21.02.2024
ОБЯВА
 
     На основание Заповед №РД – 11 – 27 от 21.02.2024 г. на Кмета на Община Ценово се открива процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на следния обект общинска собственост.
УПИ Х-935, в кв. 71, находящ се на ул. „Чайка“, в село Ценово, Община Ценово, област Русе, с площ от 800 кв.м., предмет на АЧОС № 2263/31.01.2012 г.
 
Обява >>  
Заповед >> 
Документация >>