20.10.2021

ОБЯВА

Офис за военен отчет-Община Ценово Ви информира, че със заповед ОХ- 857/27.09.2021 г. на министъра на отбраната на Република България започва процедура по първия прием на български граждани за срочна служба в доброволния резерв. Обявени са 150 вакантни длъжности. 120 от тях са за длъжността „младши специалист”, в която приетите ще изпълняват служба в НВУ„ Васил Левски”-гр. Велико Търново и 30 от тях- във Факултет-„Артилерия, ПВО и КИС” на НВУ в гр. Шумен. Подборът на кандидатите ще се извършва от Централно военно окръжие. Съгласно заповедта на министъра, службата ще започне от 10.01.2022г. Кандидатите следва да подадат чрез военните окръжия писмени заявления до началника на НВУ, в срок до 20 работни дни от публикуването на заповедта на страницата на Министерство на отбраната, прилагайки посочените в нея документи. Могат да кандидатстват лица:

1. които имат завършено най-малко основно образование;

2. са годни за служба в доброволния резерв;

3. психологически пригодни за служба в доброволния резерв;

4. не са осъждани за умишлено престъпление от общ х-р, независмо от реабилитацията;

5.  срещу тях няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ х-р;

6. нямат друго гражданство;

7. не навършват 40 години в годината на кандидатстване;

8. нямат премината военна служба, срочна служба или военна подготовка.

      Кандидатите кандидатстват за една длъжност. Обучението се организира от НВ, като успешно завършилите получават удостоверения за придобита военноотчетна специалност на резервистите. Срочната служба в доброволния резерв се изпълнява за срок от 6 месеца и включва индивидуална и колективна подготовка. По време на срочната служба, срочнослужещите са със статут на военнослужещ. За времето на срочната служба в доброволния резерв, резервистът ще получава основно месечно възнаграждение, в съответствие със заеманата длъжност и присвоенното военно звание. На кандидатите ще е осигурено и настаняване, при условия и ред, определни с акт на министъра на отбраната.

      Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване можете да получите от:

Военно окръжие I степен Русе-гр. Русе, ул. „Княжеска” № 8
телефон: 082/834 817

Офис за военен отчет-Община Ценово, ул. „Цар Освободител”  №66
телефон: 0889 756 330

Линк към обявата: 
http://www.comd.bg/bg/content/obyaveni-sa-150-sto-i-petdeset-vakantni-dlzhnosti-za-srochna-sluzhba-v-dobrovolniya-rezerv-v