сградата на кметство Долна Студена, община Ценово. 

 Съгласно чл.128, ал.5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в  “Държавен вестник” заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация Ценово. 

 

 

***

 

Община Ценово  съобщава, че със Заповед № РД-11-31/06.03.2012 г. на Кмета на Община Ценово  е разрешено изработване на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН /ПУП /- план за застрояване /ПЗ/ НА ФУНДАМЕНТИТЕ НА СТЪЛБОВЕТЕ ОТ ВЪЗДУШНА ЛИНИЯ В   ИМОТ С  № 033001 ДО ВЛ 110 КV „ВАРДИМ” В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ДЖУЛЮНИЦА, ОБЩИНА ЦЕНОВО.

Проектът се намира в отдел “Кадастър и регулации” при Община Ценово, ул. “Цар Освободител “ № 66, ет.3, стая 304.                  

 

Приемно време:

Всеки работен ден от 08,00 – 16,30 ч.

Долуподписаните удостоверяваме, че сме запознати със съобщението:


по ред

Собствено, бащино и фамилно

име на собственик на имот
или право на строеж

Номера на

Дата

Подпис

Кв.

УПИ

ПИ

1

2

3

4

5

6

7

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил: 

СИЛВИЯ НАЧЕВА
Мл. спец. „Актосъставител”

*** 

На основание чл. 129, ал.2 Община Ценово  СЪОБЩАВА, че със Заповед № РД-11- 23 от 16.02.2012 г. на Кмета на община Ценово е изменено отреждането на урегулирани поземлени имоти в кв.10: І-909, ІІ-983, ІІІ-984, ІV- 985, V-986, VІ-987, VІІ-929, VІІІ-988, Х-982, като се привеждат в съответствие със застроителния план, одобрен със Заповед № 492 от 29.07.1985г., от „ЗА НИСКО ЕТАЖНО ЖИЛИЩНО ЗАСТРОЯВАНЕ” в „ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ И СКЛАДОВИ ТЕРЕНИ”.

ПРОЕКТЪТ СЕ НАМИРА В ОТДЕЛ “ТСУ” ПРИ ОБЩИНА ЦЕНОВО, УЛ. “ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ “ № 66, ЕТ.3, СТАЯ 304.

Заповедта може да се обжалва в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването й пред Русенски Административен Съд, съгласно чл. 215, ал.1 и ал. 4 от ЗУТ.

Жалбите се подават чрез Община Ценово в два екземпляра.

 

***

ОБЩИНА ЦЕНОВО на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – план за улична и дворищна регулация на село Караманово, община Ценово, област Русе (улична регулация от о.т. 1 до о.т. 410, квартали с дворищна регулация от № 1 до № 145),  и на основание §4, ал.1, т.2 от ПЗР на ЗКИР допълва  кадастралния план на село Караманово от ПИ 1.529 до ПИ 1.537  и от ПИ 2.459 до ПИ 2.489.
Проектът е изложен за разглеждане в стая 304 в сградата на общинска администрация Ценово и сградата на кметство Караманово, общ. Ценово.
Съгласно чл.128, ал.5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в  “Държавен весник” заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация Ценово.                   

***

Община Ценово  съобщава, че със заповед № РД-11- 27 от 05.04.2011 г. на кмета на община Ценово е одобрен  „План за регулация за УПИ XII 303 кв.46 и ИПУР от о.т.86 до о.т.88  по плана на с. Кривина.”
Проектът се намира в отдел ТСУ при община Ценово, ул. “Цар Освободител“ № 66, ет. 3, стая 304.
Заповедта може да се обжалва в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването й пред Русенски Административен Съд, съгласно чл. 215, ал.1 и ал. 4 от ЗУТ.
Жалбите се подават чрез Община Ценово в два екземпляра.

Приемно време:
Всеки работен ден от 08,00 – 17,00 ч.

***

Община Ценово съобщава, че със Заповед № РД-11-128 от 30.11.2010 г. на Кмета на Община Ценово е одобрен проект: “ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ  (Пункт за вторични суровини без допълнителна обработка на суровините) в поземлени имоти 050043 и 050025 в местността „Стопански двор”, с. Новград, общ. Ценово, област Русе”

Проектът се намира в отдел “ТСУ”  при Община Ценово, ул. “Цар Освободител “ № 66, ет.3, стая 304  и може да се прегледа от заинтересованите лица.
Заповедта може да се обжалва в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването й пред Русенски Административен Съд, съгласно чл. 215, ал.1 и ал. 4 от ЗУТ.
Жалбите се подават чрез Община Ценово в два екземпляра.

Приемно време:
Всеки работен ден  от 08,00 – 17,00 ч.

***

 

Обявяваме Ви  Заповед № РД-11-152/ 11.12.2009 г. на Кмета на Община Ценово за одобряване на проект: „ПУП – ПЗ за имот 033001 в землището на с. Джулюница, общ. Ценово”

 Проектът се намира в отдел “Териториално и селищно устройство” при Община Ценово (с.Ценово, ул. “Цар Освободител” №66) и може да се прегледа от заинтересованите през делнични дни в работно време, а именно: сутрин от 8.00 ч. до 12.00 ч., след обяд от 13.00 ч. до 17.00 часа.

Искания и възражения по Заповедта се  правят в 14-дневен срок, чрез Община Ценово.

Община  Ценово, на основание чл. 130 от Закона за устройство на територията, Ви обявяваме:
 Заповед № РД-11-20 от 09.04.2009 г. на Кмета на Община Ценово за одобряване на     “ПУП – ПЗ за имот 018019 в землището на с. Джулюница, общ. Ценово”.
Заповед № РД-11-21 от 09.04.2009 г. на Кмета на Община Ценово за одобряване на     “ПУП – ПЗ за имот 027004 в землището на с. Джулюница, общ. Ценово”.
Заповед № РД-11-22 от 09.04.2009 г. на Кмета на Община Ценово за одобряване на     “ПУП – ПЗ за имот 009004 в землището на с. Джулюница, общ. Ценово”.
Заповед № РД-11-23 от 09.04.2009 г. на Кмета на Община Ценово за одобряване на     “ПУП- Парцеларен план за въздушен електропровод 110 kV от подстанция в ПИ 033001 до стълб №78 на ВЛ “Вардим”, землище с. Джулюница, ЕКАТТЕ 20849, общ. Ценово, обл. Русе”
Заповед № РД-11-24 от 09.04.2009 г. на Кмета на Община Ценово за одобряване на      “ПУП – Парцеларен план за подземни електропроводи от 027004, 018019 и 009004 до подстанция в ПИ 033001, землище с. Джулюница, ЕКАТТЕ 20849, общ. Ценово, обл. Русе”

Община Ценово съобщава, че със Заповед № РД- 11-32 от 30.04.2010 г. на Кмета на Община Ценово е одобрен проект за Изменение план за регулация  за кв. 22
УПИ /урегулиран поземлен имот/ _ІІ 152 и VІІІ 412
по плана на с. Пиперково
 Проектът се намира в отдел “Кадастър и регулации” при Община Ценово, ул. “Цар Освободител “ № 66, ет.3, стая 304  и може да се прегледа от заинтересованите лица.
 Заповедта може да се обжалва в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването й пред Русенски Административен Съд, съгласно чл. 215, ал.1 и ал. 4 от ЗУТ.
 Жалбите се подават чрез Община Ценово в два екземпляра.

ОБЩИНА ЦЕНОВО СЪОБЩАВА НА НАСЕЛЕНИЕТО, ЧЕ Е ИЗРАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ЗА-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА СЕЛО ЦЕНОВО (улична регулация от о.т. 1 до о.т. 315, квартали с дворищна регулация от № 1 до № 79),  и на основание §4, ал.1, т.2 от ПЗР на ЗКИР допълва  кадастралния план на село Ценово с ПИ от  № 926 до № 993 и от № 9578 до № 9581.
ПРОЕКТЪТ Е ИЗЛОЖЕН ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ В СТАЯ 304 В СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ.
В ЕДНОМЕСЕЧЕН СРОК (ОТ 27.10.2009 Г. ДО 27.11.2009 Г.) от обнародването в  “Държавен весник” ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ГРАЖДАНИ МОГАТ ДА НАПРАВЯТ ПИСМЕННИ ВЪЗРАЖЕНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ИСКАНИЯ ПО ПРОЕКТА ДО ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ЦЕНОВО