15.01.2024

О Б Я В А
за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 15.04.2024г. до 19.04.2024г.
 
         1. Със заповед № РД-59/04.01.2024г. на командира  на Командване  за логистична поддръжка, са обявени 106 (сто и шест) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, във военни формирования (в.ф.) от състава на Командване за логистична поддръжка, както следва:
      -За в.ф. 54300-София, в.ф. 54870-София, 54630-Бургас и 57310-Ловеч-общо 50 войнишки длъжности;
      -За 48940-Бургас, в.ф. 54850- Бургас, 54860- Бургас и 54680-Бургас, общо 27 войнишки длъжности;
      -За в.ф. Царева Ливада-2 войнишки длъжности;
      -За в.ф. 52480-София, 24 войнишки длъжности;
      -За в.ф. 22680-Карлово, 1 войнишка длъжност;
      -За в.ф. 22620-София, 2 войнишки длъжности.
         2. Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания: Да са пълнолетни български граждани, да имат средно или по-високо образование,  да не са по възрастни от 40 години, към датата на приемане на военна служба, да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер, да нямат друго гражданство
         3. Срок за подаване на документите-01.03.2024г. , чрез структурите на ЦВО.
         4. Размерът на основното месечното възнаграждение е не по-малък от 1405 лева.
За контакт и информация за конкурса:
- Военно окръжие I степен– Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817;
         - интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg
          - на Централно военно окръжие - www.comd.bg
Офис за военен отчет в общината, телефон: 0889 756 330
 
Линк към обявата:
https://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/obyava_klp-11.01.24.pdf