24.03.2023

О Б Я В А
Процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване
за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост в с. Джулюница

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с изпълнение на Решение № 397 на Общински съвет Ценово, обл. Русе, взето на заседание с Протокол № 57/23.02.2023 г., чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 51, ал. 1 от Наредба № 2 за общинската собственост

О Б Я В Я В А М:

Процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния имот -  частна общинска собственост:

Обект I.  Застроено дворно място от 9 050 кв.м., двуетажна полумасивна сграда със 6 броя стаи, коридори и общи части, със застроена площ 380 кв.м. и две полумасивни сгради с площ всяка по 38 кв.м., находящ се в село Джулюница, Община Ценово, област Русе, квартал 18, парцел I по регулационния план на селото, с АЧОС № 57/14.08.2000 г.

Заповед >> 
Обява >> 
Тръжна документация >>