04.05.2022

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 21.07.2022 г. до 02.08.2022 г., във формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните София, Стара Загора, Ямбол, Хасково, Плевен, Карлово, Казанлък, Благоевград, Враца, Белене, Пловдив, Мусачево,

Горна Оряховица и Смолян

      1. Със заповед № 3РД - 160/10.02.2022 г. на командира на Сухопътните войски, са обявени 200 (двеста) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, във военни формирования (в. ф.) от Сухопътните войски, както следва: 

1.1. във в. ф. 28610 – София, 5 бр.; 

1.2. в гарнизон Стара Загора, 16 бр.; 

1.3. в гарнизон Ямбол, 15 бр.;  

1.4. във в. ф. 52740 – Хасково, 15 бр.; 

1.5. във в. ф. 38220 – Плевен, 4 бр.; 

1.6. във в. ф. 34750 – Карлово, 70 бр.; 

1.7. във в. ф. 56040 – Благоевград, 13 бр.;

1.8. във в. ф. 54990 – Враца, 7 бр.;

1.9. в гарнизон Белене, 11 бр.; 

1.10. във в. ф. 44220 – Пловдив, 9 бр.;

1.11. във в. ф. 42600 – Мусачево, 15 бр.; 

1.12. във в. ф. 22790 – Горна Оряховица, 5 бр.; 

1.13. във в. ф. 28330 – Смолян, 15 бр. 

2. Кандидатите за участие в конкурса, трябва да отговарят на следните изисквания: - да имат средно или по-високо образование; - към датата на приемане на военна служба, да не са по-възрастни от 40 години, а лицата отговарящи на чл. 141, ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили (ЗОВСРБ), не по-възрастни от 41 години за упражнилите правото си на пенсия и не по-възрастни от 44 години за неупражнилите правото си на пенсия; - да са годни за военна служба; - да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията; - срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер; - да нямат друго гражданство; - да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”; - да покриват нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на отбраната; - да са психологично пригодни. 

3. До 22.03.2022 г., кандидатите за посочените по-горе вакантни длъжности да подадат писмено заявление до командирите на в.ф., чрез Военно окръжие – Русе.

Конкурсът ще се проведе за времето от 21.07.2022 г. до 02.08.2022 г. по места, като включва изпит по физическа подготовка, тест за проверка на общата култура на кандидатите и събеседване.

За контакт и информация за конкурса: 

- Офис за военен отчет-Община Ценово, ул.”Цар Освободител” №66, тел. 0889756330

- Военно окръжие – Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817

         - интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

   - на Централно военно окръжие - www.comd.bg