04.05.2022

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

 
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – РУСЕ 
Русе 7000, ул.”Княжеска” № 8, тел. 082/83-48-17, факс 082/87-50-08
 
О Б Я В А
за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина
 
1. Със заповед на командира на Военновъздушните сили № РД-142/24.02.2022 г., са обявени 169 (сто и шестдесет и девет) вакантни длъжности за войници във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, във военни формирования (в. ф.) от Военновъздушните сили.
2. Кандидатите за участие в конкурса, трябва да отговарят на следните изисквания: 
-  Автобиография. 
- Копия от документи за придобити образование, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността. 
- Копие на документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит (ако притежават такъв). 
- Декларация за наличие на обстоятелствата по чл. 141, ал. 1, т. 5 ÷ 7 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. 
- Декларация, че желаят да бъдат приети на военна служба с пониско военно звание от притежаваното от тях в запаса (ако притежават повисоко). 
-  Съгласие за предоставяне и обработка на лични данни. 
-  Копие от военноотчетната книжка - стр. 2, 3, 8 и 9 (ако имат такава).
- Експертно решение, удостоверяващо годността за военна служба. 
- Свидетелство за съдимост за работа в МО. 
- Удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на военен отчет, от което да е видно основанието за прекратяване на договора за военна служба и датата на отчисляване от списъчния състав (при условие, че са служили). 
- Удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на военен отчет, от което да е видно, че са на служба в доброволния резерв по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (при условие, че са сключили договор за служба в доброволния резерв). 
- Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.
3. До 29.04.2022 г, кандидатите да подават писмено заявление до съответното длъжностно лице, чрез Военно окръжие – Русе.
 
За контакт и информация за конкурса: 
Офис за военен отчет-Община Ценово
с. Ценово, ул. „Цар Освободител”  №66
телефон: 0889 756 330
- Военно окръжие I степен– Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817;
         - интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg
          - на Централно военно окръжие - www.comd.bg