04.05.2022

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – РУСЕ 
Русе 7000, ул.”Княжеска” № 8, тел. 082/83-48-17, факс 082/87-50-08

О Б Я В А

за провеждане на конкурс с кандидати за приемане на 20 (двадесет) сержанти/старшини, оркестранти на военна служба в Представителния и военните духови оркестри на Сухопътни войски, Представителния духов оркестър на Военноморските сили, Гвардейския представителен духов оркестър и Военния духов оркестър на Съвместното командване на специалните операции, чрез приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина,
на 13.04.2022 г. и 07.09.2022 г. в Националната гвардейска част – гр. София

 

1. Със заповед № ОХ-175/18.02.2022 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за допускане до участие и провеждане на конкурс с кандидати за приемане на оркестранти в Представителния и военните духови оркестри на Сухопътни войски, Представителния духов оркестър на Военноморските сили, Гвардейския представителен духов оркестър и Военния духов оркестър на Съвместното командване на специалните операции, чрез приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. 

2. Кандидатите за участие в конкурса, трябва да отговарят на следните изисквания: - да имат средно или по-високо образование; - да не са по-възрастни от 41 години; - да са годни за военна служба; - да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията; - срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер; - да нямат друго гражданство; - да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”; - да покриват нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на отбраната; - са психологично пригодни. 

3. Кандидатите за приемане на военна служба и назначаване на длъжности в Представителния и военните духови оркестри на Сухопътни войски, Представителния духов оркестър на Военноморските сили и Военния духов оркестър на Съвместното командване на специалните операции подават заявления за участие в конкурса до 23.03.2022 г. Кандидатите за приемане на военна служба и назначаване на длъжности в Гвардейския представителен духов оркестър подават заявления за участие в конкурса до 10.08.2022 г.

За контакт и информация за конкурса: 

- Военно окръжие – Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817

            - Офис за военен отчет-Община Ценово

с. Ценово, ул. „Цар Освободител”  №66, телефон: 0889 756 330