16.11.2022

О Б Я В А
за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина
         1. Със заповед № ЗРД-787/09.11.2022 г. на конмандира на Съвместното командване на силите  е разкрита процедура за приемане на военнна служба  на лица завършили граждански  средни или висши училища, в страната или в чужбина на 16 (шестнадесет) длъжности за войници във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите.
         2. Кандидатите е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141 от ЗОВС на Република България:
             Да притежават висше образование съответстващо на изискванията на длъжността, да не са по възрастни от 40 години, да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер, да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказателно „уволнение”, да нямат друго гражданство.
 Кандидатите за назначаване на вакантните длъжности е необходимо да отговарят на следните условия:
-Не са били освобождавани по дисциплинарен ред;
-Кандидатстват за заемане на длъжността не по късно от 10 години след освобождаването им от военна служба;
-Към датата на приемане на военна служба им остават не по малко от 5 години до навършване на пределна възраст по чл. 160 от ЗОВС на РБ за военно звание изискващо се за заемане на длъжността.
    Размерът на месечното възнаграждение е не по-малък от 1219 лева.
    За кандидатстване са необходими следните документи:
- копия от документи  за придобито образование, автобиография, копие на документ, удостоверяващ професионалния опит, съгласие за предоставяне на лични данни, декларация за наличие на обстоятелствата по чл. 141, ал. 1, т. 5, т. 6 и т. 7, декларация, че желат да бъдат приети на военна служба с по-ниско военно звание от приетжаваното от тях в запаса, експертно решение, удостоверяващо годността за военна служба, издадено от Централната военномедицинска комисия към Военномедицинска академия.
3. До 25.11.2022 г., кандидатите следва да подадат документи чртез структурите на ЦВО.

За контакт и информация за конкурса:
- Военно окръжие I степен– Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817;
         - интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg
         - на Централно военно окръжие - www.comd.bg
Офис за военен отчет-Община Ценово
с. Ценово, ул. „Цар Освободител”  №66, телефон: 0889 756 330