11.09.2023
ОБЯВА
за провеждане на конкурс за старшински длъжности във военно формирование 52290-Варна, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина  
         1. Със заповед № ОХ-562/05.07.2023г. на министъра на отбраната са обявени 2 (две) вакантни длъжности за военни оркестранти (старшини), които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.
         2. Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания: Да са пълнолетни български граждани, да имат средно или по-високо образование,  да не са по възрастни от 40 години, към датата на приемане на военна служба, да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер, да нямат друго гражданство. В конкурса могат да участват и лица, изпълнявали военна служба, ако не са били освободени по дисциплинарен ред, ако към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 години до навършване на пределна възраст за съответното военно звание. И кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването от военна служба.
         3. Срок за подаване на документите-15.09.2023г.
         4. Размерът на основното месечното възнаграждение е не по-малък от 1315 лева.
 
За контакт и информация за конкурса:
- Военно окръжие I степен– Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817;
- Интернет сайтове:
   - на Министерство на отбраната - www.mod.bg
   - на Централно военно окръжие - www.comd.bg
Офис за военен отчет в общината, телефон: 0889 756 330
Линк към обявата: https://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/obqva_vms-01.08.23.pdf